Skip to main content

Full text of "Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et specierum cognitarum succintas descriptiones, cum selectis auctorum synonymis"

See other formatswQ~?jm& 


191 

1 1 1 w 
JkSIk?. 


1 1 61 

&& 


0> 


m 


\ § ssss 


— — 


a fj 
a H 
UJ s= 
□ — 
t-* 9 


==2 
_0B 
!Sr 


a ■= 
a 5= 


fHS 


Ln — 


— *I 


a = 


se==o 


-C = 
ru — 
-j — ! 


L_J 

^ <\> ^ r> : ^ \fl 


to Compliments 
ofthe ( ■ — 
DS H° 
1930 Elenchus Zoophytorum Sistens Generum 
Adumbrationes Generalio 

Has been restored 

In memory of 

Mrs. Beulah Glickman 

By 
Mrs. Robert J. Huettner Compliments 
ofthe 

MBL/WHOT LTBRARY P. S. P A L L A S 

Medicinje Doctoris 

Acadetn. Cafarea tf Societ. Reg. Anglk*. Sodalis 

ELENCHUS 

ZOOPHYTORUM 

SISTENS 

GENERUM ADUMBRATIONES GENERALIO- 

RES ET SPECIERUM COGNITARUM 

SUCCINCTAS DESCRIPTIONES 

C U M 

SELECTIS AUCTORUM SYNONYMIS. 

En tibi marini mufcum aeqnoris ■■ nec non toto quaefita frofundo Et vix ex imis evulfa coralia faxis. 

Sannazar. 
HAGJE COMITUM, MDCCLXVI. 

& froflat 
FRANCOFURTI ad MOENUM 
Apud FRANCISCUM VARRENTRAPP. I R O 

OMNIBUS TITULIS EXIMIO 

IN ARTE MACHAONIA 

P R I N C I P I 

HIERONYMO DAVIDI 
GAUBIO. 

M. D. EJUSDEM AC CHEMLE ET COLLEGII 

PRACTICO MEDICI IN ACADEMIA LEY- 

DENSI PROFESSORI, 

SERENISSIMI PRINCIPIS AURIACI 

ARCHIATRO, 

ACADEMLE IMPERIALIS PETROPOLITAN^ 

NEC NON SOCIETATUM REGJiE AN- 

GLICJE ATQUE HOLLANDICiE 

MEMBRO , 

Hijloria naturalis infigni Promotori S* Patrono imprimis fue 
A U C T O R. 

* 2 Tan- 
Anttim, ViR Celeberri^ 

me, fapientiflimisTuis^qui- 
bus Leydenfem fcholam illuftrem red- 
dis inftitutionibus debeo &tantisme > 
cum exterus nupfcr & ignotus huc ad- 
pellerem 5 humanitate excepifli y bene- 
* volenti^B atque favoris teftimoniis cu- 
mulafti ., ornafti & etiamnum ornare 
pergis: ut ingratus jure dicerer, fi eo- 
rum Tibi non haberem rationem , 
quamque re non poflum , verbis fal- 
tem publice referendi gratiam animum- 
que Tibi devinftiflimum oftendendi 
peropportunam negligerem occafio- 
nem, quam praebet edendum de mari- 
nis tiroeinium , Celeberrimi Tui No- 
minis aufpiciis maxime indigens. 

Debetur hoc, qualecunque efl, at- 
tentse aliquot annorum obfervationi eo- 
rum quae mare noftrum europaeum 5 
in his pauperculum , quaeque ditiflima 
curiofbrum in Belgio mufea fuppedi- 
tarunt. Tu quoque coeptis annuifli , 
e locupletiflimoque thefauro , . fpe- 
ciebus rariflimis Elenchum auge- 
re atque illuflrare dedifti. Nata fic 

* 3 fen- fenfim efl feries omnibus , qu& ex* 
flant, locupletior & , nifi me omnia 
fallunt , fpecierum certitudine y adum- 
fcrationum fidelitate , fynonymorum 
caftitate noninutile, #ra6tatiuncuiis au- 
tem generibus prsefixis & fuccincta na- 
tura Zoophytorum expofitione leftu 
non indignum opufculum. 

Utinam digniores , quae Tuo infcri- 
bantur Nomini, obfervationes e 
raaribus Zoophytorum feracibus 3 co- 
raliiferisque Jndorum littoribus olim 
conquirendi atque huic quafi fimda-* 
mento fuperflruendi occafionem fbrs 
bona praberet. Secundum hoc mihi 
femper eritvotum. Primumefl,ut Te> 
Stimmum Numen diu fofpitet, in orbis 
litterarii decus 5 fcientiarum emolu- 
mentum , ac TuORUMfpem \ utque fa- 
vore T u o in pofterum dignus efle 
p^fnm. 

Celeberrimo Nomini Tuo 

Devinclijjimus 

Bab. Ha<z<e Com, 
Jdibus Mattii P. S. PALLAS. VRJEr § «K«>>9«K» K<&>K#>«K<8>>« m PR.EFATIO. &§&§&Mverfe naturalis fcientia pars in- 
< U > cultijfima y veri quamvis emolu- 
|?g^5k menti promittens plurimum 5 certe 
Jludii amcenitate fuperior, phyfio- 
logicaque utilitate uberior reliquis, Zoolo- 
gia quoad mollufca imprimis animalia diu 
neglettiffimaatque intricatiffima jacuit 3 par- 
tim quia eorum pleraque immenfo latent ocea- 
no nec nifi viva aut recentia faltem cognofci 
pojfunt 5 partim 6? q uia mtre wria atque 
obfcura eorum forma methodicis dejcrip- 
toribusque negotii nimium facejfebant 3 bre- 
vijfima autem nativo elemento extraffo- 
rum vita in veram eorum naturam inqui- 
rendi obfervatoribus otium denegat. Quili- 
bet in Zoologia utcunque verfatus hoc im- 
primis ejus caput pracipuam objervatorum y 
quibus in maris vicinitate vivere vel mari- 
nafufcipere itinera contingit y fibi expojcere 
diligentiam fatebitur. 

Verum fi ullus 3 certe Zoo?hytorum hu 
ter mollufca prdo Katiira fcrutatorum in- 
defejfa induflria dignijfimus efl. Vix ab bu- 
jus faculi initio eorum bijloria illuftrari 

# 4 cce* viij PRifiFATIO. 

ccepit 5 paucijfimi obfervatores eam experu 
mentis juis ornarunt 5 £«? tamen inde inau* 
ditis jamjam mifaculis naiuralis jcientia\ in* 
claruit. Lidicimus in Zoophytis, fic jure 
vocandis^ vegelabilem naturam cum anima* 
Ji ita mifceri 5 ut vere anceps gjp dubia pas- 
fim fii\ legimus praclara progreffus a ve~ 
getativa ad indolem animalem Jragmenta^ 
deteximus fabricse organica 5 in nobiliori-* 
bus animalibus fenfim complicatioris^ imper* 
feOiJfimos aut^ ut reSius loquar^ limplicis- 
fimos modos 5 planiarum fic diffarum im« 
perfeSiorum conterminos ; Jlupuimus princi- 
pii animalis 5 inde a molecula viva 5 per re- 
liquas animantium claffes 5 ufque ad huma- 
na perfc[iionis culmen ^gradationes atque mo- 
dificationes; nova inde affulfit lux theoria 
geherationis & forte pfychologia ; univer- 
fum Natuta inflitutumpatefcere ccepit \ cogno- 
vimusque corporum viventium > orgamco- 
rum imperium 5 brutse globi nofiri materise 
tanquam bafi fuperfirudum 5 ex duplici a- 
nimantium atque vegetabilium gente 5 fumma 
ajfinitaie conjundis , terraque 5 ceu inculto 
agro coloni \immijfis conjlare. Ei hdec exiguo y . 
quos non univerfus compilatorum atque me- 
tbodijldriim cxerciius compenfaret 5 obferva- 
torwn bujus nofiri fieculi numero debentur. 
Qiiorum prac/aro permotus exemplo ad Zoo- 
phytorum ulterius excolendam hijloriam^ ah 

alh P R J£ F A T I o; 1X 

aliquo inde tempore , animum advertere 
y&pu 

Quod ergo in ftudio natura primum fem- 
per effe debet, naturam ipfam confului. Ma~ 
ria qua Zoopbytis inprimis abundant , me- 
diterraneum , orientale , americanum a- 
deundi facultate bucusque , non animo de- 
ftitutus : ex iis , qua mare feptentrionale 
£«? aqua europea juppeditare poffunt , pa u- 
culis quot potui viva examinavi. Reliquo- 
rum maximeque exoticorum aliquam , ut- 
cunque imperfeSam cognitionem ex curio- 
forum gazophylaciis attente £5? ftepe plus* 
quam centies perluftratis , propria non pa- 
rum adjutus Jupelledile , conquifivi\ id quo- 
que^ in tam tenella Zoopbytologia infantia^ 
utile fore ratus fi , quod in mufeis optime 
fit , genera &Jpecies curiofius determinarem 
£3? diftinde adumbrarem , ficque novo labo- 
re caliginofum bucusque Plant - animalium 
chaos , diftinguendo , ordinando digercre 
dtque illuftrare adlaborarenu 

Defedui propria cognitionis £2? expcrien* 
tia deinde ut fuccurrerem > au&ores confu- 
lere eorumque Jeletia obfervata dijponere 
ccepi. Principes itaque in his evolvi obfer- 
vatores: accuratijfimum Marfiliuni, magnum 
Germania decus Rumphium, Ellifium fub- tHU % PRiEFATlO. 

tilitate atque acuniine objervationum omne$ 
fupereminentem , Donatum qui maris a^ 
driatici divitiis gravis, fordidulum in Na- 
turalis fcientia ararium tributum contulit 
£5? quajparja huc pertinent candidijjimorum 
Virorum Peyflbnelli , Trembleji , Juffixi, 
Loeflingii atque Roefelii obfervata om- 
nia. JDeinde methodicorum Principem Lin- 
nseum £5? Iconiflarum Zoograpborum pari- 
ter ac Botanicorum amplijjimam farraginem, 
adjeci , diiijfimam quam comparaveram fpe- 
cierum feriem cafligata fynonymia auffurus* 

Jn eo dum verfor ; dum Iconum , qua <le 
Zoophytis fparfijjim* exjlant , paucitatem 
£«? defettus confidero , ingratumque ipfe ex- 
perior laborem easdem ex immenjo volumi- 
num numero conquirendi : intellexi publica 
utilitatis futurum laborem fi , pmflantiffi<* 
tni Roefelii in Polypis £«? Brachionis , Cele- 
berrmi Ellifii in Sertulariis , Cellulariis y 
Corallinis , EJcharis egregia exempla utcun- 
quefecutus , Ichnographitf Zoophytorumperji- 
cknda incumberem\Joanc adjlabiliendasjpe- 
cies ipracavendosque & corrigendos in his er- 
rores , quos gravijfimos auttorum plerique 
commijermt , certijfimam ejfe viam per- 
juajus , quceque fimul ad cuitiorem penitio- 
remque Zoophytorum cognitionem duceret. 
Hanc curam ut in me Jujciperem &? Jlu- 

dium PRAFAT.I O, xj 

iium \ quo hanc Zoologia partem ab alu 
quo tempore profequor atque cujus qualem* 
cunque fruHum orbi litierario debeo, £s? mu- 
feorum inftruftiffimorum , quibus Belgium , 
in quo nunc vivo , fuperbit , opportuni* 
tas non fuadere modo y fed pofcere vide* 
bantur. 

. Hanc itaque Synopfin tanquam futuro- 
rum laborum fwidamentum atque normam y 
facemque in obfervando mihi £gp aliis haud 
inutiiiter pweluHuram 5 £5? tanquam Icono- 
graphici, quod molior, Operis per Fafci* 
eqlos edendi Prodromum fiftere in animum 
induxi: quo Ordini Zoophytorum naturales 
limites circumfcribere, generumfub eo mi- 
litantium fixos charaSeres &P phyfiologiam 
objervationibus illuftratam exponere 5 fpe- 
cies determinare defcriptione , inditoque fin? 
gu/is nomine triviali £5? charalferiftico di- 
ftinguere y qu<eque apud auiiores de iis ex- 
flant digerere 6? iliuftrare allaborarem. 

. Species ex obfervatione £5? fupellctiile 
propria^ inftruBiJfimisque mufeis numerofis- 
fimas defcripfi\ perpaucas ex fide principum 
in his audorum^ mihi nondum vijas , adop- 
tavi pro complenda ferie easque fideiitcr 
afterifco nomini triviali pr<efixo indicavi. Ne 
nimis promptus in condcndis fpeciebus , nU 

mis- xij PRAFATIO: 

tnisque in adumbrandis fpecialis forem 5 noni 
nifi ex vifis £5? collatis plurimis fpeciminibus 
defcriptionem fpecificam plerumque adornavi. 
Ubi tamen ex unico aut binis faltem vifis de 
fpecie pronunciavi , id evidentia infiti cha- 
rafteris commotus feci monitumque adjecL 
Comparatione quoque fpeciminum quotquot oc- 
currerunt omnium 3 fiepe diverfijfimorum 9 
de jolemni corporibus marinis v figura incon- 
flantia edodus 3 ad certos fpecierum cha* 
raStercs 5 generalioresque adumbrationes ad- 
fpiravi , fimul varietates vifas aut apud 
auffores occurrentes expungere & ad fua ca- 
pita relegare Jiudens. Obfervationes in 
Zoophytis vivis infiituenda numerum fpe- 
cierum enumeratarum , varietatibus mihi 
dittiS) per fiores animaks aliterve^determi- 
natiS) augere poterunt^ vix minuere^ nifi 
me egregie fallit cura quam in obfervando 
comparandoque ea> qu<z in promptu fuerunt y 
collocavi. 

Numero fpecierum mihi cognitarum adju- 
tus Synonyma auttorum originalia^qua ex* 
tant 5 pleraque facilius ad titulos referre po- 
tui. Quod quam difficulter £5? vitiofe fine 
ampliffima fpecierum cognitione fiat ex innu- 
meris Jcriptoribus £s? maxime ex Linnseani 
Syftematis parte Zoologica patet. Obfcu* 
ritate defcriptionis iconumque defeUu vel 

vi- V R & F A T I O. xiij 

eoitio dubios librorum Jocos prafixo afte- 
rifco notavi. Auftores plerosquc huc per* 
tinentes pervolvi ipfe , pauciffimorum , 
quorum copia ncn fuit > ut Zinannii, Za- 
nichellii atque Vonx fynonyma perpauca , ex 
aliorum fcriptis decerpta , certiora inferui , 
nec tamen fine dubitationis figno (?3 pra- 
fixo. — In locis quoque natalibus traden- 
dis non temere quidquam ajferui, fed fum- 
mam curam adhibui , ut errores evitaren* 
tur. 

Genera non pro arbitrio , fed obfervatione 
dudus, ex collatis cognitis fpeciebus defini- 
vi ; mutavi , nufpiam novandi Jiudio , fed 
jujfu natune gf aquabilitatis in omnifyfle- 
mate obfervanda , quam Zoologi methodici 
plerique , imprimis recentiores , infigniter 
neglexerunt. Nova ergo aliquot genera 
Linnseanis adjeci Brachionorum ab Hydris, 
Antipathum a Gorgoniis , Cellulariarum 
(ad normam Ellifii) a Sertulariis diflinftione, 
quo infignes in fcala naturali Zoophytorum 
biatus opplejfe mihi videor , ut fatis coha- 
rentiferie genera proponi potuerint. — Mu- 
tavi plura ftrittiori affinitatum confidera- 
tione. Sic Efcbaris lapidefcentes quasdam 
fpecies adjunxi , a Linnseo ad Millepo- 
ras relatas; eidem generi easademi, qu* 

wMenter ad Cellukrias pertinent. MMe- 

po. xiv P R 1 F A T I O. 

poras aliquot Linn^anas ad veram Juantfa* 
miliam , Madreporas nempe traduxi Q^ 
qitanium in tanto obfervationum defeffu fie- 
ri potuit, Lithophytorum fpecies diftermi- 
navi 5 ordinavi y definivi. Ifidum , Penna- 
tularum^ Alcyoniorum^ atque reliqua gene- 
ra redegi. CbaraBcres omnium diftinffos, 
minimeque fiutluantes praftiti 5 ut vix de 
collocandis jpeciebus dubitari in poflerum 
pojfit. 

Genera naturali quadam confanguinitate 
junda in unum Ordinem Zoophytorum , 
fublata diftindione Lithophytarum 5 quam 
Natura redarguit 5 coegi , cui . Spongias 
fummis pro earum animaiitate argumentis 
pfryjwtus adfociavi* Corallinas Zoophytis 
intcr^piare -mn^aufus fim , cum graviffi- 
fjuie rationes vegetobilibus eas vindicent. 
Neque Taenias £3? Volvoctm ad Zoophyta 
plane periinereM crederem? ameimpetrar 
re potui , adeoque tantifper ■', donec xtrtq. 
tradi poffint , haec corollarii loco adjeci , 
quamquam magnae auttoriiates £f pro Coml- 
linarwn animalitate 6? pro Taeniis ai 
Zoophyta refendis militent. 

■ Non pojfum non ih adorrimdo hocce.\Qp^ 

fculo utiHffimwn beic gratiis agnofcere 
laudare (Ourioforum £e{gii hfignem v-btma* 

ni- P R M F A T I O; xy 

nitatematque benevolentiam , qua ad orna- 
tijjima gf Indici maxime maris gazis in- 
JiruBiJfima Mufea aditum mihi benigne con* 
cefferunt. Celebrandus mihi imprimis ve* 
nit amicus favor Nobilifnmi Arn. Vosm aer , 
Aead. Cafar. Membr. £5? tn Acad. Reg. Pa- 
rif recitati) qui mihi in ditiffimo Serenissi- 
mi Principis Auriaci >fuaque cura nitidiffimo 
thefaurO) Zoopbytorum phalangem inftrue- 
re permifit , qua collatdrum £$p undique ai- 
ditarum e reliquts mufeis fpecierum aciem 
firmare pojfem. Celebranda deinde humani* 
tas Fkutorum atque Amkorum fuo loco no- 
fninandorum omnium^ qui vel mujeajua lu- 
ftranda benigniter concefferunt vel fpecimU 
nibus propriam fupeUeBilem auxerunt y eo- 
que magno mihi £f adjumento £5? excita* 
mento fuerunt. 

Pro Iconographici > quod molior 5 operis 
fpecimine propediem expe&andum erit Isi- 
dum Genus , tabulis ad vivum coloratis , 
defcriptione atque quam fieri poterit ple- 
niflima hiftoria illuftratum. Quod fi Publi- 
co non displicuerit) fucceffive reliqua Zoo- 
phytorum Genera fic figillatim edere^ nuU 
lafuccejjionis in publicandis iis habita ratio- 
ne 5 animus efl. Historle Naturalis 
Fautores Cultoresque exteros enixe roga- 
tQSwelim 9 ut 5 fi fpecies hoc opufculo non 

de* xvj ?R£FAT I O. 

defignatas Zoophytorum in Mufeisfuis pos* 
fideant 5 earum defcriptiones pidurasve ad 
me mittere £5? nunc primum complendo Ifi- 
dum-generi mecum incumbere velint ; ad 
quod Ji quis ptaeter meinoratas infra quinas 
Jpecies, novam addere vel £5? iingularium 
fpeciminum obfervationumve hifcorias fup- 
peditare dignetur , gratiffimum me habebit 
&* infignem apud harum rerum Jludiojos ini- 
verit gratiam. In editione Generis lfidum, 
cujusnam proxime Generis iconographia ex- 
petfanda Jit , fignificabitur , ■ defiderataque 
fpeciatim enumerabuntur. Ubique Fauto- 
rwn> qui jpecimina , effypa*, obfervataque 
contulerints fideliter fiet & honorifica men- 
tio; nequehi nitidijjimo operis^ quod auxe- 
rint 5 Jpecimine carebunt. 
tAg 

< .• ELENCHUS AUCTORUM 

A D 

HISTORIAM ZOOPHYTORUM 

SPECTANTIUM 

QUORUM NOMINA IN SEQ.UENTI OPE- 
RE CITATA INVENIUNTUR. Aldrov. muf met. Argenv. concb. *Back aft. bolm. Baker polyp. Bdker microfc. 
Baker micogr. Ulyss. Aldrovandi , mufeura 
metallicum in libros IV. diftri- 
butum , a M. Anton. Bernia 
compofitum , edente Bartho- 
lin. Ambrosino Bernia. Bonon. 
1648. fol. c icon. lign. 
A. J. D. d'Argenville, This- 
toire naturelle £claircie dans 
une de fes parties principales, 
la Conchyliologie. Paris 1752. 
4. (Ed. II.) c. tab. cen. 
Abrah. B^eck, in A&or. Holm. 
vol. VIII. p. 203. Ed. germ. c. 
icon. mal. 

Henry Baker, a natural hifto- 
ry of the Polype. London 1743* 
8. c. tab. cen. 

Ej. The microfcope made eafy. 
Ej. Employment for the micro- 
fcope. London 1753. 8. c. tab m 
ari. ( Edit. belg. Amjtel. 1756. 
80 * * Barrel. ( 18 ) 

Barrel. pl. icon. Jacoi?. Barrelieri, plantas pef 

Hifpaniam , Italiam & GalHam 
obfervatae , ed. Antonio de 
Jussieu. Parif. 17 14. fol. f. 
icon. (en. 

Bajier. opufc. Jobi Basteri , opufcula fubfe- 

civa, obfervationes mifcellaneas 
de animalculis & plantis quibus- 
dam marinis continentia. To- 
mus L & Tom. IL Harlemi 
1762 65. 4. c. tab. cen. minus 
bonis. 

J. Baub. bijt. Joh. Bauhini , Hiftoria planta- 

rum. III. vol. i6ja. 1651. fal. 
c. icon lign. 

C. Baub. pin. Casp. Bauhini , Pinax thea- 

tri botanici. Bafil. 1623 4- 

Bejl. muf Mich. Rupert. Besleri , ga- 

zophylacium rerum naturaliunij, 
ex regno vegetabili , animali & 
minerali depromptarum. No- 
rimberg. 1642. fol. obl. Lipf. 
1733. fol. c. xab. cen. rud, 
alien. 

Bejl. muf. Locb. Mufeum Beslerianum ex recen- 

(jone Mich. Frid. Lochneri. 
Lipjia 17 16". fol. c. tab. cen. 
malis. 
Sdccon, muf. Paul. Boccone, Mufeo di Fi. 

ficae di Efperienze. Venez. 1697. 
4. c. tab. cen. incultis. 

Boccon. ohf Ej. Recherches & obfervations 

naturelles &c. Amjterd. 1674. 8. 
c. tab. anrpaulo meliorr. 

Bocrh. Boerb. ind. alt. 

*BoU. lap. 
Bohadfcb. mar. 

Bon. muf. Kircb. 
Borlac. cornub. 
Breyn. prodti Brady tranf. 
*Bromel. lith. 

Brown. jam. 

*Biittn. cor. (!X9 ) 

Hermanni Boerhaave, index 
alter plantarum Horti Lugduno- 
Batavi. Leydce 1720. 4. mera no- 
mina. 

Anselm. Boetii de Boot, gem- 
marum & lapidum hiftona. Lugd. 
Batav. 1626. 8. cum fig. 

Jo. Bapt. Bohadsch , de qui- 
busdam animalibus marinis li- 
ber. Dresdce 1761. 4. tab. cen. 
fat. bonce. 

Phil. Bonanni, Mufeum Kir- 

cherianum,cet. #077*0 1709. fol. 

c. icon. mal. 

William Borlace , natural 

hiflory of Cornwall. Oxford. 

17 18. fol. c. tab. cen. 

Jacob. Breynii , prodromi ra- 

riorumplantarum, fafciculi I & 

II. accedunt icones rariorum & 

exoticarum plantarum aeri inci- 

{&. Gedani 1739« 4« 

Brady, in Phil. Tranf vol. 49. 

pag. 249. c. tab. 

Magni von Bromel y Minera- 
logia & Lithographica cet. 
Stockbolm und Leipzig 1740. 8. 
c. icon. (german.) 

Patrick Browne's , civil and 
natural hiflory of Jamayca in 
three parts. London 1756. fol. c. 
tab. <en. 

Dav. Sigism. Buttneri', Co- 

ralliographia fubterranea feu dis- 

* * 2 fer- Calceolar. mnf. Cdtcsb. angl. Catesb. germ. 

Chabr. ic. 

Cluf. exot. 

Cluf hijl. 
Donat. adr. 

Edward. av. Ellis cor. (20) 

fertatio de Coralliis foffilibus m 
fpecie de lapide corneo. Lipfia 
17 14. 4. c. tab. m. 
Mufeum Fr. Calceolarii , a 
Bened. Ceruto hceptum & ab 
Andr. Chiocco luculester de- 
fcriptum & perfeclum. Veron. 
1622. fol. c. icon. bon. 
Mark Catesby, a natural his- 
tory of Carolina , Florida and 
the Bahama lflands. London 
vol. I. 1731. vol. II. 1743. fol. 
regal. c. tab> csn. color. 
Idem Liber edentibus N. F. Er- 

SENBERGER & G. LlCHTENSTE- 

ger. Norimb. 1750. fol. regal. 

Domin. ChabrjEi , ftirpium 
icones & fciagraphia. Geneve 
1666. fol. c. ic. lign. Bauhinian, 
Caroli Clusii , exoticorum 
libri decem. Antv. 1605. fol. c. 
icon. lign. bonce notce. 
Ej. rariorum plantarum hiftoria. 
ibid. 1601. fol. c. icon. lign. 

Vitalian. Donati , faggio del- 
la ftoria naturale marina dell' 
Adriatico. Venet. 1750. 4. c. tab. 
cen. fat. bon. 

George Edwards , a natural 
hiftory of Birds. London 4V0II. 
And Gleanings ofnatural hifto- 
ry. ibid. 3 voll. c. icon. col. 

John Ellis, an eiTay towards 
a natural hiftory of Corallines 

and (21) 

and other marine produ&ions of 
the like kind. London 1755. 4- 
c. tab. cen. opt. 

Ej. varia in Tranf. Philof voJ. 
XLVIII. p. 115. 305 504. 627. 
vol. L. part. 1. p. 188- 280. 
Jo. Matth. Faber , de fpon- 
gite in Mifcellaneor. Nat. Cu- 
riof Decur. III. ann. I. 109^. 
obf. 121. 

Carol. de Gefr, in Aft. PTo!- 
mienf. ann. 1747. 

Jo. Lud. Ganzii, Coralliorum 
hifloria. Francof. \66g. s Ed. 
aucia ; compilatio mera. 

Conradi Gfsneri, de rcrum 
foflilium , lapidum & gcmmarum 
maxime flguris & fimilitudini- 
bus liber. cum icon. nitid. Pro- 
diit cum aliis. Tignri 1565. 8. 

Ginanni o fia Zinanni , Morla 
delle piante marine. Ext. m 
oper. pofthum. Venet. 1755. f°l« 
vol. I. 

* G ottwald. mifc. cur. Jo. Chrtst. Gottwald, in Mi- 

fcell. Nat. Curiof. Decur. III. 
ann. 9. & 10. obfc. 160. 

Nicolat Gualtieri, index tes- 
tarum Conchyliorum , qu«e in 
ejusdem mufeo adfervantur & 
methodice diftributa? exhibentur 
tabulis CX. Florentice 1744. fol. 
c. tab. m. fat. bon. Ellis a£t. angl. 
*Faber mifc. cur. 

De Geer a6t. holm. 
Ganf. cor. 

Geffi. lap. fig. *Ginan. opufc. Gualtier. ind. ** Muf. Richt. 
*Helwing. litb. Imperat. ital. Imper. lat. Ger. emac. Jujfteu acl. par. 
Kaehler acl. holm. 
Knorr. delic, Koelreut. att. petrop. Joh. Hebenstreit , Mufeum 
Richterianum. Lijice 1733. f°l- 
c. tab. <en. 

Georg. Andr. Hellwing , Li- 
thographia Angerburgica. Re- 
giomonti 1747. 4. c. fig. 

Ej. pars altera de lapidibus tt- 

guratis. Lipjice 1720. 4. c. tab. 

<Bn. 

Ferrante Imperato , hiftoria 

naturale. Napoli 1599. fol. c. 

ttfr. lign* 

Idem liber , latine. Colon. & 

jLi£/I 1602. 4. c. icon. lign.fat. 

bon. 

Thom. Johnson , the herbal 

or general hiftory of plants ga- 

therd by John Gerard , enlar- 

ged and amended. London 1633. 

fol. 

Bernhard. de Jussieu , in 

Mem. de 1'Acad. de Paris 1742 

c. icon. elegant. 

Mart. #aehler, in Ac2. Hol 

roienf. ed. germ. vol. jtf. p 

143- 

Georg. Wolfg. Knorr , De 
licice Naturae fele&ce, oder au 
ferlefenes Naturalien Cabinet 
Niirnberg. 1754. edi coept. foj 
regal. c. icon. color. opt. 
Jos. Theophil. Koelreuterj 

in ( *3 ) 

in Commentar. Petropolit. Vol # 

VII. c. icon. elegantijf. 
*Lang. lap. fig. Car. Nicol. Langii , hiftoria 

lapidum figuratorum Helvetiae. 

Venet. 1708. c. tab. osn. 
Linn. hort. cliff.. Car. Linn^ei , hortus Cliffor- 

tianus. Amftelod. 1737. fol. c. 

icon. 
Linn. muf. teJJ. Ej. Mufeum Teflinianum. HoU 

muB 1753. fol. c. tab. cen. 
Linn. cor. ballb. Ej, Corailia bakhica Refp. H. 

Fougt. 1745. 4. Amcen. acad, 

Vol. I. c. tab. cen. rud. 
Linn. chin. lagerjlr. Ej. Chinenfia Lagerftroemiana. 

Refp. J. L. Ohdelio. 1754. 

Amoen. ac. Vol. IV. c. tab. cen. rud, 
Linn. Syjt. Ej. .Syftema Natura. Vol. I # 

HolmicB 1758. 8. 
Linn. 'Faun. fu. Ej. Fauna Suecica. Edit. II. ibid. 

1761. 8. 
Lobel. icon. Matth. de Lobel , plantarum 

f. flirpium hiftoria. Antverp. 

1576. fol. c. icqn. 
Loefling. acl:. bolm. Petrus Loefling , in Adtor. 

Holmienf. Vol. XIV. p. 117. 

Ed. germ. c. icon. bon. 
Marfil. bijl. mar. Ludov. Ferdin. \Marsigli ', 

hiftoire phyfique de Ja Mer. 

Amflerd. 1725. fol. c. tab. <zn. 

incultior. 
furgot mem. injir. Memoire inftru&if fur Ja ma- 

niere de rafTembJer, de prepa- 

rer , de conferver & d'envoyer 
** 4 les Mercat. .metallQtb. Merret. pin. Morif. hijt. Mylius mon. Olear. muf. 
*Parkinf theatr. 
Petiv. gazoph. 
Petiv. pl. ital. 

-■ ■ (H) 

les diverfes curiofitis cTHiftoirc 
naturelle. a Lyon 1751, 8vofig. 
Michael. Mercati Metallo 
theca Vaticana , cura & ftudio 
Mar. Lancisii. Roma 17 19. foJ. 
c. tab. ce?i. bon. 

Christoph. Merret , Pinax 
rerum Britannicarum. Londin. 
1667. 8vo. Catalogus paucijfitm 
Zoopbyta habens. 

Roberti Morisoni, plantarum 
hiftorias univerfaHs Oxonienfis. 
Tomi II. Oxon. 1680. Tom. III. 
curante jacob. Bobarto ibid. 
1699. fol. c. tab. cen. bon. 
Christlob. Mylius , Befchrei- 
bung einer neuen Groenlandi- 
fchen Thierpflantze in einem 
Sendfchreiben an Herrn Albr. 
von Haller. London 1753. 4. 
c. tab. <zn. 

Adam Qlearii , Gottorfifche 
Kunftkammer. Scblesfwich 1674. 
c- fig- 

Joh. Parkinsoni , theatrum 
botanicum. London. 16*40. foJ. 
c. icon. ' 

Jacob. Petiver , gazophylapji 
naturae & artis decades X. Lon- 
dini 17 13. tab. <en. rudior. 
Ej. plantarum Italiae marinarum 
& graminum icones & nomiqa. 
ibid. 17 15. fol» tab. cen. V. (ex 
Bareliero. ) 

1 

Petiv. ( 25 ) 

Petiv. pterigr. Ej. Pterigraphia . Amerieana. 

17 12. tab. CE11. 
Peyffon. a£t. angl. — de Peyssonel, in Tranfaft. 

philof. Vol. XLVII. p. 445 . 
Planc. concb. I. Jani Planci, liber de conchis 

minus nocis. Venet. 1739. 4. c. 

tab. cen. 
—— Ed. II. Idem liber duplici appendice 

audius. Romct 176*0. 4. c. icon. 

bonis. 

Planc. att. fien. Ej. Epiftola ad Janellium in AcL 

acad. Phvfiocritic. Sienenf. 

Vol. II. 
Plucknel. amalth. Leonard. Plucknet > Amal- 

theum botanicum. Londin. 1703» 

fol. c. icanifm. 
Plucknet. almag. Ej. Almageftum botanicum feu 

Onomafticon PhytographisePluk- 

netiana?. Londin. 1696". 4. c. 

icon fm. 
Plucknet. phytogr. Ej. Phytographia. Londin. 1691. 

1692. fol. 

*Pona hald. Joeu Pon^e , monte Baldo de- 

fcritto. Venez. 161 7. 4. Edit. 3. 

Pontoppid. norv. Ehrich Pontoppidans, Verfuch 

einer natiirlichen Hiftone von 
Norwegen. Koppenhagen 1752. 
54. 2 Theile. 8. c. tab. cen. (Ex 
Danico verf. ) 

Raj. bifl. Joh. Raji, hiftoria' plantarum 

generalis. Tomi II. Londin. 

1693. Tom. III. ibid. 1704. fol. 
c. icon. 

Raj. fyn. Ej. fynoplls methodica ftirpium 

Britannicarum. Edit. III. 1724. 
8. c. fig. 

* * J Roef (26) 

ftoef. inf. 111. polyp. Augustin. Joh. Roesels von Ro- 

senhof , Infetten Beluftigun- 

gen , dritter Theil. Niirnberg 
1755. 4. c. tab. otn. ad calc. 
ext. Hiftorie der Polypeii und 

andrer kleiner WaiTerthiergen. 
Rondel. aquat* Guilielm. Rondeletii , libri 

de pifcibus marinis. Lugduni 

1554. fol. c. icon. lign. 

Ej. univerfas Aquatilium hifto- 

fise Pars altera. Ibid. 1555. foL 

c. icon. lign. 
Rumpb. muf. Georg. EverArd. Rumphii , 

Amboynfche Rariteyt - kamer. 

Amfterdam 1741. fol. c. tab. an. 
Rumpb. berb. Ej. Herbarium Amboynenfe. 

Amftelod. 1750. Tom. Vltus. 

fol. c. icon. incult. 
*Rumpb. mifc. cur. Ej. Obfervatio in Mifc. Natur. 

Curiofor. Dec. II. ann. I. 

obfc. 22. 
Seb. tbef. Albert. Seb^e, locupletiflimi 

rerum naturalium thefauri accu- 

rata defcriptio & iconibus artifi- 

ciflifllmis expreflio. Amftelced. 

Vol. I. 1734. Vol. II. 1758. 

Vol. III. 1760. fol. c. icon. 

color. bon. 
Sbaw. afric. Thomas Shaw, Travels orob- 

fervatipns relating to feveral 

parts of Ba.ibary and the Le- 

vant. Oxford 1638. fol. c. tab. 

an. Supplementum. Ibid. 1746. 

fol. 
Sloan. cat. Hans Sloane, catalogus plan- 

tarum Slocm. MJt. Torrub. bi/p. Tournef. inft. Tremhl. polyp. Trembl. att. angl. 
Vakntin. ind. litt. Valentyn ind. (*7> 

tarum qus in Inf Jamayca fpon- 
te proveniunt cet. Londini 
1691. 8. 

Hans Sloane , a Voyage to 
the Iflands Madera , Barbados, 
Nieves, St. Chriftopher's & Ja- 
mayca. London Vol. I. 1707. 
Vol. II. 1725. foL c. tab. <sn. 
bon. 

Joseph Torrubia, Aparato pa# 
ra la Hiftoria natural Efpannola. 
Tom. primero. Madrid 1754« 
4. c. tab. cen. 

JOSEPH PlTTON DE ToURNE- 

fort, inflitutiones rei herba- 
riae. Tpmi III. & Corolla- 
rium. Parif. 1700. 4. c. tab» 
ctn. 

Abraham Trembley, Memoi- 
res pour fervir a 1'hiftoire d'un 
genre de Polypes d'eau douce, 
a bras en forme de cornes. 
Leyde 1744. 4. c. tdb. csn. 
Ej. varia in Tranfatt. philof. 
Vol. XLII. n. 467. VoJ. XLIII. 
n. 474. Vol. XLIV. n. 484. 
Mich. Bernh. Valentini, hi- 
ftoria fimplicium reformata. 
Francof. 17 16". fol. c. tab. <en. 
Acced. Specimen Indise iitte- 
ratae. 

Francisc. VALENTYN,Befchry- 
ving van Oud en Nieuw Ooft- 
Indien. Amfterdam 1724-172^. 
Tom. V. fol. c. tab. <&n. rud. *mu *Wo\fart. bajf. 
Worm^ muf. 

r 

*Zanicb. bift. 
*Zanicb. muf. 
*Zdnicb, epifi. (28) 

Petri Wolfarti , hiftoria na« 

turalis Hafllas inferioris. Pars 

L Caffellis 17 18. fol. c. tab. csn. 

Olai Wormii, Mufeum Wor- 

mianum. Lugd. Batav. 1655. 

c. fig. 

Joh. Jac. Zanichelli, Iftoria 

dd'e piante de' lidi Veneti. 

Venez. 1735. fol. 

Ej. Enunieratio naturalium '£. 

qua in Mufeo Zanichelliano af- 

fervantur. Ibid. 1736. 4. 

Ej. Epiftola de Myriophyllo 

pelagico. Ibid. 17 14. 8- 
ZOOPHY- ZOOPHYTA * — . D E 

ZOOPHYTORUM 

INTERMEDIA NATURA (*> 

ET INVENTIONE, C^rpora , quae Globum noftrum conftituunt, eo- R egno . 
que conrin^ntur, univerfa in tria vulgo Re- rum Na. 
gna chfpefci folent : /Jnimale, Vegetabile , Minerale. tura ™* 
Hanc receptam d ftin&ionem arbitrariam prorfus-'"^ 0, 
a r 4»te Lnaginariarn efle , longeque diverfo infti- 
jtuto Naturam oruca inertiaque Corpora , a vivis 
atque organicis fegregaife Jiquebit, fi ab omni 
praeconcepca opinione libero animo Naturae Sy- 
fterna perlullraverimus. 

Giubits terrdqueus inorganica inertiumElemento- 
rum cong^rits eft , quae communem praebet pa- 
triamOrganorum feu Organicorum Corporum plebi„ 
omni materia inerte , infito quodam vitali principh 
&artificiofa fabrica, nobiliori. Corporumque or- 
ganicorum familiae uti inter fe ar&iffimo adfini- 
tatis vinculo cohaerent, ita quoque a quorumli- 
bet brutorum corporum indole longiflime rece- 
dunt. 

Sub- 

(a) Quae hic de Natura in genere, prsefertim Anima- 
lium, deque ferie corporum organicorum, necefTario prs- 
mitrenda, breviter propofui, fufe olim coufcripferam ; fed 
digerenda atque obfervationibus illutiranda etiamnum 
contineo. A meis non multum diverfa aiiqua nuper tradi- 
difle, vera Naturalis Scientiae Philofophia imbutum, acu- 
tilT. Car. Bonnetum cum fumma voluptate perfpexi ex. 
egregio opere , cui titulus Contemplation de la Naturs, 
Am(t, 1764. 8vo. 

A 2 4 ZOOPHYTA. 

Suhftantia inorganica per fe inertes , ex Eis- 
mentis infinita varietate compofiise , fola aggre- 
gatione atque appofitione (non tamen fine lege 
& aliqua fsepe organicae ftruclurae fpecie , ) ac- 
crefcunt & attraclrkem vim Elementis inficam pro 
vita obtinuiffe videntur. 

Longe alia efl Corporum fic di&orum organico- 
rum ratio. Haec id in univerfum habent, quod 
ex peculiaribus germinibus , vitaii aura affiatis , 
heterogeneam materiem feu particulas inertes in- 
tusfufcipientibus atque affimilantibus , adolejcant 
in formas determinatas, quarum ratio & deli- 
neatio'qusedam in ipfo germine efh Quod adul- 
ta eodem vitali principio vigeant , integrentur , 
& peculiaribus organis , fui fimilem fabricam 
produ&ura germina vel nova forment, vel prae- 
exiflentia perficiant. 

Horum nihil inerti per fe materiae contigit; 

-quam non perpetua germina colligunt & effin- 

gunt, fed fola fors congerens atque chemice 

commifcens in corpora mineralia compingit. 

Verius ergoCorpora, quse Globus hic nofter exhi- 

bet in Bruta, inertia & Organica , viva diftin- 

guentur ; iftaque territorium , hsec populum 

•quafi conflituent Naturse. 

Ciajfes Organicorum Corporum Impervun , prcedifia trium 

Corporum regnorum methodo, in duas difcerpi folet pro- 

orgamco- v to c i as 9 Animantia nempe atque Vegeiabilia ; 

quarum prior Zoologis moderanda contigit, al- 

tera Botanicis. Verum & hic Natura longe ali-r 

ter diftinguere jubet. Animalia in ClaJJes dif- 

pefcuiffe eam , fabrica externa pariter atque in- 

terna, modoque generandi diverfiftimas , om- 

nes fatentur. Perpenfa Animantium in ClafTes 

divifione; harum Claffmm effentia, differentiis, 

aflfinitatibus, fucceffione; ultimorum Regni Ani- 

ma'is Z O O P H Y T A. 5 

malis finium incertitudine fere dixerim , atque 
miro ab animantibus ad vegetabilia tranfnu: 
Nemo non fufpicabitur Naturam Vegetahilkim 
unherfam gentem tnmquam ultimam Corporum orga- 
nicorum Clqjfem inftituiiTe, neque , bina hic eam 
eondidiiTe rcgna , concipi debere. Hinc naturalia 
vegetabiiium genera fn Ordines quidem naturales 
confociari , vere diftinclae vero Claffes naturales 
ex ordinibus plantarum confici nullse poiTunt ; 
dum univerfum, qua nunc patet, vegetabile re- 
■gnum unica tantum Corporum organicorum Clas- 
fis iit, unica Imperii Naturse Provincia, 

Fatendum tamen eft Vegetabilia ab Animali- A plamls 
bus primo intuitu longiffime diverfa videri. Eo- ^d anim. 
que magis admiranda eft Naturae in opplendo tran fi tus - 
inter Animal fanguineum & Piantam hiatu , in- 
que conneclenda Corporum organicorum ferie 
follertia. Nimis inperfecla adhuc univerfa Zoo- 
logia eft, quam ut omnia elegantiffimae concate- 
nationis corporum organicorum membra , affi- 
nitatumque gradus omnes tradere poffimus. Ve. 
rum infignia, hoc ipfo prsefertim Saeculo , de- 
tecla fragmenta , illuftriffimis docent exemplis 
fummacuraubiqueNaturam diverfiffima interme- 
diis umbris continuaiTe, omnesque Syftematis 
fui hiatus oppleviiTe. Quid de nexu inter Ani- 
mantia& Plantas, per ambiguae naturae Zoothyta, 
jam nunc conftet, antequam exponamus ; ge- 
neralem prius Animantis & Plantse adumbratio- 
nem & Phyiiologiam dare oportet. 

Corpora organica machinas efle hygraulicas, Corporum 
ftatui poteft : fed innato , omneque pun6lum vi- Oq 
vificante principio quodam aclivo nobilitatas; di- c 
lutas humido heterogeneas particulas ,- canalihus 
propriis recipientes , transmittentes , prosparai;-, 
tes , inque fui nutrimentum convercentes ; pleras- 

A 3 que ti: tf ZOOPHYTA. Flantce ; 
Syftema 
nutrito- 
riicm. FruBifi- 
catio. que aerem aptis organis fpirantes ; omnes eo 
tendentes, ut fimilis machinae primorduim ge- 
nerent atque fic vitam &fpeciem propagent. 

Plant^: , fimpliciores , ex vafis fuccum , tra- 
cheis aerem vehentibus, glanduUsque utricularibus 
varie compoiitae , facultate certiffime a£liva feu 
vitali vigore (b) praeditae: parte nutrimento im- 
merfo radix fiunt, per cujus poros liquidum nu- 
tritivis particuiis foetum , feu aqueam , ut bene 
Linnaus vocat, humi tin&uram, hauriunt , per 
continuos canales cellulofosve tra£tus propellen- 
dam , a£r,iva vitali & aeris accedente opera- 
tione mutandum , incremento applicandum , 
efFoetumque oppofitae. tendentis in aera extre- 
mitatis poris reddendum. 

Incrementi PJantae terminus frudtificatio efl. 
Panditur terminalis gemma in florem, ovarium 
contineniem ; quod , ubi ex mafculorum , in eodem 
vulgo individuo praefentium organorum intera- 
neis prorumpentis pollinis vitali aura afflatum eil, 
magis vigere incipit, nutrimentum ad fe rapit, 
plantasque marcefcere facit ; & quidem annuas , 
unico gemmarum ordine praeditas, totas enecat, pe- 
rennes vero ufque ad gemmarum novum , proximo 
anno evolvenJum ordinem , vel in ramis refidat, 
vel in fummitate periiflentis radicis- Intra ova- 
rium fic perficitur & maturum excluditur, quod 
vocatur, Semen : continens vivum plantae com- 
pendium , placentis plerumque praeditum , quas 
primum, humiditate & fuccedente fermentatio- 
ne excitandum , germini idoneum nutrimentum 

coer- (b) Qmnquam Syftemate nerveo certiffime, fenfuque a- 
deo pariter deitituantur; innata Plantas tamen vira poliere 
incrementum & vigor , earum morbi , fucci prasparatia 
& mutatio , aliaque fatis probant. ZOOPHYTA. t 

coercent. Haec vero germina an generet plan- 
ta , an vero in prima planta futurorum omnium 
primordia, alterum altero vaginatum condide- 
ritNatura? latetnos, aeternumque latebit. Cer- 
te incapfulationis aliquis debet efle terminus, 
& nifl in matre, faltem alicubi in tanto fucce- 
dentium generationum numero, produftio nova 
ftatui debet ; quicquid robufliffima hypothefeos 
incapfulationis propugnatorum imaginatio fug- 
gerat. 

Plantae in genere ex omni parte Gemmas quo- Gemmz, 
que trudunt , quae vel in partem plantse, vel 
ubi a flirpe remotae fuerunt, folae , aut cum an- 
tiquae ftirpis portione, in plantam antiquae fl- 
milem, radice & fronde inftru6tam , expiican- % 
tur. Tales in radicis, trunci, ramorum , mo- 
do certis tantum locis , modo omni fere pun6to 
latere, omne dubium eximunt viviradices, pro- 
pagines , per gemmas & fegmenta propagatio , 
inverfio arborum ex radicibus frondefcentium , 
detruncata plantarum membra gemmantia , alia- 
que innumera. Largiori, non tantum mecha- 
nice eo pulfo , fed & per vitalem vim directo , 
evolvi debent nutrimento, quod antiquae ftirpi 
infidentes, per continuos, alienae infertae per 
inofculatos canaies recipiunt; terrae vero com- 
jniflae , generatae ope radicis fibi comparant. 

Haec fere eft Plantarum in univerfum ratio. Phnta 
JDantur vero fimpliciffimae quaedam , faccum re- im P e rfa* 
ferentes cellulofitate vel parenchymate plenum, * ,orw ' 
fuperficiei porii circumfufum nutrimentum hau- 
rientem ; in quo feminificatio fit. Tales funt 
Ulvae, Tremellae & Lycoperda, quorum quae- 
darn partem fui tantum terrae immerfam quafi 
pro radice habent. Ab hac fimpliciffima fabrica , 
per contigua genera ad perfecliores plantas ad- 

A 4 furgie I ZOOPHYTA. 

furgit Natura. Proxime autem affines funt Lyco- 
perdisFungi,UIvisConferv3e,TremelIisLichenes 
atque Fuci; pariter radice deftitutae plantse, per 
totam fuper£ciem poris nutrimentumhaurientes, 
homogeneo fuo parenchymate conficientes, in 
eoque veficulas feminiferas parantes. 

Videamus nunc «Animantia , quse funt quafl 
PlaniGe convolutoe , feu organa , in Plantis ex- 
plicata & exporredta, intus recoudunt, ut am- 
bulantes machinae eifepofTint; quseque, in fines 
multipliciores, fabricam etiam muito compiica- 
tiorem, magis modificatum nempe vitale , & ac- 
cefTbrium prseterea , quod vocari poteft, anhnale 
fftema, (nerveam volo & mufculofam compa- 
Animan- gem,) obtinuerunt. 

tia;Sy(le- Animantia, cute undique obducta atque ter- 
! na . m ' trz "fninata , contlant primum Syftemate vo.Jculo- 
fo, (arborequafi vitali) ramofiffimo, eviden- 
tius ofcillante, quod vel ramis quibusdam, vel 
toto venarum apparatu (c) radicatum efl in- 
tra receptaculum multiforme, nutrimentum per 
propriam aperturam (Oj) recipiens,* deinde ar- 
teriofa extremitate (arboris in aera tendenti parti 
analoga) in innumera organa modificatui*, va- 
riae indolis cellulofuate & parenchymate ubique 
fuffultum & contextum , & ex parte in fuperfi- 
ciem corporis (foliis arborum comparandam ) de- 

finens. 

(c) Inlnfe&is fere omnibus vena ex tofo canalis alimen-* 
tarti traftu colliguntur in truncum dorfalem , receptum fue- 
cum ofcillationibus fubigentem & per totuui corpus arpe- 
viojis .vafculis diftribuenttm. In Nereidibus, & aliis forte 
moliufcis, truncus vaforum tptjus Corporis totus ab inte- 
itino oritur. tlaec fyft matrs vafcuiofi conditio fumme 
anaicga elt ejus quam in Plautis tradidimus, in animalibusf 
veroaneinine hucusque annotata fuit. — Iu ^vibus venae me- 
faraicac , in Quadrujpedibus exiguum venarum laftearum & 
lymphaticaium fyltema radicum muuere funguntur, ZOOPHYTA. 9 

finens. Hoc vafculofo fyftemate connnetur 
c i nis animalium nutricivus liquor , qui ubi a 
laaicibus primo receptus eft, Chylus; fubaclior 
& per animal diftributus , Sanguis in genere 
appe!<uur; in orginis vero pro ftrudturas & ofcil- 
lationum r arione varie mutatur in Succos. Reftira- 

Fabncae deinde proprige ope Animantia aere torium. 
fruuntur ; vel internis organis vafculoliffimis 
(pulfncnibus) repirata, vel exiertis fereque nu« 
dis vafculofi fyftematis ramis (brcn.cbiis) adpul- 
fo, vel uacbeis p^r totum corpus (uti in planta) 
dHlributis recepto : ut omnis, intra breve tem- 
pus, nutritivi Jiquidi malfa aeris beneficio gau- 
dere poflit , quod tamen fimplicioris ftru&urse 
animalibus denegaffe videtur natura. Prolifi- 

Animantia interna quoque officina parant cum. 
Ovum, (Semini plantarum analogum) continens 
novi animalis compendium ; quod ubi a Seniinis 
(in diverfo vulgo individuo parandi) afflatu & vi- 
tali aura animatum eft, turgere incipit, tumque 
vel apto matris finu exceptum, e radicula (um- 
bilicali fune embryonis) fibras agere incipit , al- 
lecloque nutrimento adolefcit , & tandem omnibus 
membris perfeclum animal in lucem editur; vel 
nafcitur cum organico vitelli , (cotyledonibus 
plantarum comparandi) cui continuum eft, & 
circumfuii pro alimento albuminis apparatu, 
certo caloris gradu fovendum, ut proprio marte 
adolefcat in foecum tandem excludendum, nunc 
ex omni parte matri ftatim fimilern , nunc depo- 
neniis fuccetlive exuviis larvatum, vel membris 
plus minusve imperfcclum, atyue extraneo ali- 
inento enutriendurn (d). Ve- 

(d) A generaUoribus legibus crebro recedit Natura, & 
mira ubique vcrittate ludit. At maxime in generandi nio- 
do, quem tamen animalium fingula? CiaiH pecUiiarem ex 

A 5 infti- xo zoophyta; 

Nervc- Verum accedit fabricae Animali, Plantis pror- 

fum. f us denegatum , primum Syftema nerveum , in quo 

quod vocatur anima, principium animale, fen- 

tiendi atque volendi facultas refidet. Eft pecu- 

liaris naturae medulla , quaquaverfum ramofe di- 

flributa, vafculofo fyftemati intertexta, in fenfo- 

riis praecipue explicata atque modificata. Vix 

credibile eft, ulli fentiendi atque fpontaneum 

motum exferendi facultate prsedito animali ner- 

veae medullae faltern analogum quid deeife ; ne 

fimpliciflimis Polypis quidem. 

Mufculo- Propriam quoque Animalia fibi habent miifcu- 

fum. lofam Fibram, contraclili virtute, extra animale 

corpus nullibi obfervanda pollentem , qua omnis- 

cunque motus peragitur. Syftema mufculofum, 

nerveo arcUffime connexum & continuum quafi 

videtur, nec nifi cum hocr viget. Animalibus 

autem pariter omnibus ineffe probabile eft, e- 

tiam fimpliciffimis , quse meris globulis conflata, 

videntur; quanquam his invifibile. 

Difeer- Ex fequentibus patebit, quomodo, diverfifll- 

dantium ma conne&ens Natura, commiferit Animalibus 

fenescon- pj antas ? quarum , ut generalis quaedam conve- 

ttnuata. n ' ltm - m ^ • ta & i n fig n i s diverfitas , ex allatorum 

comparatione , facile confici poterit. A com- 

pofi- 

inftituto dedifle videtur, inconftans paffim eft. Metamor- 
phofes Ranarum; Serpentes , Anguills, Infe&a varia vivi- 
para , ovum intus excludentia & analoga Rhizophorze , ger- 
minantia demum femina demittentis ; Monoculorum in uno 
genere triplex propagandi modus , per vivos fcetus, per 
ovula, per fru&ificationem ; Aphides foliparae & nunc vivos 
fcetus, nunc ova parientes ; nymphipara Hippobofca; 
murtifarfl tandem in Mollufcis generandi modi , & in uno 
fa;pe genere androgynus quarundam , aliarum fpecierum di- 
clinis fexus clariffime hoc evincunt & Analogioe minus au- 
iaUer fidendum elfe fuadent. ZOOPHYTA. i Z 

pofitiflima animalium nobiliorum, per fuperio- 
res Claifes varie modificata ftruclura , ad fimpli- 
cem Vegetabilium compagem effecit tranfitum; 
animalem naturam cum vegetabili indole & habi- 
tu conjunxit in Zoophytis, imo paflim reliquis 
Animalium Claflibus, dedit, quo illa a Vegeta- 
bilibus minus remota videantur necefle efl. 

Pertinet huc , quae attentiori ftatim occurrere JnaU- 
debet, trachgarum per totum corpus diflnbuta gte plan^ 
rum, in Infe&is atque Plantis conveniens natura , ^»1/. 
infignem fabricae fimilitudinem innuens; im<* /rag»w«- 
magis adhuc JimpUciffima plurium Moliufcorum, ta. 
v. gr. Lumbricorum, Echinorum, Tethyorum. 
&c ftrudtura. Deinde , quod, inter Infe&a , 
Monocuii quaedam fpecies , inter Mollufca Ler- 
neae , veros proferant fruclus , vel ovula vel vi- 
vos tandem foetus continentes. Neque non her- 
maphroditica natura in Mollufcorum maxima tur- 
ba obfervabilis , quae plantis Jolemnior efl : mira 
quoque Teftaceorum ovaria, plures plerumque 
eodem loculo embryones continentia , non for- 
te male plantarum pericarpiis comparari pof- 
fent. 

Porro virtutis etiam gemmafcentis , in perfec- 
tiorum animalium CJaflibus , paflim extant vefti- 
gis , dum partes eorum aliquas ex latentibus fta- 
minibus nafci , & vegetabilium more crefccre 
videmus. Sic enim prorumpunt & explicantur , 
in Gyrinis ranarum, artus; fic Papilio, exuto 
Jarvae ipvolucro , ex calice quafi pupae erumpens, 
alas , ceu fios fua petala , explicat. Pari modo 
Quadrupedum pilos, Cervorum cornua, Avium 
pennas, quotannis ubi derluxere, e gemmis, * 
quae in promptu funt, reflitui videmus. Simile 
quid in dentibus , unguibus & Pifcium forte fqua- 
mis obtinere videtur, 

Dein- io ZOOP M Y T A. 

Deinde uti in vivacioribus vegetabilibus, ita 
& in anirnali corpore vulnera , elongatione va- 
forum & novse carnis generatione , confolidari 
videmus. Animalium quoque ofTa , more arbo- 
rum, contigua extranea corpora nato tubere & 
tandem crufta ample&untur & includunt. In 
locum amiffae linguse aut glandis caro fuccrevif- 
fe vifa eft; &farcomata, luxuriantibus prseiita 
vaforum ramis , paffim in animalibus obfervan- 
tur. In Angue fragili & Lacertis amiffa cauda 
regeneratur. Aftaco in locuni deciduae chelse, 
nafcitur tuber, in novam chelam fenfim effin- 
gendum. Aft etiam infignior fit reftitutio in 
diffe&is Lumbricis , quorum certiffime cauda 
facile renafcitur ; ex abfciffa vero quoque eadem 
integrum inftaurari animal, novis vifceribus & 
generationis organis renafcentibus , Reaumunus 
afferit, quod neque mihi unquam fucceifit ta- 
men , neque Van&ellio. Similiter difcerptse A- 
fteriae , pullulafcentibus e vulnere radiis curn 
vifceribus novis , compleri pbfervantur. Et Ac- 
tinise diflectae reficiuntur, confolidato vulnere, 
reftituta amiffa parte. Vermiculi varii aquati- 
ci, fimpliciffimse ftru&urae , ad genera nondum 
relati, Bonneto, Rojfelto aliisque dicti, non mo- 
do diflecli ex fingulis fragmentis reftituuntur , 
fed etiam fponte in portiones difcedunt, quaa 
fingulae perfectum incra breve tempus animal 
evadunt (e). 
Zooply- Verum, ut omnem hiatum farciret & exple- 
ttft ret, condidit Natura intermedium inter Piantas 

i 

(O An expHcatum Vegetabile Syftema & libere fimplicj 
elongatione partium gemmafcens, in animalibns implicatum 
& involutum vulnere liberum tieri debec, ut tendentiam iit 
incrementum exferere polfic? Z O O P H Y T A. 15 

& Animantia ordinem Zoophytorum, miracu- 
lis plenum, quem obfervatorum induftria hoc 
tandem faeculo Zoologiae vindicavit; cujus antea 
maximapars, incognita vel male intellecla, la- 
tuerat negligentiae atque erroris tenebris. 

Tenuerat nempe in fufpenfo Hiftorise natura- j nt i quQ0 
]is Scriptores vere ambigua & anomala Corallio- rum %n- 
rum, Ceratophytorum, aliorumque fubmarino- certitudo. 
rum natura. Haefitabatur imprimis quorfumnam 
CoraDia vulgo in univerfum dicta , feu Litho- 
phyta relegari deberent. Lithographi aliqui in 
ditionem fuam ea redigere tentaverant. Ex his 
recentiffimus TVoodwardus fere fuit; imo compa- 
rabant imprimis Coralii generationem cum ar- 
bore Dianae & vegetationibus chemicis Varii, 
inter quos Guifonceum in Epift. ad Bocconem , Pa~ 
racel/um , Ouercetanum & Platearium nominafle 
fatis eft. 

Habitus tamen planteeformis plerorumque Bota: lc(h 
Zoophytorum, qui antiquis dudum impofuerat rum im- 
autoribus , in genere Botanicis hanc decernere perium. 
provinciam videbatur; efFecitque, ut eorum om- 
nes,ante noftrum S3eculum,Zoophytaplantis fuis 
immifcerent, & vel pro anomalis agnitas, impri- 
mis Lithophyta atque Ceratophyta , feorfim Sub- 
marinarum Plantarum nomine recenferent, vel 
alienis etiam generibus temere infererent , Mufcis 
Corallinas ac Sertularias , Fucis Alcyonia, Efcha- 
ras , imo Pennatulas quoque. 

Habitus, utdixi, folus antiquioribus , Ovidh*. 
Diofcoridiy Piinio y Solino , anfam dederat Coral- 
Hum fruticis nomine appellandi. Idem Bota- 
nicos : Ccefalpinum , Bauhinos , Lobclium , Bocco» 
nem , Tournefortium , Rajum , Morifonum , & alios 
impulerat , ut omnem Zoophytorum turbam fuaa 
dicioni fubjicerent; Donec hujus Sseculi initio 

(1726.) i 4 ZOOPHYTA. 

(1726.) Comes Marfilius ftoriformibus Alcycnil 

palmati, Iiidis Coralii & Antipathis dichotomae 

animalculis deteclis , novo argumento antiquam 

opinioncm firmare videretur, omnibusque facile 

perfualit, veros effe flores, quae viderat animal- 

cula, aut Zoophyci potius capita. 

Fragmen- Repugnabanc tamen jam turn : agnitus Corallio- 

ta anti- rum animalis odor , (Reaum. att. gall. 1727. p. 

dTzTo^ 2 7 ! -) & Chemica a Geoffroy, Lemery , ipfoque 

phytorum Marfiiio inflituta curiofe experimenta; quibus 

natura. animalium corporum fimilia princrpia Zoophytis 

inefTe , eaque fubftantia etiam intermedia gaude- 

re conftabat. 

Dudum quoque ambiguam Zoophytorum na- 
turam perfpexerat atque haud dubitanter affe- 
ruerat , infignis Rumphius; cujus praeter edita 
fparfa in Herbario Amboynenfi obfervata , in 
Mufeo Amboynico clariffimum extat documen- 
tum (/). Et ante hunc animalem fabricam 
Madreporas nonnullas effe Ferr. Imperatus du- 
dum agnoverat atque difTerte dixerat (g). Imo 

can- 

(/) In Muf. Amboinenf. .Lib. I. Cap. 37. Cruftaceis at- 
que Teftaceis, tanquam tertium ordinem fubjungit Zoo- 

phyca proprie fic dicenda ; In de% derden en onderften trap 
zyn die geene ( Dheren ) , die de Planten en Steenen nadcr 
komen, en nauwlyks iets betomien dat naar Leevend gelykt; 
waar van wy een Deel in '£ eynde van *t iide Boek van de 
Amboynfcbe Krniden bejcbreeven hebben; docb de Natuur if 
in 't Element des Waters zoo verwart, dat men dingen vincl , 
die men qualyk tot een van deeze Trappen brengen kan , als 
of 'er overblyfzels van den eerften Cbaos in geUeeven wa~ 
ren ; want bier loopen leevende , groeijeude en minerale Din- 
gen alle onder malkander , maakende Planten die leeven, 
Starren die groeijen en Dieren die de Planten nabootzen. 
Non dicam hic pafllm citanda in opere ipfo ex Herbario 
Amboynenfi obfervata. 
(g) Hiftoria Natural. edit, Jtal. (Venet, 1672. fol. ) 

Lib, Z O O P H Y T A. i 5 

candidiflimus Conr. Gesnerus (defig. lap.p. 36.) 
Gorgoniam verrucofam defcribens , refert poris 
ejusdem, quos acetabulis comparat , inefTe mi- 
nimum quid, rufum, ceu vermiculus multipes. 
Dein Boccone , qui Corallia modo lapides , modo 
plantas putavit, ipfe Alcyonii fpeciem , quam 
asbeJiinumvoQZLvi, pro nido vermium agnove- 

rat; 

Lib. 27. Cap. 4. p. 616. dicit : Delle dette confiftenze la- 
pidee altre fono riconofcinte femplicimente fotto fpezie di pian- 
te lapidee , come li Coralli fono , ( Ifidem Coralliuin vult ) , 
e le Spezie di Pori : altre degeneranti al geno di animali , 
come le Madripore , de quali altre fono di primo nafcimenio , 
altre diramano, e pigliano affiduamente aggiunta, induran- 
dofi la parte antica in manifefia conCiftenza corallina, e con- 
creandofi le nove, aggiunte in confiftenza mifla di Poro, e 
di fordidezza carnofa ; ma la Tubulara ultimamente detta 
( Tubipornm indigitat), $ femplice concettacolo di conctea- 
zioni animali. De bac idem pagina proxime prascedenti 
dixerat, eamque apum favis comparaverat; pag, 629. ve- 
10 iconi Madrepora? mofchata? praefixit haec : Madrepora ra- 
mofa con le firemita terminate in piano — : Ji vede nelle 
parti de fuoi troncbi molta differenza, perciocbe le parti che 
fono in luoco de troncbi primi , fono denfe e biancbe , in modo 
de coralliy le feguenti e cbefono quafi annue aggiunte , fono 
rare, edeboli^ e di color ofcuro, e purpureo, e contenenti 
alquanto di fuftanza fimile a membrana , onde puote ar- 
gomentarfi ejfere in. effa participazion , di vita fenfitiva , 
nel modo cbe £ nelle vele marine (Medufa Velella) , e 
nelle Spongie. De Spongiis autem pag. 625. Cap. 7. fic 
ait : So?io alli fungi di natura propinqua le Spongie vegt- 
tali marini, la confiftenza de quali e fimile a corp,o di la- 
na compatto fiftulofo veftito , e fparfo per tutto di muca- 
gine membranofa ( in qua proprie vitam confiftere deinde 
dicit ) ; vivone le Spongie nelli fcogli , nelle tefte £? nelV 
srena , fermati nella lor radice ; £f banno la virtii motiva 
mtrinfeca di riftringerfi , d dilatarfi corrifpondente alla pro- 
prieta della lor materia : onde percofte datte tempefte , d 
eomunque altrimente toccate, fi ftringono nelle fue radici, e 
piu gagliardamente abbraciano il luogo ove ftanno aftiffe. 
Et Spongias vitali uiotu gaudere antiquiilirnj$ autoribus jam 
notum fuerat, x6 ZOOPHYTit, 

rat; & Lbwyd ( Acl. Angl. vol. 28. p. 275.) Tt> 
bulariam indivifam dtfcribens, de ea , ob fangui- 
fieum, qucm cominet fuccum capitulumque cx- 
fertum , pro Zoopnyto habenda fubdubitaver^, 
Et demum Shaw ( lt. Afric. p. 385. ) fcripferat : 
Madreporas aggregatas recentes periofleo gela,- 
tinofo , ad aflerifcos crafliore obduclas effe & in 
mari , fiiamenta undulantia ( qualia in Madr. ra- 
mea delineavit quoque, & ubique, uti & ten- 
tacula in Afteriis , pro radiculis nutritoriis ha- 
buit,) exferere, quae ubi extraxcris Madreporam 
inter flellse bra&eolas recondantur; Coralliuiri 
autem certis tuberculis fimiles exferere, intra 
eadem tubercula retradtiles radiculas 
Peyffo' Verum ccecutiebant , ob paradoxam rei faciem 
neiius in- & obfervationum defcclum , Zoologi , etiam hu- 
ventor. jus Seculi initio, adhuc omnes. Jmo cum, ali- 
quo poft celebria Marfilii afTcrta tempore (1727 ) 
Joh. Andr. Peyssonellus Medicus tunc Mafli- 
lienfis , poflea in Infula Guadeloupe Regis mcdicus 
cohftitutus , Academias Parifinae obfervata & 
Mafliliae & in itinere Mauntanico fa&a atque 
fentcntiam de floribus Marfilianis pro veris ani- 
malculis ex Urticarum gcncre , adeoque Madre- 
poris , Milleporis, fimilibusque pro aggregatis 
horum animalculorum teftis atque domicilio ha- 
bendis, propofuiffet ; auditus non fuit , ipfique 
Reaumuno , qui circa idem tempus vegetationem 
Coralii explicare parabat, adeo incredibilis vi- 
debatur , ut etiam nomen ejus in Diflertatione 
fua publicare noluerit. ( Mem. Jur les Inf. Tom.VI % 
1742. Prcef p. 74. ) • 

T Egregium hoc itaque inventum , in Actis An- 

bleji 06- gticis demum vindicatum, plus decennio neglec- 
Jervata. tum delituit; donec anno circiter 1739- Abrab. 
Trembley aquaticum animalculum, antea jam ab 

Ano* Z O P - H Y T A. i 7 

Anonymo quodam (in Act. Angl.) defcriptum, 
quod dein Polypum Reaumurius , Hydram Liri* 
nceus vocarunt, vidifTet in omnem directionem 
fciffum reflaurari , proleque ramorum inftar ex- 
crefcente & decidua multiplicari; imo deinde in 
gelatinofa aquarum dulcium Tubularia cum ani- 
mali vitajunctam etiam plenius vegetabilem natu- 
ram , & e tubis ejus polypiferis fucceffive excref- 
centibus plantam ramofam vivam & vere anima- 
lem fieri obfervaifet. 

Tum vero Reaumurius Peyflbnellianam fenten- R ea umur 
tiam primus refufcitavit ; praefertim cum Bernh. promotor. 
Jujficeus itinere (1741.) in Normandise mariti- 
ma facto , ut animalcula Polypis affinia conquire- 
ret, varia, olim plantis fubmarinis adnumerata, 
animalculorum Polypis adfinium exuvias effe de- 
texiffet , & Guettardus , qui eodem tempore Pic- 
toniae littora accefferat, ea experimenta confir- 
maret; quae dein Jujjlceus ipfe, repetitis itine- 
ribus afferta , in Actis Parifinis 1742. publi- 
cavit. 

Affenferunt ftatim novo theoremati , duce AHorum, 
(in Diff. de Coralliis balth. ) quamquam tunc auxilitt., 
fubdubitante adhuc Linnao, Sueci; & primus , 
pofl Jujficeum , Loeflingius pauca , fed egregia , de 
Sertularia & Efchara , obfervata Societati Sueci- 
cae communicavit. Trembleyus tunc quoque ( re- 
ferente Watjono , oculari tefle, (in Acl. AngL 
Vol. 42. p. 462. feq.) in Sertulariis quaeflvit Po- 
lypos, viditque in cuprejfina fingulis denticuli» 
emergentes. 

Circa idem pariter tempus (1745. circiter) 
in Mari Adriatico Coralliorum & Alcyoniorum 
animalitatem agnovit , ex Imperati fcriptis & in- 
ventis Gallorum fapientior faclus Vital. Donati; 
quamquam is obfervationes tardius publicaverit. 

B De- i-8 ZOOPHYTA. 

Demum (1752.) a Buttnero , conterraneo 

meo, excitatus Ellisius egregium, quod nunc 

extat, de Zoophytis opus molitus eft & Zoolo- 

giam accuratiflimis obfervationibus ditavit. Is 

Sertularias, Cellularias, Efcharas, Alcyonia ve- 

re ad animalia pertinere omni dubio exemit; Li- 

thophyta vero atque Ceratophyta , imo Spon- 

gias quoque graviffimis argumentis animali re- 

gno adnumerari debere gnaris facile perfuaiit. 

Ut quaecunque poftea in contrarium protulerunt 

Billius, Targioni, Bafierus aliique nullius ponde- 

ris fuerint , dubiaque omnium fimul , refutatis 

folidiffime Bafieriams, fuftulifle videatur acutifli- 

mus Ellifius {Phil. tranf. VoL 50. Part. I. art. 33. ) 

Poftea ad illuftrandam & perflciendam Zoo- 

phy torum hiftoriam varia contulerunt alii : Sub- 

tiliffima fua in Brachionis, aliisque aquarum dul- 

cium Zoophytis minutis, obfervata Tremb-Irjus, 

Bakerus, RoefeJius^ pauculaque ioquaciffimus Schce- 

ferus ; veram Pennatularum , quas Shawius jam 

ad animalia pertinere viderat , defcriptionem Bo* 

hadfch; Taeniae explicationem Linnaus; alia va- 

lii. Unde fenfim novus Ordo animali regno ad- 

crevit , quem methodice profecutus eft Linnceus , 

quemque hoc opere redaclum & juftis limitibus 

circumfcriptum , illuftratumque (iftam. 

De Zoo- Prima , de animalium horumce plantseformium 

fkyt. na- natura , & generalior fententia fuit : efle aggrega- 

tura fen- ium t e jl arum a d animalcula , e medufarum pofapontmvs 
tentia J ... r i ■ cjj 

trima. S enere , pertinentium ; lmo Jabncam aggregatorum CJ 

Jocialium horum animalculorum. Ipfe Peyffbnellus , 

ut ex Epitome DiiTertationis ejus conftat , quam 

JVatfonus (PbiL tranf. Vol. 42. art. 75.) dedit, 

putavit Lithophytorum materiam ab animalculo- 

rum exercitu deponi, quae extimis cellulis pro 

teftis utantur: ftc in Corallio fuccum lapidofum , 

in- ZOOPHYTA. i? intus a cortice defiuentem, Corallium crufhtim 
augere , dilatato cortice ab animalculis obfeflb ; 
in Madreporis animalcula ftellis incumbentia co- 
rallinam fibi continuo fubfternendo materiam 
elevari & habitacuium fuum augere; Milleporas 
vero ab axi crefcere (/. c. p. 466.) & cellulis 
novorum animalculorum, antiquae congeriei fu- 
perftruclis, grandefcere, formas varias affec- 
tantes (p. 467.) Idem in Spongiarum quoque 
cavernis & anfractibus vifos vermes , pro earun- 
dem fabricatoribus habuit. ( Pbil. tranf. Vol. 50. 
Part. 2. art. 78.) 

Reaumurius , qui primus omnium de Zoophy- 
tis publice egit , pleraque pariter domicilium 
tantum & fabricam polyporum gregariorum eiTe 
autumabat (Mem. fur ks Inf Tom. VI. praf.) 
ideoque , uti apum civitates apiaria vocata 
funt, Folypanomm ( Bolypiers) iis nomen indidit 
primus ( /. c. p. 69.), in eoque Donatum habuio 
fedtatorem. 

Ellifius quoque , ut alios tranfeam , vix non 
omnia Zoophyta animalculorum , quibus fca- 
tent , fabricam ubique vocat , eorumque paffim 
incrementum ex progreflu agminis cajusdam a- 
nimalculorum , quod fibi fingit , perobfcure ex- 
plicare annititur. ( Fffay on Corall. p. 61. 6$. cct. 
Phil. tranf l'ol. 50. Part. 1. p. i%$.feq.). 

Altera eft & vera, primis Zoophytorum in- SententU 
ventoribus forte nimis audax vifa fententia : nuperior. 
ZOOPHTTA ejfe animalia vere vegetantia, in plan- 
t# fonnam excrefcentia ; plantarumque alias quoqne 
proprietates ajfectantia; effe plantas quaft anima- 
tas , fabrieasque nutritionis, incrementi, genera- 
tionis, habitus mira analogia inter Piebem vege- 
tabile-r» <& Animalium ultimas claffes intermedia 
& ambigua. Non ergo ex coagmentatis , aut 

B 2 aiiis 30 Z00PHYTA. aliis fuper alias accrefcentibus cellulis plurium 
animalium fieri corallia, Ceratophyta, Sertula- 
rias , cet. fed , quse in Mufeis fpectantur reliquige , 
eorum veras effe exuvias , Sceleta Zoopbytorum. 

Hanc meridiano Sole clariorem, in plerisque 
Zoophytis, indolem in eorum quibusdam non 
agnofcere nec Reaumurius , nec fagaciffimus Elli- 
f\us nequiverunt. Sic enim prior pro vegetante 
animali Tubulariam gelatinofam aquarum dulciurn 
defcripfit ( prafat. cit. p. 75. ) ; & alter ( Phil. 
tranf. Vol. 50. Pars 1. p. 283..) diflerte dicit : 
Sertularias non eiTe cellulas & domicilia, fed 
exuvias , cutem Zoophyti. 

Hanc eandem animalem , ut ita loquar , vegeta- 
tionem dudum Tremblejus in Polypis fuis optime 
perfpectam habuit ; eandemque fententiam & 
Donatum poftea adoptaffe atque Corallium pro 
animali multicipite , cujus lapideus frutex fcele- 
tum fit , agno vifle ; Gorgonias vero nonnifi fcele- 
ti iubfhantia diverfas credidilfe , refert idem 
(Phil. tranf. Vol. 50. Pars 1. art. u. p. 59.). 

Sedprimus, quod fciam, de Zoophytis pleris- 
que , & audacius hanc theoriam fuffcinuit lllujiriff. 
LiNNiEUS in Editione decima Syflematis Naturcs ; 
in eo tantum dubius quod ordine & indolis defl- 
nitione diffcinxerit a Zoophytis Lithophyta quse 
vocat , nimium tamen affinia , & aeque pro plan- 
tis nervofo fyffcemate animatis & organorum pau- 
lo multipliciori apparatu nobilioribus , habenda. 

Expreffis Linncei propofitionibus permotus can- 
didiflimus Bafterus , qui hucusque contra Elli- 
fium reliquosque prioris fententiae patronos fte- 
terat , aherius evidentiee vi6las dedit manus , & 
glorioffimo exemplo , repudiata priori fua opi- 
nione, veram theoriam acriter defendere coepit 
(Cf. Opufc.fubfec. Lib. 11.). 

Quara ZOOPHYTA. 21 

Quam hic propofui, recentiflirnam Theoriam 
fpecialis generum & fpecierum confideratio con- 
firmat; argumenta itaque eam ftabilientia , ex 
fpecierum hiftoria haurienda funt. 

In toto Zoopbytorum ordine generalis quaedam 
cum plantis analogia facile in oculos incurrit. 
Uti plantae nempe, Zoopbyta pleraque fimplici 
gemma ex ovulo emergunt , novisque fucceffi- 
ve evolvendis gemmis in trunculum elongantur; 
qui apice crefcere pergit , atque in ramofam, 
iuae fpeciei praefixam formam & limitatam faepe 
magnitudinem conftanti lege fpargitur & ado- 
iefcit ; quin truncus in multis , uti in terre- 
nis plantis , proportionato fimul in craffitiem in- 
cremento flrmatur : in aliis", plantarum radice 
deflitutarum modo, gracilis manet. Uti plan- 
toe deinde Zoopbyta vix non omnia, nativitatis 
loco affixa , facultate animalibus folemni locomo- 
tiva deftituuntur. Imo & vita animalis, & vo- 
luntarii motus, quibus folis ad animale regnum 
Zoopbytorum aliqua pertinere videntur, in non- 
nullis torpent inflgniter. 

Obfervantur varii in Zoophy torum ordine , utut 
imperfecte adhuc cognito, affinitatis cum anima- 
libus plantisve majoris , & cum certis interdum 
plantis notabilioris, elegantiffimae gradationes. 

Occurrunt primo Serpulis fummopere affines Compara- 
Tubularia , haud dubitanter animalibus adnume- tz 7 ° 7 - 00 ' 
randae, & minus fimplicem ftructuram diftindla- f^°' uw 
que vifcera, in quibusdam tamen fpeciebus vege- Vlantis. 
tabilem habitum incrementumque exhibentes & 
ovula, fru&uum quadam fpecie, extus proferen- 
tes. Occurrunt dein Hydra totae ex homogenea 
animali & vivaciffima fa6tae medulla , ex omni 
portiuncula in perfe£tum renafciturae animat, vi- 
vidiffimum , gradiens , comedens , & plantarum 

B 3 ta- 22 ZOOPHYTA. 

tamen more nova undique prole, fed matura* 
tione decidua , gemmafcens, & tandent , ovu- 
Jo fruclus fimili generato , moriturse. Dein plan- 
tis ramofo habitu fimiliores Bracbioni plerique 
& gemmafcences Sertularics ; e quibus quoedam 
fpecies , more plantarum , fruelificationem pro- 
priam proferunt, feu Polypos oviparos, a nutri- 
toriis fterilibus , per ramos fparfis diverfos. Vi- 
demus in Antipatbe quoque fructificationis fpe- 
ciem, earundemque & Jfidum, Gorgoniarum que 
phytomorphum habitum & crefcendi legem , 
fuhftantiamque , uc in arboribus, duplicem, li- 
gneam & corticalem. Nec non horum om- 
nium Zoophytorum , cum Fucis imprimis (& 
Lichenibus) analogiam, dum eorum ad inflar, 
non per radicem nutriuntur , (utpote qua ca- 
rent, difco tantum agglutinato radicata,) fed 
per totam fuperficiem, circbmfufum undique 
nutrimentum hauriunt ; eo tamen difcrimine , ut 
loco fimplicium, in prsediclis Flantis, pororum 
Zoophyta nutriantur per numeroforum polypo- 
rum undique effiorefcentium , &a Shawio non 
ita male radiculis comparatorum ofcula. Qui 
in JJidum , Gornoniarum , Alcyoniomm genere 
fiorium fimul officium praeftant, inque intimo 
celluiae , quam occupant , receflu ovula generanu 
Comparari quoque pofTet Tcenia, inteflino arti- 
culato utcumque firnilis , & intra alcerius extre- 
xnitatis articulos adultiores ovula generans, Ui- 
vis inteftinalibus quoe internis cellulis femina 
conficiunt. Comparari poiTet fimpliciflimum 
Animal, Vohox, veficulae foscubus plenaefimile, 
compemiiofiflimis & imperfe&iffimisVegetabi 
lium , Lycoperdis fubterraneis , quae tota fuperfi- 
cie nutrimentum colligunc, maturaque tota me- 
dulla in femina fadfcunc. Tandem in Spongiis 

fere Z O O P H Y T A. »? 

fere extin&a, quae in dlcyoniis torpet, anima- 
lis vita, & organifatio , ut itabarbare dicam,fim- 
pliciffima, homogenea , pronum ab iis ad Aga- 
ricos, Byffosve tranfitum reddit. 

Adeo ubique illuftriffimis conflrmatum inve- Natura 
niemus exemplis Naturam nunquam faltum fa nm f ac *t 
cere ; imprimis univerfum corporum organico •** tum ° 
rum exercitum continua acie difpofuifTe , arctis- ■ 
fimoque afnnitatis vinculo, fpecies in Genera, 
haec in Ordines, Ordinesque in ClaiTes, ClaiTes 
veru inter fe contexuiile; & quidem non fuper- 
ficiariis his & idealibus , quae a nonnullis in 
Scala Naturae conficienda requiruntur, v. gr. 
Vefpertilionis in alas expaniis palmis, Exocceti 
elongatis , volaticis pinnis , Caftoris palmipedis 
fquamata cauda , iimilibusque ; fed ftruciura, 
abftracliori habitu, generandi modo, cet. A 
fimpliciffimis ordita, organa fenfim pro flnium 
ratione mutat & effingit , fimpliciori fabricae 
nova fucceffive inferit, adaptat. Hinc magni 
AnalogicB argumenti, quo tamen judiciofe uten- 
dum eft , origo. Hinc varii autores Scalam 
quandam Naturce concinnare ftuduerunt , quae 
taiis nunquam reperietur , qualem Bradlejus & 
Bonnetus , volunt. Neque minus bene, imo forte 
melius in figurae polyedrae , multilocularis areolis 
juxta fe invicem corporum organicorum genera 
difponi , variique affinitatis gradus exprimi enim 
poiTent. Et jam Donaii judiciofe obfervavit, 
non in Scalam & feriem continuata efle, fed 
inRete cohaerereNaturae opera. At omnium op- 
time Arboris imagine adumbraretur Corporum 
organicorum Syftema , quae a radice ftarim ,t e 
fimpliciffimis plantis atque animalibus duplicem, 
varie contiguum proferat truncum , Animalem 
& Vegetabilem ; Quorum prior, per Mollufca 

B 4 per- n Z O P II Y T A. pergat ad Pifces, emiflb magno inter haec In- 
fectorum laterali ramo, hinc ad Amphibia ; & 
extremo cacurnine Quadrupedia fuftineret, Aves 
vero pro laterali pariter magno ramo infra Qua- 
drupedia exfereret. Hac figura indicarecur fi- 
mul Corpora organka , brutis non continua nec 
affinia efle, fed tantum infiftere ceu arbor folo. 
Truncus e principaliori generum affinium ferie 
confertus , paffim pro ramulis exfereret genera , 
quae iffcis laterali affinitate juncla interferi tamen 
non poflunt. 

Verum hsec obiter hic dicla funto. Ad pro- 
pofitum pergendum eft , Zoophytorumque ordo 
fpecialiori pertraclatione illuftrandus. 
zoo- Z O O P H Y T A. 

Genus primum. 

H Y D R A. 

DEFINITIO. 

Anuial vegetans, vagum. 

Stirps fimplex nuda, medullofa^mollis^ 

contraftilis ; linearis , cirrhis fetaceis 

coronata; gemmafcens 
Prolibas lateralibus 3 deciduis. 

Qucd primum Pol^um vocari Reaumurius vo- Po i ypus 
t luerac, qui autores fere omnes in eo fectato-/. Hydra* 
res habuit , Linnceus Hydram appellavit; ut 
confufionem a multiplici prioris nominis fignifi- 
catu oriundam evitaret. Eodem argumento 
vi6lus Linnai nomen, vulgo quamvis recepto, 
Reaumuriano praeferendum duxi. 

Hydrae natura ita jam in vulgus nota eft to- 
tiesque repetita fuit, ut eam hic exponere fu- 
perfedifTem, nifi pro complenda ferie neceffario 
addenda videretur. Quam itaque potero , bre- 
viffimis eam verbis abfolvam. Primo autem loco 
Hydras ideo collocavi , quod , ( quamquam multo 
fimplicioris , quam Tubulariarum fpecies , fabri- 
cae , & a reliquis Moliufcis alieniores, inque 
Corporum organicorum viventium quafi limine 
conftitutae , ) reliquorum Zoophytorum illuftra- 
tioni maxime inferviunt ; & quod ferie, quam 
qua hic ufus fam, aptiori Zoophytorum genera 
difponi polfe haud videbantur. Hydra 

Htdra eft animal fimpliciffimae ftru&urae , &fcr. ger 
B 5 quod : % werfl/,v ' 2 t Z O O P H Y T A. 

quod, ctiam armafo oculo , nil nifi homoge- 
neum, globulofum , fenfiliffimumque & lpibs 
lucis radios percipiens parenchymi iiflit ; figura 
autem filum medullofum cralFiuiculumrefert, va- 
rio gradu contra&ile, altera extremitate fu£io- 
ria affixum, altera obtufum, cirrhisque omni 
capillo tenerioribus , granulofis & in exquifitam 
brevitatem contractilibus , ad fummum denis , 
ftellatum. Cirrhi eorumque ufus , groffiori Hy- 
drae cum Sepia oftopodia, antiquiorum Polypo , 
comparationi & nomini Reaumuriano imprimis 
anfam dederunt. 

Mores. Hoc nunc animalculum Erucae aut Hirudinis 
geometrae ad inftar graditur ; plerumque tamen 
cauda affixum , extenfumque quiefcit , corpus 
& cirrhos pro lubitu vario modo movens & 
contrahens. Infe&a minima aquatica , fluitanti- 
bus cirrhis appellentia, ab iisdem, glutinante 
quadam, aut potius fu&oria globulorum quibus 
obfiti funt virtute, retinentur, & ab animalcu- 
lo, exquifitiffimo fenfu pollente, pluribus pro 
re nata cirrhis involvuntur , attrahuntur , obtu- 
fae atque coecae extremitati corporis admoven- 
tur ac in finum , dilatati in calycis formam 
parenchymatis , abforbentur; quo ubi aliquan- 
diu inclufa iatuerunt atque maceratione exfucca 
reddita funt , eadem via rejiciuntur. Haec omnia 
Hydram vere ad animalia pertinere affirmant. 

Proles. Adulta haec animalcula, per totam aeftatem, 
vel ubique, vel certis tantum corporis locis , e 
parenchymate nodulum feu gemmam trudunt, 
quae grandefcens , in matris semalam figuram 
fenfim effingitur , brachiis circa extremitattm 
propullulafcentibus perficitur, tandemque a ma- 
tre fecedit, abfolutumque evadit, & fimili dein- 
de ratione prolem produ&urum animai. Haec 
gemmaiio vegetabilibus folemais, Hydram ani- 
* mal- H Y D R A 27 

snalculis inter Plantas & Animalia mediis feuZoo- 
phytis imprimis adfociat. 

Deinde vero plantas , quae fola gemmarum R e< u nts . 
evolutione reparantur , antecellunt vivacitate gmio. 
Hydrse , dum earum utcunque diffectarum quan- 
tulacunque portio , imo abfciffus fsepe cir- 
rhus , in perfectum brevi redintegratur animal ; 
& cum femidilTecla longitudinaliter Hydra duo- 
rum pluriumve capitum monftrum evadere pof- 
fit ; fponte que Hydra in portiones rumpa- 
tur , ut fpeciem multiplicet. Quae quidem pha> 
nomena per latentes gemmas explicari nequeunt. 

Ut obfcura Hydrae natura breviter, & cum Hydrx 
praecifione exprimatur, dicendum eft: eife ex- idea. 
tractum quafi & effentiam animalem , meram 
animalem medullam, vita, fenfu, motu fimul 
pollentem , totamque alimenti bibulam ; in pro- 
les piantarum more gemmafcentem ; vulnera , 
truncataque membra , redintegrante virtute , a 
gemmarite diverfa , facile refarcientem ; imo 
adeo vivacis , & integrantis indolis compotem , 
ut e quantulacunque ejus & qualibet portione, 
perfecta Hydra, confolidatione , & novse fub- 
ftantiae generatione, renafcatur. 

Totam Hydrae fubftantiam undique alimenti Hydne 
bibulam effe probant: jejunia earum diuturna , corpusfo- 
maxime pro experimentisdetruncatarum; cirrho- li ^ um 
rum in perfeclas Hydras renafcentium , iine in- e ^ e ' 
terno alimento incrementa ; & fubverfio de- 
mum , a Trembltio tentata , Hydrae alimento 
recepto cavatae. 

Ab alimenco recepto cavatce, inquam, haud 
enim Hydrae corpus naturaliter inteftini inftar 
cavum crediderim. Totum folidum & medui- 
lare, pro admoto alimento, cerse inftar , digitum 
admittentis, cavari concipio : parenchyma & ali- 

men- ova. 23 Z O O P H Y T A. 

mentis infinuatis fefe circumfundere. Qui alias 
per longitudinem diffe&a Hydra, illico qualibet 
portione deglutire , & cauo claufo alimenta 
condere poffet ? quod tamen obfervare rarum 
non eft. 
Hydrat Ovula autumno generare Hydras , obfervatum 
eft, fructuum inftar , externe e parenchymate 
emergentia, polypi compendium per hyemem 
duraturum continentia; eoque etiam ad vegeta- 
bilia accedunt , quse prseter gemmas , etiam fe- 
men, deciduam quafi ante evolutionem gem- 
mam, parant. Hanc per ovula propagationem 
ipfe bis meis oculis perfeclam obfervavi; & na- 
turalem effe affirmant Hydrae primo vere & 
pauciflimae , & femper minutiores , quam per 
gemmationem produci folent. 

Hydram omnium primus defcripfit Anton. 
Leuwenhoek in Aftor. Angl. Vol. 23. n. 283. 
art. 4. dein Anonymus in eorundem Vol. eodem 
n. 288. art. I. Verus autem inventor dicendus 
eft Abrahamus Trembley , qui tres Hydrae fpe- 
cies detexit & fubtiliffimis patienthTimisque 
experimentis in earum naturam penetravit. 
Docuit is Hydram per gemmas deciduas multi- 
plicari ; ex omni portiuncula reftaurari ; aliquo- 
ties fubverfam, ut quae extus fuerat, fubftantia 
interior fiat , vivere & nutriri; portiones diver- 
farum Hydrarum admotas coalefcere, reliqua- 
que ad hiftoriam earum pertinentia ita exhau- 
fit, ut pauciffima pofterioribus addenda relique- 
rit. Adinvenit tamen Rcefelius ex cirrho quo- 
que abfciffo perfeclam Hydram fieri , quod 
Tremblejo non fuccefferat ; Scbceferus autem H. 
viridiffimam , poft ficcationem , aquae redditam 
revivifcere; minutias alias alii. Ex ovulis, quos 
Juffims , Tremblejus 8$. Rxfelius viderant & de- 

fcrip- H Y D R A. zg 

ftiipferant, Hydras nafci aliquoties hyeme ego- 
met vidi , ut dubium amplius non fit. 

Hydram fimpliciffimum diceres animal , ni Proteus, 
fimplicius etiam Rcejelii induilria in lueem pro- 
duxiftet , quod Protei nomine infignivit. Mole- 
cula medullaris eft, fubftantiae , ut Hydra , homo- 
genese , fine ulla organorum artuumve fpecie , 
in omni puncto contra&ilis & in omnescunque 
formas effingenda ; ea fponte per fubftantiae fe- 
ceffionem multiplicatur, tandemque effufa fub- 
ftantia , tota fatifcit in moleculas , quibus fca- 
tet , quaeque proles eiTe videntur. Hoc animal 
adjunxit Volvoci Linnceus , a quo tamen natura 
mutabili , & parenchymate toto , Lycoperdi 
inftar, in moleculas effundendo infigniter dif- 
fert; & ad obfcuram molecularum viventium 
familiam ducere videtur. 

Ab Hydris alienos prorfus Brachionos , quos 
Linnceus adjunxerat , feparavi , & diverfo plane 
loco, quem eorum fabrica & indoles indicare 
videbantur , collocavi. Species Hydrae a Linnceo 
pro varietatibus habitas , a Rcefelio primum bene 
determinatas adoptavi , cum de trium prio- 
rum conftantia , propria me experientia certiffi- 
mum reddiderit. 

I. HYDRA OLIGACTIS. 

Hydra corpore caudato, gryfeo 5 cir- 
rhis multoties longioribus. 

Trembl. pdl. mem. I. p. 22. tab. i.f. 3, 4. ali- 

bique. Polypus brachiis longis, f. tertius. 
Rosfel. inf IJL poL p. 507, tab. 84. («J 85"— 

87. go ZOOPHYTA. 

37- O). Potypus fufcus, brachiis cornifor- 

mibus Jongiflime extendendis. 
Schafer. polyp. 1754. 
Ellis corall. tab. 26". S. C. ( abbreviatis cirrhis. ) 

Descriptio. 

Corpus fufco gryfeurn , antrorfum fubattenua- 
tum, obclavatum; poflice continuum caudse li- 
neari , longitudinem ferme corporis aequanti. 
Cirrbi circum caput ad fummum o&oni, in lon- 
gitudinem corporis faspe decuplam extenfiles, 
tenuilTimi; contra&i fetacei, albidi. Proles ex 
crafiiori maxime corporis parte , copiofse , caudae 
proximas , ex cauda nunquam. 

Locus: Aquse dulces EuropDe. 

N o t A. 

Pulcherrime vegetantem varietatem a Rcefelio 
(l.c.p. soi&.tab. 85-87.) defcriptam, nunquam 
vidi, & praeter Rosfelium defcripfit nemo. Vix 
tamen peculiaris fpeciei nomine falutanda vi- 
detur. 

2. HYDRA VULGARIS. 

Hydra corpore poftice attenuato gry- 
feo 5 cirrhis vix duplo longioribus. 

Trembl. pol. mem. I. p. 22. tab. 1. /. 2. alibi- 

qus. Polypus fccundaz fpeciei. 
RctjeL inf. III. polyp. p. 473. tdb. 78 — S3. 

Polypus aurantius, brachais corniformibus 

longiufcujis. 

Des* H Y D R A. 3I 

Descriptio. 

Magnitudo circiter praecedentis , nempe trans- 
verfi digiti. Corpus gryfeum , interdum lutes- 
cens , praecedentis fimile, fed in caudam len- 
tius attenuatum , caudaque minus gracili & 
breviori inftru&um. Cirrhi fubfepteni , corpore 
vulgo duplo longiores , contrafli craffiufculi , 
corpore albidiores. Proles ex omni corporis 
parte , plerumque folitarise. Ovula praefertim 
autumno , bina , terna , rarius quaterna. Vul- 
gatiffima omnium ad plantas aquaticas , praecipue 
Sium. 

L o c u s: Europae flagna puriora , & flavii ri- 
vulique facile omnes. 

3. HYDRA virioissima. 

Hydra corpore viridiiTirno 5 cirrhis vi- 
ridibus 5 corpore brevioribus. 

Leuwenb. aEt. dngl. vol. 23. n. 283. art. 4. 
Trembl. polyp. mem. I. p. 22. tab. 1. /. 1. Po- 

lypus primx fpeciei f. viridis. 
Linn. Faun. Ed. I. 1283. Hydra viridis cet. 
Roefel. inf. III. pol. p. 531. tab. 88 £? 89. Po- 

lypus roultibrachius, pulchre viridis. 
Scbafer. Monoc. Pulex. 1755. /• IO — Z S- malce. 

Polypus brachiatus viridis. 

Descriptio. 

Corpus minutiffimum, vix 2 lin. longitudinem 
sequans, gracile , poftice attenuatum, viridifli- 
mum, pulcherrimum. Chrhi corpore brevio- 

res , 3 * ZOOPHYTA 

res, faepedeni: contrafti intumefcentes virides- 
que uti corpus. Proles ex omni corporis parte, 
pauculse. 

Locus: Stagna puriora rivulique Lemna o- 
perti. 

% HYDRA ATTENUATA. 

Hydra corpore flavefcente, furfum 
attenuato. 

Rmfel. inf III. pol. p. 465. tah 76 , 77. Poly- 
pus pallide ftraminei coloris. 

Descriptio. 

Ex Rcefelii autoritate addo, mihi nunquam 
vifam. Corpus prsecedenti paulo majus, tenerri- 
mum, flavum f. fubochreum, inferne fubclava- 
tum, feflile, verfus fuperiorem extremitatem 
lente attenuatum. Cirrhi longitudine corporis:, 
fubfeni, contra&i fetacei, albidi. Proles ex om- 
ni corporis parte, rariufculae. 

Locus: Stagna puriora. 
II. ESCHA- £ S C H A R A. 33 

IL E S C H A R A. 

DE FINITIO. 

AnimaL vegetans, adiiatum: 

Stirps membranacea , fublapidefcens , 

ex feriebus multifidis, divergentibus 

cellularum coalita, margine gemmis 

crefcens. 
Cellula ringentes 3 exferentes 
Folypum fundo adnatum, cirrhis cord- 

natum y Hjdra fimilem. 

Es c h a r k nomeh nuper ab ///. Linnao , fine Fluftra 
nulla neceflitate, cum Fluftrce nova appef Linn&u 
latione commutatum effc ( Faun. fuec. Ed. II. ). 
Ego vero idem fervare malui , cum antiquitate 
& communi autorum confenfu ita inriotuiife vi- 
deatur, ut nulla facile confufio inde oriri pof- 
fit, faltem non tanta, ut ad moleftam & damno- 
fam hominum arbitrariam commutationem ideo 
confugiendum efle credam. 

Pleraeque Efchara obvia in Mari quselibet cor- Efibar* 
pora,intrabreve tejmpus,fimplicicellularumftra- natura. 
to , ceu crufta , obducunt. Hinc pro meris Po- 
lyporum gregariorum cellulis haberi poifent, & 
a multis vere fic creditae funt. Sequentibus vero 
edocebimur obfervationibus , vegetabilis naturae 
participes etiam EJcharas elTe. 

Cruftae Efchararum attentitis confideratse ex E *em- 
continuis feriebus cellularum , paflira bifurcis & ma tio £f 
fere parallelis coalitae effe videntur. Cellulae incremtn* 
autem fingulae Animalculum Hydrse fimile,*' im ' 

C *hs 3 4 Z O O P H Y T A. 

cirrhisnumerofis, circacaputdifpofitisinftru&um, 
& fundo cellulae implantatum fiffcunt ; quorum 
quodlibet proprio motu & voluntate gaudet. 
Si recentes & vivas in Aqua marina , faepius re- 
novata fervaveris Efcharasj extremam cujusvis 
feriei cellulam gemmam quafi trudere obferva- 
bis, quse faepe aliam pariter prolem trudit prius- 
quam rumpatur. Gemma undique claufa pri- 
mum & mollis eft ; aperitur dein , & polypum, 
fenfim perflciendum,exferit, quo adulto durefck 
fenfim cellula atque Efcharce fubflantiam conti- 
nuat. Lapidefcentium Ejcharai uni margines im« 
perfedtas ubique cellulas , loculorum apertorum 
iimiles fiftunt , utpote quarum antica perflciens 
pars , quee mollis adhuc fuerat , maceratione pe- 
riit , poftica pariete , quam hinc primam foli- 
defcere difcimus , & feptorum parte tantum fu- 
perilitibus. Plerumque marginales cellulae fimplici 
tantum gemmula produ6la feriem continuant. 
Paffim vero duplicem , at non eodem tempore , 
propullulare gemmulam videas , quarum altera 
nunquam perfeftce cellulee formam aut molem 
adipifcitur, novam tamen cellularum feriem in- 
choat ; unde plurimis hinc inde tali modo inter- 
calatis feriebus , antiquse divergere videntur , 
quamvis fere parallelse decurrant & Efcharae fic 
crufla progreffu fenfim in majorem expanditur 
latitudinem. Cum autem quae novas feries in- 
choant gemmulae , nunquam naturalem magnitu- 
dinem adipifcantur , fit ut novae feriei fubfe- 
quentes cellulae, comparis feriei cellulis akernae 
accubent : unde in Efcharis fere omnibus ofcula 
cellularum in quincunces difpofita naturaliter 
funt. Si Hydrae proles certo ordine pullulas- 
cerent, nec maturae deciderent , perfectamEfcha- 
rae haberemus imaginem , fed nudae & cortice qua- 
fi deftitutae, Cru- E S C H A R A. 35 

Cruftse Efchararum plurium naturaliter aflur- E-fron- 
gunt in membranas ex duplici cellularum ftrato de f QenU ** 
facias ; quae in certas , fpeciei cuilibet proprias 
figuras excrefcunt : in genere cuneiformem af- 
fectanc, & ramofae feu multifidae fieri folent. 
Magis quidem vagae funt Efcbararutn frondefcen- 
tium^ quam reliquorum plerorumque Zoophyto- 
rum, figurae; tamen ut vegetabilem quandam 
indolem indicare videantur. 

Quae ex frondefcentibus fubftantia lapidea , e. diver- 
cum cornea quafi mixta gaudent, flexilioresqueV^. 
funt, apud antiquiores Botanicos Fucorum e nu- 
mero habebantur ; Talis eft E. foliacea & pilofa , 
quibus vere frondefcentium nomen competit. Lapide- 
fcentium vero plerasque , autores etiam recentiores , 
ad Milleporas retulerunt , quanquam ftructura 
& indole certiflime Efcharis adnumerandas. Ex 
Lapidefcentibus qusedam in lamellas diftrotas af- 
furgunt; ut E. latnellofa & cruftuknta. Aliae in 
membranas e fimplici cellularum ftrato fa£tas, 
varieque contortas Juxuriant, ut E. Spongites. Et 
•aliae tandem in corpora ruditer agariciformia, 
ftratis multis tunicata coacervantur, ut E. Spon- 
gmjvarietas.Pleraequeubi plantas fubmarinas , irn* 
primis Sertularias attingunt eas continua vefte 
obducunt , paflimque frondefcentes , elegantiflimas 
faepe alTumunt figuras. Hoc maxime w E. piloja 
obfervatur , & in aliis quoque accidit. 

Frondefcentibus Efcharis adfociavi fpeciem E.fecun- 
quae conftanter, certa legQ frondefcens reperi- f™ ls J in - 
tur ,ftru6tura ad Cellularias accedit&, ut illae 5 ca- gu anu 
pillaribus tubulis radicata eft ; nec ad normam re- 
liquarum Rfc hararum cruftam pro primordiohabec. 
Inter hanc & Cellulariam imprimis aviculariam 
tanta eft convenientia , ut, nifi habitus nimium 
alienus, & duplex in frondibus celiularum ftra- 

C 2 tum 3-6 ZOOPHYT A. 

tum obftitifTent, eandem ad Cellularias tradace* 
re haud dubitafTem. 
E.ovaria? In plurimarum , prsefertim lapidefcentium E- 
fcbararum antiquioribus cruflis paffim , ad fingula- 
rum celiularum ofcula , obfervari folet bulla , galeae 
inftar cellulae oftio imminens, fubftantiae Efcharae 
homogenea & continua. Hanc certae aetatis cel- 
lulis demum innafci, inde patet, quod ad crufta- 
rum medias maxime , adeoque antiquiores obfer- 
vantur , numquam vero ad marginum recen- 
tiores cellulas. Vafcula feu Galericula in Cellula- 
riis ftatim eonfiderandae , fubanalogae; has in 
Efcharis bullas ovaria forte effe fufpicionem in- 
jiciunt. 
E.inven- Primus Efcharas ad animalia retulit, obferva- 
tio. tis in E. foliacea Polypis , Juffiaeus. Proximus 
& feliciffimus in examinanda earum natura Lozf- 
lingius fuit , |qui egregia nobis in E. pilofa obfer- 
vata reliquit. EUifius deinde fua protulit. Et 
denique Bafterus in variis fpeciebus polypos ob- 
fervavit , narratque fibi vifos enataffe reli&is 
' cellulis; quod fupra fidem mihi videtur, & for- 
te fallacia quaedam fuit. 
E.imper-* Efchararum fpecies non nifi bene cognitas hie 
feUa enu- tradidi , & ex plurimis fpeciminibus , fub variis- 
meratio. q Ue f orm i s m ihi notiffimas, Plures equidem no- 
vi, fed filentio premere fatius duxi, ne dubia 
immifcerem. Efcharae genus apud III. Linnaum 
vera farrago eft. Hujus fpecies alienas ad fua 
genera reduxi , E. fifiulofam Linnai ad Cellularias , 
E.fragilem ad CoraHinas. E. ejufdem divaricata 
incerta eft. E. verticiilata vero ( Linn. Syfi. Ed. 
X. fp. 5.), faltent qualis apud Morifonum (Hifi. 
III. p. 646. Secl. 17. T. 8./. 14) & Rajum 
(Syn. Ed. III. p. 34. n. 9.) exftat quorum locos 
citat Linnausy Confervae groffior fpecies eft; & 

forte E S C H A R A. 37 

forte eadem, quam idem Confervam coralHnoidem 
inter Plantas vocavit. 

y. ESCHARA lutosa. 

E s c h a r a cruftacea arenaceo lutofa 5 
poris fimpliciffimis fubquincuncialibus. 

Raj. Syn. p. 31. Efchara millepora arenofa An- 

glica. 
Ellis cor. p. 74. n. 5. tab. 25. e. Q f . bon. ) 

Descriptio. 

Fucos rupesque incruflans, lutofa, in aqua 
penicillo diffolubilis fere ; plana , compofita ex 
cellulis leviter gibbis, fimplici orificio inftruftis. 

Locus: Mare Anglicum & Mediterraneum , 
ubi Fucos paffim incruftat. 

N O T JE. 

Ellijius huc perperam citat Loricam marinam 
Imperati (Hift. Ital. p. 688.), quae ovariam ma- 
rinum eft, in Belgii littore ineunte seftate fre- 
quens , & femper figuram Imperati , parallelo- 
grammum nempe arcuatum referens , cinereum , 
coalitum ex cellulis unitis , fmgulis moleculas al- 
bas plurimas cum limpido liquore continentibus ; 
liberum femper & fragmentum corii pifcis, ali- 
jqualiter referens. C3 6. ESCHA- 38 Z O O P H Y T A. 

6. ESCHARA ciliata. 

Eschara cruftacea lapidefcens, cellu- 
lis ore ciliato - feptemfpinofis. 

Descriptio. 

Crttfta rupibus inftratae craffiufculse , lapido- 
fae, cellulis cavernofae, planae. Cellulce alternae, 
vix extrorfum convexae f. gibbae , fcaberrimae ; 
ore marginato , fetisque feptenis , facile detri- 
tis , fubulatis , longis ciliato. 

Locus : Maris Mediterranei loca corallifera. 

0. Affinem huic fpeciem in Fucis Maris An- 
glici obfervavi, quos cruftulis tenuioribus, quam 
iftius funt , leprofos quafi reddit. Cruftcz albae \ 
fubftantia cellularum tenuiffima, fubpellucida , 
lapidefcens. Cellulce extus laeves , convexae , ore 
dentibus fubulatis circiter fex ciiiato, fed infe- 
riori labio femper inermi. In hujus cruftis pas- 
fim faepe generatas vidi vefkulas arcuatas , cel- 
lularum orificiis imminentes , quas pro ovariis ut 
habeam multa fuadent. Hanc eandem Efcharam 
etiam in Coralliis Americanis paffim obfervavi. 
Varietas forte prioris efTe reperietur. 

7. ESCHARA erosa. 

Eschara cruftacea lapidefcens, cellu- 
lis dete&is, margine iaterali pe&inatis. 

Des- E S C H A R A. S 9 

Descriptio. 

Cruftts tenues, rupibus adglutinatae , & quafi 
erofae, faftas ex loculis akernis , oblongis, mar- 
ginatis , laterali margine pectinatis: dentibus erec- 
tis, fubulatis, utrinque circiter quaternis. 

Locus : Mare Americanum. 

8. ESCHARA crustulenta. 

E s c h a r a cruftaceo - fubfrondefcens 
polymorpha lapidofa, cellulis feriatis oblon- 
gis membrana clauiis,- feptis integerrimis. 

* Seb. tbef III. tab. ioo. n. 2. Coral-loden- 
dron pertenue & torrefa&o corio fimile. 

Bafter opufc. I. I. 2. p. 83. tab. 7. /. 4, 5. 
Efchara lapidefcens. 

Descriptio. 

Incruflans & in ghmeres fubglobofos , fa?pe 
maximos, arundinibus aliisve corporibus adcre- 
tos, ex foliolis crifpato-undulatis, laciniofis , va- 
rie contortis, intricatis & contextis coagmen- 
tatos luxurians. Foliola duplici cellularum ilrato 
five lamina conilant. Laminae continent cellulas 
in feries longitudinales digeflas, & plerumque 
alterne adcubantes , feu totidem loculamenta 
feptis lapidofis , integerrimis , dorfatis , velut reti- 
culo , diflinclas & antice membrana prsetenfa te- 
nui perfe&as, ofculo in furnmitate cujusvis cel- 

C 4 lul» 4 o ZOOPHYTA. 

lulse lunato. Subfiantia cinerafcente alba, lapl- 
defcens, tenera & friabiliflima. Polypos Basterus 
dicit non differre ab aliarum fpecierum , nifi 
quod tenuiores longioresque fint. 

Locus: Zeelandiae foffae falfae, & lacus ma- 
ritimi; Mauritaniae littus , Oceanus Atlanticus. 

N O T JE. 

Lacus maritimus apud Pagum Rockanje Penin- 
fulae Voornanae , qui olim mari commiflus fuit , 
circa medium ad oram Cauro obverfam , exhibet 
aream maximis hujus Efcharae glomeribus con- 
flratam, quos crufta quaedam obducit Corallince 
natura > quae in eadem lacus parte Carices an- 
nuis adhucdum laminis includit , Efchara vero 
noftra in eo lacu , vix nunc falfo , non amplius 
viget & crefcit, fed ubique in fcopulorum inte- 
janeis tantum & Jatere fundo obverfo obferva- 
tur, antiqua & Polypis orba. Brachioni fiento- 
rei , & capfulares & Tubularia coralloides in fco- 
pulis iftis abundant. Glomum Efcharae noftrae 
ex Mauritaniae littore, in Mufeo fervat Cele- 
kerr. Dn. Laur. Theod. Gronovius Civ. Leyd. Se- 
nator &c. quae a Zeelandica vix differt , nifi quo^ 
lapidofior fit & laminas crafliores exhibeat ; his- 
que & habitu , magis fafciali , inter E. cruftulen- 
tam & areolatam quafi media videtur. Fuci na- 
tantis pelagici veficulae caulesque faepe hac eadem, 
Efchara incruflata reperiuntur. /3. ESCHA- E S C H A R A. ' 41 

jg. ESCHARA AREOLATA. 

Eschara lapidofa cruftaceo ramofa 3 
ramis compreffis divaricatis, confluenti a- 
reolatis; cellulis feriatis, membrana clau- 
fls, integerrimis. 

* JLinn. fyfl. X. fp. 12. Milleppra lineata. 
Descriptio. 

Obvias Sertularias laxa lorica incruftat, effin- 
giturque in ramos fafciales feu depreflbs , di- 
chotomos , divaricatos , varie confufos ubique 
confiuenti-areolatos , undique cellulis longitudir 
naliter feriatis obfitos. Glomeres iic efficit inor* 
dinatos, clathratos & cavernofos. Cellutce ova- 
les , feu breviores quam in E. cruftulenta , feptis 
lapidofis obtufis diftinctae , pra^tenfa membrana 
claufce, in qua ad fornicem cujusvis cellula? o- 
fculum lunatum. Subjlantia multo folidior, & 
Japidofior , pauloque craflior quam in prsece- 
denti, extus gryfeo alba, per fe vero alba. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

N T JE. 

Videtur hic defcripta Efchara fote natalis loci 
indole ab E. cruftulenta difFerre, nec magis ah 
eadem diflingui debere , quam in fequenti fpe- 
cie varietas fafcialis a varietate lamellofa. Prae- 
fertim hoc innuunt fpecimina Africani littoris 
inter utramque varietatem evidenter media, 
quae in Mufeo modo Jaudati Cel. Gko^ovii luftravi. 

C 5 Pe- 4* ZOOPHYTA. 

Petrefaftam hanc fpeciem , & tota fua fub* 
ftantia integram inveni in maffis calcareis Momis 
S. Petri prope Maflrichtum ; in quibus Zoophy- 
torum mere calcareorum, ut Madreporarum & 
Milleporarum , corrofa & confumta fubflantia 
fola e£typa fuperefTe , & fola ea quse magis de 
cornea natura participant integra reperiri, fere 
in genere obfervare mihi vifus fum. Attamen 
Efcharse noftrae Zeelandica varietas calcinata , 
parum foetet & perexiguam ponderis tantum par- 
teoi amittit. 

9. ESCHARA fascialis. 

Eschara lapidea lamellofo frondofa, 
laminis conglomeratis , utrinque poris quin- 
cuncialibus. 

* J. Bauh. bijt. III. p. 809. Reticulum mari- 
num. 

* Raj. fyn. p.31. Efchara retiformis. 

Marfil. hift. mar. p. 148. tab. 33. /. io~o. n. 1 3 

2, 3- 

Ellis cor. p. 71. n. 3. tab. 30. a A; b. Efchara a 
foliacea millepora lapidea , extremitatibus 
hinc inde irregulariter coalefcentibus, utra- 
que fuperficie ex cellulis ovatis conftans, 

Belgice, Lint Coraal. 

Descriptio. 

Corallium planum , latum , breviter fubdicho- 
tomum,laciniatum; laciniis retufis, varie fiexuo- 
fo curvatis , paffim confluentibus magnos fsepe 

glo- E S C H A R A. 45 

glomos efficiens. Obvia incruftat & loricatim iis 
circumcrefcic. Conftat ubique lamina duplici, 
crafla , cellulis,ad planum laminae inclinatis, ca- 
vernofa ; quse extus leviter convexitate rhombi- 
ca prominent , ofculoque in fuperiori rhombi an- 
gulo fimplici hiant. Subjlantia lapidofa duriufcu- 
la, alba ; extus gryfea. 

Locus: Mare Atlanticum, Mediterraneum 5 
Indicum. N JE. Mira varietate ludit haec fpecies & ex diverfis 
maribus , diverfa plerumque conditione adfer- 
tur, ratione craffitiei, duritiei, magninudinis 
celiularum, cet. Formoe duo imprimis extrema 
obfervantur , varietas nempe lamellofa &. fafcia- 
lis ; inter quas mediae plures dantur. 

<*. Varietas fafcialis exhibet Corallium ubique 
anguflae taeniae fimile , quae ramofe fubdivifa 
& inordinate diffufa , contiguisque ramis coalita 
glomeres clathratos rariores efficit, areolis fub- 
rotundis aut oblongis,ut in E arcolata, pervios. 
Hanc imprimis varietatem Belgii Curiofi, Lint 
Coraal feu Corallium tseniotatum vocanc. Hu- 
jus fragmentum EUifius (tab. it. ad Htt. b.) exhi- 
buit, & perperam pro Poro Cervino Imperati 
habet. Hanc ex Mari Mediterraneo & ex litto- 
re Infulae Ve&is Maris Anglici allatam vidi. Auc- 
ta vario gradu, in aliis varietatibus , corallii la- 
titudo ab hac ad fequentem varietatem tranfitum 
efficit; quod in Speciminibus Maris Mediterra- 
nei, ubi cum Milleporis retepora, frondipora, bul- 
lipora , aliisque promifcue crefcit, evidenter ob- 
fervavi. 

0. Ur 44 ZOOPHYTA, /3. Lamellofa varietas ex Jatiffimis conftat h* 
pideis membranis , varie crifpatis , contortis , 
glomeratis, iaciniofis, fed ubique concurrenti- 
bus & coalefcentibus , ob Jatitudinem. Hsec 
femper llrata cellularum craffiora habet , & ap- 
plicationelaciniarum corallii fuprafe invicempaf- 
fim quadruplicia exhibet; fubflantia autem mi- 
nus dura efle folet. Sic ex Indico imprimis ad- 
fertur Oceano. Tenuior vero in Mari Anglico 
provenit , qualem Rllifius ( /. c. ad litt. A. ) ex- 

hibuit. Habeo fpecimen Promontorio B. Spei 

allatum, (quod inter Ifidem rofeam crevit, quam 
amare videtur ) in quo prseter cellularum & po- 
rorum anguftiam , craffitiei Corallii prorfus dif- 
proportionatam, etiam hoc fingulare efl, quod 
fuperficies pubefcat lanngine tenera & rara, 
quae a pilis, ut videtur, folitariis, fingulo poro 
adftantibus , albidis efficitur. An haec , integre 
hujus Efchane omnibus varietatibus naturalis fit, 
obfervent alii, quibus recentem videre continget. 

Haec E.fafcialis Milleporae Cervicorni (f. Poro 
cervino Imperati ) affinis valde eft & evidentem 
ab Efcharis ad Milleporas tranfitum conftituit. 

Synonymum Raji & Bauhini mihi fufpe&a , ex 
Ellijii autoritate adjeci. Mar/ilius varietatem 
fafcialem , in Mari Mediterraneo folemnem de- 
fcribit. 

10. ESCHARA CEYLANICA. 

Eschara lapidefcens, membranis la- 
ciniofis concrefcentibus teneris , cellulis 

nfrinonp ferisris nhlnnfns. utrinque feriatis oblongis. Des- E S C H A R A. 45 

Descriptio. 

Hajus Glomer fubfimile glomeri varietatis 
lamellofae E. fafcialis , fed tenerius & fubtilius 
adfpeclu , corallinae circumcretum extat in Mufeo 
Sereniss. Principis Auriaci; nec alibi vidi. 
Membrance albae , lapidefcentes, tenerae tenues- 
que, laciniofce, varie contortae & concrefcentes, 
cavernofum glomum conftituunt. Hae mem- 
branae ubique duplici conltant cellularum ftra- 
to ; Cellulce per feries longitudinales difpofitae , 
alternae pellucidis pun&is afperfae, figura oblon- 
gae, ofculoque in fummitate fubcirculari , mar- 
ginato inftructae. Verfus laminarum limbos 
cellulae, (ut in praecedenti & fequenti quoque 
fpecie), adhuc imperfeclae , loculamenta dete&a 
feferunt. 

Locus; Oeeanus Indicus. 

N o T JE* 

Conditione & ftru&ura nimis a praecedente & 
fequente difcrepat , quam , ut pro utrius varieta- 
te haberi poffit , licet ex unico tantum fpecimi- 
ne mihi nota fpecies. 

ii. ESCHARA spongites. 

Eschara lapidea membranacea, k- 
mellis fimplicibus undulato turbinatis cu- 
mulatis, cellulis feriatis. 

Imperat. Itdl. p. 62$. fig. p. 632. Porus angui- 

nus. 
Bejler. Muf. tab. 28. Lapis fpongiae. 

GuaU 46 ZOOPHYTA. 

Gualtier. incl. part. IV. tit. averf Poriis aii^ 

guinus. 
Lapis Spongice. Officinarum. 

Descriptio. 

Membrana lapideae , plerumque expanfae, fub- 
turbinatae, crifpato undulatae, obvia incruftan- 
tes, varie cumulatae; plures faepe ex communi 
crulta , muitiplici cellularum flrato conflante, 
luxufiantes; ubique e fimplici cellularum ftrato 
feu lamina faclae , cujus fuperficies dorfalis 
ftriata , nitidiffimaque eft. Cellulce per feries 
longitudinales difpofitae, plerumque alternae , at 
inordinatius ; ovali fubquadratae , convexiufcu- 
lae , extus cribratae , & ofculo , ad aiterum ple- 
rumque latus declinato , marginato inflruclae. 
Subfiantia fragiliffima , tenera, gryfeoalba; fu- 
perficie plerumque antiquiore punicea. Cre- 
bro obfervantur in hac Efchara bullulce , ga« 
learum inilar , ofculis cellularum imminentes, al- 
bae , pro ovariis haud dubie habendae. 

Locus: Mare Mediterraneum & America- 
num. 

N O T ^E. 

Innumeris figuris ludit haec fpecies. Ex Me- 
diterraneo Mari allata fpecimina plerumque tur- 
binatas , crifpatas , atque infundibuliformes 
utcunque membranas exhibent. In Mufeo Sere- 
nissimi Principis Auriaci extat fpecimen in 
gubernaculo navis e Mediterraneo Mari reducis 
invenrum; quod in crafla pianaque crufta exhi- 
bet cylindros plurimos ereclos, breves, pleros- 

que E S C H A R A. 47 que fubramofos , faftigiatos , extremitate in in- 
fundibulum tenerius , varie undulatum crifpatum* 
que dilatatos & paflim coalitos , qui quafi fylvu- 
lam efficiunt. Color antiquae fuperficiei omnis pu- 
niceus; infundibulorum , utpote juniorum, pal- 
lide gryfeus. Subfimilis indolis fuifife videtur 
fpecimen quod Gualtierius delineavit, fed cylin- 
dris multo magis elongatis ramofioribusque luxu- 
rians. 

Ex M. Americano praeter varias cruftas hujus 
Efcharas afferuntur quoque maflulse pugno fee- 
pe majores , informes , fubagariciformes , ex 
innumeris laminarum ftratis & cellulis fine ordi- 
ne mire coacervatis compadhe ; ftru&ura autem 
ad hanc noftram fpeciem evidenter pertinentes. 
Teftis rupibusve hse maflulae adcrefcunt; & ta- 
les vulgo detritae , in Officinis fub Lapidis Spongia 
Titulo proftant. 

Esedem maflae inter Corallia foflilia frequentifli- 
me occurrunt , atqueAgaricos utcunque referentes, 
Fungitarum nomen accipiunt. In Germania paf- 
fim hujusmodi corpora reperiuntur, rupibus cal- 
careis, cum Anomiis aliisque Coralliis infperfa, 
& in lapidem ponderofum, oppletis cellulis, mu- 
tata. Obfervavi ea in Lapide caleareo Binsber- 
gienfi, prope Coloniam Allobrogum> jn Ducatu 
Megalopolitano petrifa<5lis ditiflimo , aliisque Ger- 
maniae locis. 

12. ESCHARA FORNICULOSA. 

Eschara cruftacea lapidefcens , cellu- 
lis feriatis fornicatis, labiolo ringentibiis, 
membrana pr<etenfa claufis. 

Dss- 4 g Z O O P H Y T A. 

Descriptio. 

Sunt cruftae gryfeae , lapidofae , informes , grof- 
fioris papyri craffitie; conflantes e cellulis pef 
feries ramofas, adeoque divergentes, difpofitis* 
alterne accubantibus , longiufculis , quadrangu- 
]is, fuperiori termino egregie fornicatis; quae 
antice membrana praetenfa & lobo femicirculan 
fornicem claudente, paffim, in ficcato fpecimi- 
ne , perfici videntur. Ubi vero membrana deficit 
aut detrahitur , apparet tenuis lamina , alba , 
lapidea, plana, inter fepta cellulae tenfa, quae 
ad os lobulo obtufo reflexo terminatur; ut os 
fub fornice ampliffimum fuperfit. Color & afpec- 
tus fere E. foHaceae. 

Locus: Mare Americanum, in cujus Coral- 

liis hanc Efcharam rarius obfervavi. 

♦ 

13. ESCHARA ANNULARIS. 

Eschara lapidea incruftans, cellulisf 
annulatim digeftis cylindricis, ofeulo bl- 
verrucofo. 

Descriptio. 

Fucos tenuicaules paffim incruftat loricula an- 
nulofa. Cellula , non in feries longitudinales , fed 
in annulos digeftae, parallelae, cylindraceo fub- 
clavatae , fummitate perforate , verrucula utrin-. 
que ofeulo adftante. Subftamia cellularum te- 
nuis, albiffima, fragilis. Cellulae fummae imper- 
fectae; imae plerumque bulla galeam referente, 

a proxi- E,S C H A R A. 4? 

a proxime inferioris celluiae ofculo remOtiori, ad 

bafin gravidae ; unde has bullas , quas pro ovariis 
habeo , ex bafi cellularum in reliquis quoque Efcha- 
ris prognafci crediderim , qnanquam in plerisque 
ad cellulas quorum ofculis immihent percinere 
videantur, & fic etiam in fuperioribus tradkum 
fuerit. Galericularum in Cellulariis. fitus hoc porro 
confirmare videtur. 

Locus: Fucus verficolor in Mari Indico & 
circa Promont. B. Spei copiofus.; in cujus cauli- 
bus hartc Efcharam rariufcule', nec prasterea ul- 
Jibi, obfervavi. 

14. ESCHARA hispida. 

E s c h a r a- frondefcens fpongiofa , fron- 
dibus ramofis , hinc muricatis, ligulis hif 
pidiflimis, 

D e s c r 1 p t 1 o; 

Sunt frondes fubpollicares , latitudine Efcha- 
ram pilofam referentes , fed craffiores & fpon-' 
giofiores, alteroque tantum latere cellulofae, fic- 
catione cohvolutae ; fubramofae , obtufae. A 
nudo latere, (in quod eonvolvuntur ficcatse,) 
tubulos radicantes dimittunt; altero ligulis ar- 
rectis , quae fpinis fetaceis horrent , muricata? 
funt & hifpidiilimse. Subjiantia fpongiofa pal- 
lide gryfea. 

Locus: Mare Mediterraneum , inter cuiusf 

D co- 50 E S C H A R A. 

corallia femel omnino reperi fingularem Sc rarif- 
fimam hanc fpeciem. 

ij. ESCARA tilosa. 

E s c h a r a cruftaceo frondefcens fpon- 
giofa , cellulis obconicis novemdentatis pi- 
liferisque. 

Reaum. att. Gall. 17 12. p. 42. tab. 5./. 10. Co- 

rallina. (Incruftans fucum.) 
Losfling. a&. Holm. germ. 1752. p. 118. n. 1. tab. 

3./. 1-4. Millepora cruftacea, plana, adna- 

ta, punclis quincuncialibus. 
Seb. thef. III. tab. 100. fig. 10. ( frondefcens. ) 
Linn. Amoen. ac. I. p. 105. n. 20. /. 19. Mille- 

pora membranacea plana, pun&is quincuncia- 

libus. 

• Faun.fn. II. 2233. Fluftra pilofa. 

Belgic, Zee-MoJJ. Angl. Spungy Coralline (EIIis> 

D E S C R I P T I 0. 

In lata planitie maculae irregulariter ftellatae 
inflar diffunditur. In frondes lubenter afturgit, 
utrinque cellulofas crafllufculas , fpongiofas ; pri- 
mo Cmplices, lineares, obtufas; deinde ramo- 
fas , imo pinnato-multifidas fere nunquam pollice 
longiores. Cellufo , ex quibus conflat , confertae , 
fubturbinatae funt, ore patulae, limboque novem 
dentato coronatae , denticulo medio in pilum, 
faepius detrkum elongato; unde fuperficies fron- 
dium pilofiffima apparet. Polypus intra fingu- 
lam cellulam e vaginula ceu praeputio fe exfe- 

rens, E S C H A R A. 51 

rens, tentacula circiter 20, aequalia & corpus 
aequantia, in campanae formam expandit. Sub- 
ftantia hujus Efcharae fublapidefcens ell & friabi- 
Jis , ad ta&um fpongiofa. 

L c u s ; Mare Septentrionale , ubi Fucos om* 
nes incruflat. 

N o T JZ. 

Nullibi abundantiorem novi hanc Efcharam, 
* quam in Mari Belgium alluente. Sertulariam lon- 
gijjtmam, ibidem copiofiffimam &magnis acervis 
faepe in littore confpicuam , in certis tractibus , 
maxime verfus autumnum , totam incruflat , & 
ab extremis ejusdem ramulis infuper frondefcens , 
elegantiffimas formas afTumit; primoque tunc af- 
peftu Sphagnum paluftre fere aemulatur. Sic in-* 
cruflatae hujus Sertulariae immanis vis ineunte 
imprimis hyeme Ann. 1764. in tota Occidentali 
Belgiiora, a flantibus Auftris egerebatur , ut in 
brevi paffim fpatio , ad onerandum vehiculum 
fufficere potuiffet. Madida per nocles totas raa» 
nibus traftata motaque, imo & conquaflata, ele 
gantiffime & copioiiffime fcintillabat ; at expref- 
fus fuccus nequaquam phofphorefcere vifus eft. 

Primus Lozjiingius ftatim poft evulgata JuJJicei 
obfervata, in hacce Efchara polypos vidir, at- 
que acutiffimas circa eam adnotationes reliquit. 
Vidit propagari feu augeri , per gemmas a mar- 
ginalibus feu extremis cellulis protrufas, in per* 
fe&as cellulas effingendas , e quibus polypus deiri 
exferitur. Interdum 2 proles ab eadem celJula , 
at non fimul exferi , ficque feries duplicari atque 
in latitudinem pandi cruftam vidit. In mediae a- 

D 2 rea? 52 ZOOPHYTi 

rese cellulis polypos plerumque deficere addit, 
unde certam iis aetatem prsefixam efTe conjicit. 
Notavit quoque ta&o uno polypo , reliquos non 
affici ; cumque refugere Polypi, rudiori offenfa 
territi , insequaliter prodire , vaginam primum 
protrudere & dein brachiola exfertare, quibus 
tandem expanfis continuo ofciliare dicit. 

1(5. ESCHARA foliacea. 

Eschara cruftaceo frondefcens fpon- 
giofa 5 ironde cuneiformi mukifida retu- 
fa, cellulis ringentibus arcuatis utrinque 
fpinula auritis. 

C. Bauh. pin. p. 367. Porus cervinus Imperati 

C perperam ! ) 
y. Bauh. Hiji. III. p. 809. Alga marina platy- 

ceratos porofa. 
Pluknet. Mmag. p. 119. Corallina^ affinis platy- 

pbyllos telam fericeam textura fimulans. 
Morif. Hijt. III. fett. 15. tab. 8. /. 16. Fucus 

marinus, fcrupofus, albus , telam fericeam 

textura fua semulans. 
Raj. Syn. p. 42. n. 9. Fucus telam lineam feri- 

ceamve textura fua referens. 
Toumef. injl. p. 568. tab. 334. Nom. Raji. 
Jnjfieu Att. Gall. 1742. p. 298. tab. 10. f. 3. ' 
Ellis Cor. p. 70. n. 2. tab. 29. a A. Efchara fo- 

liaceamillepora fpongiofa, cellulis arcuatisal- 

ternis utrinque initru&a. 
Linn. Hort. Cliff. p. 480. Millepora membra- 

nacea, flexilis ramofiflima , ramis diilinclis 

planis obtufis, fuperne dilatatis. 

Linn. ESCHARA. 53 

Linn. fyjl. X. fp. *. Faun. fu. 11. 2231. Efcha- 

ra f. Fluftra foliacea. 
Anglic. Broadleaved Hornwrek, Gall. Efcare. 

German. Trocknes Zeelaub. 

Descriptio. 

Primordium cruftula eft e cujus medio aflurgit 
frons parvula cuneiformis fupra rotundata ; quae, 
duplicatione ferierum cellularum , latitudinem pro- 
greffu majorem acquirit , & findi incipit. Fron- 
des ad fummum femipedales , latitudine digiti mi- 
nimi ; (varietates latifoliae breviores funt;) 
deorfum attenuatae , membranaceae , dichotomae, 
extremitatibus plerumque latioribus multifidis, 
interdum vere palmatis. Cellula in duplici fron- 
dium ftrato confertiflimae, akernae, arcuatae, 
ofculo lunato ringentes, & fpinuia utrinque ad 
ofculum auritae. Polypi corpore vermiculari fun- 
do cellulae implantati, cirrhis circa caputdenis, 
in campanae formam expanfis coronati. Subjian- 
lia fungofa , nec friabilis, femper fubgryfea, 
ablutione atque infolatione tandem fere aiba. 

L c u s : Mare Septentrionale. 

N O T JE. 

Frondium magni faepe manipuii copiofiftime 
hyeme a tempeftatibus in Belgii orafn Occiden- 
talem egeftari folent. Varietas vulgatior frondi- 
bus latiufculis , dilatatis , extremitate lata lacinio- 
fa. Rariorfrondibuslongisatque anguftis. Perrara 
extremis frondium anguftiorum latis & palmatis. 
Rariffima fubpinnatis aut latiQimis marginequc 
tantum divifis frondibus. 

D 3 Re- 54. ZOOPHYTA. 

Recens e mari extracta amoenum, citri fere 
semulum , cum Pelagico mixtum odorem ipargit ; 
quem & ficcata aliquamdiu fervat. 

Rariffime fucos incruftat , quos pilofa contra 
amat ; fed fere femper obfervatur frondefcens , 
& ubicumque, in folidis corporibus, hujus fpe- 
ciei cruftula apparet , in difco plerumque frons 
parvula jam incepifle notabitur. Novae inter- 
dum loricae antiquae frondi circumcrefcunt, e 
qua juniores frondes denuo pullulant. Imae fron- 
des femper crafTae, fcabrae. In hujus Efcharae 
frondibus crefcere amant Cellularia variae , e. gr. 
C. eburnecB parvula varietas , Jcrupoja , reptans , 
avicularia; & ex Sertulariis unijiora , rugoja, ge- 
niculata , Cufcuta, 

Calcinata haec Efchara pro fiexibilitatis & te- 
nacitatis ratione parum ponderis aut particula- 
rum amififle, & iniignem terrae calcarese quanri- 
tatem continere mihi vifa eft. Frondium ejus 
depuratorum nec tamen a fabulo prorfus libera- 
tum, 5iij , femihorae fpatio calcinatae unicam 
modo drachmam , cum magno foetore , amife- 
runt. 

Petrefa&am , nec confumtam hanc Efcharam 
in Maflis calcareis, monte S. Petri ad Maftrich- 
tum, allatis, paflim invenire potui difti&iflimam, 

In hac & E. piloja, fecurifrondi , hifpida, crufiu- 
lentacue , bullas faepius jam commemoratas , ova- 
riorum verofimillime vices agentes , nondum ob- 
fervare potui. Haec Efchara a multis autoribus 
pro Poro cervino lmperati ponitur. 17. ESCHA- E S C H A R A. ss 

17. ESCHARA FRONDICULOSA. 

Eschara frondefcens, frondibus ob- 
tufis trichotomis confertis, uno tantum 
ftrato cellulofis. 

Seb. thef. III. tab. 96. f: 6. 

*Ellis Cor. tab. 38. /.8,0. P. Efchara papy- 

racea, utrinque cellifera, fummitatibus fecuris 

aciei inftar truncatis? 

Descriptio. 

Glomeres dimidii pugni magnitudine , e nucleo 
quaquaverfum denfiffime frondefcentes. Frondes 
trichotomae, crebro fubdivifae, lentiffime late- 
fcentes, in alis leviter excifae, apice retufae. 
Cellufa unico tantum flrato, oblongo fubrhom- 
bicae , feriatae , alternatimque confertae. Fron- 
des ficcatae in alterum latus leviter convolutae , 
in eoque latere ofcula cellularum terminalia , 
hiantia, fubfemicircularia. Cellulae, in latere ubi 
ofcula, longitudinaliter convexae, in altero col- 
lapfae. Paffim in frondibus obfervantur bullae tu- 
midae , ofculis cellularum defuper imminentes, 
magis gryfeae quam reliqua frondium fubftantia; 
quae tenerior , fragilior &paullo albidior effc , quam 
in E. foliacea; nitidulaque, ut in fecurifronde. 

L c u s : Oceanus Indicus. 

N T J£. 

Elegantiffimae hujus Efcharae glomer , quale 
delineat Sebce tabula, ex nitidiffimo thefauro com- 
municavit Dn. Wilh. van ^;Meulen Amflelodamen- 
fis cui admixtam obfervavi Cellulariam crijpam. 

D 4 18. ESCHA- 56 Z O O P H Y T A. 

IS. ESCH*RA PAPYREA. 

•Eschara cruftaceo frondefcehs, fron- 
de cuneiformi multifida unilamellata, cel- 
lulis oblongo rhombseis, fummitate ringen- 
tibus. irfilh hift. mar.-pi 64.- tab. 6. f. 25, 16.' Po- 
rus cervinus Imperati ( perperam ! ) 

Descriptio. 

Habitu magis ad praecedentem accecjit quam 
ulla alia. Altitudo fubbipollicaris. Irons latiufcu- 
la, tenuiffima & papyracea quafi, (unilamellata 
feu unico cellularumTcrato conflans) ex anguflo 
ini.tio, rupibus aifixo dilacata in figuram cunei- 
formen & laciniojam; colore fubpellucido , gry- 
feo , atque fuperficie nitida. CeUulce longse, 
rhombicse, confertce , in apice fuperiori trunca- 
Xp ofculo lunato ringentes. Subftantia flexilis. 

Locus: Maris Mediterranei vada corallifera. 
19. ESCHA.RA SECURIFXtONS. 

E$chara fronde radicata dichotoma 
margine prolifera , laciniis cuneiformibus 
bipartitis truncatis 3 cellulis longiffimis 3 
ringentibus. 

Raj. Syn. £..43. Morif. Hift. III. p. 646. fett. 
15. tab. 8. f. 17. Fucus marinus, fcrupofus , 
slbidus, anguftior, comprefius,* • extremitati- 
bus quafi abiciffis. 

Ellis E S C H A R A. S7 

Ellis Cor. p. 69. n. 1. tab. 28. a. A. Efchara 
foliacea milleppra tenera anguftioK, foliolip 
quafi abfciflis & cellulis oblongis alternis u- 
trinque inftrudla. 

Linn. fyjt. X. fp. I. /3. EfcJiarE foliaceae va- 
rietas. 

Arjglic. Narrowleaved Homwrek (Ellis,.) 

D E S C R I P T I O. 

. ■ c ... •. ' 

Stirps ad furnmum quinquepollicaris ., pallide 
gryfea, tenuis, fragilis, fplendida &.ceu verni- 
ce obduclra. Truncus fcrupofus, deorfumatte- 
nuatus , tubulisque capillaribus crebris radicatus ; 
in frondes fenfim dilatatus. Frondes diehotomo 
muitifidae , cuneiformes , nempe angufto plerum- 
que iflhmo ortae , & multifida e^tremitate trun- 
catae imo in fecuris formam interdum dilatatae; 
juniores bipartitae. Conflat haec Efchara duplici 
lamella facile feparabili , quarum quaelibet ex w- 
bulis- longitudinalibus , progreflu ramofis & in 
eeliulas longas , fummitate ore galeato ringentes, 
partitis coalita eft. 

. Locus : Mare Anglicum , Mediterraneum. 

N O T JE. 

Haec fpecies continuitate fabricae , radiculis , 
tota denique indole fummopere affinis eft cellu- 
lariis, easque eieganter cum Efcharis connectit. 
A trunco & antiquiori feu ima frondium par- 
t^, crebros deorfum tendit tubulos ad inftar Cel- 
lulariarum; unde antiquior ejus pars fcrupofa ad- 
paret. 

D 5 III. CEL- 


5 g ZOOPHYTA. 

III. CELLULARIA. 

DEFINITIO. 

Antmal vegetans, plantae habitu: 
Stirps nuda, e cellulis feriatis compofi- 
ta, ramofa, faepe articulata, plerum- 
que lapidefcens ; tubulis radicata. 
J?lqfculi vivi e poro fingulae cellulae. 
Ovaria incerta. 

C ll l • C^ ora M nas celliferas Celeberr. Ellifius a Sertula- 
fiaauil? V^ riis judiociofiflime diftinxerat; verum Lin- 
naus in unum commifcuit. Stru&ura & fubftan- 
tia priorum diverfiffima & inter Efcharas atque 
Sertularias evidenter media in Ellifii me reduxe- 
runt fententiam; cujus acutisfimi Viri obferva- 
tionibus in his nihil praeftantius. Nomen Cel- 
lulari/e , ut aliquod proprium huic generi effet , 
indidi. 

Cellularia fere omnes ftirpem exhibent plantae- 
formem, dichotomice fubdivifam, e cellulis coad- 
unatam vel in continuos vel in articulatos ramos. 
Subftantia plerisque lapidofa eft , fragiliffima , 
alba; qua ab acido diifoluta , Stirps mollis fit. 
Sic naturaliter mollis , faxeaque materie orba 
quibusdam fpeciebus indoles contigit. Cellulae 
vero continent mollem animalis partem, quae po- 
ro terminali cellulae quafl vivum flofculum f. par- 
vi Polypi fpeciem cirrhis radiatam exfertat. 
Radicu- Cellukria vix non omnes tubulis capillaribus t 
la:. pallide gryfeis, medulla animali plenis, ab infir- 

ma CELLULARIA. S9 

ma ffcirpis parte demiffis , fupra Fucos , Efcha- 
ras , Sertularias , ( quorum imprimis amantes 
funt ) aliave marina corpora veluti radicatae 
funt. Hujusmodi tubuli, in quibusdam fpecie- 
bus, adeo copiofe a trunco, primordialibusque 
ramis defcendunt, ut t eosdem obveftiant & in 
fpeciem fibroforum fafciculorum mutent : Obfer- 
vatur hoc in C. quadrangulari , crifpa , plutnofa 9 
imprimis. Detritis poftea agitatione maris ra- 
mis nudis , fragiliffimis , fibrofae reliquiae eum re- 
ferunt habitum , quem in C. plumofa obfervavit 
& delineari curavit Ellifius, qui fpoliatam, hoc 
modo , ramis fuis ftirpem , pro ejusdem primor- 
dio potius in ramos poftea adolefcente habuit. 

Pleraeque fpecies exiguum tantum tubulorum 
numerum ex ima trunci parte demittunt. C. 
neritina & loricata truncum e craffioribus tubulis 
radicantibus veluti colle&um fiftunt. Paucae paf- 
fim in dorfali omnium ramorum latere ejusmodi 
radiculas exhibent, quibus, Hederae in modum, 
reptantes firmiter alligantur ; uti C. fcrupofa , rep- 
tans, pilofa. Aliquae, more Sertulariarum , e tu- 
bulis fimplicibus per Fucos obreptantibus oriun- 
tur ; v. gr. C. falcata , ( f. cornuta Linn. ) & an- 
guina. 

Struclura diverfiffimae funt Cellularia. Plerae- Cellulo- 
que depreflae , e duplici ferie cellularum alterna- Ti *f U7} l 
tim adpofitarum conftant; ita ut ofcula utriusque ^ er ^' 
feriei ab eodem latere fint , dorfale vero latus in- 
tegrum & fubftriatum : Sic in C. plumofa , neriti- 
na; fcrupofa, pilofa , avicularia; quarum ultima 
faspe quintuplicem feriem cellularum luxurians 
exhibet & Efcharam mentitur. Alice ex articu- 
lis lapidofis , linearibus , per membranaceos tu- 
bulos nexis, concatenatae funt. Harum aliqua 
articulos fiftunt fingulos unicae tantum cellulae ca- 

pa- tft> ZOOPHY T A. 

paces, corniculiformes ; ut C. chelata & falcata. 
In aliis articuli concinent cellulas eodem omnes 
latere apertas , vel duplici tantum fene , v. gr. 
C. reptans atque eburnea , vel numerofiores, .(la- 
tioribus articulis) C. crifpa. Aliarum randem in- 
ternodia cylindrica cellularum , fubflantiae in- 
fculptarum , orificiis undique obfita funt ; quaies 
C. quadrangularem , SaUcomiam & Upuntioidem vide- 
mus , quibus affinis eft flruclura C. loricata. Ser- 
tulariarum aemulae quadam^ praeterquam quod uti 
& neritina moUioris fint fubftantiae , cellulas tu- 
bo medio veluti adplicatas exhibent , C. burfaria 
& ciliata. Singulariffima omnium C anguina cellu- 
las folitarias tubuiiformes e radicula reptante 
profert; uti, ex Sertulariis quoque, uniflora no- 
bis di6ta unico praedita eft calyculo. 
OvaHa . i Ovariorum , quaein Sertulariis videbimus fimiles 
f. Gfl/eri- veficulas in fola C. eburnea fkfalcata obfervatores 
Mte* invenerunt. An aliis quoque fpeciebus contige- 
rint, incertum. Reperti vero in C. ncritina, & 
avicularia Galericuli feu Calyculi fingulares, in re- 
centi flirpe fpontaneo motu praediti , fingulisque 
cellulis adpofiti, quorum certus ufus hucusque 
nos Jatet, feminificationi in his fpeciebus deiti- 
nata organa fortaffis efle reperientur. 

Hoc Genus Sertulariis , Efcharis atque Coral- 
linis affine videtur. Etenim C. neriiina, plumofa 
& maxime avicularia , flructura atque figura 
Efcharis confanguineae , fpeciatimque Efcharce fe- 
curifrondi fimillimae funt. Ad Sertularias accedit 
C. ciliata maxime , & ob veficulas quoque eburnea 
ztque falcata. Corallinarum habitum & ftructuram 
affectant C. crifpa & i geniculat ce , ex teretibus in- 
ternodiis compoiitae, omnes. Talia Genera, mul- 
tis cognationibus difiracta plura condidit natura, 
creberrimarum apud Autores diflenfionum caufas^ 

#. Cel- CELtULARIA. 61 

*. Cellularia geniculata undique ceUubfa. 
I 

20 ? CELLULARIA opuntioides. 

• Cellularia geniculata, ramis ter- 
natis, articulis cylindraceis, poris undique 
prominulis. 

D e s c r 1 p t 1 o. 

Fruticuli fefquipollicares , incondici , ere&i, 
ramofifTimi , tubulis capillaribus ,' ab imo trunco 
defcendentibus radicati; compoliti ex portioni- 
bus inaequalibus, cylindricis, imo atterruaris, te- 
nuique ifthmo coheerentibus , apice obtufis ;' qua- 
rum primordiales craflitiem ;culmi f graminei 
aequant, longituclinem femipollicarem. Portio- 
rribus nngfeilis inferioribus , circa medium terni 
alii ^mplantantur articuli feu rami, raro oppofiti, 
plerumque incertis intervallis alterni; & fic fuc- 
ceffive rarnifkatur.Stirps. Artkuli albi, Japidei, 
re6ci vel varie curvati , poris raris , papillarum 
inftar prominulis , in quincunces ordinatis confiti. 
Species rariffima nec dum defcripta. 

Locus: Oceanus Orientalis. 

21. CELLULARIA salicornia. 

Cellulahia geniculata dichotoma, 
articulis oblongo cylindricis , cellulis undi- r 
que rhombseis. 

J. Baub. hift. IIL p. 81 t, Corallina fiftuiofa > 
fragilis, crajftor. 

Bar- tt ZOOPHYTA. 

Earrel. Plant. ic. 1275. n. 7. Mufcus polygo- 

noides, Salicorni» forma f. bifidus, major. 
Raj. hifi.p. 65. Nom. Bauhini. 
Pluknet. Pbytogr. tab. 26. f. 3. Corallina fiftu- 

lofa fragilis; incernodiis praelongis, laevibus, 

albis , farciminum modo concatenatis. 
Tournef. inft. p. 570. Nom. Bauhini. 
Ellis Corall. p. 46". n. 1. t. 23. Corallina articu- 

lata , dichotoma , internodiis fubcylindricis , 

cellulis rhomboideis omnino teclis & tubulis 

membranaceis exiguis colligatis. 
fi.J. Baub. bijl. III. p. 811. Corallina fiftulofa, 

fragilis, fubtilior. 
Boccon. muf. p. 255. Mufcus corallinus rotun- 

dus, exilis, articulatus ramofus, Italicus. 
Barrel. Plant. ic. 1275. n * 8. Mufcus polygonoi- 

des , tenuior. 
Petiv. pl. Ital. tab. 2. /. 9. Corallina fiftulofa, 

fvagWis fubtilior (ex Barrel.) 
Raj. bift. p. 66. Nom. Bauh. 
Tournef. inft. p. 570. Item. 
Linn. fyft. X. fp. 2. Efchara fiftulofa. 

« Faun. fu. II. 2234. Fluftra fiftulofa. 

Angl. Bugle Coralline ( Ellis ). 

Descriptio. 

Stirps circiter tripollicaris , craflitie modo fili 
groffioris, inodo fere tripla, tubulis capillaribus 
pallide gryfeis radicata, dichotoma; concatena- 
ta ex articulis longis , inter divifuras fingulis , 
cylindricis, deorfum leviter attenuatis, utrinque 
obtufis , albis , lapideis , per tubulos corneo 
membranaceos colligatis. Series cellularum lon- 
gitudinales undique confertim articulos exarant ; 

Cel- CELLULARIA. 

Cellula? rhombicae , alternatim confertae, ofculo 
in fummitate connivente inftru6ta?. 

Locus: Mare Europaeum, Mediterraneum, 
Atlanticum & forte Orientale. 

N o t m. 

EMJius qui hujus Cellulariee ftru&uram graphi- 
ce defcripfit, eam Corallinis veris, infra traden- 
dis ( dppend. ) quas articulatarum cognomine di- 

ftinxit , adnumeravit. Plerique autores ob 

infignem craffitiei in diverfis fpeciminibus diver- 
fitatem, binas ftatuerunt fpecies. Verum inter- 
medise inter utrumque extremum craffitiei fpeci- 
mina dantur , forte aetate tantum diftindta. Ex 
Mari enim Mediterraneo & craflam & tenuem 
varietatem accepi; circa Angliam quoque utra- 
que datur, & tenuem Capite B. Spei allatam no- 
vi ; unde in loco nativitatis hujus diverfitatis ra- 
tio vix quaerenda videtur. 

Celerrime hanc Cellulariam crefcere , faltem 
celerius embryone Squali , docuerunt ova Squali 
Promontorio merid. Africes allata , in quibus 
plantulas plures femipollicares obfervavi, quan* 
quam foetum adhuc immaturum continerent. 

21. jS. CELLULARIA filiformis. 

Cellularia dichotoma filiformis , 
iarticulis linearibus quadrilateris , celtylis 
oblongis. D£S* ft ZOOPHYTl 

D E S C R I P T I O. 

1 ■ 

Hujus vel fpeciei vel varietatis maximus fafci- 
culus, antiquae Sertulariae accretus, rnagnitudi- 
ne fere manus , Ceylona adlatus extat in Mufei> 
Sereniff. Principis Auriaci ; etiam aliis immixtam 
vidi. Stirpes , in eo fafciculo confertiffimae , lon- 
gitudinem faepe digiti aequant , dkhotomce , trun- 
cum & principaliores ramos y ob demifla creber- 
rima capillamenta pallide gryfeae, fcrupofae, ce- 
terum candidae, fragiliffimae , compofitae ex in- 
fernodiis tenuiffimis , filiformibus , quadrjlateris. 
Latus quodlibet occupat feries Cellularum, cum 
contiguorum laterum cellulis alternantium , oblon- 
go rhombearum, ut in C. Salicornia, cujus forte 
Varietas eft, fed tertiae, id eft fummae tenuitatis. 

Locust Oceanus Indicus. 

/3. Cellularice fubarticulata. 

22. CELLULARIA loriculata. 

Cellularia ramofiffima articulata 
gryfea^ cellulis bijugis , oblique truncatis. 


Raj. Syn. app. p. 330. Mufcus coralloides, mol- 

lis, elatior, ramoiinlmus. 
Plukneti Mant. p. 56. Corallina geniculata mofc 

lis, internodiis rotundis, brevioribus, noftras. 

Ellis Cor. -p. -40. n. 7. tah. 21. /.■ b B. Coral- 

\ lina cellifera, mollis , . ramofiflima , geniculis 

ad loricce formam accedentibiis. 
Linn. fyft. X. fp. 36. Faun. fu. II. 2253. Ser^ 

tularia loricata. 
Angl. Coat of Mail-Coralline (Ellis). 

r De- CELLULARIA. <5* 

Descriptio. 

Stirpes tubulis paucuTimis radicatae , circiter feC- 
quipolJicares , ramofiffimae , dichotomae, in cu- 
preffi formam elongatae; minus fragiles, quam 
Cellulariae vulgo folent ; gryfeae , articuiatae. 
Articuli finguli funt binae cellulae, ore oblique 
truncatae , inque corpus fubtrochiforme depref- 
fum coadunatae, quod Loricae antiquorum aliqua- 
liter riguram aemulatur. 

Fafciculi hujus faepe permagni circa antiquas 
Sertularias collecli reperiuntur. 

Locus: Mare Anglicum. 

23. CELLULARIA bursaria. 

Cellularia ramofa articulata, cel* 
lulis bijugis pellucidis carinatis, tubuloque 
adnato fubclavato audtis. 

Ellis cor. p. 41. w. 8. t. 22. /. a A. Corallina 
cellifera, minima, ramofa,- cellulis compref- 
fis, oppofitis, filiculae Burfce pajloris formam 
smulantibus. 

Linn. fyjt. X. fp. 35. Faun. fu. II. 2252. Ser- 
tularia burfaria. 

Anglic. Sbepherd's purfe Coralline. (EUis). 

Descriptio. 

Stirps mihuta, peliucido alba, flexilis, fubdi- 
chotoma; nervus medius opacior, cui ntrinque 
adplicatae veficulae oppofitae , femicampanulato 
compreffas , feu carinae roftrum referentes , fu- 

£ periori 66 ZOOPHYTA. 

periori margine au6lae tubulo adnato, fubcapita» 
to, cellulae ofculum conftituente. Ad dichoto- 
mias ima cellula folitaria eife folet, per reliquam 
plantulam ubique bijugse funt. 

Locus : Mare Anglicum, in cujus Fucis cref- 
cit parafitica. 

^24. CELLULARIA plumosa. 

Cellularia mollis fibrofa ramofijQTi- 
ma , ramulis dichotomis faftigiatis. 

Raj. fyn. p. 37. n. 20. Corallina pumila, ercc» 

ta, ramofior. 

P- 33°- Fucus minimus, hirfutus, fi» 

brillis herbaceis fimilis. 
Ellis cor. p. 33. n. 1. tab. 18. Corallina cellife- 

ra, ere&a, ramofivTima, tenerrima & plumofa. 
Linn. fyjl. X. fp. 37. Faan.[ fu. II. 2254. Ser- 

tularia faftigiata. 
Angl. Softfeatbered Coralfaie. (Ellis. ) 

L c u s : Mare Anglicum. 

N O T /E. 

Mihi nunquam vifa efl hsec fpecies. Verum 
per analogiam, ex mutationibus inaliis Cellul fpe- 
ciebus obfervatis, concludo , Fucum minimum, 
hirfutum , fibrillis herbaceis fimilem Raji (Jyn. 
p. 330. ) non eiTe, ut vult Celeberr. ElUfius K ju- 
niorem & nondum adultam ftirpem ; fed potius, 
detritis ramis tenerioribus , nec dum fcrupofis, 

& C E L L U L A R I A. 67 

6c reli&is tubulis five fibrofitate antiquorum , ob- 
foletum fpecimen; quale Ellifius l. c.jig. a 2. ex- 
hibet. 

Corpufcula neritiformia, in hac fpecie ab^JE/- 
Ufio confpecla , ut ftatim dicetur, non pro ex- 
clufa progenie teftacei cujusdam , cujus plantula 
noftra ovarium fit; fed pro organis Zoophyti, 
verofimillime feminificationi deitinatis habenda 
efie vix dubito. , 

3J. CELLULARIA neritina. 

Cellularia mollis dichotoma gry- 
fea, cellulis alternis extrorfum mucronatis 5 
interje&isque galericulis labiatis albis. 

Ellis cor. p. 35. tdb. 19. 

Linn. fyft. X. fp. 38. Sertularia neritina. 

Descriptio. 

Stirps crafla, mollis, luteogryfea, tubulis grof- 
fioribus in fafciculum collectis radicata, conti- 
nua , deprefla. Cellula in eodem Jatere apertse , 
in duplici ferie alternse , fingulae extrorfum mu- 
crone terminali, unde planta Sertulariae inffcir 
ferrata eft. Inter cellulas , a latere orificiorum , 
ordo adhseret corpufculorum alborum , in ea- 
dem fere ferie difpofitorum , numero cellularum 
utriusque feriei refpondentium , paflim djetrito- 
tum. Haec alba quidem & opaca , at non tefla- 
cea, funt , fed attentius infpecta agnofcuntur 
pro bulluiis inflatjs , membranacea confiften- 
tia paulo durioribus , galeatis , transverfa ri- 
xna ceu ore ringentibus , quo oblique furfum <3c 

E 2 ver- 68 ZOOPHYTA. 

verfus illud latus fpe&ant, ad cujus cellulas per^ 
tinent, adeoque alterne inclinatae funt. 

L o c u s : Oceanus ad Bermudas. 

N O T JE. 

Accuratiffimus alias Obfervator corpufcula hsec, 
( per fallaciam armati oculi, & quod galeae gib- 
bum tantum fpeclaffe videtur , qui paffim contufus 
varias figuras mentiri in ficcato fpecimine folet,) 
pro parvulis Neritis habuit , atque Zoophytum 
noftrum pro flirpe conchigena celebravit. La- 
teralis infpeclio hanc ideam facile diluit, atque 
docet, bullulas iflas efTe galericulis f. nectariis 
caput aviculae referentibus , in C. avicularia , a- 
naloga organa. Didici hoc-ex eleganti fpecimi- 
ne hujus Cellulariae, quo me praeterito anno con- 
donavit Optimus P. Collinsonus, qui eam hucus- 
que folus poffidet, Bermudis miflam. 

26. CELLULARIA avicularia. 

Cellularia latiufcula dichotoma fa- 
ftigiata, cellulis ore galeato bifetis, ne&a- 
riis marginalibus. 

Ellis corp. p. 36. n. 2. tab. 20. a A. Corallina 
cellifera, ere&a, ramofa & plumofa, fphaeru- 
las teftaceas, fumma parte , aviumque capi- 
tum formas a latere cellularum gerens. 

/». ■ tab. 38. /. 7. H—N. Corallina cum ap- 

pendiculis lateralibus, avium capitum forma. 

Linn. fyft. X. fp. 8. Sertularia avicularia. 

Anglic. BircCshead Coraliine ( Ellis ). 

Dz> CELLULARIA, 49 

Descriptio. 

Haec proxime ad Efcharas aecedit & interme- 
dia quafl eft inter easdem & Cellularias. — Ma* 
gnhudo variat a femipollicari ad fefquipollicarem 
& quod ukra eft. trons continua, nec articula- 
ta; dichotoma , recla, e trunco angufto, tubu- 
3is fcrupofo & radicato, fenfim latefcens, fubli- 
nearis ; extremis truncatis faftigiatifque. Series 
cellularum longitudinales ternae, quinaeve. Ofcula 
in eodem frondium latere, alterna, galeata, au- 
ritaque feta utrinque ad galeam gibbam erecla. 
Latus averfum longitudinaliter itriatum nitidum. 
Ad fingulas cellulas ferierum frondis margina- 
lium, galericula f. Neclarium inflato roitratum, 
avicuiae caput referens , quod viva Cellularia mo- 
vetur & alterne roftellum aperic clauditque. 
Subfiantia itirpis fragilis , cinereogryfea , fordida, 

Locus: Mare inter Angliam & continentem 
terram. 

N O T IE. 

j3. Htibeo dffinem huic fpeciem, ex Oceano In* 
dico allatam, tnulto fragiliorem, paulloque craf- 
fioris & magis lapidefcentis fubftantiae, coloris 
purioris , gryfei; ad dichotomias pailim fubarti- 
culatam, cellularum triplicem exhibentem fe- 
riem ; galea quoque & fetis ofculorum paulo di- 
verfam. Eam tamen pro diftincla fpecie ut ha- 
beam , a me impetrare haud poflum. E 3 27. CEL 7 o ZOOPHYTA. 

27. CELLULARIA floccosa. 

Cellularia ramofiflTima dichotoma 
fafligiata, articulis fubcuneiformibus, uno 
latere celliferis. 

Descriptio. 

FruiicuU, e bafi craffa, fcrupofa feu e tubulis 
capillaribus albidis contexta , maghi , pugni infan- 
tis fyepe ukra molem , quafi floccofi. Surculi 
ad imum truncum tantum fcrupofi, creberiime 
dichotomi , ramis fubfaftigiatis , in iatus celiulo- 
fum leviter incurvis & conniventibus, unde floc- 
cofa facies- Articuli lapidefcentes , albiffimi , 
inter divifuras flnguli, oblongo quadratuli, fub- 
cuneiformes, dorfali latere convexi itriatique , 
marginibus alterne fubferrati , ad fmgulam nem- 
pe cellulam. Cdlulce in latere articulorum fubex- 
cavato, ovales, membrana fubpellucida, obten- 
fa claufse; duplici ferie alternse , interjecla impa- 
ri inter fummas feries. Articulos committunt tu- 
buii breviffimi fubgryfei , flexiles; unde planta 
minime fragilis. Articulorum quoque fubftantia 
non ad fragilitatem lapiddcit. 

Locus: Oceanus Indicus. 
N o t m. 

Specimina plurima & ipfe habeo & in mufeis 
vidi. At omnium elegantiilimum communicavk 
PrseftantiiT. Dn. Wiih. van der Meulen Amfteioda- 
merifu. 

28. CEL- C E L L U L A R I A. -?t 

28. CELLULARIA crispa. 

Cellularia ramofiflTima dichotoma 
ehngata crifpa , articulis depreilis ovatis , 
uno latere celliferis. 

Seb. thef. III. tab. 101. n. 8. (In dextra parte 
bafeos. ) 

D E S C R I P T I O. 

Frutkuli faepe magnitudine infigni , femper ta- 
men praecedenti multo minores , ramofiflimi , 
dichotomi , non fafligiati , fed elongati. Trun- 
cus ramique antiquiores, ob tubulos capillares 
creberrime decurrentes , paliide gryfeos , fibroil 
f. fcrupofl, craflique. Rami creberrime dicho- 
tomi, extremi ubique in latus celliferum ftirpis 
involuto cri/pi: unde tota crifpula apparet ,* nec 
crifpitudinem in aqua amittit , aegriusque manu 
explicatur. Stirps flexiliflima conftat articulis, per 
tubulos commiflis, lapidefcentibus , albifllmis, 
ovato cuneiformibus , dorfo convexis fubflriatis- 
que, inter fingulas divifuras fingulis. Celiula a 
planiori articulorum latere, duplici ferie, Jevi- 
ter alternae, impari fummis feriebus interjecla ; 
ovales, exteriori latere gemina craffa fetula ar- 
matae. 

L c u s : Oceanus Orientalis. 

N O T JE. 

Hujus primordia & fragmenta non raro radicu- 

E 4 iis 7 2 ZOOPHYTA. 

lis Fuci verficoloris capenfis implicata reperiuntur. 
Elegantiffima habentur fpecirnina , longitudine 
faepe digiti, crebroque grumis obfeffa albiffi- 
mis , fubftantise fuberofse & fubtiliffime asbeflinae , 
quales etiam in Fuco praediclo faepius obfervan- 
tur. Haec, cum praecedenti, omnium hujus ge- 
neris fpeciofiiTima effc. 

29. CELLULARIA pilosa. 

Cellularia dichotoma faftigiata la- 
pidofa, cellulis alternis obliquis, pilo ad 
os pnelongo fubfolitario. 

Descriptio. 

Plantula vix quatuor Jinearum , in plano di- 
chotoma, fubrecumbens , radiculis inferne a dor- 
fali latere exfertis alligata. Rami fubfaftiagiati , 
dorfali latere cellularum convexitatibus tantum 
notati. Cellula alternae, confertae, imbricatae , 
obliquae ; os terminale , e cujus margine affur- 
gunt pili, plerumque folitarius, velbini, teneri, 
longiufculi. Cum fequenti facile confunditur. 

Locus: Maris Mediterranei Corallifera. 

30. CELLULARIA scruposa. 

Cellularia reptans lapidofa den- 
tata dichotoma, cellulis alternis unilatera- 
libus, 

EIHs CELLULARIA. 73 

Ellis cor. p. 38. n. 4. tab. 20. /. cC Corallina 
cellifera minor, repens, ramofa & fcrupofa^ 
cellulis alcernis a latere angulatis. 

Linn.fyji. X. fp. 39. Faun. fu. II. 2255. Sertu- 
laria fcrupofa. 

Angl. Creeping ftony Coralline. (Ellis). 

Descriptio. 

Stirps procumbens, linearis , deprefla , fubarti- 
culata, fragiliffima , dichotoma. Cellulce ordine 
duplici alternae, fubturbinatas , idem Jatus ftirpis 
ore fpectantes, exterius dente marginali flngulae 
prominentes; undeftirps alterne dentata f. angu- 
lofa apparet. Dorfale flirpis latus , flria exaratum , 
radiculas capillares crebras exferit, quibus rep- 
tans hoec fpecies per totam longitudinem adliga- 
tur. Color pallidus. Subftantia lapidofa. 

Locus: Oceanus Europaeus (maxime fuper 
Efcharam foUaccam ) , Indicus , Americanus ? & 
Mare Mediterraneum. 

31. CELLULARIA reptans. 

Cellularia repens dichotoma arti- 
culata, cellulis unilateralibus , bijugis, ore 
fubciliato. 

Raj. fyn. app. p. 330. Mufcus coralloides, pu- 

milus, ramofus. 
Ellis cor. p. 37. n. 3. t. 20. /. b B. Corallina 

celjifera minor, repens> ramofa, tubulis la> 
E 5 vi- 7 4 /ZOOPHYTA. 

vibus, interdum hamofis fparfim difpofitis , fu« 

cis- teftisve alligata. 
Linn. fyjt. X. fp. 40. Sertularia rcptans. 
Angl. Creeping Coralline. (ElJis. ) 

Descriptio. 

Habitu& magnitudine fcrupofse valde fimilis; 
l vel | poll. nunquam major. Stirps tubulis ca- 
pillacies radicata & paffim alligata; reptans, di- 
chocoma , fragilis , articulata. Cellulce duplici 
ordine fubalternae , turbinatae , patulae ; fingulce 
exterius feta gemina, altera longiore, armatae. 
Subjtantia alba, vel pallide gryfea , lapidofa. 
Radiculae & tubuli articulos committentes gryfea. 

L o c u s : Mare Europaeum , ubi in Efchara fo- 
liacea Fucisque variis parafitica obfervari folet. 

32. CELLULARIA ciliata. 

Cellularia molliufcula dichotoma 
faftigiata, cellulis binatis alternis turbina- 
tis, ore patulo ciliato. 

Ellis cor. p. 38. n. 5. tab. 20. /. d D. fcofalli- 
na cellifera minima, eredta, ramofa , cellulis 
infundibuliformibus, ba(l conjun&is, oribus 
patentillimis fuperne ciliatis & alternatim pro- 
minentibus. 

Linn. fyft. X. fp* 41. Sertularia ciliata. 

Angl. Ciliated Coralline. (EllisJ. De< \ CELLULARiA. 7£ 

Dbscrxptio. 

PlantuJa femper minima, 4 vel 5 lin. altitudi- 
ne ; natura ad Sercularias accedens , in aqua mol- 
liufcute & fluitans, ficcata fic aibida, mufcofa; 
dichotoma cetefum, muitoties divifa. Cellulcs 
akernae , tubulofae , recurvulse ; ore patulo , fupe- 
riorilatere, fetulis inaequalibus peclinatim ciiia- 
to. Nettaria quae Ellifius exhibet nunquam vidi. 

Locus : iV!areAnglicum; ubi, inFucis, Spon- 
giis , Sertulariis , paraficica crefcic. 

33. CELLULARIA eburnea. 

Cellularia veflcuJifera erefta di- 
chotoma articulata 3 articulis linearibus, 
pDris tubulofis alternis. 

Ellis cor. £.39. n * °"- tab. 21. f. aA. Coralli- 
na cellifera, minima, fragilis, ramofa & vefi- 
culifera , colore eburneo; cellulis tubiformi- 
bus conjunctis , paulum arcuatis & fei e oppofitis. 

Linn. fyft. X. fp. 12. Sertularia eburnea. 

Angl. Tufted Ivory Coralline. ( Ellis.) 

Descriptio. 

# 

Magmtuh varia, ad fummum poIUcaris. Stirps 
tubulis albis, pauciffimis , in truncum infertis ra- 
dicata; articulata , ex mediis aniculis ramofa, 
dichotomice fubdivifa. Ariiculi iineares, lapido- 
ti, nivei, laeviufculi : altero latere tubuUs fub- 
xnarginalibus , alternis , brevibus denticulati. Ar- 

ticuii f 6 Z O O P H Y T A. 

ticuli atque rami in latus tubulofum leviter cur- 
vati , unde ficca plantula Anaftaticae aliqualiter 
habitum aflumit. — Ovaria fparfa , inflata , ova- 
ta, tubulo adnata, lapidofa. 

Locus: Maris Europaei atque Mediterranei 
Fuci, Sertularise, Efcharse. 

N o t m. 

In Efchara foliacea , Sertularia abietina aliisque 
marinis, quibusdam locis, parvula reperitur, 
trium, quatuorve Hnearum. Alibi pollicarem 
& ultra in veni , in Suflexiae v. gr. littore , ubi in 
Fuco pinajlroide, una cum C. falcata & anguina 
abundabat. Minor varietas articulos habet par- 
vulos ; at aeque exilis fru<5tiferaque eft. 

Ovaria hujus fpeciei & falcatce Genera Sertula- 
riarum , Ceilulariarum & Milleporarum commit- 
tunt ; uti dein ad Milleporam lichenoidem dicetur. \ 

34: CELLULARIA falcata. 

Cellularia veficulifera ere&a arti- 
culata fubpinnataque 5 cellulis folitariis tu- 
bulofis curvatis , feta longilTima ad os. 

Ellis cor. p. 42. n. 10. t. 21. f. c C. Corallina 
cellif era minutiflima , falcata & criftata, cel- 
lulis capricorniformibus fimplicibus, veficu- 
las gerens. Linn. fyft. X. fp. 13. Sertularia cornuta. 
Angl. Goafsborn Coralline, (Ellis). De- CELLULARIA. 77 

Descriptio. 

Stirps minima (nunquam 4 lin. fere longior) , 
lapidofa, albiffima, falcata, alterne ramofa, fub- 
pinnata, tubulis paucis albis radicata & e radi- 
culis prolifera. Tota velut e tubulis deorfum 
fubattenuatis , omnibus in idem latus curvulis , per 
ligamenta , concatenata videtur. Tubuli ( qui cel- 
lularum loco funt, feta longiufcula, curva in- 
ftrucli , fupra infraque , propius longiusve ab 
ofculo prodeunte. — Ovaria: veiiculae inflatae, 
ovatae, tubulo adnatae. 

Locus: Maris Europaei atque Mediterranei 
Fuci. 

35. CELLULARIA chelata. 

Cellularia fragiliflima dichotoma, 
cellulis corniformibus concatenatis , ore 
marginato, fpina infera. 

Ellis cor. p. 42. n. 9. tab. 22. /. b B. Corallina 
cellifera minutiffima, ramofa & falcata, cellu- 
iis fimplicibus , tauri cornu facie invicem in- 
fertis. 

Linn. fyft. X fp. 42. Sertularia chelata. 

Angl. BulVs born Coralline. ( Ellis ). 

Descriptio. 

Stirps exigua, dichotoma, divaricata 1 , fubci- 
nerea, fragiliffima & veluti vitrea, conftans ar- 
ticulis linearibus curvulis, fummitate inftar cornu 

bovini T S ZOOPHYTA. 

bovini dilatatis, coarticulatis. Ad fuperiorerri 
tubulorum f. articulorura partem os marginatum , 
in eodem per totam flirpem latere, cui inferne 
plerumque fpina adflat. In idem latus, quod 
ofcula exhibet, curvati funt articuli. 

L o c u s : Maris Anglici ( Ellis ) , Mediterranei 
Fuci, Gorgoniae. (Mihi in M. Angl. nunquam 
vifa. ) 

3<5. CELLULARIA anguina. 

Cellularia tubulis folitariis, fub- 
clavatis, apertura laterali. 

Ellis cor. p. 43. n. n. tab. 22. /. c C. Coral- 

lina anguiformis, minutiffima, non ramofa. 
Linn. fyfi. X. Jp. 43. Sertularia anguina. 
Angl. Snake Corallins. ( Ellis. ) 

Una cum C. cornuta plerumque obfervatur , in 
Fucis ( imprimis pinajiroide & cartilagineo ) para- 
fitica. Radicularum loco funt tubuli aibi , craffiuf- 
culi, in Fucis reptantes, e quibus erjguntur fi- 
phunculi albi, incurvi, terminati galea teftudinata, 
fubtus obtenfa plana membrana perficiente , ofcu- 
loque inftru&a. Hinc efl quafi Cellularia uniflora. 
IV. T U- T U B U L A R I A. 79 

IV. TUBULARIA. 

BE FINITIO. 

Animal vegetans , radicatum : 

Stirps tubulofa 5 cornea , fimplicisfima 
vel ramofa , imo affixa 5 apice ex- 
ferens 
Anlmal capite tentaculis criftato ; ovula 
generans. 

IN Zoophytorum Ordine primum , collocan- Tubular, 
dum videtur Tubulariarum genus, utpote plu- cu J- Se % 
rimis momentis , prgefertim per fimpliciores ^l^ 
fpecies, Serpulis ita affine, ut Ordinis Zoophyto- 
rum limites hic fere oblitterafle Natura videatur. 
Serpulas tamen ad Zoophyta referre indoles & 
fabrica earum , fummaque cum Nereidibus & 
Aphroditis affinitas prohibent; cum contra Tu- 
bulariarum pleraeque fpecies vegetabilem indolem 
& habitum clariflime prse fe ferant, eoque Zoo- 
phytis ^e adjungant. 

Tubufarice omnes pro involucro feu tefta exhi- stru^ 
bent tubulum continuum corneum , faepe annu- ra gene* 
lofum , teretem , altera extremitate affixum & ralis * 
plerumque in radiculas adinftar plantae fubdivi- 
fum, altera apertum; vel fimplicem, vel varie 
ramofum. 

Tubulum explet vermiculus, ceu meduVa anu 
malis , quse aperta tubuli extremitate exferit va- 
ginulam, cui infiftit capitulum pinnulis hneari- 
bus criftato ciiiatum j retrahenda pro iubitu ani- 

maiis Sc 2 O O P H Y T A. 

xnalis. Apparatus hicce pinnularum circa caput, 

non tam tentaculorum officium prseftare videtur 

quam branchiarum ; faltem immobilis earum in 

vivo animali inutilitas , & analogia branchiarum 

in plurimis Serpularum fpeciebus haud dubie ad 

caput pofitarum, hoc fuadent. 

Differen- DifFerunt ergo a Strtulariis fimplicibus, Tubu- 

tia a Ser- i ar ' t(B fimpliciores eo , quod propriis polyporum 

tuatus. ca ]y CU }j s deftitutae, fimpiicibus tantum tubulo- 

rum extremitatibus floribundse fint ; & quod flo- 

fculos , non Hydrae, fed Brachiono potius fimi- 

les exferant, nec, uti Sertularia^, ovaria profe- 

rant. 

Tubulariam ad Animalia referendara effe pri- 
mus fufpicatus eft Lbwyd. Tremblejus detecla & 
illuftrata T. noftrse gelatinofs ( quam ad Tubipo- 
ras, nefcio quo fundamento, retulit Linnaus) 
primam hujus generis fpeciem vindicavit Zoo- 
logiae 6c ad Zoophytorum cognitionem viam 
ftravit. Marinam tunc adjecit Tubulariam Juf 
fiaus, & plures fpecies Erfifiits. 

Exoticas aliquas adinveni fpecies , recentes 
prius obfervandas, quam vere ad hoc genus eas 
pertinere conftet. 

37. TUBULARIA corntjcopi;E. 

Tubularia tybo fimplici inferne at- 
tenuato, flexuofo rugofoque. 

Descriptio. 

TubuH cornei , lutei ; fparfi vel aggregati, 
ere&iuiculi fubfiexuoii ; inferne attenuati , ex- 

tre- ,T U B U L A R I A. 2i 

tremitate lente dilatati; per totamque longitu- 
dinem rugis annuloli. 

Locus: Maris Americani & Mediterranei 
Corallia. 

38. TUBULARIA calamaris. 

Tubularia tubulis aggregatis fim- 
plicibus Iseviufculis , infra implexis, fubpro 
liferis. 

Lhwyd aft. angl. vol. 28. p. 275. tab. VI. f. 7. 

Adianthum aureum marinum. 
*Raj. fyn. p. 31. Adianthi aurei minimi facie 

planta marina. 
Boccon. muf. ital. p. 258. tab. 6. f. 5. Fucus 

vermiculatus f. Polytubuli arteriofi. 
Jufjieu att. gall. 1742. p. 296. tab. 10. fig. 2. 
Ellis cor. p. 31. n. 2. tab. \6. f.C. Corallina tu- 

bularia, calamos avenaceos referens. 
Linn.fyft. X. fp. 1. Faun. fu. II. 2229. Tubu- 

laria indivifa. 
Angl. Oaten Pipe Coralline. (Ellis.) 

Descriptio. 

Tubuli calamorum avenaceorum craffitie , bi- 
vel fefquitripollicares, cornei, rigiduli , luteo 
gryfei, lseves, re6tiufculi nec attenuati ; tubulis 
vermicularibus. implexis racjicati , fafciculatim 
collecti conglutinatique. PafTim juniores tubuli , 
e majoribus imis orti, longitudinaiiter decurrunc 
& demum abfcedunt. — In variis marinis faepe 
fclitarii hujus fpeciei tubuli reptantes obfervan- 82 Z O O P H Y T A. 

tur. — Anvnal tubo exferit vasinulam , cui per te- 
nue collum infidet caput, cinctum tentaculisin ra- 
diumexpanfis, & fupra auctum corpufculo coni- 
co papillis cinfto, cirrhis plurimis tenuioribus, 
in penicillum congefcis terminato ; inter quos a- 
pertura oris. 

Locus: Mare Europaeum. 

N o t m. 

Lhwydius in hujus fpeciei tubulis fanguineum 
videns fuccum & caput expulfile , Zoophytum 
effe primus fufpicatus eft. Jufjlceus deinde ani- 
mal obfervavit & egregie defcripfit. Idem in aqua 
putrefcente aiTervatae hujus Tubulariae animalia 
omnia vaginulis fuis elabi obfervavit. 

39. TUBULARIA muscoides. 

Tubularia tubulis aggregatis fim- 
plicibus radicatis, hinc inde annulofis. 

*Raj.fyn. p. 39. Fucus Dealenfis laryngi (imilis. 

Seb. tbef. III. tab. ic6. n. 7. 

Ellis cor. p. 30. n. 1. tab. 16. fig. b. Corallina tu- 

bularia, laryngi fimilis. 
Bafter opufc. I. p. 28. tab. 2. /. 3 , 4. tab. 3. /. 

2-4. Nomine EUifii. 
Linn. Faun. fu. IL 2230. Tubularia mufcoides. 
Angl. Tubulous vorinkled Coralline. ( Ellis. } 

Descriptio. 

Differt primo ilatim afpeftu a praecedenti, tu- 

bulis TUBULARIA. g 3 

bulis filo nunquam craffioribus , pallide gryfeis, 
& e tenuiori molliorique cornea Jamella faclis. 
Tubuli diftin&i , paltide gryfei , fubpellucidi, 
flexuofi, per intervalla annulofi, deorium atte- 
nuati* & in radiculas fubdivifi. Corpora mari 
obruta varia, & fundum quoque maris minime 
folidum denfa fegete tubuiorum radiculis im- 
plexorum & e radiculis proliferorum, obducic 
haec fpecies. Tubuli ejus in Mari Septemtriona- 
li (ubi ad Beigii littora copiofiflima eft), pol- 
licaribus raro iongiores. E Mari Mediterraneo 
vero allatae, bipoliicares faepe funt. Onifius pbthi- 
Jicus a Bajlero primum defcriptus in hac fpecie a- 
bundat, eamque devaftare videtur. — Animal fe- 
re uti praecedentis, a Baftero egregie defcrip- 
tum eft. 

Locus: Mare Europaeum & Mediterraneum. 

40. TUBULARIA ramea. 

Tubularia tubis compofitis ramo 
iis, ramis ramulisque alternis. 

Descriptio. 

Truncus eft fafciculis tubulorum conglutinato- 
rum radicatus, in tubulos feu ramos fucceflive 
decompofitus ; rami fparfi, ramulis alternis. Tu- 
buli grofliores quam in fequenti, rigide cornei, 
<5f fufcogryfei. Stirpem mentitur haec fpecies plu- 
rium faepe pollicum altitudine, valde ramofam, 
cujus truncus & principaliores ramuli, (utpote, 
ttt disi , e tubulis coaliti), fcrupofi apparent; at 
extrema ramorum, rarnulique ex tubuio limplici, 

F % fili- 84 Z O O P H Y T A. • 

filiformi fafta funt. In ficcatis fpeciminibus po* 
lypum racemiformem in finguli ramuli extremitate 
obfervavi. 

Locus: Mare Mediterraneum , prsecipue ubi 
Filograna Planci abundat. 

41. TUBULARIA trichoides. 

Tubularia tubulis fimplicibus lon- 
gis tenuiffimis, alterne ramofis paiHmque 
annulatis. 

Ellis cor. p. 31. n. 3. tab. 16. /. a A. Corallina 
tubularia gracilis & ramofa, axillis ramulorum 
. contortis. 

Linn.fyjt. X.fp.2. Tubularia ramofa. 
Angl. Small ramified tubulous Coralline. (Ellis.) 

Descriptio. 

TubuJorum fegetes denfirTimoe, circa varia ma- 
rina colliguntur , fatisque magnas faepe \ eluti 
comas, exfoletive coloris capiilitia mentiuntur; 
radiculis in cefpitofam bafin implexis Tubuli finv 
plices, aliquot pollicum faepe longitudine. fili- 
formes, prsetenues, alternos ramulos, adfcen- 
dentes exferunt. RamuJi ad originem annulofi 
& fubattenuati. Subfiantia mollis fordidius gry- 
fea. Polypos obfervavi quales optime defcripfit 
& delineavit Ellifius, T. calamaris Polypis fubfi- 
miles. 

Lo c u s : Mare inter Angliam & Belgium ; ubi 
cum T. mufcoide frequens. 

42. TU- T U B U L A R I A. 85 

42. TUBULARIA crystallina. 

Tubularia mollis hyalina multifido 
palmata, laciniis polypiferis. 

TremU. polyp. III. p. 209. tab. X. /. 8, 9. Po 

lypi criftati. 
Baker microgr. p. 308. tab. 12. 
Bdck acl. bolm. vol. 8. p. 203. tab. 6. f. 5, 6. 
Linn.fyjl. X.fp. 1. Hydra campanulata. 
GalL Poiypes d panacbe. (Trembl. ) 

Descriptio. 

Stirps membranacea, hya!ina,rnoliis,rnultipar- 
tita , portionibus fubturbinatis , digitato multifidis. 
Truncus , in antiquioribus , bafi dilatatus (Trembl. 
f. 9.). E fingulis digitationibus exferitur vaginula, 
apice fuftinens caput lunatum, radiis parallelis, 
arre&is, apice extrorfum curvulis ciliatum, cum 
vagina tota retra6lile. — - Stirps novis Polypis 
gemmafcit. Portiones ftirpis fecedunt, & fpe- 
ciem multiplicant , locoque moventur. Tunc 
eum exprimunt habitum , quem Bakeri icon fiftit. 
Interanea diftin6la , fingulo Polypo propria. PIu- 
ra de natura hujus Zoophyti apud Tremblejum 
vide. 

Locus: Stagna Aquae dulcis , Lemna operta. 

4.3. TUBULARIA gelatinosa. 

Tubularia mollis gryfea linearis, 
alterne ramofa. 

F 3 RcefcL %6 ZOOPHYT A. 

Roefel. inf. III. polyp. p. 447.- tab. 73-^75. Po- 

lypus pennaceo criftatus. 
Germ. Federbufcb Folypen. ( Rcefel. ) 

Descriptio. 

In ftagnis quibusdam copiofiffima , inque cru- 
ftas & magnos accrvos , ex fruticulis congeftis 
& conglutinatis, luxurians. Stirps, ubi perfec- 
ta, elegantem fruticulum refert, filiformis, al- 
ternatim ramofa , & fubdivifa. Extrema ramo- 
ram truncata, apertura fubmarginata exferunt 
Zoophyti capita lunata , pinnis rarioribus, bre- 
vioribus & magis recurvis , quam in praecedenti 
fpecie, ciliata , tenui collo afSxa. Interaneis 
quoque a praecedenti differt & diftincliffima eft 
haec fpecies , quae interdum in iifdem cum prae- 
cedenti (femper rariore, adeoque, ut videtur, 
ininus prolifica ) reperitur aquis. Plura de hac 
legantur apud Rosfelium. 

L c u s : Aquas ftagnantes impuriores. 
N o t m. 

Rcefelius folum hujus fpeciei alimentum Lemnae 
femina eife putat ; verum in Lacu fubfalfo Ra- 
kanienfi, ob incruftatum coraliinum celebri & 
fupra in defcriptione Efcharae cruftulentae jam 
citato, copiofiffimam rupes incruftantem obfer- 
vavi , cum tamen in toto Lacu Lemna ablit. 

/3. An Globuli vagi, tubulos polypis foetos mi- 
nonbus , quam hujus noftrae fpeciei funt, a kaefe- 
lio defcripti .(/. c. p. 559. tab. 9.) diverfam con- 
ftituant fpeciem, aut potius pro prole ejusdem 
fpeciei habendi fint, non determino. Pronun- 
cient alii. 

44. TU- T U B U L A R Ii\. 87 

44.. TUBULARIA penicillus. 

?Tubularia tubulis aggregatis fim- 
plicibus radicatis, apice proliferis penicilia- 
tisque. 

Descriptio. 

Elegantiffimum & plane fingulare hocce Zoo- 
phycum circa CuraiToam in Corallinis rupibus ce- 
fpitatim crefcit. Tubuli aggregati , variae in unoag- 
mine Jongitudinis,omnes inferiori extremitate ac- 
tenuati , inque rarffc«//wramificaci, quae inter feim- 
plexae cefpitem conflituunt. Tubuh pollice fere 
longiores, toti ex membrana tenui, alba, femi- 
diaphana fa&i , craiTkie calami avenacei , teretes , 
ubique annuloii atque laryngem avis refere:ntes. 
Breviores apice cceci & obtufi ; provecriores 
hirfutie quadam capitati , quae tandem in fubgio- 
bofum penicillum mufcofum excrefcit magnitudi- 
ne fere pifi , fa&um e tubulis capillaribus , cre- 
berrimis & confertitTimis , nec apice apertis, 
fubftantia tubo majori fimilibus. Anomala pror- 
fus fabrica. Tubuli in plurimis mihi vifis fpeci- 
minibus vacui & puriiTimi intus fuere , pafiimque 
collapfi. 

Locus: Mare Americanum. 

N O T iE. 

Si verum fit, quod accepi, hocce Zoophytum 
in Beigico quodam littore repertum fuiiTe, lon- 
ginquo fane icinere per Atlanticum mare advedia 
fuit. Verum non raro in eodem Jictore reperiun- 

F 4 da 88 ZOOPHYTA. 

da teftacea Americana, & Alcyonium dsbeftinum 
ad Texellam inventum ( Boceomo faltem tefle ) 
minus incredibile illud reddere videbuntur. 

Veram naturam plantulse hic defcriptae deter- 
minent , quibus recentem perluftrandi poteflas 
erit. Mihi ad Tubularias pertinere vifa efl. 

4j. TUBULARIA papyracea. 

r Tubularia tubulo papyraceo maxi- 
mo 3 alternatim ramofo. 

Descriptio. 

Hujus Specimen , Sertularia Lkhenajlrum dicla 
&. CeiiuIariaSalicornia ubique obfitiffimum, defcri- 
bo ex Mujeo Serenissimi Principis Arausioni£N- 
sis. Efl tubus craffitie calami anatini, papyra- 
ceus, erectus, fubdivifus & crebro alterne ramo- 
fus , divaricatusque ; sequalis ubique crallitici ; 
extus rudis & hiulcus; intus laevis, albiffimus- 
que. Extrema ramorum integrorum in eo fpeci- 
roine membrana clauduntur. Subftantia papy- 
rea , fimilis ei, quam Vefpae conficiunt pro ni- 
dis ; fed alba. — Habeo fragmenta tubotum pa- 
pyraceorum, Sumatra allata, craffitie digiti mini- 
mi vel ultra, quae ejusdem fpeciei effe videntur; 
fubflantia faltem fimillima funt. 

Locus: Oceanus Orientalis ad Ceylonam, 
Sumatram ? 

<<8>> 

V. BRA- B R A C H I N U S. 89 

V. BRACHIONUS. 

BEFINITIO. 

Animal minutiffimum , interdum flmplex, 
vagum : fepius compofitum, vege- 
tans; pedunculatum 5 coronatum 
Limbo contraftili , fubreniformi 5 undu- 
lante 5 fepe ciliato. 

SUB Brachioni nomine, ab Hillio primum indi- Bracbio- 
to, comple&imur Animalcula aqmtica minu- nusquidf 
tiffima, a Tremblejo pro Hydrae affinibus habita ; 
Rozfelio , qui ea curiofiffime profecutus e(l , Pfeu- 
do polypi ( After - polypen) dicta; & a Linnceo eo- 
dem cum Hydris genere recenfita, a quibus ta- 
men toto coelo differunt.' 

Horum omnium , unaque adjunflarum ex Ba- 
kero aliisque autoribus fpecierum, Effentiahs Cba- 
rafter confiftit in corporis limbo contrac~tili&, ubi 
expanfus eft, perpetuo undulatorio motu agitato, 
eoque vorticem in Aqua ciente, plerumque fub- 
reniformi. Corporis fubjlantia e fubtiliffimis gra- 
nulis confecla videtur. & vifcera interna in mul- 
tis diftinftitfime luftrari & diftingui poffunt. 

Bracbioni genus ex iis eft, in quibus Natura Bracbio- 
mira varietate lufit. Diftingui facile pofuint in nommdi- 
fimplices & vegetantes. E fimplicibus aliqui fub- ^rfitas, 
gregarii, vagi tamen funt & pro lubitu \0Q\1m Simpn. 
mutant , adeoque vix ad Zoophyta pertinere cilun > 
videntur, ut B. eupfulifiorus , calycflorus, byacin- 
thinus , rotatorius , Proteus , jlenloreus, campanula- . 

r 5 tus. po Z00PHYTA. 

tus. Ex his foli flentorcus & campanuhtus nudi 
funt & ad vegetantes fpecies propius accedunt: 
reliqui involucro vario calyculati, & artubus no- 
tabilioribus vifceribusque "diilinCliiTimis inftru&i, 
ex adverfj Scrpulis Brachionorum genus adnecle- 
re videntur. Dum idem Tubuianis per rnirum 
Brachionum tubificem elegamJilime & arftiffirae 
cominktitur. Singularis , in naturales greges 
conglomerarus, ad fimplices tamen referendus, 
eCt B. fociaiis. Reliquse fpucies omnes vegetant. 
Propaga- Horum generandi quoque modus differt. Aliqui 
***• enim ovaria ceu fruftus proferunt ; uti eviden- 

tiiiime B. calycifioms & capfuliflorus. Alii ova in- 
tus conficiunt; uti B. tubifex y rotatorius ejusque 
verofimillime affines. Sine ovis , corporis in 
geminas portiones, fpontanea divifione, fecef- 
fione & portionum reftauratione B. campanulatus 
& jlentoreus ; quorum prior longitudinaliter difce- 
dit , pofterior obliqua dire6lione bifecatur. Ob- 
fcuroque tandem modo, in agminis medio ge- 
neratis prolibus , & examinis vel coloniae in mo- 
dum dimiffis , multiplicat fpeciem B. focialis. 
Vegetan- Brachioni vegetantes , ex folitario corpufculo, 
tes ' quod pedunculum exferit & dein fponte biper- 
titur in portiones non difcedentes , fed pedun- 
culo crefcenti innixas , & fucceifive pariter bi- 
pertiendas, exfurgunt in plantulas plerumque di- 
chotomas; quarum terminalia corpufcula, matu- 
ra, decidunt&fpoptaneo motu per aquamvagan- 
tur , donec affixa , fructuum vice fungantur , novas- 
que iteruin plantulas producant. Korum indoles 
ergo vere Zoophy ta eil ; ad eosque a Brachionis 
fupra recenfitis vagis & capfulatis, Natura eie- 
gantuTirnis gradationibus feriem perduxit, inter- 
2?. umbsl- ^ ert j s g , jlentoreo s & car.ipwulato. 

fruStifi- ^t v ^ r0 et i^^i mugis rnira & muluplex eiTet 
eans. 1 n B R A C H I O N U S. 91 

In his , & ut Bracbionos etiam cum SertuJariis con- 
necl^rec Aima Creatrix : uni ibeciei in ramis 
buibos ceu fruc"tus generare dedit, e quibus de- 
ciduis nova ftirps, non fimphci blpertiuone ef- 
fingkur, fed methodice in umbelise formam gem- 
mafcit. 

^46. BRACHIONUS tubifex. 

Brachionus vaginatus , tubulo punc- 
tato; corpore oppoiite prolifero, limbo 
lobato ciliatoque. 

Scbceff. monogr. 1755. c. tab. Polypi florales a- 

quarum dulcium, 
Germ. Blumen Polypen fSchsefF. ) 

Descriptio. 

Intermedium Animal inter Tubularias & Bra- 
chionos , mihi nunquam vifum ; maxime fingu- 
jare ob tubtitn corniculiformem , ex miculis hexa- 
edris, gryfeofufcis conglutinatnm, & ob proles 
quibus e trunco vegetat ad modum Hydra?. Anu 
mal intra tubum B. rotatorio fimile ; fed nudum , 
molle, limboque Jate expanfo , quadrilobato ci- 
liatoque diverfum. 

Locus: Stagna Europaea. 

47. BRACHIONUS capsuliflorus. 

Brachionus fimplex calyculatus , 
capfula deprefla, poftice crenaca, oris la- 
bio fuperiore fexdentato. 

Baker. 92 ZOOPHYTA. 

Baker. microgr. p. 307. tab. 12. /. 7-1©. Animal- 

culuni tefta organisque rotatoriis inftrudTum fe- 

cundum. 
Schceff. polyp. vir. £? Monoc. pul. 1755. tab. i.f. 

8. /;. k. t. 2.f. 7 — 9. (malas.) 
/8. Baker. microgr. />. 309. tafr. 12. /. 11 — 13. 

Animalculum tefta organisque rotatoriis in- 

ftrucTum tertium. 

Descriptio. 

Anhnal vagum. Capfula pellucida (ut intera- 
nea diftincte confpici poflint ) , deprefla , fupra 
convexior retrorfumque magis gibba ; poftice 
emarginata. Aperturce margo fuperior fexdenta- 
tus, denticulis 2 mediis approximatis, longiori- 
bus; inferior margo leviter finuatus, medioque 
crenula notatus. Organa rotatoria fubexferta, 
cum media ligula. . Poftica crena capfulae exit 

cauda fubattenuata, fummo apice bifurcula. ■ 

Ovaria poftice ad latus caudae , ovali globofa , 
modo unicum ad dorfum , modo utrimque unum. 

/3. Intermixtum rarius obfervavi Animalculum 
tertium Bakeri; quod tefta ftrigofa , poftice infi- 
gniter bicorni differt , alias fimillimum. Eft cur 
fufpicer , aetate folummodo diverfam elTe varie- 
tatem. 

Locus: Stagna (etiam fubfalfa) Europae. 

N o T JE. 

Nullibi copiofius hocce animalculum obferva- 
vi , quam in iacu ubfalfo ad Pagum Rackanje Pe- 
ninfulae ^oomance Belgii, ubi inter Efcharce crujiu- 
lenxce tophaceas rupes , una cum Tubularia gelati- 
noja & Brachiono /lentoreo abundat. 

In BRACHIONUS. , 93 

In aqua natat sequabili motu, cauda oblique 
deorfum dire&a. Ea fefe affigit & quaquaver- 
fum corpus jaclat, organa fubinde exfertans aut 
retrahens. In phialis vitreis ad latus luci obver- 
fum & in fuperficie aquse colligi folent in floccu- 
los fufpenfos & agmina fubrotunda. Aqua e pne- 
diclo ftagno aeftate haufta , iis ,. ceu farinulis na- 
tantibus , fcatere folet. 

• 

^48. BRACHIONUS calyciflorus. 

Brachionus fimplex calyculatus , 
capfula poftice crenata, oris labio fuperio- 
re quadridentato. 

Baker. microgr. p. 304. t. 12. f. 4-6*. Animalcu- 
lum tefla rotulisque initru&um tertium. 

Descriptio. 

Animal vagum. Capfulce circumcaefura , a prse- 
cedenti paulo diverfa efl haec fpecies ; fed maxi- 
me aperturse anticae fuperiore margine tantum 
quadridentzto. Mihi ifondum vifa. 

*4p. BRACHIONUS hyacinthinus. 

Brachionus fimplex, corpore invo- 
lucrato , aperturse limbo multidentato. 

Baker. microgr.p. 302. t. 12. /. 2. 
Descriptio. 

Ammal vagum. Capfula oblonga , in caudam 

at- 94 Z O O P II Y T A. 

tenuata , coronata limbo fubturbinato , multi- 
dentato ; extra quem organa rotatoria nunquam 
txferuntur. Nec haec mihi dum vifa fpecies. 

JO. BPvACHIONUS ROTATORIUS. 

Brachionus fimplex nudus oblon- 
gus ; gapite difcreto bilobo , lobis ciliatis. 

Baker. microgr. p. 276. tab. n. Animalculum ro- 
tarium. 

/3. • ■ p. 301. tab. 12. /. 1. 

y. p. 302. tab* 12. /. 3. 

Angl. The IVheel Animal. (Baker.) 

Descriptio 

Ita graphice a Bakero praeftita fuit , cum t)lena 
animaiculi hiftoria , uc nihil omnino addendum in- 
veniam. 

L o c u s : Aqu33 ftagnantes ubique. 

#51. BRACHIONUS proteus. 

Brachionus fimplex mutabilis, ten- 
taculo longiflimo retra&ili, ore ciliato. 

Baker. microgr. p. 270. tab. 10. /. 110. a-f. Pro- 
teus. 

Descriptio. 

Sjngulare animal, vagum , mutabile ; modo 
longum protendens tentaculum , modo , contrac- 

to BRACHIONUS. 95 to eodem, organum rotatorium exferens. Un- 
de ad hoc genus pertinere conftat. Ceterum de 
eo confule Bakerum. 

$2. BRACHIONUS stentoreus. 

Brachionus fimplex nudus infundi- 
buliformis, limbo ciliato. 

Baker. microgr. p. 340, tab. 13./. 1. f,g. Ani- 

malculum infundibuliforme. 
Trenibh a6l. angl. vol. 43. p. 180. Polypi infun- 

dibuliformes , virides, cosrulei & albidi. 
Raefel, inf. III. polyp. p. 595. t. 94. /.7,8. Pfeu- 

dopolypus tubasformis. 
Linn.fyjt. X. fp. 4. Hydra ftentorea. 
Angl. Tbe Funnel Animah (Baker.) 

Descriptio. 

Animal vagum. Corpits per aquam natantis 
ovalicaropanulatum; affixi & expanfi, tubse feu 
infundibuli semuium: limbo ciliato, fsepe altero 
latere incifo. Affixum & contraclum perfecle 
fufiforme five fubclavatum eft. Obfervavi inter- 
mixtos viridiflimos , majufculos, inter numerofif- 
fimos minutos , pallide fubdiaphanos. 

Locus: Stagna, etiam fubfalfa , Europae. 

N o T JE. 

Varietas viridis forte aetate diiFerat. Ha?c 
fpecies multiplicatur obliqua corporis divifione; 
quod egregie defcripfit Tremblejus 1. c. 

53. BRA- 9 6 ZOOPHYTA. 

53. BRACHIONUS socialis. 

Brachionus aggregatus , corpore to- 
rofo mutabili caudato^ oblique truncato* 
difco reniformi. 

Brady aft. angl. vol. 49. part. 1. p. 249. tab. 7./. 1. 
Rosf. inf. III. polyp. p. 585. tab. 94. /. 1-6". 

tab. 95 , 96. Pfeudopolypus focialis , clavse- 

formis. 
Linn. fyji. X. fp. 3. Hydra focialis. - 

'Descriptio. 

Animalia inter congeneres majufcula , circa plan- 
tas aggregata in floccos fphaencos, magnitudine 
faepe pifi , centro mucofo. Adulta animalia cor- 
pore funt torofo, caudisque attenuatis nucleo mu- 
cofo inferta ; difco vero reniformi , obliquo, 
vorticem in aqua excitant , atque fubinde contra- 
huntur, non fimul , fed fua voluntate fingula. — 
Circa centrum mucofum animalcula generantur 
minora, primum infundibuliformia, quae exami- 
nis initar antiquum tandem floccum deferunt & 
fenfim in novum aggregantur flocculurn aut di- 
fperguntur. Antiqui greges rarefcuht fenfim , & 
diflblvuntur , pereuntibus phtiriafi quadam & 
atrophia animalculis , aut nucieum mucofum de- 
ferentibus & per aquam circumnatantibus. 

Locus : Aquae ftagnantes, praefertim ubi Ce- 
ratophyllum. abundat. 

Not^ BRACHIONUS. 97 

N o t m. 

Linnaus juniores hujus fpeciei glomeres, quo- 
rum animalcula minus torofo & potius infundi- 
buliformi corpore funt, ad B. Jlentoreum perpe- 
ram citavit. 

Obfervavi hanc fpeciem nullibi copiofius quam 
in canali navigabili, Delphis, Clauftrum - Mofae 
ducente. 

$4.. BRACHIONUS campanulatus. 

Brachionus gregarius, pedunculo 
fetaceo retortili unifloro, corpufculo cam- 
paniformi. 

TremU att. angl. vol. 43. p. 474. Polypi biper- 

tientis tertia fpecies. 
Baker. microgr. p. 339. t. 13. f. 1. d, e. Animal- 

cula campanacea. 
Roef. inf. III. polyp. p. 597. tab. 97. Pfeudopoly- 

pusparvus, focialis, crateriformis. 

Descriptio. 

Corpus minimi atomi fimile oculo apparet ; 
albidum & ubi expanfum perfecte campanu- 
latum. Limbus utrinque aliquot ciliis inftruc- 
tus, undulatorio fuo motu continuo vorticem in 
aqua ciens, . Pedunculus longifTimus , tenuifii- 
mus , fetaceus , rectiffimus , fed pro lubitu ani» 
malculi in fpiram retortilis. 

Locus: Aquae flagnantes impurse &corruptae, 

G Not^. 98 ZOOPHYTA. 

N O T JE. 

Copiofifllme hsec animalcula corrupta in a- 
quis qualiacunque corpora turmatim occupant ; 
& in impuris aquis a pedunculis abrupta immen- 
fo numero circumnatant. Omnium hujus gene- 
ris vulgatiflima eft haec fpecies & toto ferme an- 
no obfervatur. 

jj. BRACHIONUS ramosissimus. 

Brachionus vegetans, ftirpe retor- 
tili ramofiflima , corpufculis campanulatis. 

Trembl. aft. angl. vol. 44. p. 639./^. tab. 1. f. 

5, <*• 
*De Geer a£t. holm. 1747. tab.„ 6. f. 4, 5. 

Ellis cor. p. 25. n. 22. t. 13. f.bB, cC. Coral- 

linaomnium minima, veficulis nunc ramofim, 

nunc racematim denfe difpofitis. 
Bajter. opufc. I. lib. 1. t. 3./. 1. a, b 9 c. Minima 

polyporum fpecies. 
Linn. fyft. X. fp. 44. Sertularia polypina. 
Angl. Cluftering Polype (Ellis). Gallic. Polypes 

d bouquet. (Trembl.) 

Descriptio. 

Ex B. campanulatis numerofis , pedunculis invi- 
cem intortis & ilhgatis, ramofirlimi, aggregati 
frutices videntur; quales Rosfelius (/«/. III. po- 
lyp. tab. 97. /. 3. ) exhibet. Tales faltem mihi 
vifl funt ; & a citatis au&oribus defcriptam fpe- 
ciem hujus quoque indolis efle vehementer fu- 
fpicor. 

,56. BRA- 


BRACHIONUS. 99 

$6. BRACHIONUS anastatica. 

Brachionus vegetans , ftirpe retorti- 
liumbellata, radiis racemofis, corpufculis 
campanulatis. 

Trembl. aft. angl. vol, 44. p. 637. feq. tab. 1. /. 

7> 8, 9. 
Brady att. angl. vol. 49. p. 248. tab. 7. /. i-tf. 
Linn.fyft. X.fp. 4. Ifis Anaftatica. 

Descriptio. 

ElegantifTima fpecies, umbellatum florem auc 
potius Anaftaticam referens. Stipes linearis , 
ferpentine contra&ilis , ex cujus fummitate fi- 
mul oriuntur rami circiter noveni , in concavam 
umbellam expanfi , racemofi ; corpufculis , quam 
in B. campanulato , fere minoribus minusque re- 
gularibus. Bulbi per ramos fparfi globofi , e qui- 
bus deciduis nova nafcitur flirps ; dum perit an- 
tiqua abfcedentibus corpufculis & aliquamdiu 
per aquam circumnatantibus. Ad minimum mo« 
tum, & fubinde fponte, umbella in globulum exi- 
guum convellitur & retorto ftipite refilit. 

Locus: Aqus, ubi B. focialis abundat. 

N o t m. 

Tremblejus aureas de hujus fpeciei multiplica- 
tione dedit obfervationes. Ex bu!b;s, qui in 
principalioribus ratnis generantur , deciduis & 
natatu aliquo delatis, bipartitione ftatim & vera 
deinde gemmatione, regularis nafcitur itirps, 

G % anti- ioo Z00PHYTA, 

antiquse fimilis. Decidua vero corpufcula ranm- 
lorum terminalia inutilia pereunt. Ifti ergo BuU 
bi ovariis Sertulariarum analogi funt, ea tamen 
difFef entia , quod unicae tantum flirpis compen- 
dium contineant & nudum quafi fint femen* 
cum Sertulariarum ovaria pericarpiorum in rao- 
dum plura contineant femina. 

Brady hanc fpeciem circa Bruxellas obfervavit 
inter B. fociales , uti ego quoque. Stipitem fcribit 
difculo fere hirudinaceo adglutinari plantis. Ra- 
morum numerum elfe varium, plerumque inter 
fenarium & duodenarium. Stirpem defoliatam , 
feu corpufculis campaniformibus orbam , una fua 
exhibet icone, in qua aliquot adhuc bulbi adpa- 
rent. — Addit, Mitchellum obfervaiTe in bulbis 
zonse fpeciem , qua vorticem in aqua cient ; & 
per flipitem ftirpis , ceu per inteftinum , defcen- 
dere vifa alimenta ; & tandem ftirpem liberam 
circumnatare poffe innuit, & a certis infe&is 
corpufcula campanacea devorantibus defoliari do- 
cet. ■ — Ha? vero obfervationes rudiores mihi 
videntur. 

57. BRACHIONUS acinosds. 

Brachionus vegetans ftirpe rigida 
dichotoma, corpufculis truncatis fimbriato 
ciliatis, acinis opacis. 

Trembl. acl. angl. <vol. 43. p. 171. tab. 11. /. 5, 

6y 7. (bonae.) 
Baker. microgr. p. 348. tab. 13. f.6 ,7. (malae. ) 
Rmf. inf. III. polyp.p. 614. tab. 100. fig. minui 

bonce. Pfeudopolypus mefpiliformis. 
Limi. fvjl. X.fp. 9. Hydra umbellaria. 

De- BRACHIO-NUS. xoi 

Descriptio. 

B. campanulato corpufculis triplo major. Stirps 
fetacea, rigida, tenaciufcula, dichotoma; Rami 
elaftice approximati, fubparalleli. Terminalia 
corpufcula pyriformi-campanulata, altero latere 
inagis gibba. Os obliquatum, labro fubreflexo , 
limboque interiore fciliato,) undulante. Grana 
fsepe intus opaca, junioribus nulla. Abrupta ma- 
tura corpufcula, natatu aliorfum delata , in globu- 
lum contrahuntur , & generato cauliculo biper- 
tiendo in novas ftirpes finduntur. In majori- 
bus ftirpibus corpufcula majora. 

Locus: Foflse ftagnantes. 

N O T M, 

Trembkjus primus in hac fpecie vegetationem 
ex deciduis corpufculis pedunculum generanti- 
bus, fefeque longitudinaliter findentibus obferva- 
vit. Os , dicit, intus annulis^ aliquot continuo 
undulantibus & utrinque tentaculis aliquot in- 
ftru&um effe. 

Rxfelius figuram nimis regularem & pulchram 
affectavit in iconibus fuis; fi hanc fpeciem vo- 
luerit, quod ob acinos opacos, quorum pariter 
mentionem injicit, crediderim. & *JK BRACHIONUS cratjsgarics. 

Brachiontjs vegetans , ftirpe rigida 
brevi dichotoma , corpufculis confertis ova- 
libusj ore bitentaculatis. 

G 3 *Ba~ 102 Z P H Y T A. 

*Baker. microgr. p. 348. tab. 13. /.4,5. ( mate. ) 
* p. 357. tab. 13. /. 15. Animalculum mo- 

riforme. 
Roefel. inf. III. polyp. p. 604. t. 98 /. 2. a a.f. 

3. Pfeudopolypus fru&us Cratasgi forma, ten- 

taculis binis. 
Linn. fyft. X. fp. 7. Hydra cratasgaria. 

Descriptio. 

Stirps brevicula, rigida, dichotoma. Cdrpuf- 
cula terminalia conferta, ovalia. Os fubmargi- 
natum , contra&ius , tentaculo utrinque folitario , 
ofcillante. Propagatur per decidua verofimilli- 
me corpufcula. 

Locus: Stagna Europaea. 

N o ,t : m.. 

Hanc fpeciem, cum fequentium plerisque ex 
Rcsfelii aucloritate adjicio , mihi nondum vifas. 

$9. BRACHIONUS pyriformis. 

B r a c h 1 o n u s vegetans , ftirpe feta- 
cea , extremitate dichotoma 5 faftigiata , cor- 
pufculis ovatis utrinque bitentaculatis. 

Roefel. inf III. polyp. p. 606. tdb. 98. /. 1 £? 2 
dde Pfeudopolypus pyriformis, tentactflo- 
rum duobus paribus. 

Linn.fyft. X.fp, 5. Hydra pyraria. De- BRACHIONUS. 103 

Descriptio. 

Stlrps rigida fetacea , elongata , extremitate 
creberrime dichotoma , fafbgiata. Corpufcula 
terminalia , ovato oblonga , antice truncata & 
fublabiata; utrinque tentaculis ad os duobus, mo- 
tantibus. — SucculTatim per intervalla contra- 
huntur flngula corpufcula. Magnitudo inter B. 
campanulatum & acinofum media. 

Locus: FofTae flagnantes , ubi Ranunculus 
fubmerfus & Ceratophyllum abundant. 

N O T J£. 

A latere il corpufcula llve vafcufa infpicias , 
ori operculum , altero latere adnatum , altero le- 
viter fublevatum incumbere videtur; fed motus 
harum partium undulatorius diflindie haec perfpi- 
cere prohibet. 

*6o. BRACHIONUS berberiformis. 

Brachionus vegetans, ftirpe deor- 
fum attenuata fubramofa, corpufculis ter- 
minalibus oblongis muticis. , 

*Trembl. a£b. angl. voh 43. p. 179. Polypi biper- 

tientis altera fpecies paulo minor. 
Rcef. inf. III. polyp. p. 613. tab. 99. Pfeudopo- 

lypus berberiformis. 
Linn.fyft. X.fp. 10. Hydra berberina. G 4 De- 10* ZOOPHYTA. 

D E S C R I M 1 O. 

Stirps rigida, fubramofa, verfus extremitates 
ramorum craflefcens. Corpufcula oblonga , nu- 
cleo albido praedita , ofculoque leviter excavato, 
inermi. Multiplicatur per corpufcula decidua, 
relinquentia ramos rigidos truncatos. 

Locus : Aquse Europseae. 

Hu BRACHIONUS digitalis* 

Brachionus vegetans, ftirpe um- 
bellaca, corpufculis oblongo-truncatis, lon- 
gitudinaliter unifulcatis. 

Roefel. inf III. polyp. p. 607. tab. 98./. 4. Pfeu- 

dopolypus corniculum chartaceum referens. 
Linn. Jyft. X fp. 11. Hydra digitalis. 

Descriptio. 

Sr/rpJ brevicula , e trunco craffiufculo in pluri- 
mos fimul fiffa ramulos. Corpufcula terminalia, 
oblongo cylindrica, altero latere unifulcata, ex- 
tremo truncata, mutica: difculo oris reniformi, 
obliquato. 

Locus: Stagna Europaea. 

*6i. BRACHIONUS operculatus. 

Brachionus vegetans , ftirpe articu- 
lata ramofiffima, corpufculis ovalibus, pi- 
ftillo ciliato operculatis. B R A C H I O N U S. 105 

*Baker. microgr. £.351. tab. 13. /. 13, 14. 
Rosfel. inf. III. polyp. p. 609. tab. 98. /.5, 6", 

Pfeudopolypus operculatus. 
Linn. fyjt. X. fp. 8. Hydra opercularia. 

Descriptio. 

Stirps brevicula ramofiffima , ad axillas fub- 
nodofa & articulata. Corpufcula terminalia oblon- 
ga, ore marginato; ex quo emergit piftillum ter- 
minatum difculo undique ciliato. Piftilli filum 
verfus difculi marginem infertum , non in centro. 

Locus : Aquse ftagnantes Europaeae. 

*63. BRACHIONUS tuberosus. 

Brachionus vegetans, ftirpe dicho- 
toma, corpufculis turbinatis, bi-vel tritu- 
berculatis. 

Baker. microgr. p. 350. tab. 13. /. 10 — 12. 
Descriptio. 

Stirps rigida, dichotoma. Corpufcula termina- 
]ia obconica, fupra vel didyma vel tritubercuia- 
ta ; tuberculis convexis radiatis. 

Loctfs: Stagna Angliae. 
G 5 VI. SER- 106 ZOOPHYTA. 

VLSERTULARIA(4 

DEFINITIO. 

Animal vegetans, plantce habitu : 
Stirps tubulofa, cornea , calyculis ob- 

fita, emittentibus 
MedulU animalis continuos, flojculos 

polypiformes. 
Ovaria, veficulae fingulares, polypos 

majores germiniferos continentes. 

Sertula- QERTULARiiE olim, cum plerisque fequen- 
riaquid?Z5 tium generum, ob habitum plantarum aemu- 
Jum , vegetabilibus annumeratae , autoribus fub 
- mufcorum fere marinorum nomine yeniebant; 
donec hanc totarn turbam recentiorum obferva- 
tiones adanimalia traduxerunt. Primus Losflingi us 
in unica Sertulariaa fpecie animalem medullam 
curiofe atque accurate defcripfit. Cel. Ellisius 
deinde earum naturam fufius profecutus eft. 

Ex obfervationibus nunc fatis conflat , Ser- 
tulariam efTe quafi Hydram ramofam , tubulo cor- 
neo inclufam, cujus poris coronatis feu calyculis 
capita fua cirrhis inftru&a exferit ; in fingularibus- 
que veficulis, fere ad inflar Brachioni Jnaftatica, 
proferentem germina viva, decidua, novasque 
ftirpes animatas productura. 

Ger- 

(a) Sertulariarum nomen antea vagum, & ab Imperato 
primum Corallin<e Opuntiae impofitum Linnaeus huic generi 
primus adpropriavit. S E R T U L A R I A. 107 

Germina f. ovula Sertularice ubi corporibus fub- SertuL 
marinis adhaeferunt, poris fuis & ore credi- ■ primor- 
bile efl nutrimentum haurire, in tubulum poly- • w " 
piferum , calyculis denticulatum fuccrefcere , po- 
lypis efSorefcere <& demum fecundum praefcrip- 
tam fuae fpeciei legem , ceu Plantae , certa metho- 
do in ramos fpargi. 

Pleraeque Sertularice iic fimplici tubulo cor- Sertul. 
neo, fublineari, inferne plerumque attenuatioriyZrw&Jra; 
conflant, qui tubulum vermicularem , fupra cor- 
pora marina reptantem pro radice quafi habet. 
Haec radicula procurrens paffim novos exferit Radku- 
furcuios , adeoque Sertulariam itolonibus quafi^> 
multiplicat, fylvulasque efficit. Obfervatur haec 
multiplicatio conftans & naturalis quafi , in S. 
pluma, pumila, rugofa ; fortuita vero in S. abie- 
tina , fetacea , cuprejjina aliisque. Ex his S. cu- 
prejjina id habet fingulare ,quod in loco , ubi flirps 
antiquior radiculae infidet, exiguum difcum cor- 
neum, adglutinatum, bafeos Gorgoniarum ae- 
mulum , fimilemque expanfioni qua Mytulorum 
anchoragines adhaerefcunt , generet. S. longiffi- 
ma vero radiatim tubulos feu radicuias fupra ma- 
rina corpora fpargit , quarum paflim quaedam 
elongatae flolonibus fobolefcunt. 

Aliae deinde Sertularice ex ima f. antiquiori flir- Xopbi ra- 
pis parte capillares tubulos demittunt, qui Jaxius dkala •; 
flirpem , radicularum vice , attexunt ; exemplum in 
S. falcata exflat. In aliis copiofiores hi tubuli 
varie implexi funt , velut in S. polyzonia f. ericoi- 
de proceriori, hypnoide, myriophyllo. Quibusdam 
tandem capillares, tenuiflimi , copioiiiTimique , 
in tophum implexi , bafin quafi praebent , cui 
furculi attenuata extremitate inferti vel infixi vi- 
dentur , quique augetur & novas itirpes generat : 
evenit hoc imprimis in S. an,tennina^ quae & illud 

habet io8 ZOOPHYTA, 

habet fingulare , quod radicantes tubulos non 
fparfim , fed, uti ramulos polypiferos, verticil- 
]atim emittat. Subfimilem tophum radiculis im- 
plexis efficit S. myriophyllum. Maximis vero tu- 
bulis , ipfaque flirpe amplioribus & fubftantia co- 
loreque diverfiifimis , fimul copiofiffimis radicatur 
S. nigra. 
Stirps; Et ha3 omnes fimplicem tubulum medulla ani- 
mali refertum fiftunt, calyculispolypiferis feu po- 
ris vel difiiche alternis, rarius oppofitis, ve\fecun- 
dis alterove tantum latere difpofitis , inftruttum ; 
&vel caulefcentem , ramosque tenuiores exferen- 
tem, vel tantum fubdivifum , imo fimpliciter 
elongatum, paucosque vel & unicum modo caly- 
culum polypiferum fuftinentem. In caulefcenti- 
bus Sertulariis tubulus principalior , adolefcente 
ftirpe, craffior rigidiorque fit , calyculis polypi- 
feris obfolefcentibus ; v. gr. S. cuprejfina, Thuja. 
Sertulariae unico latere calyculatae omnes, cau- 
lefcunt naturaliter. — Quas non caulefcunt, tubu- 
lum principaliorem ramis fimilem & calyculis 
fuis, ab imo ad fummum, aeque inftruftum ex- 
hibent. 
Calyculi; Calyculi polypiferi, flgurae multifariae , faepe 
elegantiflimae , ubi diftichi , tubulo Sertulariam 
conftituenti fubcontinui, ejus quafi ferraturas ef- 
ficiunt; in fecunde denticulads Sertulariis vero 
plerisque appofitos tubulo calyculos quafi dimi- 
diatos aptius referunt. In aliis fubpedunculati 
obfervantur ; u£ in S. rugofa , uva , & ftru6lura 
affinibus S. longijjima , gelatinofa , geniculata , uni- 
flora, unicapfulari. Singulari maxime modo in 
S. lendigera difponuntur. Calyculos mihi di£tos 
Cel. Ellijius & Linnaus denticulos minus proprie 
Sertul. vocarunt. 

jcrupofe Prorfus diverfa ab his ftru&ura videtur Sertu- 
Raji. • . ] ar j a . SERTULARIA. 109 

lariarum , quae ex congerie tubulorum capilla- 
rium exfurgunt , quarumque fcapus ex colle&is 
veluti compaclisque hisce tubulis faclus eft & 
attenuatus in ramos , quafi fecedentes tubulo- 
rum fafciculos, difBnditur. Hse natura propius 
ad Gorgonias accedunt, eo tamen paricer diver- 
fae, quod mollem animalem fubftantiam non in 
cortice, quo deftituuntur , fed incra tubulos, e 
quibus coalefcunt , ad morem reliquarum Sertu- 
lariarum habeant. Talem impriniis videmus S. 
gelatinofam , verticiUatam f. bippuroidem Ellifii , 
fericeam , balecinam & fruticantem. Harum ve- 
getandi modus obfcurior eft. Forte plantarum 
modo , non tantum in longitudinem , fed & in 
craffitiem, fubftantia, & tubulis crefcunt. No- 
vis a bafi quafi affluentibus tubulis eas augeri, ob- 
fervationi & analogiae repugnat. Excremi earum 
apices, ob teneritudinem forte tantum, fimplici 
tubulo conftare videntur , & folidefcente poftea 
fubftantia fcrupofum habitum induunt, lignique 
inftar fibrofi apparent; affluentium enim, fecun- 
dum hypothefin, a radice tubulorum progrefliim 
verfus apices facile obfervaremus. 

Tubuli, qui harum Sertulariarum fubftantiam 
conftituunt, conglutinati quafi funt intermedia 
fubftantia, quae largior inter laxiores teneriores- 
que tubulos , & gelatinofa eft in S. gelatinofa, 
&fericea; denfius compa6li, confolidefcentes, 
& rigidiores tubuli S. balecinam conftituunt. In S. 
fruticante&pinnularia vero colledti bafeos tubuli in 
ipfa ftirpe in lignum fubnigrum , nifi duritie , cor- 
ticis arborum vel fuberis aemulum, folidiufcu- 
lum tranfeunt , extus tantum fubftriatum. Ad 
has proxime natura accedere videtur S.filicina. 

Pleraeque Sertularia cornese funt indolis & con- &rtuL 

fiftentiae, colore fubgrvfeae. Harum nonnullae-/^^ 

w J - • na, 

ngi- iio ZOOPHYTA. 

rigidiores, utS. Tbuja, Myriopbyllum , atque,adul- 
tse, fubnigrae truncis fuis fiunt, uti esedem atque 
S. cuprejjina , fetacea* Tota , antiquior , ex obfcure 
gryfea, qualis junior fuerat , fit nigra S. longijji- 
ma. Naturalis eft color niger tubulis S. nigra % 
qui praeterea ex tenera , ficcatione fragili mem- 
brana facti videntur. Aliquae magis ad coria- 
ceam naturam accedunt, pailidaeque funt, ut S. 
fihcina , myriopbyllum. Imo fere gelatinofae al- 
bidaeque funt S. gelatinoja, geniculata y tricboides, 
Senul. Divifura Sertulariis folemniores pinnata eft , at- 
divifura. que dichotoma. Priorem pleraeque afFeclant, 
parcius obfervatur altera. Ex caulefcentibus ali- 
quae fingulares funt ; fic verticillata S. antennina , 
ramulis dichotomis paniculatse S. Tbuja , cuprefjl- 
na. Aliquae fparfim alterneque ramofae obfer- 
vantur. 
Medulla Sic conftitutae Sertularia funt quafi fceleton ani- 
animalis. ma ii s . Uti in Infecl:is nempe , intra corneas va- 
ginas , offium fuccedanea , continentur hic par- 
tes molles. Medulla in tubis Sertulariarum prae- 
fens ; per totam ftirpem continua , afpeftu homo- 
genea, evidenter viva, per calyculos feu poros 
coronatos fupra commemoratos capitula fua ex- 
ferit, cirrhis tenellis ftellata & Hydras aqua- 
rum dulcium figura referentia. Haec capitula 
in recenti Sertularia, utcunque turbata, contra- 
huntur inque calyculos fefe recipiunt, vel in uni- 
verfo fimul ramo, imo ftirpe, vel fingula pro- 
pria voluntate. Torpidius tamen in plerisque 
fpeciebus motus vitalis exferitur , quam in Hy- 
dris aut Tubulariis. 
Sertul. Sertularia vix non omnes , verno imprimis 
waria. tempore , vejiculas peculiares , a calyculis polypi- 
floris in omnibus ( excepta S. rugofa) diverfiffi- 
mas, proferunc. Haac Serculariis propria orga^ 

na SERTULARIA. ui 

na efie , priva in qualibet fpecie atque conflans 
ftruclura , continuitas externae earum membranae 
cum corneo tubulo , & contentorum cum inter- 
na Sertulariae medulla , extra dubium ponunt. 
In aliquibus Sertulariis haeveficulaepolypum majo- 
rem , molecularum glomere praegnantem contine- 
re vifae funt , easque moleculas maturas polypi u- 
tero expelli & deciduas fieriobfervatum. t Jnde has 
pro ovulis , veficulasque pro frucTificatione f. ova- 
/wSertulariarumhabendasefie fatis conftat; quod 
& mira propagatio Brachioni Anajlatica confirmat. 

Ovai ia haec ( f. pericarpia quafi ) ore vulgo an- 
guftiori hiant , in paucis fpeciebus amplo patent 
orificio ; operculata fere in omnibus funt. Et 
quanquam in quibusdam nondum obfervata fue- 
rint, omnibus tamen certo forte anni tempore 
excrefcere vero perfimile efl. In minutis , ju- 
nioribusque faepe flirpibus copiofa obfervantur. 
Cumque adultioribus faepe deefle reperiantur; 
credibile eft , ea , efTufis ovulis , decidua fieri , 
& nova alibi renafci. 

Situ aeque ac figura difierunt. In quibusdam 
fpeciebus per ramos indifcriminatim , inter caly- 
culorum duplicem feriem, ab altero latere cre- 
brae enafcuntur. In aliis certis tantum locis , e. 
gr. e dichotomia ramorum , ex alis ramorum , 
prodeunt. In aliis tandem , caulefcentium e nu- 
mero , flirpis rhachi f. trunco tantum infident. 

Sertulariarum fummam cum plantis affinita- Sertul. 
tem , praeter habitum , fruftificationemque , fe* vegeta* 
quentes porro illuflrant obfervationes : *"• 

i. Sertulariam apice in tubulum fimplicem, 
medulla repletum elongari , ex eoque gemmulas 
protrudere, quae in folitos calyculos, polypifor- 
mes flofeulos continentes efflorefcunt, Losfiingii 
& Bqfieri nupera obfervata docuerunt. 

2. In ii2 -ZOOPHYTA. 

2. In quibusdam Sertulariis non caulefcenti- 
bus, extrema ramulorum in tubulos vermicula- 
res , calyculis deftitutos , obviis corporibus fefe 
adfigentes, quafique radicantes degenerant. Ob- 
fervatur hocce phosnomenon in 6. abietina, /£- 
ehenajlro, articulata , rofacea. Simile in Fucorum 
quibusdam fpeciebus , e. gr. F. cartilagineo & 
confervoideis omnibus accidit. 

3. Cum ramuli & calyculi in Sertulariis fem- 
per furfum affurgant; tubuli contra radicantes, 
quos ex ima ftirpe demittunt plurimae , femper 
deorfum tendunt: uti&radice$ plantarum,etiam- 
vis extra terram vel aquam e caule vel bulbo or- 
tae, femper deorfum dirigi folent. 

Sertul. Singulare eft Sertularias aliquas in certis Fucis 
farafiti- crefcere praeamare. Sic S. Plumam in noflro ma- 
**• ri folumFucum filiquofum , in Indiis Fucum verfl- 

eolorem (Scba thef. III. tab. 103,) in Oceano Fucum 
Sargaffo, & vix alios infeftare, & in diverfis di- 
verfum habitum induere videmus. S. pumila im- 
primis Fucos nodofum & veficulofum, minusque 
ferratum amat ; S. geniculata filiquofum & ferra- 
tum praefert. An circa hos Fucos , & ex ipfis forte 
Fucis alimentum habent? 

Species Sertulariarum , exceptis folis afterifco 
notatis, ex propria fupelle&ile defcripfi, pluri- 
masque noftri maris incolas vivas examinavi. 
Species Linnai, qui fpecifica fua nomina ex Ellifii flguris 
Linnta- adornavit , paffim haliucinationes correxi, & 
multiplicatas fpecies ad fua capita reduxi. In 
Sertulariarum denominationibus Linnaus paffim 
calyculos, quos ipfe denticulus in genere vocat, 
pro ovariis, calyces ipfi di&is, introduxit; v. gr. 
in fpecie fua 14°». In 17™, quae S. antennina 
eft, ramulos annulatim difpofitos, fetaceos, in 
quibus calyculi polypiflori digefti , denticulos vo- 

ca« na* SERTULARIA. 113 

eavit. In io na . fpecie , S. nofira uniflora frag- 
mentam S. falcatce ab Elliflo depi&um , cui cir- 
cumvoluta adhceret wvflora , cum eadem COnfu- 
dic , & nomen ex ucriusque charaftere compo- 
fuic. Speciem fuam </g nam . ex icone S. Plumes 
ab Elhfio in tabula aeceflbria repetito condidit 
& paraficicas Hydras ramulo , quem Ellifius deli- 
neari curavit, cafu adhcerentes , pro novse fuse 
fpeciei ovariis nominavit. Vigeflma oftava quo- 
que Linncei fpecies repetitae in tabula Eilifii 
acceiToria iconi Sertulariae pinnatae Lnn. debe- 
tur. Idem de fp. 34. Linncei notandum , quae 
S. polyzonia (fyfi. X. fp. 27.) repetitio eft. Plu- 
rima leviora tranfeo. Nec de Bracb.ono ramofiflfi- 
tno fub Sertulariae polypinse nomine huic generi 
adacto, di:am; quod tamen minus etiam durum 
eft quam Bracbioni anaflaticce ad Lithophyta , Ifi~ 
(fonempe, tranflatio. Adeo vaftum eft Syste- 
ma Natuk/e condendi ab 111. Viro fufceptum 
munus , uc hallucinationes graviflimas quasque 
condonare debeas, maximam partem inde natas, 
quod ex iconibus e? traditis aiiorum methodum £? 
fpecies compkre dcbueriu 

64. SERTULARIA halecina. 

Sertularia fcnipofa ramofo - pinna- 
ta, ramulis alternis, calyculis tubuliformi- 
bus, ovariis fparfis oblongis. 

Raj. fyn. p. 36. n. 15. Corallina fcrupofa pen- 

nata , cauliculis crafliufculis rigidis. 
*Seb. tbef III. tab. 100. n. \6, 

H Ed- iH Z O O P H Y T A. 

Edward. av. tab. 2$6. 

Ellis cor. p. 17. n. 15. tab. 10. jNom. Raji. 

Linn. fyjt. X. fp. 10. Faun. fu. II. 2242. Ser- 

tularia halecina. 
Angl. Herringbone Coralline (Ellis. } 

Descriptio. 

Radkula in teftaceis variis reptantes , radiatim 
a furculis ortoe. Surculi ere&i , ad fummum quin- 
quepollicares , modo ramofo - pinnati , modo 
fubbipinnati , adtenuati , truneum antiquioresque 
ramos a decurrentibus tubulis fcrupofi feu fibro- 
fi, rudesque afpeclu. Ramuii tenuiores e llmpli- 
ci tubulo adtenuato fadti , afperfi denticulis ra- 
riufculis , alternis ; quibus calyculi polypiferi, 
tubulofi , biarticulati infident. — Ovaria in ra- 
mis fparfa, ere&a, oblonga; ore coarftato , non 
in axi , fed lateraliter terminali , axilla ori 
oppofita gibba. — Tubuli p capillares a trunco de- 
mifii atque, ubi plures congefli furculi,in tophum 
contexti funt , uti in S. Myriophyllo. Culor ftir- 
pis gryfeo - lutefcens ; Jubjiantia cornea , mol- 
lior , ficcatione fragilis. — Polypos EUifius ob- 
fervavit. 

Locusr Mare Europseum, Atlanticum (Ed- 
ward), Mediterraneum , Indicum. 

6$. SERTULARIA sericea. 

Sertularia fcrupofa gelatinofa ra~ 

mola , ramulisque creberrimis teneris dicho- 

tomis hirfuca. 

EIHs SERTULARIA. 115 

Ellis cor. p 20 n. 17. tab. 11. f. a A. Corallinn 
confervoides gelatinofa alba, geniculis crafliuf- 
culis pellucidis Raji; (perperam.) 

Linn.fyJL X fp. 25. Sercularia fpinofa., 

Angl. Silk Coralliw. (Ellis.J 

Deschiptio. 

In ocio faspe polliciim Iongitudinem excrefcit. 
Plerumque vero dimidio minor obfervari folet. 
Tubulis capillaribus fupra corpora marina radica- 
tur. Stirps e creberrimis capiilamentis implexis, 
gryfeis fa&a, adeoque fibrofa, adtenuata, in ra- 
mos fubdivifa. Rami Iongi , alterni, fubflexuo- 
fi . ubique creberrime (ad fingulam flexuram) 
afperfi ramulis capillo muko tenuioribus dichoto- 
mis , alternis. CaJyculi fparfi , fubfecundi vifi. — 
Recens flirps gelatina pro carne gaudet, fordidi- 
que coloris eft ; gelatina maceratiorie confumta 
6c elota vero , remanent fafciculi fibrillarum 
gryfeo flavefcentium , feu fceleton ffcirpis. Ova- 
ria ignota. 

Locus: Mare Europceum , Mediterraneum. 

*66. SERTULARIA verticillata. 

Sertularia fcrupofa fubramofa , ca- 
lyculis campanulatis pedunculatis verticilla- 
tisque. 

Ellis cor. p. 23. n. 20. tab. 13. fig. a A. .Co- 
rallina ramofa , ramis fingulis equifetiformi- 
bus, in fummis capillamentis contortis & ver- 

H 2 . ticil- n<5 Z O O P H Y T A. 

ticillatim difpofitis , veficulas campaniformes 

gerens. 
Linn. fyft. X. fp. 18. Sertularia verticillata. 
Angl. Horfetail Coralline. ( Ellis. ) 

Descriptio. 

Stirps plurium pollicum , adtenuata, ex tubu- 
lis unitis compofita , fubramofa ; Rami pauci , 
alterni. Calyculi campaniformes , limbo crenula- 
ti , infidentes tubulo f. pedunculo longiflimo , con- 
torto ; verticillatimque , quini pluresve , juftis 
intervallis , pcr ftirpem difpofiti. Ovana igno- 
ta. — (Ex Ellifio.) 

Locus: Mare Cumbriam alluens. 

67. SERTULARIA gelatinosa. 

Sertularia fcrupofo - gelatinofa ra- 
mofiffima , ramis decompofitis divaricatis 
Ipariis > calyculis campanulatis. 

Raj. fyn. p. 34. n. 7- Corallina confervoides , 
gelatinofa alba , geniculis craffiufculis , pellu- 
cidis. 

Descriptio. 

Singulari affinitate S. genicuiatce jun&a fpecies, 
in mari Belgium alluente non infrequens. — E 
cefpite tubulis capillaribus contexto , teilacea alia- 
que incruftante , furculi crebri aflurgunt , adte- 
nuaci , in femipedalem interdum Jongitudinem ; 

crafli, SERTULARIA. 117 

craffi , gelatinofi , extus Jaeves, intusfibrofi, ex 
plurimisque tubulis fa6H , cum medulla opaca ; 
ad ramos fubnodofi. Ra?ni majores plurimi, al- 
ternatim bini ( furcae in modum ) fere ex eodem 
pun6to orti , circa truncum fparfi; inferiores fae- 
pe IongifTimi, plerumque tamen ita furfum demi- 
nuti , ut adtenuatam comam conftituant. Hi 
majores rami a trunco ad re6tum ferme angulum 
divaricati, alterne ramofi : Ramulis pariter faape 
binatis , fubdivifis , alternatim ramcfiffimis , ad di- 
vifuras annulofis y ad calyculos adtenuatis. Caly- 
culi polypiferi terminales , perfe6te campanulati , 
(uti Ellis cor. tab. i 2. fig. C.) margine eleganter 
crenati, tenerrimi, oblongiores quam in S. uni- 
flora. — Sic extremi ramuli referunt S. genicula- 
ftfw,fed ramofam atque fubdivifam& calyculorum 
pedunculis elongatioribus. — Tota flirpis jubftan- 
tia gelatinofa effc , ubi recens, duplexque : con- 
ftans e cortice pellucide albo & medulla in trunco 
craifa, gryfeo fufca, in ramis fenfim pellucidiore , 
inque extremis ramulis fili albidi inftar fpc6labi- 
liffima , in polypos ( gemmafcentes ) terminata. 

L c u s : Mare Belgium alluens. 

N O T IZ. 

Raji fynonymum in hanc Sertulariam egregie 
quadrat , ab Ellifio minus apte S. Jericea adpro- 
priatum. 

68. SERTULARIA geniculata. 

Sertularia fubfimplex geniculata 
jmollis , calyculis alternis ftibturbinatis , 
ovariis axillaribus ovato-truncatis. 

H 3 L*jl. xi-8 Z O O P H Y T A. 

Lcefl. att. holm. germ. 1752. p. 121. tab. 31. /. 

5-10. Madrepora plantaeformis mollis, caule 

flexuofo , ramulis alcernis turbinatis. 
Ellis cor. p. 22. n. 19 tab. 12. fig. b B & C. 

Corallina minor repens , caule nodofo articu- 

lato & veficulis inflruclo. 
Limu fyjt. X. fp. 23. Faun. fu. II. 2249. Ser- 

tularia geniculata. 
Angl. Knotted tbread Coralline. (Ellis. ) 

Descriptio. 

RadkulcB per Fucos longitudinaliter reptantes , 
crebro ftoloniferae. Stirpes femipollicares (ad 
fummum | H ) plerumque fimpliciffimae , raro ra- 
mulum hinc inde exferentes , filiformes; molliu- 
fculae & velut gelatinofae , flexuofae , ad flexuras 
qinuloJcB feu contortse. Calyculi ad fingulas flexu- 
xas exferti , alterni , erecliufculi , campanulati , 
pedunculo cauli continuo , itidemque contorto in- 
iidentes. — Ovaria ex alis calyculorum ( ftipu- 
Ire loco pedunculo contorto relicto) deciden- 
tium fingula, pedunculata , ovata , fupra trun- 
cata, oreque coarclato, marginato prominentia; 
ut urnulam eemulentur. (Elhs tab. 12. fig. B.) 

Locus: Oceanus Europaeus, ubi in Fuco ftli- 
quofo &ferrato inque Efcbarafoliacea abundat. 

N O T JE. 

Interdum pollicari major & ramofior folito ob- 
fervatur , ad S. gelatinofam proprius accedens. 

Egregius Loefling primus in hac fpecie 
dum in marino itinere ipfi in Fuco veficulofo , 
fenato , filiquofoque & in Zoflera frequenter oc= 

cur- SERTULARIA. 11$ 

eurreret , medullam animalem , calyculis po- 
Jypos exferentem obfervavit , eandemque 1. e. 
fufe defcripfit & delineavit egregie. — Vitam 
torpidiflimam habere polypos dicit , ut acu tadti 
vix fenfibilitatis dent figna; aqua exemta ftirpe 
vero intra calyculos retrahi, & lente denuo pro- 
dire in aquam repofita. Ex apice ftirpis f. e la- 
tere ultimi calyculi, velut gemmam ovato oblon- 
gam pullulare vidit, quae deinde aperitur in cam- 
panulatum calyculum , efflorefeente polypo. — 
Exfertum animal exhibet medio papillam , magis 
minusve prominulam , orificio impreflb inftru- 
6lam, tentaculis radiatam circiter viginti, fubre- 
rlexis , adtenuatis & granulofis. Medullam in- 
tra peilucidum tubulum opaciorem fubinde tre- 
mifcere fibi vifus eft videre. Capita non fimul 
omnia , uno pereunte , intereunt , fed faepe in 
uno alterove calyculo polypusdeficere obfervatur. 
Linnceus perperam a Loeflingio defcriptam Sertu- 
lariam , cum icone ramuli S. polyzonia , ab Ellifio 
in rabula acceflbria (tab. 38.) exhibita, confu- 
dit , novamque fic condidit fpeciem , quam S. 
flexuofam appellavit. — Naturaliflimum ftatum , 
qua hanc Sertulariam recentem femper obferva- 
vi , egregie Laflirgiana , & proxime Ellijii icon 
C. exhibent. 

69. SERTULARIA longissima. 

Sertularia longa, alterne ramofa , 
ramis fubdivifis , calyculis terminalibus cam- 
paruilatis 3 ovariis axillaribus. H 4 Ellis 120 Z00PHYTA. 

Ellis cor. p. 21. n* 18. tab. 12. fig. aA. Coral- 
lina procumbens, caule corneo , longo , fili- 
formi, articulato; veficulis, in ramorum axil- 
lis, pedunculis contortis infidentibus. 
Linn. fyjt. X, fp. 24. Sertularia dichotoma. 
'. Angl. Sea tbread Coralline. (Ellis.) 

Descriptio. 

Radicula radiatae , pafllm elongatae & ftoloni- 
genae. Stirps faepe in pedalem longitudinem ex- 
crefcit ; eftque tubulus filiformis, corneus ,ramos 
alternos , folitarios exferens , inter ramos fubflexuo- 
fus , fupraque fingulum ramum annulofus. Rami 
pariter alternatim ramofi feu fubdichotomi , ut 
in tota planta dichotomia quafi elungata obtineat, 
divifurarum alterna majore & producliore. Ra- 
mi quoque fupra fmgulas divifuras teneriter annu- 
]ofi , ad calyculos adtenuatiores. Calycuii termi- 
nales , qualem S. geniculata , cui valde affinis haec 
eft , continent. Ovaria Ellifius pofterioribus 
curis defcripfit : axillaria , feflilia , ovata ; ore 
contra&iore , glomum ovulorum funiculo quafl 
umbilicali adpenfum continentia , qui maturus 
expelJatur. — Subflantia flirpis junioris , extre- 
morumque maxime ramulorum cum calyculis 
albida, mollis, tenera; adultioris , per truncum 
& principaliores ramos , teftacea , verfus ramos 
fenfim dilutior & tenerior ; tandemque antiquae 
& mortuae atra corneaque, fuperftitibus tantum 
ramis principalioribus , (ut Ellis tab. 12. a A.) 

kocus: Oceanus Europaetis. N o- SERTULARIA. J2 i 

N o t m. 

Nullibi copiofior eft hsec fpecies, quam in Ma- 
ri Belgium alluente; ab seftu enim maximi ejus 
(praefertimantiquse &nigree) convoluti & contex- 
ti glomeres egeruntur. Vere maxime viget. Ovaria 
tum quoque obfervavi. TelJinse vulgares belgicae 
arenae, ea extremitate qua ex fabuio prominent , 
hujus Sertulariae fylvula frequenter obfeiTae repe- 
riuntur. In Echinis quoque & lignis crefcit ; & 

jn tota Belgii ora abundantiffimara efle conftat. 

Autumno Efchara pilqfa obdudta crebro in littus 

egeritur; cujusmodi maxima imprimis vis obfer- 

vata efl anno Vf6±. 

Infignis offinitas efl inter Tubidariam rameam , 

& Sertuiarias longiffimam , (modo defcriptam^), 

verticillatam , gelatinofam , geniculatam & uni- 

floram. 

70, SERTULARIA uniflora. 

Sertularia calyculis folitariis cam- 
panulatis , pedunculis radicatis longiffimis 
contortis. 

Ellis cor. p. 24. n. 21. tab. 14. fig. a A. Co- 
rallina minima fcandens , veficulas campani- 
formes in fummo caule lineari , contorto ge- 
rens. 

Bafter. opufc. I. lib. 1. tab. 2. fig. 20, b, d; 3 
£f 4 c e\ 7 a, b 9 c. 

Lin. fyft. X. fp. 19. Sertularia volubilis. 

Angl. Small^climbiiig Coralline. (Ellis.) 

H 5 D £- f 3» ZOOPHYTA; 

Descriptio. 

Tubuli in Sertulariis , Efcharis, Fucis reptan- 
tes , vermiculares , paffim proferentes pedunculos 
longiflimos , tubulofos , annulofos , terminatos 
calyculo magnitudine arenulae , campaniformi , lim- 
bum eleganter crenato ; in quo polypus veget. In- 
terdum pedunculi fubramofi fiunt & 2 , 3 , plu- 
resve calyculos proferunt. Inde fumma cum S. 
geniculata affinitas. In quibusdam vifa forte ova- 
ria , oblongae veficulae , calyculis duplo fere ma- 
joris , truncato hiantis fpecie ; pellucida , vacu- 
cua , pedunculo infra calyculum longitudinali- 
ter adnata & continua. — Subflantiatenera, al- 
bida. 

Locus: MareEuropaeum, Oceanus Indicus, 
& Pelagl Fucus natans* 

N O T &. 

In Maris Europsei Efchara foliacea , Sertulariis 
Jongiffima , cupreffma aliisque , ut & Fuco ferrato , 
Efchara pilofa obdufto, hanc fpeciem crebro ob- 
iervavi. In Fuco verficolore Capitis bonae Spei ? 
fimillima obfervatur , ficcatione albiflima. In 
Zeelandise frequenti S. cupreffxna , cum S. volubi- 
Ji , acinaria & Efchara pilofa promifcue & copiofe 
crefcit. 

71. SERTULARIA volubilis. 

Sertularia calyculis folitariis cy- 
Iindricis , pedunculis calyculo brevioribus 
cortortis. 

Ellis cor. p. 25. tdb. 14. fig. b B. 

D E- SERTULARIA; %i$ 
Descriptio. 

Pro radiculis in Sertulariis, teflis aliisque con- 
fufe reptantes tubuli ; e quibus paflim pedunculi 
bre vifiimi , annulofi , terminati calyculis , quam in 
S. miflora dimidio fere anguftioribus , cylindri- 
cis , polypum linearem continentibus. Subfiantia 
flavefcens & magis cornea ; pedunculi e radiculis 
crebriores , quam in S. uniflora, 

/3, Nuper ex Qceano Cornubiam alluente , ubi 
hsec Sertularia inteflaceis & Zoophytis omnibus 
abundat , accepi ramefcentem eandem , feu ve- 
gecantem ; dum tubuli plurimijproprii fimul aflur- 
gentes efficiunt flirpes fponte ereftas , faepe fefquj 
pollicares , ramumque unum vel alterum exferen- 
tes , totas ab imo ad fummum calyculis tubulifor- 
•mibusj, fine ordine, quaquaverfum muricatae. 

L o c u s : Oceani Europaei Sertularise. 

72. SERTULARIA acinaria. Sertularia reptans fubramofa, 
tyculis terminalibus oblongis, ovariis > 

riilafihnss ca- 
vefi- 

cularibus. *Ellis cor. p. 27. n. 25. tab. 15. fig. c C. Co- 
rallina minima repens , veficulis ovatis , uva- 
rum inftar ramulis adhsrentibus. 

*Linn. fyft. X. fp. 21. Sertularia uva. 

Angl. Grape Coralline. (Ellis.) 

P £- 144 ZOOPHYTA: 

Descriptio. 

Ego fequentem habitum ab Ellifiana defcrip- 
tione & icone paulo diverfum obfervavi. — Tu~ 
buli rugofo - flexuofiffimi , ramofi , laxe circa Ser- 
tularias fcandunt , afperfique paflim funt veficulis 
pellucidis , globofis , nucleum album , opacum 
continentibus , extremitatibus vero calyces fub- 
campanulatos , polypiferos exhibent. 

Locus: Zeelandia. ] 
73. SERTULARIA lendigera. 

Sertularia geniculata dichotoma 
implexa , calyculis cylindricis ad geniculos 
congeftis parallelis. 

Raji fyn. p. 38. n. 3. Fucoides lendigerum > ca- 
pillamentis cufcutae inftar implexis. 

Ellis cor. p. 27. n. 24. tab. 15. fig. b B. Co- 
rallina exigua , caule geniculato , fcandens, 
veficulis ex unoquoque geniculo fic difpofitis, 
ut fyringam panis referant. 

Linn. fyjt. X. fp. 22. Faun. fu. II. 2248. Ser- 
tularia lendigera. 

Angl. Nit Coralline. (Ellis.) 

DascRiPTio. 

Radiculce in Fucis aliisque marinis reptantes. 
Stirps conflat tubulo capillari , dichotomo, ra- 
rnofifTimo , geniculato atque flexuofo. Ad quem- 
vis geniculum & flexuram, & ad divifuras, ca- 

lyculi SERTULARIA. 125 

lyculi tubiformes plures congefti, una ferie pa« 
ralleli, conferti. Ovaria ignota. 

L o c u s : Mare Europaeum. 

N o T ^E. 

r Implexos hujus Sertulariae glomeres in Belgi- 
cum littus interdum egerit mare. Piantulae nun- 
quam pollicem excedunt. In Suffexiae littore fu- 
pra Fucos^ filiquofum & hmbricakm frequentem 
hanc fpeciem obfervavi. 

74. SERTULARIA cuscuta. 

Sertularia repens geniculata., op- 
pofite ramofa, veficulis axillaribus ovalibus, 

Ellis cor. p. 28. n. 26. tab. 14. fig. c C. Coral- 
lina cufcutEe forma , minima, ramofa, repens* 
ramulis oppofitis, veficulis minutiflimis ovatis 
confertis , geniculis ramorum infidentibus. 

Linn. fyji. X. fp. 20. Sertularia Cufcuta. 

Angl. Dodderlike Coralline. ( Ellis. ) 

Descriptio. 

Tubuli fubarticulati , ad articulos oppofite ra- 
mofi, fubdivifi, circa Fucos laxe implexi. Fe- 
ficula in axillis ramorum , ovales. Stru&ura 
etiamnum obfcura ; & quo magis examino , eo 
magis confervis potius quam Sertulariis adnume- 
randa mihi videtur. Ellifius eam in Fuco filiquo* 
fo obfervavit. 

Locus: Mare Anglicum, 

7J. SER- 12(5 Z O O P H Y T A. 

ff; SERTULARIA rugosa. 

Sertularia , furculis minutis race- 
inofis , calyculis paucis ovatis rugofiflimis 9 
ovariis rugofis tridentatis. 

Ellis cor. p. 2(5. n. 23. tab. 15. fig. a A. Coral- 
lina exigua repens, denticulis alternis , fruc- 
tus medicae cochleatse semulis. 

Linn. fyft. X. fp. 9. Sertularia rugofa. 

Angl. Snail trefoil Coralline. (Eilis. ) 

Descriptio. 

r Tubuli vermiculares , ramofi , in Efchara folia- 
cea reptantes , exferunt furculos breviculos , ra- 
cemofos , feu fuflinentes calyculos perpaucos , 
(quinos, fenos ad fummum , interdum binos , 
imo folitarios ) alternos , ovato inflatos, rugofis- 
fimos , ore claufili. Ovaria rara , calyculis duplo 
majora fimillimaque , at ore tridentato , conni- 
vente diverfa. 

Locus: Maris Europsei Efchara foliacea* 

N O T M. 

In copiofiffima Belgicae orae Efchara foliacea 
non infrequenter obfervatur haec fpecies ; nec 
praeterea ulla in planta occurrere folet. Ellifio 
quoque in eadem Efchara fefe tantum obtulit. 7(5. SER- SERTULARIA. 127 

76. SERTULARIA ericoides. 

Sertularia fubramofa , calyculis al- 
ternis ovatis' fubdenticulatis, ovariis ovatis 
rugofis. 

Raj. fyn. p. 35. ft. 13. Corallina miniis ramoia, 

alterna vice denticulata, denticulis lineis trans- 

verlis externe flriatis. 
Seb. tbef. III. tab. 102. n. 4. & tab. 103. n. 6* 
Ellis cor. p. 5. n. 3. tab. 2. fig. a A 9 b B. tab. 

38. /. 1. Nomine Raji. 
Linn. fyjt. X. fp. 27. Faun. fu. II. 2250. Ser- 

tularia polyzonia. 
fyft» X fP- 34- Sertularia flexuofa. 

Descriptio. 

Radiculce in|teflaceis , Fucis , aliisque marinis 
reptantes. Stirps (in Mari Germanico) pumi- 
la , fimplex vel fubramofa , tubulofa , fubflexofa 
& fubarticulata. Calycuti diftiche alterni , ( fum- 
mis articulis finguli ) , ovati , apice truncati , ore 
obfolete tridentato. Ovaria fparfim ad calyculos 
prodeuntia, majufcula, ovata, rugofiffiraa , zo- 
nis annulata , ore fublabiato. 

Locus: Oceanus fereomnis. 

N O T JE. 

In Ma-ris Mediterranei teftaceis paulo proce- 

rior 2 28 ZOOPHYTA. 

rior & ramofior obfervatur , truncumque a dc- 
fluentibus tubulis fcrupofa. 

Capite B. Spei allatam habeo , crafliorem & 
in fruticulos crebro ramofos , cuprefliformes 
luxuriantem , obfcure luteam ; fic etiam interdum 
in Fuco verficolore occurrit. 

Similem , fed craflitie etiam S. abietince prae- 
pollentem & ovariis infignibus praeditam , pu- 
xnilam tamen, ex Corallio Indico decerpfi. 

piegantiflimam omnium varietatem in Oceano 
ad Cornubiam & Americam non infrequentem 
fervo, quae in fruticulos tripollicares & ultra ex- 
crefcit , truncum fcrupofos , fubpinnate ramo- 
fos , coloris luteo gryfei , craflitie fere S. abie- 
tince. Hujus fpeciminibus praeterito anno ac- 
ceptis admixtam paflim inveni S. balecinam , & 
decurrentem per ramos S. unifloram , volubilem- 
que. 

Polypum hujus fpeciei olim in oflreis Maldo- 
nenfibus vivum obfervavi & ovaria quoque ovu- 
lis plena , prorfus uti Ellifius in tabula acceflbria 
exhibuit. 

Indicam meam & ultimam varietatem Sebce in- 
dicatae icones fiftunt. — Linncei S. flexuofa cum 
ejusdem S. polyzonia eadem eft, citatae enim ad 
utramque Ellijii figurae ad unam omnino fpe- 
ciem pertinent , quam hic defcribo. Imo ipfe 
quoque Linnceus , quam ad S.flexuofam citavit Ellifii 
iconem , etiam ad polyzoniam retulifle videtur , 
quanquam Typographi vitio tab. 28. pro 38. in 
Syftemate Naturae legatur. •77. SER- SFRTULARIA. 12$ 

^7. SERTULARIA tamarisca, 

Sertularia fparfe ramofa, calycu- 
lis oppolitis tubulofis fubdenticulatis, ovar- 
riis ovato bifpinofis , ore tubulofo. 

Ellis cor. p. 4. n. 1. tab. 1./. a A. Corallina 
veficulata, fparfim & alternatim ramofa, den- 
ticulis oppofitis cylindricis , oribus crenatis pa* 
tulis. 

Linn. fyft. X. fp. 4. Faun. fu. II. 2240. Sertu- 
laria tamarifca. 

Angl. Sea tamarisk. (Ellis.). 

Descriptio* 

Affinis S. ericoidi & abietinae. Radices tubuli 
vermiculares in teftaceis reptantes. Stirps fub- 
quadripollicaris , ere6ta , in ramos aliquot alter- 
natim fubdivifa. Calyculi oppofiti, patentiufcu- 
li , tubulofi , ore obfolete tridentato. Ovaria o- 
vata, infra attenuata , fupra truncata, fpina u- 
trinque axillari , & ore in medio tubulofo. 

L c u s : Maris Hybernici profunda. 

78. SERTULARIA nigellastrumV 

Sertularia alterne ramofa, caly- 
culis oppofitis tubulofisjovariis ovatis trun- 
cato fexfpinofis. 

•I Seb, t 3 6 ZOOPHYTA. 

Seb. thef. II. tab.69. f. 6. 

Ellis cor. p. 8. n. \. t. 4. /, a A, t. Corallina 
pumila pennata, denticulis teneris, albis & 
oppofitis ; veficulis florem lilii vel mali puni- 
cs, fe expandentem referentibus. 

Linn.ed X.fp. 1. Sertularia rofacea. 

Descriptio. 

Radicula in oftreis, mytulis , tubuJaria indivifa, 
cet. laxius reptantes tubuli fmhfi. SttrcuU fubpol- 
licares, ramis alternis pinnati, rectiufculi > fubar- 
ticulati. Ratni paffiin tubulis radicantibus , fubar- 
ticulatis 'terminantes. Calyculi oppoffti, diflan- 
tes, tubulofi, arrecliufculi , oblique truncati. O- 
varia fparfa , deorfum attehuata , truncata , fu- 
pra fexangulo - fexfpinofa , fpinis fubulatis paten* 
tiufculis; Nigellse capfulas referentia. (Ellifius 
polypos bene delineavit ; fed ovariorum utraque 
figura malaeft.) 

Locus: Mare Europseum, Indicum & Pela- 
gi Fucus natans. 

79. SERTULARIA fumila. 

Sertularia fubfimplex articulata, 
calyculis oppofitis recurvulis fubmucrona- 
tis, ovariis ovatis, ore marginato. 

Raj.fyn.p. 37. n. 19. Corallina pumila, repens, 

minus ramofa , denticulis bijugis. 
Reaum. aB;. gall. jyu.p. 298. tab. II../&. 4 M. M. 
Seb. tbef. III. tab. 100. fig. U 

Ellis SERTULARIA. i 3 r 

Ellis cor. p. 9» »• 8. tab. 5. fig. a A. Nomine 

Raji. 
Linn.fyjt. X.fp. 2. Faun. fu. II. 2239. Sertula- 

ria pumila. 

Descriptio. 

Radiculce in Fucis variis reptantes , adglutinatae , 
vagse , crebro fobolefcentes. Surcuh plerumque 
alterne fubramofi , fubfemipoilicares ; ad mediam 
rhachin fubmoniliformem., utrinque ferrati calycu- 
lis oppofitis, recurvalis.-oblique truncatis & fub- 
mucronatis. Ovaria crebra , paflim inter calycu- 
los orta , ovato-fubpedunculata, ore coarclato 
•marginatoque. Polypum Harvici obfervavi; ova- 
riumque ovis pleniffimum. Defcripfit & EiHJius. 

L c v s : Fuci marini varii. 

N O T M. 

Reaumurms huic Sertulariae nomen, quod MorU 
fonus fequenti fpeciei indiderat , adpropriavit; & 
plantam efle credens, ovaria pro capfulis fe- 
minalibus defcribit, interdumque operculata repe- 
riri docet. 

In.Harvicenfi fucofolittore obfervavi hanc fpe- 
ciem in Fucis imprimis vejiculofo , ferrato & nodofo , 
frequentiflimam & luxuriantem. In Suflexiae 
littore rarius , in Fuco lumbricali & ceranoide. In 
Fuco natante Pelagi , mollis obfervatur & exigua* 
In Fuco verjicolore Capenfi noftrati perfimilis, aft 
minuta invenitur hcec Sertularia, ovariisque prae- 
dita multo majoribus & globofioribus,atque caly- 
culis tenuius & acutius mucronatis; varietas forte. 

I 2 80. SER- i 3 2 Z O O P H Y T A. 

80. SERTULARIA usneoides. 

Seiitularia dichotoma , calyculis 
oppofitis bidentatis ere&iufculis , ovariis 
ovatis , operculatisque. 

Raj. bijt. III. p. 79. Mufcus marinus denticula- 
tus procumbens , denticulis bijugis. 

— fy ?l ' P' 3°*- n. 13. Nom. infra PluknetL 

Bocc. muf. ital. tab. 6. f. 8. . 

Morif. bift. III. p. 650. fett. 15. tab. 9. n. 2 , 3 1 
Mufcus marinus lendiginofus minimus , arenacei 
coloris £? M. marinus procumbens , caule te- 
nuiffimo, denticellis bijugis. 

Pluknet. Almag. p. 119. Pbytogr. tab. 47. /. 11. 
Corallina mufcofa denticulata procumbens, 
caule tenuiffimo, denticellis ex adverfo fitis. 

Tournef. inft. p. 570. Nom. Plukneti. 

Seb. tbef. III. t. 102. n. 3/ 

Ellis cor. p.%. n.6. tab. 3./. b B. Nom. Plukneti, 

Linn.fyft. X. fp. 3. Sertularia operculata. 

Angl. Sea-bair. (Ellis). 

Descriptio. 

Radices fupra teftacea & S. faepe antenninam, 
rarius in Fucis reptantes , pailim foboliferae. 
Surculi tenuiffimi , filiformes , ad fummum quinque- 
pollicares , multoties ramofi , fubflexuofi : ramulis 
alternis, vel fubdichotomi divifura aiterutra tan- 
tum ulterius fubdivifa. Dividuntur autem rami 
inter par calyculorum, ita tit eorundem direc- 
tionem decufTent , fuisque calyculis in diver- 
fum, ab inferioris proximae portionis calyculis, 
latus fpeftent. Calyculi tubulofi oppofiti, remo- 

tiu- SERTULARIA. 133 

tiufeuli , arre6li , ore oblique truncato , ligula feta- 
cea mucronato , interius denticulo fetaceo fube- 
reclo mucroni oppoflto. Ovaria paflim , faepe in 
ramorum divifuris, majufcula, ovato oblonga, 
imo attenuata ; ore fubmarginato operculatoque. 

L p c u s : M. Europaeum , Americanum , Me- 
diterraneum. 

81. SERTULARIA abietina. 

Sertularia pinnata, pinnis alter- 
nis, calyculis fuboppofitis, ovato tubulo- 
fis 3 ovariis oblongis. 

Imperat. ital. p. 652. Pennaria marina. 

C. Bauh. pin. 365. Abieti fimilis maritima. 

Parkinf theatr. 1301. Abies marina. 

Cluf. bijt. 35. Abies marina belgica. 

J. Bauh. bijt. III. p. 799. Mufci marini genus 

foliis pinnatis. 
Lobel. icon. II. 250. Mufcus coralloides albus 

alter. 
Ger. emac. 1574. Nom. Clufii. 
Raj.fyn. p-35- (Tournef.infl.p.tfi.) Coral- 

lina marina abietis forma. 
Vluk.net. almag. p. 119. Phytogr. t. 48. /. J. 

(Raj. bift. I. p. 78.) Corallinse arrinis abies 

marina didla f. Mufcus marinus major, argute 

denticulatus. 
Morif. bift. III fett. 15. tab. 9. p. 653. Mufcus 

marinus filicis folio C. B. (fig. bona.) 
Royen. prodr. p. 524. n. 7. Sertularia ramofifli- 

ma, articulis membranaceis , ovatis, altematirn 

ex finu alterius enafcentibus. 

I 3 itarfl. 


134 Z O O P II Y T A. 

Marfil. bift. mar. p. 76. t. 17. n. 59. Mufcus 

Phyllkidi fimilis. 
Ellis cor.p. 4. n. 2. tab. i.f. b B\ Nom. Tour- 

nefortii. 
Bajter. opufc. II. tab. 7./. 2, 3. 
Linn.fyjt. X.fp. 5. Faun. fu. II. 2241. Sertula- 

ria abietina. 
Aogl. Sea-fir (Ellis.) 

D E S C R > P T I O. 

Radkes funt tubi in teftaceis lapillisque reptan- 
tes , pavTim fobolefcentes. Surcali cornei , iutefcen- 
tes, ad fummum quinque pollicares , imo tenuio- 
res , plerumque fimplices vel extremo bifidi ramo- 
five, conftanter pinnati : ramulis altcrnis inter 
trunci calyculos oriundis, linearibus, ancipiti fer- 
rulatis * interdum ramofis, pinnatisque, rarius in 
tubulum radicantem terminatis. Calyculi approxi- 
mate alterni , fefliles , imo ampliores , in os tu- 
bulofum , obliquum coarclati , integri. Ovaria inter 
calyculos unius lateris fecunda , fubpellucida, 
ovali oblonga , calyculis vix duplo majora. Sur- 
culorum truncus, imo obfcurius lutefcit, denti- 
culisque obfolefcit; rami flavo cornei. E craffio- 
ribus Sertulariis haec eft. 

• /3. Hujus varietatem in Littore Eboracenfi col- 
]e£tam debeo ClariJJ. GuiJ. Hudson, Reg. Soc. 
Lond. Sociq. Ea vulgari abietina dimidio tenuior 9 
fed pinnis primordialis,.tubuIi elongatis, & fine 
lege decompofito pinnatis, ramofiflima eft , fpar- 
fuTima, & ob extrema pinnarum crebro radican- 
tia 9 intricata. TubuU principaliores ramuJis vix 
crafliores. Calyculi ftruclura vulgari fimillimi. 
Ovaria non vidi. — Nihilofecius in littore Ebo- 
racenii, vulgaris feu major quoque varietas abun- 

de 


S E R T U L A R I A. 135 

de reperitur , unde non a loco folum ortam effe 
minorem, patet. 

Locus: M. Europseum , Mediterraneum , & 
forte Indicum. 

N o t m. 

Anno 1761. in Belgii littore copiofiffimam le- 
gi. Serpula fpirorbis , Efcharae, Cellularia ebur- 
nea, & S. volubilis ei crebro adhserent; neque 
infrequens Pentelasmis novempartita five Scal- 
pellum Ellifii. 

Animal in hac fpecie nondum obfervatum. 

82. SERTULARIA nigra. 

Sertularia pinnata nigricans, ca- 
lyculis fuboppofitis minutis, ovariis magnis 
fecundis, ovato quadrangulis, 

Descriptio. 

Radices funt tubi inteflinuliformes , lutefcentes , 
implexi,ufque adpinnarum originem affurgentes. 
Stirps ad fummum quadripolJicaris , fimplex , pen- 
nata, fublanceolata , teflaceo nigra & tenuior 
moliiorque quam tubuli radicantes. Rhachis ftirpis 
efl tubulus craflkie fere calami avenacei, com- 
preffus,e planiufculis lateribus, &ipfisdenticula- 
tis, pinnasproferens. Pinna f. ramuli teretiufculi, 
depreffi , lineares , faepe longiffimi , tenuiter a fcapo 
oriuntur, bi&riam ferrulati denticulis, uti ipfe 

I 4 quo- iS6 Z O O P H Y T A. 

quoque fcapus f. rhachis. Denticuli ( fic potius in 
hac fpecie vocandi ) fubtubulofi , exigui , fimpli- 
ces. Ovaria ab altero ftirpis latere in ramulis 
crebra, fecunda , parallela, verfus rami extre- 
mitatem fenfim minora , membranacea , ftirpi 
concoloria, obovato fubquadrangula, claufa. 

L o c u s : Oceanus Indicus vel Americanus , un- 
de in Mytulis margaritiferis crefcentia quas in 
plurimis Belgii Mufeis vidi , & ipfe quoque ha- 
beo , fpecimina allata fuifle credibile eft ; ad 
Promontorium Lacertae, Cornubiae, quoque re- 
peritur. 

83. SERTULARIA pinnata. 

S e r t u l a r 1 a pinnata fufcefcens , ca- 
lyculis fuboppofitis tubulofis, ovariis cre- 
bris fecundis minutis trituberculatis. 

*Bafter. opufc. I. l. 1. tab. 1. /. 6. 
Descriptio. 

Radicula funt tubuli fufci implexi. Surculi 
plures , pennati , tenuiores quam S. nigra fed ejus- 
dem fere magnitudinis ; plerumque fimplices, in- 
terdum ramum unum alterumve, item pinnatum 
exferentes. Calyculi f. potius denticuli,per rhachim 
&pinnulas fparfi oppofiti,tenuitertubulofi,in al- 
terum flirpis latus vergentes,quod non inS. nigra. 
Ab eodem latere Ovaria in pinnis plerisque me- 
diis crebra , in feriem conferta, minuta, ob- 
verfe conica, fupra trituberculata , & inter tu- 

ber^ S E R' T U L A R I A. i 3? 

bercula ofculo inflru&a. Subjlantia fimilisS.mgra; 
fed ^ryfeo fufca. Affinitas fumma. 

Locus: Oceanus ad Prom. Lacertee, Cor- 
nubiae. 

84.. SERTULARIA articulata. 

Sf/rtularia articulata pinnata , ca- 
lyculis adpreflis , ovariis fecundis ovatis o- 
perculatisque , majufculis. 

Elltscor.p. ir. n. 10. tab. 6.f.aAl Corallina 
ere&a pennata, denticulis alternis cauli ad» 
preflis , Lonchitidis vel Polypodii facie. 

Angl. Sea-Spleenwort. (Ellis.) 

Descriptio. 

Radiculce vermiculares , in teflaceis laxe rep- 
tantes , foboliferae Surculi circiter bipollicares, 
teretes , erecti , rigiduli , lutei , diftiche denticula- 
ti, articulati , ex medioque articulopinnati. Pinnai 
oppofitae , patentes , parallelae , apice faepe in tubu- 
los vermiculares, radicantes degeneres, depref- 
fiufculse , difhiche denticulatae. — Cxlyculi con- 
ferti , fere oppofiti ; tubulofo coarclati , adna- 
ti, prorfus ut in S. Thuja. Ovaria ?najufcu!a 9 
fecunde per flirpem fparfiflima, fubarrecla, pel- 
lucida, ovata, fubrugotaque : ore vix marginato, 
claufoque operculo plano. 

Locus: Mare Atlanticum. 

I 5 No- x 3 8 ZOOPHYT A. 

N O T JE.. 

Ellifti optima delineatio , in fpecimina , quat 
habeo , elegantiffima, Balanos magnos Indicos 
obfidentia , egregie quadrat. Linnaus eam ad S. 
fuam Lichenaftrum citavit, quae huic fpeciei affi- 
nis valde eft. 

8J- SERTULARIA lichenast&um. 

Sertularia ramofa pinnataque , ca- 
lyculis diftiqhis adpreffts, pvajriis fecundis 
ovato campanulatis , minoribus. 

Linn. fyjl. X. fp. 31. Sertujaria Lichenafirum. 
Descriptio. 

Multo inordinatior , tenuior & mufcofior, 
quam S. articuhta. Radiculce vagae , reptantes fu- 
pra alia Zoophy ta coralloidea , paffim confluentes 
fafciculatim , inque ca.ulicu.los aflurgentes fcrupo- 
fos , feu ex tubulis compofitos , ipfos pinnatos 
& in ramos quoque pinnatos inordinate fubdjvi- 
fos, qui e pinnis quibusdam , ut videtur, ado- 
leverunt. Pinn# approximato alternae , linea- 
res , parallelae , inaequaies , hinc inde ceu Uga- 
tura interruptae , articulatae , elongatae pinna- 
taeque extremitate, aut in tubulum vermicula- 
rem radicantem exeuntes. Calyculi fereoppofi- 
ti, diflichi, tubulpfi, iongi, adnati, apice acu- 
to prominuli , ramulos feu pinnas ancipiti - ferru- 
latas fiftunt. Ovaria per pinnas crebra, fecun- 

da, S ERT U'L A R I A. 139 

da, ovalia, detruncata, operculoque plano faepe 
claufa, diaphana , minufcula. 

Locus; Oceanus Indicus (ad Ceylonam.) 

N O T J£. 

Linncei adumbratio huic fpeciei perfefte re- 
fpondet , affini quidem , fed diuerfhiimse a S. ar- 
ticulata; quam Ellifius , a Linnteo huc perperam 
citatus, graphice defcripfit. 

*86. SERTULARIA cedrina. 

Sertularia fubramofa 5 calyculis 
fubcylindricis quadrifariam imbricatis. 

Linn. fyft. X. fp. 32. Sertularia cedrina. 
Descriptio Linncei. 

Caules longiufculi , fordidi & fqualentes. Ra- 
mi vagi , feepe dichotomi , fenilm verfus apices 
vix manifefte craifiores , obtuli, toti quadrifa- 
riam undique imbricati: tubulis cylindricis flavef- 
centibus; unde rami valde quadrangulares eva- 
dunt. DifTert a S. Tbuja , quod fquamae non di- 
ftin&se , {ed omnino imbricatse , & quod quadri- 
fariam imbricatae funt , rarius quinquefariam , 
nec bifariam. 

Locus: Oceanus Indicus, ad Kamtfchatka. *37. SER i 4 o Z O O P H Y T A. 

*87- SERTULARIA purpurea. 

Sertularia dichotoma quadrangu- 
laris 5 calyculis fubovatis tubulofis quadrifa- 
riam fubimbricatis , ovariis ere&is campa- 
nulatis. 

i Linn.fyft. X. fp. 33. Sertularia purpurea. 
Descriptio Linnceu 

Tota atropurpurea , dichotoma , faftigiata. 
Rami tetragoni, quadrifariam angulis imbricati 
fquamis tubulofis, ovatis, fed non ita confertis , 
ut fefe tangant. Ovaria ( forte ) fquamae paten- 
tes , fnrfum inftar campanse feffiles , turbinatae ; 
quarum margo interior verfus ramos breviQr. 

Locus: Oceanus Indicus, sjd Kamtfchatka. 

88. SERTULARIA thuja. 

Sertularia caule fimplici panicula^ 
to, ramis creberrimis dichotomis acutis, 
^alyculis diftichis adpreffis, ovariis ovatij. 

Sikbald. fcot. II. t. 1. p. 56. Fucus equifeti fa- 

cie. 
Raj. fyn. p. 50. n. 47. Nom. eodem. 
Seb. tbef III. tab. 100./. 17, 18, 19. & tab, 

106. n. 2 a. Corallina equifeti forma. 
EUis cor. p. 10. n. 9. tab. j. /. b B. Corallina 

veficulata, caule angulato rigido ; ramis denfe SERTULARIA. 141 

ftipatis & bifurcatis , terminantibus , denticulis 

cauli appreflis. 
Linn. fyft. fp. 11. Sertularia Thuja. 
Angl. Bottlebrusb « Coralline. (Ellis.) 

Descriptio. 

Facies Antipathis cuprejfince. Radicula tubuli ver- 
miculares funt , in lapillis reptantes. Stirps ad fum- 
mum femipedalis , erecla , iiccatione contorta , 
rigida. Caulis fubteftaceo ater, annulatim ru- 
gofuS, teres, inter ramulos fubanfracluofus , in- 
ferius nudus. Rami trifariam alterni, ultra me- 
dium caulem vulgo detriti, patentes, ter qua- 
terve dichotomi , fubaequales , gryfei : efficientes 
faniculam cylindricam, obtufam. Calyculi in ra- 
mis teretiufculis , lineari acutis , diftichi, alter- 
ni, conferti, tubulofo coarctati , adnati ; in cau- 
le nulli. (*Ovaria, mihi nunquam vifa, Ellifius 
defcripfit : per ramulos fparfa , ovata , fubpe- 
dunculata, fupra obtufa , ore rnarginato, oper- 
culato. ) 

Locus : Zeelandia, littus Eboracenfe Sco- 
xicumque, & Mare Mediterraneum. 

8p. SERTULARIA cupressina, 

Sertularia caule paniculato, ra- 
mulis dichotomis fparfis; calyculis fubop- 
pofitis mucronatis , ovariis bifpinofis. 

Merr. pin. p. 29. Corallina comis ad inftar cau- 

dae vulpinas fparfis. 
Boccon* muf. itah $, 2jg, tab. 6. f. 9* Mufcus 
- albus, l 4 2 /ZOQPHYTA. 

albus, denticulatus , maritimus, fruticans & 

exilis, ramofus. 
Raj. fyn p. 36. n. 7/Carallina mufcofa, alter- 

na vice denticulata, ramis in creberrima capil- 

lamenta fparfis. 
Tluk.net. almag. p- np. Phytogr. tab. 84./. 3* 

Nomine Raji. 
Motif. bijt. IIL p. G50. fett. 15. tab 9. n. 4 ! 

Mufcus marinus minor, denticulis alternis bi- 

jugis. 
2£WaV -cor. p. 6 9 7. w. 4,5. tab. 2. f> cC. & tah 

3. /. a A. «. Nom. Raji. & Corallina cupreffi 

forma &c. 
Seb. tUf IIL tab. iqi. n. 2. Corallina equifeti 

forma, alia. 
Bafter. 'opujc. I. tab 1. f. 1, 2. (Primordium.) 
Linn. fyft. X. fp. 6 9 7. Sertularia argentea g 5 

cuprelfina. 
Angl. SquirreVstail & Sea Cyprejf. (Ellis.) 
SheepsiaiVd Coratline (Merret. ) 

Descriptio. 

Raticula punclum corneum plarmm , centro 
furculum , ambitu radiatim tubulos repcantes fo* 
boliferos emittens. Caules fimplices , rarius bifi- 
di vel fubrarnofi , inferne plerumque tenuiifimi , 
ad fummum fefquipedales , paniculati. Rateutt 
capillares, dichocomi, crebri , ordme fere fpi- 
rali circa caulem Jparfi, pattntes , bifariam den- 
ticulati, inferiores detriti; (fuperiores ima por- 
tione fucccilive in caulcm abituri. ) Calyculi feu 
denticuli ramulorum alterni , mucronati, paten- 
tes , exiguo apicis ofculo. G®aria per ramulos 
foepe crebernma , (minimiB etiam ilirpibus,) fe- 
cunda, erecr,a, fparfa, ovato oblonga, ofculo 

arc- S E R T U L A R I A. 143 

af&o fubmarginato , fpimila utrinque ad vertl- 
cem axillari fubulata , fenfwi objolefcme > in antU 
quioribusque prorfas oblitterata. "** Pfimordium hujus 
Sertularide efl filamentum denticulatlim , uti fu- 
turse ilirpis ramulus ; idque bifariam pritno exfe- 
ritpinnulas flmplices fuboppofitas ; nondum pol- 
licare aucem faftum , ramulos mukifidos fparge- 
re incipit, tumque fcapus caulefcere , ejusque 
denticuii oblitterari incipiunt. — C&kr caulis ju* 
niorum ftirpium corneo flavefcens effc> antiquio- 
ribus fenfim teflaceus , opacus , imo fere ater 
fit;rarrmlisfemper ex gryfeo pallidove canus, ftib- 
argenteus manet. — Varietans habitus dantur ; 
vulgo enim cupreffi comam attenuatam praelon- 
gam elegantiffime exprimit; verum pumila fpes 
cimina habeo, bi-vel tripollicaria , caulibus imo 
craffioribus , cotna rariore atque fparfiore , & ra* 
mulis interdum fubfimplicibus. 

In Teffcaceis variis , lapillisque imo & li- 
gnis crefcit , eaque corpora denfa fylvula , 
ob fobolefcentes crebras radiculas , occuparc 
folet. 

Locus: Mare Europaeum, Mediterraneum t 
Americanum. 

N O T j«. 

Circa Angliam copiofe crefcit, inque Belgii lit- 
tus Occiduum copiofe egeritur hsec Sertularia r 
pe&unculis, oftreis , lapiliis , phoiadumque acun- 
tiori extremo faepe infidens ; magna interdurn lon* 
gitudine, pedali,imo fefquipedali. Recenter faepe 
a fluftibus in littore reli&am inveneram , ovariis 
rnuco animali aurantii coloris fcatentibus. — Ipfos 
-deinde polypos vivos exhibuere elegantiffima 

ipe- 144- Z O O P H Y T A. fpecimina , putridi ligni fruftum denfa fylvula ob- 
fidentia , ad rupes Bognorienfes SuJJexice le&a , 
ex omnibus ramulorum denticulis prodeuntes* 
Ex iisdem & innumeris aliis fpeciminibus , quae 
ex Mari partim Germanico partim Mediterra- 
neo habeo , didici Sertulariam Ellifii argen- 
team , a cupreffina ejusdem minime difFerre. 
In eadem enim faepe ftirpe ovaria juniora fvinis 
axillaribus longiffimis, adultiora paulo brevioribus\ 
alia deinde objolejcentibus & qusedam fpinis prorfus 
deflituta , muticaque obfervavi. Surculi alii nihil 
fere nifi mutica ovaria exhibuerunt. Denticulorum 
vero habitum diverfum, binis Ellifii figuris ex- 
prefTum, in eadem faepe fylvula, imo ftirpe, pro- 
mifcue , inque omni varietate , & pumila & pro- 
cera, & in ftirpibus pariter mutica ac bifpinofa 
jovaria exhibentibus inveni. Vifumque femper 
eft, figuram denticulorum , quam tab. 3. expreffit, 
corruptiorum efTe fpeciminum. 

In Zeelandia hanc fpeciem crebro Sertulariis uni- 
Jiora & cufcuta obfeflam ; in toto Belgium alluen* 
te Mari, Ejchara pilofa undique involutam; & in 
Anglico Mari adhaerentem ei paffim Cellularias ci- 
liatam atque burfariam obfervavi. 

90. SERTULARIA falcata. 

Sertularia flexuofa , alternatim 
ramofa, ramis pinnatis , calyculis fecun- 
dis confercis tubulofis 5 ovarns oblongis 
fparfis. 

J. Bauh. hift. III. p. 802, Myriophyllum pe- 
)agium. 

Merr* SERTULARIA. 145 

Merr. pin. p. 81. Mufcus marinus fpiralispen- 

natus. 
Jobnf merc. bot. II. p. 26. Pbyt. brit. p; 78. 

Nomine Merreti. 
Raj. fyn. p. 36. n. 16. Mufcus feu Corallina 

mufcofa pennata, ramulis & capillamentis fal- 

catis. 
Morif. bifi. III. p. 650. feft. 15. tdb. 9. n. 2! 

Nomine Raji. 
. Pluknet. almag. p. 119. Pbytogr. tab. 47./. 12. 

Item. 
Tournef. infi. p. 570. Item. 
Ellis cor. p. 12. n. 11. tab. 7. /. a A. Item & 

tab. 38. /.5,6. 
Linn. fyft. X. fp. 15 & 29. jRkto. /a. IZ". 2244 

Sertularia falcata &? ftipulata. 
Angl. Sickle-Coralline. (EUis.) 

Descriptio 

Radicute fant tubuli capillafes, reptantes, equi- 
bus furculi ; in aduftiori planta tubuli plures ab imo 
cauje demiffi , implexi. Stirps frequentius tripol- 
licaris aut femipedalis , interdum longior; fpeci- 
men enim fere fefquipedale habeo. Scapus (imo 
attenuatus) , flexuofo fpiralis , ramis numerofis al- 
ternis, quaquaverfam fpe&antibus , patentibus, 
pinnatis , lanceolatis ; Pinna bipatentes , fupra caly- 
culis confertis,cylindraceo oblongis, oblique trun- 
catis, parallelis peclina-tae. Ovaria, etiam minimi$ 
cfuandoque ftirpibus , faepe numerofa , per pinnas 3 
iatere calyculifero fparfa, ere&a , oblongo-ovalia, 
truncata. — Primordium ftirpis furculus eft , alter- 
jnasprimo pinnulas, fsepe bi-vel trifidas ; deinde, 
.ubi dimidjo pollice aJcjgr faftus e{i, .puiQatqs ra- 

& mos , 4 6 ZOOPHYTA. 

mos exferens. A furculorum origine radiculae ra- 
diatim exeunt & elongatse reptant, novasque paf- 
fim foboies producunt. 

Haec Sertularia ficcatione ramulis furfum recur- 
ratur, pinnuJis curvatis adinvicem accedentibus. 
Tdtis, lapiMis, aliisque folidis corporibus inna- 
fcitur. Emortuse adcrefcunt varia , Cellularia 
cburnea, ■& vdlubMs 9 Efcbara pilofa. 

Locus: Oeeanus inter Europam & Ameri- 
cam (unde allata fpecimina habeo,) & Jndicus, 

N O T JE. 

ElHfius, fecundis curis, ramulum hujus Sertu- 
lariae cum vivis ik>fculis , in accefforia tabula 
propofuerat. Ea icon Linnaum induxit ad con- 
ilituendam fpeciem fazm ftipulatam , in cujus no- 
mine , ex Ellifiana icone , adornando , hydras para- 
fiticas , ramulo adhaerentes & ab EUifio ligilla- 
tim defcriptas , pro ovariis ftirpis habuit. 

Morifoni ligura ficcatse hujus Sertulariae habi- 
tum eleganter exprimit. 

Flofculos hujus Sertulariae hydraeformes accef- 
foria tabula Ellifius exhibuit. 

pi. SERTULARIA antennina. 

Sertularia furculis fubfimplicibus 
verttcillatis , fetulis fecunde calyculatis> 
tovariiscjue axijlaribus pedunculatis oblique 
truncatis. 

Dodon. perttpt. p. 476. Mufcus marinus fectmdus, 

Raj. /;y». p. 34. ». 10. &p. 35. n. 11. & p. 79* 

Co* 


S E R T U L A R I A. 147 

Corallina aftaci corniculorum aemula , £f Coral- 

lina ramofa, cirrhis obfita, e? Mufcus marinus 

equifetiformis, non ramofus. 
Boccon. muf. ital. p. 258. tab. 6. f. 2. Fucus 

vermiculatus afper alter f.Polytubuli arteriofi, 

maritimi, afperiufculi, 
Pluknet. almag. p. 119. Pbytogr. tab. 48./- 6\ 

Corallinae affinis non ramofa, arenacei coloris, 

aftacorum corniculis inftar geniculata. 
Tournef. inft. p. 570. 
Barrel. plant. ic. 1292. n. 3. 
Petiv. pt. ital. tab. 2. /. 10. Corallina aftaci 

corniculorum aemula Q ex Barreliero ). 
Ginann. opufc. p. 16. tab. 11. /. 25. Myrio- 

phyllum non ramofum. 
Ellis cor. p. 1 j. n. 14. t. 4. /. a A. Nomine 

Raji. 
Linn.fyft. X. fp. 17. Faun. fu. II. 2247. Ser* 

tularia antennina. 
AngL Lobjtir-horn Coralline. ( EHis.) 

Descriptio. 

Radicula funt tubuli tenuiflimi capillacei , fla* 
vefcentes , in tophum contexti , cqi furculi atte- 
rmati inferuntur, v*rtieillatim tubulos recipien- 
tes, Surculi flavi , fijiforrnes , ftepe fere pedales # 
plerumque; fybfiinpHces , interdum aliquoties ra- 
mofi, funt quafi tubuli, fubarticulati , cornei, 
extremifaxe teoeriores, denticulis verticillati. Se- 
tula denticulis infidentes, tenerrimae, (inferiori 
furculorum parti detritae, extremis vigentes,^ ar- 
ticulat», interius calyculis ferratae. Calycull 
remoti , artjteulis fetularugi finguli , breviffime 
campanulati , fere ut in S. fetacea, Ovaria ma- 
jufcula, in fetuiarum asjlli* fingul», pedwicuteta, 
pvalia, fu^ttj^ ^terius objique ttuacau. i 4 8 ZOOPHYTi 

Locus: Mare Europaeum, Mediterraneum * 
Americanum, & Indicum. 

N O T M. 

Mari diu ja&ata hujus Sertularise fpecimina 
fetulas fere totas omnesque amittunt , & fic 
truncata a quibusdam autoribus pro peculiari va- 
rietate habita fuerunt. 

Flofculos animales Sertularia antennince e fmgulis 
denticulis fetularum furculos ambientium pro- 
deuntes, delineavic Ellifius & ipfe in Mari Suf- 
fexiatii alluente obiervavi Martio 17(52. 

92. SERTULARIA setacea. 

Serttjlaria fimplex pinnata, pin- 
nis alternis arredtis, calyculis remotiflimis 
fecundis , ovariis oblongis axillaribus. 

*Raj. fyn. p. 38. n. 6. p. 39. n. 7. FuCoides fe- 

taceum. 
Ellis eor. p. 19. 11. 16. t. 11. /. A. & tab. 38. 

/. 4. Corallina fetacea , inftar arundinis geni- 

culata, capillamentis fingulis unicuique gem- 

culo alternatim difpofitis. 
Linn.fyjt. X. fp. 26 & 28. Sertularia pinnate 

6? fetacea. 
Angl. Sea-brijlles. (Ellis.) 

Descriptio. 

Radicula funt tubuli reptantes fupra teltaeea , 
fpQngias cet. Sthfs ere&a, fetacea>fubfefquipolli- 

»■■ ca* SERTULARIA. 143 

caris , raro duorum pollicum , fubarticulata ex fum- 
mitate articuloram tenerrime pinnata. Pinna ra- 
riufculae , ( una ex fummo quolibet fcapi articu- 
lo) alternae, patentes , ficcatione arre&as , tene- 
rae , articulatae ; interius calyculis diftantibus , ar- 
ticulos terminantibus, breviffimis, femicampa- 
nulatis, dentatae. Ovaria Jineari oblonga, in 
axillis pinnarum erefta , ore tubulofo. 

Locus ; Mare circa Angliam&OceanusIndicus. 

N o t m. 

Ellijius hujus primo figuram in opere fuo de- 
derat ; pulcherrimam deinde in tabula acceflbria 
38. /. 4. cum obfervatis in ea polypis feu fta- 
fculis. Hanc iconem fecutus Linnaus novam fpe- 
ciem, S> fetaceam fuam condidit, quae vere pin~ 
nata repetitio efl. 

Flofcuios hujus Sertulariae hydram referentes, 
& ovaria feminibus repleta depinxit FAlifius ; & 
ipfe nuper ex Zeelandia habui. In eadem a- 
hquando, cum S. nigra & nigellaftro> tefta cre- 
fcentem inveni. 

93. SERTULARIA pluma. 

Sertularia furculis pinnatis falca- 
tis, calyculis fecundis campanulatis , ova* 
riis gibbis annulatim muricatis criftatisque. 

Boccon. muf. p. 257, t. 6. f. 6. Pinnaria marina 

Imperati. 
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 19. p. 129. fig. add. ' 
Seb. thef.UL t. 101. n. 1. Corallina «falciformis. 

K 3 Ellis ijtr ..ZOOP.H Y T A. 

Ellis eor. p. 13; n. 12. tab. 7./. bB. Coralli- 
na pennata & filiquata > denticulis florem li- 
lium convallium referentibus. 

Linn.fyJl.\X. fp. 16. Faun. fu. II. 2245. Sertula- 
ria Pluma. 

Angl. Podded Coralline. ( Ellis. ) 

Descriptio. 

RadicuJa vel tubulofe , decurrentes , vel in cla- 

thrum folutum implieatae circa Fucos varios. 

Surculi fparfi , falcati , penniformes , lanceolati ; 

pinnis creberrimis , patentiufculis , parallelis. Sca- 

pus furculorum tubus efl fubarciculatus , calycu- 

lis carens ; pinnula ad fuperius magis latus exeun- 

tes , fubarticulatae fuperiusque imbricatae calycu- 

lis una ferie confertis. CalycuH breviter femi- 

campanulati, carinati, roflro carinae infigni, acu- 

tiffimo ; limbo o&odentato , denticulis 2 inter- 

mediis acutioribus, proximioribus , fupra carinae 

roftrum inclinatis. Ovaria fubfolitaria , inter pin- 

nulas e rhachi ftirpis prodeuntia , magna , renifor- 

xnia, feu filiquam gibbam referentia , obtufa, in- 

ferius attenuata , cincta rugis annularibus muri- 

catis , infraque rhaphe longitudinali denticula- 

ta. — Siccatione furculi furfum feu contrario 

modo quam fuerant , recurvantur, pinnulseque 

curvatae adinvicem accedunt ( Seba l. c. ). 

Varietates hujus Sertularise tot fere, quot habi- 
tacula. In Mari Germanico frequens eft in Fuc& 
tantum filiquofo: Radiculae in clathrum irregula- 
rem, laxumque, circa Fucum implicatae; furcu- 
li Ipoll. vulgo aequant, raro pollicares ; rarifli- 
meque aliquoties ramofi funt. — Hanc varieta- 
tem Bocconis, Ellifii & Seba figurae exprimunt. 

ln Qceani tm natanH una ciim EJcbara Bafieri 

c*e- SERTULARIA. 151 

crebro obfervatur, fed radicuJis per caules & fo- 
lia Fuci longitudinaliter deeurreiitibu», adnatjs ; 
furculisque oblongioribus & vix quadrantem pol- 
licis excedentibus , pinnqlis paula rarioribas. 

In Fuco ericoide Iktoria Mauritawi minimis mi- 
hi furculis, tenerrimisque occurrtf % radiculis p^- 
riter decurrentibus , adnatisque. 

In Fuco verficolare x qui Ceylona & Cap. B* Spei 
copiofe adfertur (Seb. tbef. III. t. 102. n. i>2.) faspe 
numerofuTima invenitur, radiculis decurrentibus 
adnatisque , furcuhs noftratium frmilibus , fed 
plus dimidio minoribus. 

E Mari tandem Sicttlo & nuper ex Atlantko O- 
ceano giganteam varietatem accepi , furculis bipol- 
licaribus & quod excedit , ftru&ura tamen calycu- 
lorum, ovariorum, habituque plantae reliquis fi^ 
millimam, qualemque eleganti icone propofuit 
Mcrcatus. Hanc varietatem pro S./peciofa fume- 
res, ni calyculi & ovaria imprimis repugnareat. 

Locrjs: Oceanus omnis. 

N O T &. 

EUifti icon habitum non fatis bene exprimit ; 
au6laque microfcopio , calyculorum figuram mi- 
nime exactam fiftit. Animalcula feu flofculos 
vivos hujus Sertulariae nondum obtinere potui*. 
quanquam hyeme copiofiflime, cum Fuco filiquofo , 
in Belgicum littus egeftam viderim * & faepe 
recentiffimam legerim. Interdum vero in pin~ 
nulis ftriam, inque calyqulis punclum ruberri- 
mum, animalis medulloe credo reliquias x cerne* 
re licuic. K 4 74. SER- *S* Z O PHYT A. 

*P4. SERTULARIA echinata, 

Sertularia pinnata, ramulis bifi- 
dis, calyculis oppofitis femicampanulatis 5 
ovariis reticulato muricatis. 

Linn. Faun. fu. ed. II. 2246. Sertularia echi- 
nata. 

Descriptio Linnai. 

Stirps pinnata , lanceolata ; pinnis remotis , 
bifidis , fere imbricatis , dentibus ( calyculis ) op~ 
pofitis , praecedenti ftru&ura fimilibus. Calyces 
(Ovaria) plurimi , ovales f. obovati, compreffi , 
venis elevatis reticulati & undique muricati. 

L c u s ; Oceanus Sueciam alluens. 

pj. SERTULARIA speciosa. 

Sertularia pinnata rigida, pinnis 
fubfecundis incurvis, calyculis campanulftto 
effufis dentatis ftipulatisque. 

Descriptio. 

Radicula , in oblatis fpeciminibus , funt tu- 
buli fafciculatim implexi circa Gorgoniam. Sur- 
euli creberrimi , trium quatuorve pollicum lon- 
gitudine , contorto incurvi., pinnati. Scapus 
f. rhachis tubulus eft fufco corneus , rigidus , fe^ 
re cylindricus ]& linearis, extus fubarticulatus , 
bifariam denticulatus. Pinn* denticulis infi- 

den- S E R TV L A R I A. 153 

ttentes, oppofitae , fubaequales , ficcatione ut 
in S. pluma convolutse in latus calyculatum , 
gryfeae. Calyculi fere imbricati , fecundi. fub- 
femicampanulato effufi , limbo utrinque tridenta- 
to, ereclo, denticulo intermedio elongato ex- 
trorfum patente , lateralibus obfoletis ^ Stipula 
calyculum fuffulciens , eodem duplo longior & ad- 
nata, incurva, truncata. Ovaria nunquam ob- 
fervavi. 

Locus; Ceylona. 

N o t m. . . 

Figura Mercati ad Sertulariam plumam citata , 
fpeciofa habitum aeque bene exprimit ; tanta 
eft utriusque affinitas. Quum vero e Mari Me- 
dkerraneo nunquam adlatam viderim fpeciojam, 
de gigantea S. plumce varietate intelligendum effe 
Mercaium verofimillimum efl. 

96. SERTULARIA myriophyllum. 

Sertularia fimplex pennata, rha* 
chi interrupta, pinnis fecundis incurvis,ca- 
lyculis campanulatis ftipulatisque. 

*C. Bauh. pin. 363, Mufcus maritimus, filicis 

folio. 
Zannicbell. monogr. Myriophyllum pelagicura. 
Ginann. opufc. t. 11. f. 24. JNomine Zanichellii f 
Barrel. plant. ic. 1292. n. 2. Palma marina. 
Petiv. pl. ital. tab. 2. /. n. Corailina fruticofe 

pennata ( ex Barrel. ) 
Donat. adr. p. 24. AnifocaJicum. 

K5 - Eim U4 ZOOPHYTA. 

Ellis cor. p. 14. t. t* /• a A. Corallina penna- 
ta & falcata, peanas caudae Phafiani referens, 
caule gibbofo. 

Linn.fyft. X.fp. 14, Faun.fu. II 2243. Sertu- 
laria myriophylla. 

Angl. Fbeafantfs-tskil Coralline. ( Ellis. ) 

Descriptio. 

Radiculde capillares implexae, ad caules affur- 
gentes. Surculi fimplices, tripollicares circiter, 
dimidio pennati. Scapus teretiufculus , ftrigofus , 
fubftriatus : ftriis obfoletis , ordine pun&orum 
elevatorum notatis; per intervalla velut contri- 
tus , interruptusque ieu nodofus , inferius alterola- 
tere obfolete notatus veftigiis detritarum pinnula- 
rum, extremo pennatus. Pinnulce fecundae, in- 
curvae , hinc teftae calyculis oblongiufculis , femi- 
campanulatis , ad rhachin utrinque denticulo ob- 
foleto fubauriculatis , in limbi integriufculi me- 
dio denticulo acuto minuto notatis; StipuJa ca- 
lyculos fulcientes , iisdem dimidio circiter bre- 
viores , praeter apicem adnatae. Ovaria nun- 
quamvidi. Subfiantia ftirpis pallida , fubcoriacea. 

Locus: Altum Oceani, Marisque Mediter- 
ranei. 

N o t m. 

In ejus denominatione hallucinatus eft Lin* 
fiaus , calyculos quos vulgo denticulos dicit , ca- 
lyces vocans , & ftipulas calyculos fuffulcientes 
denticulorum nomine falutans. Ellifii icon non op- 
tima,at lente aucta imprimis exafta. Donati inhac 
Sextularia calycem (ovarium) memorat, campa- 

ni-., SERTULARIA. j 5 f 

niformem, terminalern, limbo , integro* Aliis 
au&oribus hujus fpeciei neque calyces nec animal 
adhucdum apparuere. 

97. SERTULARIA hypnoides. 

Sertularia furculis pinnato ramo* 
fis pinnulatis, pinnulis creberrimis, caly- 
culis fecundis campanulatis dentatis roftra- 
tisque. 

Descriptio. 

Radicula tubulofae , lutefcentes , tenues , intrica- 
tse. Surculi tubulofi, rigidiufculi , fufco • cornei : 
minores ramis oppofitis attenuatis fubarticulatis 
pinnati; auftiores decompofito pinnati, femipe- 
dales faepe; ubique pe£linati: pinnulis brevibus, 
confertis, parallelis, incifo articulatis, articulis 
dorfali latere fpinula terminatis , altero latere 
imbricatis. Calyculi breviffimi, femicampanula- 
ti , carinati : carina roftrata ; limbus quinqueden- 
tatus , medio fetaceo , protenfo fupra carinae ro- 
ftrum, lateralibus ere&iufculis. Ovaria nunquam 
vidi. Siccati furculi fubcontorti & recurvi , ra- 
mis pinnulisque in Jatus imbricatum declinatis. — » 
Magnos hujus Sertularias fafciculos Ceylona ad- 
latos vidi, 

Locus: Oceanus Indicus ad Ceylonam. 98. SER- ts6 200PHYT A. 

p8. SERTULARIA filicina; 

Sertularia fcrupofa ramofa, pir> 
nata pinnulataque^ pinnulis e rhachis fulco 
alternis* calyculis fecundis imbricatis, ova- 
riis articulatis. 

*I4nn. fyjt. X, fp. 30. Sertularia Pennaria. 
Descriptio. 

Stirps tripollicaris vel ultra, in ramos aliquot 
principaliores , incerto ordine, divifa, folida, nec 
evidenter tubulofa, extus rudis longitudinaliter- 
que rugofa , coriaceo rigida , pallida. Rami ubi- 
que pinnati frondibus numerofis , diftancibus , fe- 
re aut prorfus oppofitis , linearibus. Rami seque 
ac pinnae feu frondes altero Iatere fulco exara- 
ti, bifariam pe&inati pinnulis e fulco alternis, 
bipatentibus , confertis , breviffimis , fubaequali- 
bus , antiquiorum truncorum detritis. Pinnulce a 
latere fulcato ramorum imbricatae : calyeulis ccn- 
fertisfimis , craffiufculis , femicampanulatis , ad 
caulem fubbicornibus. Ovaria in frondibus , non 
procul ab earum origine , e fulco erecla , maju- 
fcula , oblonga , obtufa , annulata ftriis fcabris , 
Ieviter obliquatis, verfus raphen longitudinalem 
dorfalem. — Recentia pallida fpecimina, aliquot 
pollicum fere altitudine , ex Mafla Corallina Indica 
decerpfi. Sordidius , fufcumque , fed maximum , 
ovariis fuis inftru&um dedit olim D.D.leFkancq, 

DE BERCKHEY. 

Locus: Oceanus Indicus. 

Not* SERTULaRIA. 157 

N O T &. 

S. Pennaria Linnai huc verofimillime pertinet. 

ppiSERTULARIA fruticans. 

Sertularia fcrupofa lignofa ramofk 
pinnataque, pinnulis fetaceis alternis, ca- 
lyculis fecundis femicampanulatis. 

De4'crxfti6. 

Pro bafi y irihic defcriptd fpecimine,efl:cefpes 
duriufculus,fpongiofus, e tubulis capillo tenuiori- 
bus implexis denfiffimus , lutefcente gryfeus , te- 
flaceis infidens. Is paflim aifurgens exferit furcu- 
los , quorum longiores fexpollicares , ad origi- 
nem culmo fecalino crafliores, compreflique funt. 
Subftantia furculorum ligneo - fuberofa , extus ob- 
fcure gryfea, tubulis exiguis, annulofis, longitu- 
dinaliter reptantibus fibrofa ; intus tubulofa, fed 
fufconigra. SurcuJi irregulariter , fed in plano , 
ramofi ,* rami alTurgentes , extremoque terete- 
fcentes , cum truncorum eomprefTorum latera 
non fimpliciter plana , fed etiam obfolete canali- 
culata fint. Pinna per totam ftirpem alternse, 
diftichae, rariufcula3, fetaceae, patentiufculae , 
re£tae , ipfae paflim in ramos degeneres pinnatse* 
que. Calyculiy ab altero pinnarum latere, im- 
bricati , ceu fquamulae femicampanulatae atque 
limbo dentiticulatae. Ovaria, in meo fpecimi- 
ne tritiori, nulla. 

LoCff s ; Mare forte Americanum. 

Notm 158 ZOOPH Tf.TA 

N O T /K. 

Mabitu utcunque expf imit iconem in Seb. tbef 
III. tab. ioo* n. 6. — Rariflimum & maxime fin- 
gulare hocceZoophytuniftruQura adhuc magis ad 
Gorgonias accedit, quam S. balecina & fcrupo- 
fe reliquae. At huic fequens tandem fpecies 
fubnexa, genera Gorgoniarurn & Sertulaiiarum 
quam arftiffinie conflringit. 

ioo. SERTULARIA gorgonia. 

Sertularia lignofa ramofa pinna- 
ta, pinnis pinnulatis denticuliferis , cor- 
tice ramorum verrucofo. 

Descriptio. 

Miri hujufce Zoophyti, quod Gorgonise & 
Sertularice naturarn conjungit , integerrimuin 
fpecimen , CuralToa allatum , ex S e r f. n i s- 
simi PrincipisAuuiaci Thefauris commu- 
nicavit Nobil. Dn. Arn. Vosmaer. — Stirps 
fere fefquipedalis. Truncus e bafeos fpongiofttatc 
duriufcuia, gryfea ortus; ipfe fiavefcenti gryfeus , 
ligneus, tubulis longitudinalibus fibrofus, corn- 
preffrufculus. Rami ex fummo trunco fuboppo- 
fiti , teretiufculi , fubdivifi , alternatim pinnati. 
Trnn* (habitu S. fetaceam exa&e referentes, ) lig- 
nese, tubulis ftriatie, oppofit», pinnulatae fetutts, 
qu« firperne ferie calyculorum femicarapanula- 
to - adprefTorum , integrorum , ferrulatae funt.-~- 
Cartex ramos veftit, iu antiquioritnw paJSp dera- 

fus, SERTULARIA. 159 

fus, coriaceus, cinereus, in quo verrucae fpar- 
fae, papillares, e centrali ofculo rugis radiatae. 
Struftura externa corticis fere Gorgonia verruco- 
Ja. Verruca corticales , Ovariorum in Sertulariis 
reliquis vice fungi videntur. Gorgoniarum indo- 
lem fic aemulatur cortex; at in pinnulisSertulariae 
natura remanfit. Cortexpaflim in pinnas ramorum 
fe difFundens easdem in ramos , & pinnulas pin- 
narum in prmas mutare videtur. 

Locus : Mare Americanum. VIL GOIU X 6o ZOOPHYT A; 

VII. GORGONIJE. 

DEFINITIO. 

'Animal vegetans : 

Stirps cornea , ftriata , attenuata , bafi 

explanata, obduda 
Cortke ( calcareo ) molliof i , ceflulofo 

atque porofo, efflorefcente 
Polypis flofculiformibus. 

Gorgonia /^ enus, cui Gorgonia apud Plinium occurrens 
quid? \jf nomen llluftr. Linnceus indidit , complec- 
titur L:thophyta>. Lithoxyla, Ceratophyta autorum 
ea omnia , quse cornece vel ad corneam accedentis 
naturcB funt, quseque naturalieef, dum in mari 
vigent & vivunt, corticali lamclla, plerumque 
calcarea , cellulis, poro extus hiantibus , cava- 
ta, propria obducla efle conftat. Sunt haec, qui- 
bus Boerhaavius Titanoceratophytorum nomen 
indidit, & a Ceratophytis 9 cortice nempe cafu 
orbatis Gorgoniis , atque Antipathis fpeciebus , na- 
turaliter nudis , diftinxit. Boccone easdem fub no- 
mine Corallinarum fruticofarum Lobelii complexus 
eft; Imperatus Fucos veftitos f. Palmas marinas 
(lib. 27. cap. 14.) dixit. 
G. pri- Primum Gorgoniarum initium papilla eft fupra 
mordium, rupes fubmarinas , aliave sequore obf uta corpo- 
ra folida, explanata; cortice pfimum folo, eo- 
dem , qui totum deinde fruticem tegit , con- 
ftans, deinde & lamellam corneam generans; e 
cujus auftse centro fenfiin pulluMcitfuturaftirps 
JF>~ & G O R G O N I i£. i<5r 

& (vel fimplici filo, fi ita ferat natura, elonga- 
tur , vel ) more vegetabilium , fecundum prae- 
fixam fuae fpeciei legem , in ramos fpargitur. 

Quantumlibet Gprgonia incrementum acquifi- G. babi 
verit , & quamvis' in adukiorum extremis tan- tus > 
tum ramis cortex organis fuis vigeat ; femper 
tamen bafeos amplitudo & imi trunci craffities 
proportionata magnitudini fruticis reperitur '; ar- 
gumento , corneam earum partem , quam , exemplo 
arborum fruticumque , Lignum dicere liceat , non 
obftante duritie , ubique vigere , vivere & in 
omnem dimenfionem crefcere, obfoletis quam- 
vis corticis in trunco & bafi organis; dummo- 
do per extremos ramos ilirps nutrimentum acci- 
piat , quod a corticis inftrumentis , poris nempe 
florefcentibus vel polypiferis reforberi atque pa- 
rari verofimillimum eft. — Itaque in omnibus 
Gorgoniis obfervatur bafu late fuper rupes expla- 
nata & veluti difFufa , ftirps vero ab imo trunco 
fcnfim attenuata verfus ramorum extremitates fe- 
taceas. 

Lignum Gorgoniarum, (animalis vegetantis qua- c. Ug~ 
fi fceleton , ) cornece in plensque natura eft , modo num. 
fragilifjima & fere vitrese , modo flexilioris & te- 
naciffimae ; imo nonnullis fpeciebus corii amul& 
vel fubcartilaginea? , ficcatione corrugandae , in 
capillaribus faltem ramorum extremitatibus. Pau- 
ciffimis obfervatur conjijientia fere ligni fruticum 
terrenorum ; quod & colore & fibrofitate refert 
iri G. Piacomo , fuberofa , nodofa. In univerfo 
tamen genere animalem fuam naturam , combu- 
ftum odore , qualem animalium qivaecumque 
partes igni commiffae fpargunt , prodit. 

Textura Ligni in bafi seque ac univerfa ftirpe 
evidentiffime lamellofa & fibrofa eft. Lamellce , 
altera alteram indudentes quafi cylindri, in trun- 

L co 102 Z O O P H Y T A. 

co ramove Gorgoniae transverfim fefto circulos 
concentricos laxiores , confertioresve exhibent, 
inilar gyrorum arboris annotinorum ; interjefto 
quandoque tenui materiae calcareae llrato. Haec 
imprimis in magnis truncis egregie comparent. 
In bafi lamellee fibi invicemaeque arcle, imo den- 
fius incumbere folent, & faxo adglutinantur fic- 
uti tendines animalium offibus folent. In unica 
tamen defcribendarum fpecierum ( G.fcirpea nera- 
pe ) bafm in tenuiffimas bra6leolas decompofitam 
obfervabimus. 

Lamellse ligni in tenacioribus Gorgoniis facil- 
lime in fibras longitudinales , innumeras difcerpi 
poifunt. Extus quoque corneum Gorgoniarum 
lignum , easdem ob fibras , fa^piffime longitudinali- 
ter flriatum apparet. Fibras , ut in arborum 
ligno , cavos effe , fed obrigefcentia ar&atos tu- 
bulos, lentis ope cognofcimus. Eamque fibro- 
fam ligni fubflantiam a corticis interioribus la- 
meltis, fenfim mutatis produci, docere videntur 
corticis obfervabilis verfus bafin extenuatio 
& velut oblitteratio , inque ramulis craffities ; lig- 
ni lamellofa textura , in junioribus ramis teneri- 
tudo, inque primordio Gorgoniee apicibusque 
fummis ramorum abfentia ; & tandem organica 
ejusdem flrucl:ura. Quanquam diverfiffima corticis 
natura, ejusdemque facilis a ligno feparatio, 
fuggerere poffent : hujus flrata potius ex depofito 
intus fucco fieri , aut lignum , prout offa anima- 
lium fanguineorum intra periofteum, generari, 
augeri , durefcere. Quomodocunque nafcatur 
vero , in viva Gorgonia per intuffufceptio- 
nem contiruo crefcere , fupra demonflra- 
tum eft. 

Corneo hocce fceleto Gorgonia imprimis ab AU 
cyoniis differunt , quorum flru6lura alias fubfimilis 

vi- 'GORGONIiE, 16*3 

videri poffet. Eft tamen Zoophyti fpecies , ad 
Gorgonias habitu, confiltentia & ftru6tura pecu- 
liariter accedens , fed uniformis medullitus fub- 
ftantiae , lignoque prorfus deftitutum. Gorgoniam 
radicantem volo , cujus infra fequetur defcriptio. 

Cortex in qualibet Gorgonise fpecie , peculia- G. Cor- 
ris eft (a), evidentiffime organicas ftru6turae ; UXm 
hinc eum non cafu frutices hofce marinos incru- 
ftare , fed naturale eorum effe tegumentum , 
imo principaliorem partem ; cujus ope vivere , 
crefcere, nutriri, propagari videantur, atten- 
tioribus liquebit. 

Corticis diverfiiTimam ftru6turam in defcriben- 
dis fpeciebus referam , utpote quce principem 
in iisdem diftinguendis chara6terem praebet , cu- 
jusque negle6tu omnia apud auctores confufa in- 
certaque videmus. In omnibus corticem cellu- 
las infculptasy plerumque ordine quodam difpofi- 
tas, poroque apertas exhibere, certa eft obferva- 
tio. Cellula modo intra fubftantiam corticis 
prorfus latent, modo exterius verrucularum caly- 
cumve fpecie prominent. Intus mucofas , certijjlme 
polyporum five flofculorum animalium reliquias 
continere folent; quorum ftellata ftru6tura e po- 
rorum in multis Gorgoniis figura atque analogia 
colligi poteft. — Certiora & fpecialiora ex vivis 
Gorgoniis difci debent ; quorura nos cognitione , 
ob Italorum , quos Maris Mediterranei divitia? , 
in tanta vicinitate, fruftra invitant, fupinamne- 
gligentiam , hucusque carere dolendum eft. 

iri 

(a) Summopere paradoxum in Mufeo Viri Ampliflimi 
Dn. Gevers Civit. Roterod. Confulis cec. excac fpecimen ; 
quod in eodem frucice corcicem parcim Gorg. vemicofce 
parcim coralloidis exhibec, fine ullo vifibili difcrimine ra- 
morum. Verum & diverfi fsepe Lichenes ica fibi invicem 
moliti reperiuntur, uc pro una facile planCa fumeres, 

L 2 i(54 ZOOPHYT A. 

In genere porro obfervamus corticem verfus 
fruticis truncum & bafin extenuari^ poros cellulas- 
que ibi velut oblitterari,inque antiquioribus pror- 
fus evanefcere ; in ramis vero inverfa ligni ratione 
inveniri, ut quo juniores ii fuerint, largior craf- 
iiorque & extremis fetaceis virgulis craffiffimus 
reperiatur, quorum & apices conftanter eo ob- 
volutce & inclufae fiint. Haec corticis propor- 
tio in nulla fpecie clarius demonflrari poteft , 
quam in G. Antipathc* 

Obfervabile denique eft Gorgoniarum corti- 
cem fupra contigna aliena corpora expandi , eaque 
primo corticali crufta, deinde & cornea vagina 
obdueere & incarcerare ; quod cornese fubftantiae 
a corticali ortum novo argumento firmat. Ba- 
lani faepe varii , praefertim Calceoli ab acutiff. El- 
HJio defcripti , Gorgoniis adhaerefcunt, (ique vi- 
gentibus fe adfixerint , defcripto modo incruftati 
deinde reperiuntur. — Sic videmus arbores ad- 
pofita corpora fenfim nato tubere amplecli & de- 
mum includere cortice ac ligno ; pauloque alia ra- 
tionelsefa animalium ofla, adjacentia aliena cor- 
pora , glandes v. gr. plumbeas , luxuriante oiTea 
lamella involvere. Eandem fere per legem in 
contiguitatem coacli duo rami coalefcunt. Id 
vero, ut in Zoophytorum aliis generibus, ita & 
in Gorgoniis frequentiffime fponte fieri videmus , 
quum levis in plerisque contaclus fufficiat ad 
uniendam & conferruminandam ramorum fub- 
M , flantiam. 

crefcen- Quumque diflributio ramorum in plano (a) Gor- 
di. go. 

(a> Ex enumerandis fpeciebus paucifnma?, videlicet : G. 
dnceps , fuberofa , Antipathes & Refeda fola:, ab hac norma 
conltanter deftectunt & ramos quaquaverfum fpargunt ; reH- 
quae omnes in planitiem, utcunque faepe ruditer, ramos ex- 
plicant. G O R G O N I M. 16*5 

goniis , uti aliis quoque multis Zoophytis , folem- 
nis fic & icepe fcrupulofiiTime a Natura fervetur ; 
accjdit, ut ramofiiTimae nonnullae, quge huic Jegi 
prsecipue adilrictae videntur , quorumque rami in- 
iigniori angulo divaricati patent , concurfu eorum 
inde neceiTario, in reticula vel clathros coale- 
fcant. — Notiffimis binis Gorgoniarum fpeciebus, 
quibus conftans hic habitus contigit, duas ra- 
riores adjeci. In aliis fortuita faepius ramorum 
coalefcentia obfervatur. 

De Gorgoniis plerisque certum eft, eas non 
in omnem directionem in mari crefcere, fed 
femper ftirpe & ramis furfum verfus aera tende- 
re, contra quam in Coralliis obfervatur. De 
G. Ceratophyta & Flabello expreilis verbis hoc 
monuit Catesbaus (III. p. 13.) vidique egomet- 
ipfe harum & aliarum quoque fpecimina, quae, 
ex inferiori pendulae rupis facie enat,ae, reflexp 
trunco furfum enituerant. 

<*. Gorgonia reticulatce. 

IOI. GORGONIA VENTILABRUM, 

Gorgonia reticulata, ramis compref 
fis 5 cortice ruberrimo verrucofo. 

Rumpb. amb. VI. p. 205. t. 89./. 1- Flabella ma- 

rina! 
*Limu Hort. cliff. p. 840. Lithoxylum retifor- 

me, ramulis oppoiite compreflis, ( fru&ifica- 

tionibus fubrotundis exfertis prominentibus. _) 
- fyft. X. fp. 2. Gorgonia ventalina. 

Belg. groote Zeeivaajer. Malaic. Accarbaar Ki- 

pas. Sinic. Pahaytsjiu, vel Ou haytsjiu. 

L 3 Ds- 166 ZOOPHYTA. 

Descriptio. 
Rete peramplum , irregulare , plerumque fub- 
rotundum: areolis irregularibus , laxioribus. Trun- 
cus teretiufculus , breviflimus vel fere nullus, 
ftriatus , in plurimos fubdivifus ramos. Rami in 
communi plano fubparallele flexuofeque decur- 
rentes, transverfis obliquisve anaftomofibus com- 
miffi. Lignum in ramis ramulisque, cortice nu- 
datum, valde comprejjiim , (marginibus nempe pla- 
ni fuperficies fpeftantibus, ) rigidum , nigrum; 
in junioribus flexile, fufcum. Cortex faturate ru- 
ber , calcareus , friabilis , teretem ramis comprejjo- 
ancipitibus figuram concilians; cellulis calyculatis 
protuberantibus , apertis , creberrimis undiquc 
verrucofus. 

Minora fpecimina anguftas fubquadratasque re- 
tis areolas , ex ramis anaftomofibusque fubaequa- 
lis craflitiei, exhibent. Magna Ventilabra ve- 
ro, quale Rumpbius icone expreflit , magnis ra- 
mis in laxiflimum rete cohaerent , exiguis ubique 
ramulis e majorum planis Jateribus pullulafcenti- 
bus, nec dum in clathros cohaerentibus. Hinc 
ligni incrementum in omnes dimenfiones, per 
intuflufceptionem meridiana luce clarius patet. ; 

kocus: Oceanus Indicus. 

N o T JE. 

Rumphius fimplicia & multiplicia Ventilabra di- 
ftinguit. Simplicia fubrotunda , cortice , ait , 
prcsdita effe obfcure rufo , aliquando nigro , are- 
nofo, fragili; ramulos efle lentos, ftriatos, an- 
gulofos : Et his certe fpeciern hanc noftram 

fub- G O R G O N I M. i6 7 

fubintellexit , quod & adje&a icon teflatur. 

Mulciplicis \vero feu ex plurimis planis reticulisve 

inordinate aggregatse varietatis corticem rubrum, 

fragilem, interdumque albicantem defcribit, in- 

que iiliculis crefcere fpithama raro altiorem addit, 

cum prior varietas ufque ad quatuor pedum alti- 

tudinem adolefcat. His itaque fequentem no- 

Jiram fpeciem fubintelleclam effe vero fimiie fit. 

Adjicit Rumpbius flabella fua , recenter e mari 

defumta , naturali muco obdufta reperiri , gravem- 

que odorem thalafficum fpirare ; profundiora 

maris loca , quam ipfa G. Antipathes amare , nulli- 

bique copiofiora crefcere, quam circa Infulas 

Amblau, Manipa^ Kerang; pufilla incomptaque 

in finu Amboynenfi reperiri. — Sinica hujus fpe- 

ciei denominationes , Arbufculas albas & nigras , 

fjgnificant. 

Monendum efl locum Rumphii a Linnao pro G. 
Ventalina citatum , pertinere ad Spongiam flabelli- 
formem. — SynonymiaLinnseana in Zoologicis, tui 
fere ubivis , ita prsecipue in Zoophy tis vitiofifli- 
ma eft. 

I02. GORGONIA RETICULUM. 

Gorgonia reticulata, ramulis cre- 
berrimis teretibus y cortice rubro verrucofo. 

*Rumpb. amb. VI. p. 205. Flabellum multiplex. 
Seb. thef III. t. 107. n. 6. £f t. 105. n. 16! 

Descri;tio, 

Facie interdum ad G. Ventilabrum accedit , 
plerumque tamen figuram Sebanam refert. ' Reti- 

L 4 culum i<53 ZOOPHYTA. 

culum raro fpithama altius , (fimplex, duplexve 
aut ex planis plurimis decuflatis), oblongum vel 
fubrotundum. Truncus breviculus fubpoilicaris , 
in ramos dichotomice fubdivifus. Rami in 
communi plano fubflexuofi , divaricati , adeoque 
anafltomofibus paflim juncli, (interdum pauciori- 
bus Seb. thef. III. t. 105./. 16. ) Lignum per om- 
nes ramos perfecle teretis figurse , durum , extus 
gryfeum , laeve. Cortex lapidefcens , inaequalis 
feu obfolete verrucofus, exfoletius ruber, qui- 
bus^am fpeciminibus pallidus. Inter Gorgonias 
omnes ponderofijfima. — Defcriptionem rariflimae 
alias Gorgoniae e pluribus fpeciminibus adorna- 
vi , in Mufeo D. D. van Hoey Phyfici Q* Sena- 
toris Hagani: Albo vero cortice fpecimen exftat 
in Mufeo Seren. Principis Arausionensis. 

Locus: Oceanus Indicus. ^ 

103. GORGONIA CLATHRUS, 

Gorgonia reticulata lignofa, ramu- 
lis teretibuS) cortice bevi, poris fimplicibus. 

Descriptio. 

Retieulwn duorum circiter palmorum amplitu- 
dine , fubrotundum. Ex bafi crafla rami plures , 
dichotomi, in duo quafi reticula cohaerentia, 
coalefcentes. Habitus fere Gorgonice prsecedentis. 
Lignum lignofum , pallidum , veftitum cortice te- 
nui, calcareo , gryfeo rubente, Isevi, fparfo po- 
ris fimplicibus. Cortice fere G. ceratophyta va- 
rietatem ramojiorem refert. 

Unicum omnino hujus Gorgoniae fpecimen vi- 
di, idque in modo laudato Mw/wD. D.vanHqey. 

104. GOK- G O R G O N I JE. 1.69 

IO3, GORGONIA FLABELLUM. 

Gorgonia reticulata , ramis creberri- 
mis comprefliS) cortice flavefcente laevi, 
poris fimplicibus. 

Clufi exot. I. 6. c. 2 £f 3. p. 120 6f 121. Frutex 

marinus elegantifllmus, £f Planta marina reti- 

formis. 
Worm. muf. p. 234. Frutex marinus elegantifll- 

mus Clufii. 
Bejl. muf. Locbn. tab. 24. Nom. eodem. 
Bonann. muf kirch. p. 266. n. 13. fig. p. 286". 

Frondipora. 
Olear. muf gottorp. p. 69. t. 35. /. 2. C&3» *x 

Cluf.) Nom. Wormii. 
J. Baub. bift. III. p. 798. 
Calceolar. muf p. 10". icon. 
Boerh. ind. alt. p. 6. n. 1, 4, 5,6". CCerte om» 

nes huc pertinent.) 
Petiv. pterigr. tab. 18. /. 8. Epicorallum reti- 

culatum vulgare. 
Mercat. metall. arm. 6. c, 20. p. J31, Ifkii$ 

Plocamum quartum. 
Marfil. hift. mar. p. 100. t. 19. n. 84. /e#. 
Rumph. amb. VI. p. 224. 
Brown. jam. p. 75. ?z. 1 , 2. Keratophytum reti- 

culatum. 
£//« cor. p. 61. tab. 26*. fig. k! Ceratophytum 

flabellum veneris Linnasi. 
Torrub. bifp. tab. 10. /. 12. Lithophytum arbo- 

reum nigrum. 
Turgot mem. inftr. tab. 23. fig. D. 
Linn. bort. cliff p. 480. Royen prodr. p. 522. 

L 5 n. 1. i 7 o 'ZOOPHYTA. 

n. i. Lithoxylum retiforme , ramis parallele 
compreflis , primordialibus craflloribus, 

fyjl. X. fp. 3. Faun. fu. II. 2222. Gor- gonia Flabellum. 
Angl. Sea Fari. Belg. Meerminne- of Zeewaajer. 

Descriptio» 

Maxima Flabella dantur , plurium pedum alti- 
tudinem aequantia & in infignem latitudinem , 
pluribus plerumque velut laciniis fparfa , vulgo 
oblonga. — E bafi explanata , diiTufa truncus ple- 
rumque unus, depreffiufculus vel teres, in plano 
ramofiffimus, ramis fubparallelis , interjedto den- 
fiffimo , aequabjli reticulo ab imo ad fummum con- 
textis: Ramuli nempe alterni, divaricati, in eo- 
dem plano creberrimi , neceflario concurrunt 
coalefcuntque. Ramuli omnes [compreffi. Ex 
plani reticuli alterutra fuperficie paffim verticali- 
ter eriguntur laciniae ilmiliter reticulatse , faape 
creberrimae. Lignum hujus Gorgoniee flexile, cor- 
neum , opacitate nigrum , extus tenuiter, in 
longitudinem ftriatum. Cortex in truncis tenuis , 
verum ramulis , craffior , tereti depreffiufculam for- 
mam conciliat ; calcareus , flavus , intus qua 
ligno inftratus eft purpurafcens ; in antiquis fpe- 
cimihibus albicans vel fubcinereus. Pori in alte- 
ra faepe praefertim reticuli facie crebri, minuti, 
fine ordine fparfi. 

•Huic & duabus praecedentibus Gorgoniis Ba- 
iani fimiliaque heterogenea nunquam adhaerere 
qbfervantur , G. Ventilabro antem creberrime. 

0. Adferuntur e Mari Americano Flabella , 
cortice flaviffimo , interdum ex parte obfcure ro- 
feo 9 ( qui forte color vivis naturalis eft), utrin- 
que aaque porofo ; difformia plerumque , fed 

trun- GORGONI^. 171 

trunco aeque ac rarais evidentiflime pinnatim fub- 
divifis, unde rete oritur magis regulare. Haec 
crebro fuperficiebus exfertant ramulos , accefTo- 
riaque reticula, non verticalia, fed plano majoris 
reticuli parallela , fimiliaque & figura & ramorum 
divifura. — Americana reliqua Flabella plerumque 
difformia funt , & faepe corticem paflim diffluen- 
tem areolasque opplentem exhibent. 

L o c u s ; Mar e A mericanum , Mediterraneum ; 
Septentrionale Linn. Borlace ; Oceanus Indicus 
Rumpb. (unde pulcherrima maximaque adferun- 
tur fpecimina. ) 

N O T JE. 

Rumpbius hujus, ut videtur, duplicem propo- 
fuit varietatem : Majorem , quae in quinque faepe 
pedum altitudinem luxuriat , trunco non tereti , 
fed fubangulato, cortice albido, cralfo, arena- 
ceo , friabili ; haec circa Promontoria crefcit , 
ubi flrenui fluxus & magna faxa funt. — Mino- 
rem fpithamam non , dicit , exfuperare , e mul- 
tiplicibus planis compofitam, cortice modo albo , 
modo rubente praeditam : crefcere autem in du- 
ris lapillis , quibus Amboynenfis finus & ora ffit- 
tuenfis abundant. Haec in Flabella multiplicia 
Rumpbii, fupracitata, mire quadrant. 

Ellifius memorabile hujus Gorgonia fpecimen 
propofuit, in quo, difrupto principaliori trunco, 
reticuloque alterius lateris , fuperflites ramuli iii 
fafciae continuae, difrupti trunci extrema con. 
neclentis fpeciem confluxere. Specimen ipfe vi- 
di , at vix quomodo phoenomenon explicari poffit 
dixero. Si per radicem nutrirentur Gorgoniae , mi- 
nime mirum videretur. Sic arteriae enim, in 

ani- i 7 2 ZOOPHY T A. 

animalibus fanguineis, collaterales , intercepto 
principali trunco, dilatantur; &inarbore, uno 
latere decorticato, fuperfles corticalis fafcia in- 
tumefcit. An hic autem, fuccus nutritius, pro 
reflauranda bafi & trunco , e ramis vigentibus 
refluus, eodem effe&u fuperflites ramulos inun- 
davit? i — Non enim, quo Ciariff. Elhfius phoe- 
nomenon explicat , animale flumen , a bafi adve- 
niens & , rupto trunco , in laterales ramos deflec- 
tens concipere poflum; Gorgoniam , non ani- 
malculorum fabricam , fed ut femplex , & vegeta- 
bilium modo crefcens animal mihimet fingere af- 
fuetus. 

Trunci maximorum Flabellorum , ramulis or- 
bati & politi , faepe pro corallio nigro vero ye- 
neunt. Talem pro corallio nigro in Mufeo Cal- 
ceolar. p. 9.' delineatum videmus. Talem etiam 
ConK Gefnerus in libello de lap. fig. p. 138. nomi^ 
rie Savalw proponit. 

/3. Gorgonice pinnatce. 

ioj. GORGONIA acerosa. 

Gorgonia teres ramofo - pinnata 5 
pinnis fetaceis confertis inordinatis diffufis y 
cortice teviufculo purpurafcente, poris fe- 
xhto fparfis. 

Olear. muf. gottorp. p. 69. tab. 35. n. 1. Quer- 

cus marina Theophrafti. 
JBonann. muf. Kircb. tab. p. 284. n. 2. 
Bejler. muf Locbn. tab. 24. Quercus marina, 

Theophrafli. 

*Pon. GORGONIl i 73 

*Pon. bald. ital. p. 221. 228. Antipathes hir- 

futum. 
J. Baub. bift. III. p. 805. Antipathes hirfutum, 

feu Corallium foliatum. 
*Raj. hift. app. p. 1849. Morif. oxbn. III. p. 

652. tab. 10. n. 10. Pinus marina. 
Sloan. cat. p. 3. Hift. I. p. 57. n. 14. tab. 22. 

/. 1-3. Corallina fruticofa elatior, ramis 

quaquaverfum expanfis teretibus. 
Tourn. inft. p. 575. Lithophytum erecT:um ela- 

tius, ad tamarifcum accedens. 
Breyn. icon. prodr. p. 34. tab. 30/ Lithophyton 

incruftatum , ramis compreflis fetofis. 
Catesb. angl III. tab. 35. Lithophyton pinna- 

tum, purpureum, afperum. 
Ital. Sambeggia (Bauh.) Angl, Large Seafea- 

ther (Browne.) 

D E S C R 1 P T I O. 

Magnitudine faspe plures pedes fuperat ; maxi- 
mus , quem vidi , frutex bipedalis fuit , imo trun- 
co digiti craffitiem aequans. — Stirps ereftifli- 
ma , teres ; Truncus in aliquot ramos rigide afcen- 
dentes indeterminate fiiTus. Truncus aeque ac 
rami, ramulls creberrimis , fetaceis, longis, ar- 
re&is , ( ficcatione difFufis ) , diftiche, fed inor- 
dinate difpofltis, flexilibus , ruditer pinnati.— - 
Lignum rigidum, fragile, corneo-lignofum, fu- 
fcefcens, Jaxe lamellofum. Cortex crafTus, ftriis 
obfoletis, flexuofis rudis ; calcareus, cinereo pur- 
purafcens. Pori majufculi, fimplices , paffim , ple- 
rumque tamen difliche, fparfi. Antiquatus cor- 
tex cinerafcit ; fpecimina albo , vel flavente tar- 
taro incruftata faepius occurrunt. 

Locus : Mare Americanum, Mediterraneum. 

JN T c- 174 ZOOPHYTA- 

N o x m. 

Sloanii nomen, qui hanc certej fpeciem voluit* 
a Catesbejo G. Ceratophytae falfo adpiicatur. — 
Linnaus a Breynio evidenter defcriptam eandem f 
cum Gorgonia pinnata confudit. 

Secundum Sloanium^ in rupibus circa Jamaycam 
crefcit, in tripedalem faepe altitudinem. Bauhi- 
nus ad hominis altitudinem in Mari Sardinico 
crefcere dicit & Italicum ibi ufitatum nomen 
adducit. 

*An forte Salix marina J. Baub. Parkinf. C. 
Bauh. Raj. hift. I. p. 69. huc quoque pertkeat? 

IOfJ. GORGONIA PINNATA. 

Gorgonia deprefla ramofa pinnata- 
que, pinnis 'fuboppofitis rigentibus, corti- 
ce miniato fubverrucofo. 

Theopbr. bijl. pl. lib. IV. c. 7. Palma pelagica. 
Seb. thef. III. tab. 114. 11. 3. ( fine cortice. ) 
Linn. hort. cliff. p. 489. Lithoxylum pinnato 

ramofum, ere&um, comprelTum, flexile, ra- 

mulis fetaceis. 
fyft. X fp. 6. Faun. fu. II. 2224. Gor- 

gonia pinnata. 
Belg. Kaapfche Heefter. 

Descriptio. 

Frutices vulgo fefquipedales , interdum quatuor 
fere pedum. Trunci ex una bafi quandoque plures, 
in communi plano divergentes , vel fimplices , vel 
in ramos bifidi , trifi.di &c. Rami in eodem quoque 

plano GORGONI£ i ?5 

plano arre&i atqae, ut truncus, depreflb plani , 
pinnatique. tinna fuboppofnse , fetaceae , fere pa- 
rallelae Lignum corneum , ftriatum , in truncis opa- 
cum fufcumque & vitri iriftar fragile ; in ramulis 
lutefcentis coloris , rigidum, fimulque tenaciffi- 
mum. B afis rupibus, teftisque impa&a , late ex- 
planata , fibrofa & fubgryfea extus. Cortex craf- 
fus , friabilis , cinnabarini coloris ; in magnis 
fpeciminibus plerumque detritus , laevigatus , po- 
ris oblongis , ruditer feriatis , majufculis , longitu- 
dinaliter fparfus , qui proprie lumina cellularum 
funt. Integerrimum corticem in junioribus fpe- 
ciminibus obfervavi , rubentem , fubftriatum , 
verruculis inoequalem, maxime in pinnulis, quas 
extremitate fere craffiores reddit. 

Locus: Mare Africam meridionalem alluens. 

N o T M. 

Haec fpecies nullibi , quod fciam , bene de- 
fcripta delineataque extat. Synonyma quoque 
citata, praeter Linnaanum, (qui ipfe falfa citavit,) 
incerta funt & forte ad fequentium aliquam, aut 
G. acerofam pertinent. Curiofis Belgii G. pinnata 
non infrequenter Fromuntorio & Spei mittitur. 
Interdum trunci ejus plani, in modum enfis flam- 
mantis f. angelici, ferpentino modo flexuofi funt ; 
plerumque tamen refti, proceri, afcendentes. 

IO7. GORGONIA SANGUINOLENTA. 

Gorgonia depreffa ramofiflima di- 
chotomo - pinnata > corticis flavi, poris di- 
fiichis purpureis. 

fkk* l7 6 ZOOPHYTA. 

Pluknet. amalth. appefid. tab. 452. f. 3. Fucus 
ramulis comprefliufculis , crufta aurea, fangui- 
nis guttis duplici utrinque ordine iniignita, ob- 
fitis. 

*Tourn. inft. p. 574. Litophytum fiavum, punc- 
tatum. 

Descriptio. 

Magnitudo pedalis vel ultra , multa tamen fpe- 
cimina palmo non altiora occurrunt. Truncus in 
eodem conftanter plano ramofus; Rami pinnati, 
ramulis paffim ilne ordine dichotomis, fubdivi- 
fis , fsepe faftigiatis. Stirps tota deprelTo - plaha. 
Lignum corneum , colore & fubftantia. Cortex 
calcareus, citrinus , extus \xvis. Pori crebri, 
ramulis prominuli, in marginibus ramorum du- 
plici utrinque ferie difpofiti , fparfive , halone ru- 
berrime rofeo inclufi. — ■ Pumila fpecimina pin- 
nata, procera ramofiora funt. 

L c u s : Mare Atlanticum , Americanum. 

108. GORGONIA vioLACEA. 

Gorgonia deprefliufcula ramofo- 
pinnata, cortice violaceo, poris prominu- 
lis fubquadrangulo. 

Cluf. exot. I. 6. c. 4. p. 121. cur. pojler. p. 47. 
Quercus marina Theophraiti. 

Descriptio. 

Caules tereti-depreffi , fubfefquipedales , in eo- 
dem conflanter plano ramofi atque pinnati , fe- 

pe GORGONI& 17? 

pe pinnato - bipinnati , dum pinnae multse denuo 
pinnatse, pleraeque tamen fimplices funt. Pinnce 
fubparallelae , longiufculae. Lignum deprefjinfculum , 
corneae fubftantiae & coloris, flexile. Cortex 
crafliufculus, purpurafcente-violaceus, verruculis 
contiguis , in quatuor feries longitudinales riidi- 
ter digeftis , deprejje fubquadrangulam ftirpem effi- 
ciens. Ferrucula cavae , convexo tumidulae 
funt. — Lepas cakeolus huic Gorgoniae non in- 
frequenter adhasret. 

Locus: Mare Americanum. 

N O T JE. 

Clujius in Quercu fua marina Theophrafti cor- 
ticem coloris fature purpurei , qualis vini rubri 
faecium eft, depraedicat; quod in aliam,quam hic 
defcriptam fpeciem quadare nequit. Catesbcjus 
lignum in fuis fpeciminibus nigrum defcribit, 
quod forte de cralTioribus truncis intellexit , ubi 
cornea fubftantia ob craffitiem opaca & fufco ni- 
gra apparet. 

109, GORGONIA verticillata; 

Gorgonia teres longa pinnata , pin- 
nis alternis fetaceis fubramofis, poris cor- 
niculatis verticillatis. 

Marfil. bijl. mar. p. 101. feq. tab. 20. n, 94-96. 
Ellis cor. p. 60. t. 2(5. S 9 T> VI 
Angl. Sea Featber. (Eilis.) M D e. 178 ZOOPHYTA- 

Descriptio. 

Frutex procerus , ere&us , re&iffimus , rigi- 
diufculus , attenuatus. Truncus Iongus , tenuis ; ra- 
mis fetaceis , difliche alternis , longiffimis , ina> 
qualibus pinnatus. Rami vel fimplices, vel iti- 
dem pinnati, paralleli. Lignum flirpis flave- 
fcens, confiftentiae corneae, fragile, extus lon- 
gitudinaliter ftriatum. Cortex calcareus, albus, 
fcabriufculus ; trunco tenuis , calyculis minori- 
bus rarioribusque , annulatim f. verticillatim dif- 
pofitis, plerumque quinis: ramulis craflior, ver- 
ticillis confertioribus , articuJatus. Calyculi cy- 
lindraceo incurvati , feu corriiculiformes breves , 
fubrugofi , obtufl , poro terminali ; quibus detritis 
pori magni in cortice fuperfunt. 

Locus: Mare Mediterraneum , Atlanticum. 

N o t m. 

Marfilii Lithophyton ab hoc noflxo forfan fpe- 
cie differre reperietur. Defcriptum ///. Comes 
ita reliquit : pinnatum efle , cortice obdudlum 
flavo , qui in recenti forte rofeus fuerit , compo- 
fltusque erat tubulis quinis longitudinaliter rep- 
tantibus , in arculos crebros brevesque crifpatis , 
quafi verticillos circa ramulos efBcientibus. Tu- 
bulos Lithophyti fui granulofo porulentos dicit; 
crefcere autem ad Promontorium nigrum Africas, 
& in maximos adolefcere frutices, ex relatione 
pifcatorum, addit. 

^ Cel. Ellifius corticis anatomicam analyfin egre- 
giam dedit , quam vide. 

109. GOR- G O R G O N I M. 179 

110. GORGONIA PECTINATA. 

Gorgonia teres , furculis fecunde 
pedinatis 3 pinnis afcendentibus parallelis 
longiffimis acutis. 

Seb. tbef. III. tab. 106. n. 1 ai 
Descriptio. 

Surculi ex eadem bafi plures, teretes, inclinati, 
uno verfu, nempe furfum, pe&inati: ramis fim- 
plicibus, longis, reclaffimis , parallelis , lineari- 
bus , apice acutis. ' Lignum rigidum, fragile, 
albidum ; in truncis externe fufcefcens. Cortex 
calcareus, friabilis, ruber, extus poris promi- 
nulis fere undique hiulcus. 

Rariflima fpecies , conftantiflimae ftru&urae ; 
cujus defcriptionem ex fpecimine Mufei Sbren. 
Principis Arausionensis, eleganti atque perfec- 
tiflimo adornavi. 

Locus: Oceanus Indicus. 

y. Gorgonice fimpliciores. 

iii. GORGONIA elongata: 

Gorgonia longiffima re&a dichoto- 
ma , cortice rubefcente > verruculis porife- 
ris quincuncialibus. 

Dbscriptio. 

RariJJima fpecies , corticis fcabritie refert fur- 

M 2 cu- igo zoophyta; 

culum abietis juniorem defoliatum. — Stirps lon- 
giffima, lenta, tenuis, lentiffime attenuata , te- 
res, redtiffima, dichotoma: ramis ftri6te afcen- 
dentibus. Lignum reftum, pallidum, fine rigi- 
ditate & duritie fragile. Cortex duriufculus , 
calcareus, pallide rubens , fuperficie poris papilla- 
ribus , in quincunces difpofitis verrucofus. — Hu- 
jus fpecimen fubquadripedale , trunco calamum 
cygneum aequante, ramis ilraminis craffitie, ex 
Sinu Gaditano habet Dn. C. P. Meyer, Am- 
flelodami ; aliud Curaffoa acceptum , tripedali 
brevius , craffiori tamen trunco , numerofiori- 
busque & brevioribus ramis ibidem extat apud 
Dn. Wilh. van der Meulen. 

Locus: Oceanus Atlanticus. 

112. GORGONIA juncea. 

Gorgonia fimpliciflima attenuata 
fubflexuofa, cortice craflb rubro verrucofo. 

Plin. biji. L 13. c. 25. Junci lapidei. 
Rumph. amb. VI. p. 126. Palmijuncus albus. 
Seb. tbef. IIL tab. 105. n. 1 al 

Descript, 10. 

Ebafi fupra rupem explanata , ftirps fimplicif- 
fima , longiffima ; ab imo lente attenuata , extre- 
mitate flexuofiffima. Lignum corneum , rigidiffi- 
mum , ubique opacum , fubolivacei coloris , fee* 
vigatum. Cortex craffiffimus , faturate ruber 
( f. cinnabarinus ) , friabilis , extus undique verru- 
cofiffimus , torulis confertis , poriferis ' 7 verfus ba- 
fm vero extenuatus atque lsevis. 

In- G O R G O N I M. 181 

Infigne hujus Gorgoniae fpecimen extat in Re- 
rum naturalium thefauro ditiffimo Sereniss. 
Principis Arausionensis. Tripedalis eil longi- 
tudinis , imo craffitiem calami fcriptori ligno ae- 
quans , cum cortice vero digitum minimum. In 
Mufeo Celeberr. L. T. Gronovii fpecimen ejus- 
dem minus, cortice diftitutum, imperfectum- 
que vidi. 

Locus: Oceanus Indicus. 
N o t &. 

In Sebano thefauro (/. <;.)) una cum G. peftina* 
ta propofitam figuram , junioris fpeciminis hujus 
noftrae effe vix dubito. A Rumpbio G. juncea in- 
ter Palmjuncos dicla fuifle videtur. Primum 
vulgarem Palmjuncum, Malaice Tali-aros i. e. fu- 
nis nuviatilis di&am, laxis atque inordinatis il- 
nuofum flexibus , duarum triumve orgyarum lon- 
gitudine interdum dicit reperiri & craffitiem 
vulgo majoris calami , faepe digiti aequare. Figu- 
rae, qua & hanc & aiteram Paimjunci fpeciem^ 
firiatam ipfi di&am , expreffit , fpeciei noftrae exac- 
tius refpondent , quam quidem fubobfcura Rum* 
phii defcriptio (Herb. amb. VL p. 202. tab. 78. 
/. A, B.) Sed Palmjunci albi nomine fpeciem fi- 
ne dubio hanc noflram defcripfit. Idem refert 
(/. c. p. 203.) Indos, ad Promont. acutum parvae 
Cerama ingentem in mari Palmjuncum dari, per- 
hibere ; quem , qui ejus forte extremitatem fluc- 
tuantem viderunt, pedis craffitiem sequare fup- 
putant. Hunc fuperftitiofe facrum habent. 
Fluxus ad dictum Promontorium rapidiffimi funt. 
Palmjuncos re&iores arundini inclufas , cum a- 
qua, coquunt Indi, ut lentos reddant; tumque 
in refiiitudinem coa&os ficcant. 

M 3 1x3. GOR~ 182 ZOOPHYTA. 

113. GORGONIA scirpea. 

Gorgonia fimpliciiTima re&a, bafi 
decompofita foliofa, corticemolli verrucofo. 

Descriptio. 

Bafis fingularis: non enim, ut in Gorgoniis 
reliquis, difcum explanatum refert; fed in innu- 
meras, tenuiflimas membranas^ cinereas , fron- 
dofo laciniofas , ftriatas , ficcatione crifpas de- 
eompofita. Stirps fimplicifllma , juncea, extremo 
attenuata. Lignum fufcum , fubcoriaceum ; maxi- 
me extremitate lutefcente , fetacea , molti. Cor- 
tex Alcyonii aemulas naturae videtur ; in ficcatis 
cinereus, verrucis magnis, oblongis, confertis 
torofus; verfus inferiora tenuior, laevigatus eft 
tandemque tenuatus evanefcit. Verruca inordi- 
natse, majufculae, cavae. 

Bis omnino mihi vifa , fubfefquipedalis ; cum 
cortice juncum craflitie aequans, extremoque fe- 
re craflior; ligno vero verfus bafin denudato, 
culmo tenuiore. 

Locus: Mare (credo) Indicum. 
114. GORGONIA SETACEA. 

Gorgonia fimplex, rigida, cortice 
calcareo albo fubverrucofo. 

Descriptio. 

In teftis Americanis variis fa^piufcule videas 

fetas G O R G O N I JR. 18S 

fetas plurimas, nigricantes, corneas, cum fragi- 
litate rigidas , filiformes , e lata bafi explanata 
ortas, plerumque fimplicifiimas , interdum circa 
medium magno & fere reclo angulo ramum fimi- 
lem, e nodo f. varice ortum exferentes. Sed 
nunquam cum cortice vidi, nifi in Mufeo Viri 
Nobilliff. atque AmplifT. Dn. Gevers Civit. Ro- 
terod. Confulis; eft autem cortex craffus, de- 
preffiufculus , calcareus, albus, poris oblongis, 
fparfis, prominulis inaequalis. 

L/ocus: Mare Americanum. 

$. Gorgonice ramofa. 

iij. GORGONIA anceps. 

Gorgonia teres fubdichotoma diffu- 
fa, cortice calcareo depreffo-ancipitij mar- 
ginibus porofo. 

Raj. fyn. p. 32. Keratophyton dichotomum , 

caule & ramulis leviter compreffis. 
Petiv. plerigr. t. ig./. 12. Epicorallum virgulis 

alatis. 
Sloan. cat. p. 4. Hijt. I. p. 56. n. 15. tab. 22. 

/. 4 / Corallina fruticofa , ramulis & caulibus 

compreffis , quaquaverfum expanfis , purpu- 

reis, elegantiffimis. 
Catesb. angl. III. tab. 34. Lithophytum com- 

preflum, obfcure lutefcens , marginibus purpu- 

reis afperis. (fig. rudis). 
Ellis cor. p. 68. tab. 27. /. 9. n. 2. Nomine Raji. 
Angl. Sea-Willow. (Ellis.) 

M 4 De- i84 ZOOPHYTA. 

Descriptio. 

Frutex fxpe majufculus, ( fefquipedalis ali- 
quoties mihi vifus), dffujus, compreiTiufculus, 
fubdichotomus ; ramis fparfis , divaricato adfcen- 
dentibus. Lignum filiformi attenuatum, corneo 
fubcoriaceum , maxime in ramorum extremis, 
tenue, flexile. Cortex flirpem teretem includic 
craflus, calcareus , duriufculus, deprejjb anceps , 
Jseviufculus ; marginibus obtufis , inaequalibu? , 
porofis. Pori fimplices , minuti. — Color corti- 
cis albidus , in recentioribus fpeciminibus elegan- 
tiflime violaceus , qui ficcatione rariflime perfi- 
ftit , ad margines plerumque tantum fuperfles. 
Corticis Jatitudo faepe femipollicaris. 

Locus: Mare Americanum , ( unde forte ad 
Angliae oras interdum adpellit.) 

116. GORGONIA viminalis, 

Gorgonia longiffima depreffa ramo- 
fo - fubpinnata , ramis divaricatis fetaceis, 
cortice flavo , poris prominulis diftichis. 

Mercat. metollotb. arm. 6. cap. 18, 19. p» 128, 
120. Ifidis Plocamum II & III. 

Descriptio. 

Frutices yalde elongati, fefquipedales , tenuif- 
fimi, inordinati , ramofiiTimi. Rami fubdivifi, 
fetacei, patuli, fetis longis lateralibus fuboppo- 
(itis vel approximate akernis, plerumque difti- 

~ '■ chis G O R G O N I M. 185 

chis pinnati ; interdum fetis quaquaverfum fpar- 
fis. Lignum tenuitilmum , truncis deprefTum , 
ramulis teretiufculum , corneum , fufco luteum, 
lentum, at rigidiufculum.- Cortex flaviiTimus, 
tenuis, duriufculus,poris diftiche fparfis promi- 
nentioribus multo , quam in G. Ceratopbyta. 
kami in quibusdam fpeciminibus' conta&u coa- 
lefcences crebro obfervantur. 

L c u s : Mare Mediterraneum. 
117. GORGONIA CERATOPHYTA, 

Gorgonia depreffiufcula dichotoma, 
ramis adfcendentibus , corticis purpurafcen- 
tis, poris diftiche fparfis fimplicibus. 

Gefner. lap. fig. p. 136. Lithophyton marinum, 

rubri feu purpurei coloris. 
Lobel. hijt. ( 1576. ) p. 650. Corallina rubens 

Antipathis facie; an Quercus mar. fol. myricse 

Theophrafti. 
J. Baub. hift. III. p. 806". Coralloides, frutico- 

fa planta marina rectior. 
C. Bauh.pin. 366. Corallina fruticofa, purpurea. 
PGinann. adr. tah. 8> /. 21. 
Pluknet. amalth. p. 102. tab. 454./. 13. Fucus 

teres ramofus , pini fetis furfum rigentibus, 

cinerea quadam crufla , velut gypfo % creber- 

rimis foraminulis referta , obdu&is. 
Boccon. obf. gall. tab. p. 8. Corallina fruticofa. 
Petiv.gaz. t 31. /. 8- Coralloides epifpongiofa , 

virgulis dilute purpureis. 
fylarfil. hift. mar. p. 99. t. 19. n. 83. Lithophy- 

tumquartum. 

M 5 Catesb. j8<5 ZOOPHYTA. 

Catesb. angl. III. tab. 13. Corallina fruticofa 
elatior, ramis quaquaverfum expanfis teretibus 
Sloanii (perperam ! ) 

Turgot. mem. in[tr. tab. 23. fig. B. 

Seb. tbef. III. tab. 107. n. 3/ 

Knorr* delic. tab. A5.11. 2! 

Linn. muf. Teffin. p. 118. Lithophytura ramis 
virgatis atris , cortice albo porofo. 

■■■ ■■ fyjt. X. fp. 5. Gorgonia Ceratophyta. 

Descriptio. 

.... 

a. Defcribam primo pulcherrimum G. Cerato- 
pbytce habitum , quo praefertim e 5/«« Gaditano 
nobis adfertur , quemque icon Sebce ( /. c. ) ex- 
primit. — Frutex pedalis vel ultra, afcendens, 
in plano fparftis, Jato difco rupibus infidens. 
Trunculus ftatim in ramulos fubdivifus ; Divifura 
dichotoma, inaequalis (0); rami afcendentes , 
re&iufculi , longiufculL Lignum teres , ubi opa- 
cum, fufcum , in extremis ramulis lutefcens, 
corneum. Cortex faturate rofeus, (vel Lacca? 
florentina^ dictae colore) ramos depreilbs fiftens, 
ob cellulas bifariam longitudinaliter difpofitas ; ex- 
tus laevis, lateribus planiufculis , firia faltem uni- 
ca, obfoleta exaratis ; marginibus fine ordine 
afperfus poris exiguis , fubflellatis , nec prominulis. 

/3. Vdrutas in Mufeis crebro occurrit multo 
ramofior, ramisque magis divaricatis & breviori- 
bus. Huic cortex lateritius , marginibus & in 
ramis obfoletioris atque flavefcentis faepe coloris. 

Struc- 

(a) Dichotomiam imqualem voco , ubtramus alter, com- 
pare longius producitur, pluriesque fubdivifus eft; quod in 
Zoopbytis crebro obfervatur. G O R G O N I m. 187 

Stru£lura fere prioris. Hanc varietatem Knorr 
(/. c.) bene expreffit. 

y. Ob ftru6luram corticis, habitumque prius 
(#. ) defcripto fimilem, huic fpeciei annumera- 
re cogor fpecimina paffim in Mufeis obvia, fla- 
vo corticis colore finguiaria , preefertim pofl- 
quam, ex eadem bafi, rubro citrinoque cortice 
veftitos furcuios fimul enatos vidi. In G. flabel- 
/0, quse vulgo inmufeis flavo cortice pnedita 
occurrit , color purpureus , qualis G. Ceratopbytce 
folet effe, interdum perftitifTe obfervatur , natu- 
rali, qua in mari efl, fimilis, fed magis evanidus, 
quam in Ceratopbyta. G. Ceratopbyks rariffime 
Baiani adhaerent. 

Locus: Mare Mediterraneum , Atlanticum 
Americanum. 

N O T A. 

Linnaus in Muf. TeJJlniano G. forte verrucofa 
fpecimen , cui detritus cortex , qualia G. Cerato- 
pbytam fere mentiuntur, indigitare voluit. Al- 
bum faltem corticem in Ceratopbyta vera nunquam 
obfervavi. 

118. GORGONIA purpurea. 

Goilgonia fubdichotoma , ramis di- 
varicatis virgatis 3 cortice violaceo fubver- 
rucofo, 

Descript 10. 

Hahitus circiter fe^uentis. Lignum teres, ni- 

grum, 

I i88 r ZOOPHYT A. 

grum, laeve; extremis flagellis flavum. Stirps 
incequaliter dichotoma , ramis rarius divaricato- 
afcendentibus. Cortex craflus, violaceus, fca- 
ber; poris alternis , oblongis, prominulis fpar- 
fus. — Hujus unicum tantum vidi fpecimen in 
Mufeo Dn. Gevers, bafi fumme explanata , fu- 
fco-gryfea oftreo implantatum. 

Locus: Mare Americanum. 

119. GORGONIA sasappo. 

Gorgonia dichotoma teres, ramis 
divaricatis virgatis, cortice tubro, cellulis 
undique pilofo muricatis. 

Rumpb. amb. VI. p. 223. t. 83. Accarbaar Safap- 
po f. Virga fanguinea. 

Descriptio. 

Frutices pedales vel ultra , in plano rudius 
fparfi , fubcompreflive. Truncus brevis , in pau- 
cos ramos fubdichotomus ; Rami flagelliformes 
longi, fubflexuofi, divaricati. Lignum nigrum 
corneum , rigidum , lseve. Cortex craflus , fatura 
te ruber j cedulis undique verrucofus confertis 
hiantibus , extus muricatis fetulis pellucido ru 
bris. — ■ Hujus Gorgoniae plerisque fpecimini 
bus in fingulis fere divifuris feu axillis balanus 
inlidere folet. 

Locus: Oceanus Indicus. No- G R G O N I M. i%g 

N O T &. 

Specimina hujus Gorgoniae , marcido & de- 
trito cortice praedita, cum G. Ceratopbyta con- 
fundi folent. Rumphius eam proculdubio vo- 
luit , ubi Virgam fanguineam defcripfit, e bre- 
vi trunco , raro digitum minimum sequante in 
flagella bi - trifida , longa , recla , pedem vel 
ulnam longa fparfam ; craffa rubraque cru- 
fla obdudtam , in qua tenues veluti junci fint; 
ampla bafi faxis adglutinatam , inque alto mari 
crefcentem. 

120. GORGONIA PALMA, 

Gorgonia plana multifida , laciniis 
fubfimplicibus longiffimis, corticis laevigati 
poris fparfis fimplicibus. 

*Cluf. exot. l.q;[c. 12. p. 8j. Chamseriphe pere- 
grina. 

Bescriptio. 

Frondem palmatam ruditer refert, faepe maxi- 
marii , bipedalis & quod excedit longitudinis. E 
bafi lata, rupibus adglutinata colligitur in trun- 
curn fafcialem, id effc, latum, planum, undula- 
tum ; qui latefcens finditur in plurimas lacinias, 
plerasque fimplices, aliquas ramo uno alterove 
laterali, adproximato prseditas. Lacinia leviter 
divergentes, longiffimae, planse, attenuatse , ex- 
tremitate flagelliformi, teretiufcula. Lignutn fu- 
fcum, corneum, in extremis ramis flexilifTimum 

& 19 o ZOOPHYT A. 

& fubcoriaceum. Cortex calcareus, duriufculttSj 
laevigatus , poris crebris , parvis , fimplicibus , 
ubique inordinate fparfus. ln fpecimine meo , 
alioque maximo Mufei Sereniss, Princ. Auriaci 
cortex albus&pafTim detritus eft. Inparvo autem 
hujus Gorgonise exemplo , quod in Leydensis A- 
cademle Mujeo extat , ftruftura majoribus iftis 
fimiliimo, corticis colorem miniatum, uti in G. 
ptnnata efTe folet , obfervavi. 

L o c u s : Oceanus Indicus. 

N O T A. 

Quod Clufius pro fronde cujusdam Palmae de- 
fcripfit, hanc eandem Gorgoniam fuifle credi- 
bile eft. 

121. GORGONIA RADICATA. 

Gorgonia homogenea fuberofa, po- 
ris fparfis minimis, bafi multifida. 

*Seb. thef. III. t. 106. n. 6\ 
Descriptio. 

Frutex in rudiori plano tortuofe diftributus , 
ramofiflimus , fubdichotomus. Ba/is fafciatim 
fupra Balanorum glomum expanfa , laciniis paf- 
fim confluentibus , adeoque clathrata. Truncus 
colleftus fafcialis, fefquipollicem latus , bipolli- 
cari longitudine , fubdivifus in ramos creberrimos , 
alternos, attenuatos. Subjtantia totius ftirpis 
ubique homogenea, gryfea , fuberi fubfimilis , fed 

com- G O R G O N I M. x 9 i 

compa&ior , rigidior , extus (ficcatione fortaflis) 
ftrigofa , rudis , hiulca ; ^ poris , nifi in bafi & 
trunco, ubique afperfa minimis, fimplicibus. — 
Nulla hic diftin&io inter Lignum & Corticem , 
ideoque Alcyoniis adnumeraffem , nifi habitu 
Gorgoniis nimis affinis foret. — Unicum omni- 
no hujus fpecimen vidi. 

Locus: Oceanus Africam Meridionalem al- 
luens. 

122. GORGONIA SUBEROSA. 

Gorgonia lignofa dichotoma ramo- 
fiffima diffufa, ramis compreflis fulco ara- 
tis, poris fparfis fubftellatis. 

Boerh. ind. alt. p. 8. n. 24. Arbor marina, ra- 
mofa, fuber perfedte referens, cinereaj ubi- 
que eleganter & ordinata ferie pertufa. 

*Ellis cor. p. 64. tab. 26. P, g. 

*Turgot mem. injlr. tab. 23. fig. C. 

Descriptio. 

Jrbufcula fsepe tripedales, ere&ae, ab imo 
fubfecunde ramofiffimae, inaqualiter dichotomae, 
inordinatse. Rami quaquaverfum fparfl, paten- 
tiufculi, afcendentes, re&iufculi. Stirps tota 
compreffiufcula , a bafi per omnes ramos fulco ob- 
foleto ligni,&ftria corticis iongitudinaliter arata. 
Lignum vere ligneum , pallidum, extremis ramu- 
lis in tenuiffimum nervum attenuatum , tenerum- 
que. Cortex verfus truncos tenuis, in extremis 
fenfim proportione ligni craffior, friabilis, obfo- 

lete ip2 ZOOPHYTA. 

lete lateritius ; extus laevigatus , ab utraque ftrm 
parte fparfus poris verruciformibus , majufculis, 
contracto-fubitellatis, antiquioribus ramorum ra- 
riufculis. Trunci infra fsepe digiti craifitie funt; 
extremi ramuli cum cortice nunquam calamo fere 
tenuiores. 

Locus: Mare Africam Meridionalem alluens 
& Oceanus Indicus. 

123. GORGONIA eoRALLoiDES. 

Gorgonia lignea ere&a fubdichoto- 
ma difformis , cortice rofeo tuberofo , poris 
verruciformibus ftellatis. 

Boccon. obf. gall. epift. 3. tab. p. 15. Gorallium 
lignum incruitans ! 

D e s c r 1 p t 1 o. 

Arbufcula fubpedales circiter, difFormes, in- 
ordinate , in plano tamen rudiori plerumque dif- 
fufiores, interdum & adfcendentes, fubdicho- 
tomse. Rami teretiufculi , fubdivaricati , fae- 
pe varie diilorti , contigui paifim confluentes. 
Subftantia fhirpis prorfus lignea, pallide gryfea , 
fibrofa, laxhTima, tenaciifima, extus ftrigofa & 
ad axillas fluxa quafl. Cortex cinnabarini , fubro- 
fei coloris, friabilis, paifim nodos efficiens tu- 
beraque. Pori fparfi aut in nodos tubeFaque 
congefti, verruciformes , ofculo flavo, ftellato, 
connivente notati. — E mari Siculo acceptam mi- 
fit Amiciff. A. P. Dupont Londinenfes. Plura fpeci- 

mina» G O R G O N I JE. 193 

mina, conchis rupibusque innata Majjllia acce- 
pic Clariffi A. Vosmaer. 

L c u s : Mare Mediterraneum. 

N O T A. 

. Boccone corticis hujus Gorgonias , ctlm cortice 
IJidis Coraliiy fimilitudine fumma delufus ; eam 
cruflam primum Coralii rubri rudimentum elTe, 
circum corruptum fruticis lignum fortuito adcre- 
tum , putavit. Similiter de Cortice G. Ceratopby- 
t&, aliquid pariter fimilitudinis habente, opina- 
tus eft. 

124 GORGONIA ANTIPATHES, 

Gorgonia fruticans ramofiflima erec- 
ta, ramis akernis divaricato-afcendentibus ? 
eortice craflb tevi , poris magnis fparfis. 

*Lobel. bift. ( 1576. ) p. 650. Antipathes f. Co- 

rallium nigrum Diofcoridis. 
C. Baub. pin. p. 366. Corallum nigrum. 
J. Baub. biji. III. p. 804. Antipathes f. .Coral- 

lium nigrum. 
Tournef. injl.p. 574. Lithophyton nigrum arbo- 
. reum. 
Boerb. ind. alt, p, 6. n. 7. Keratophyton arbo- 

reum nigrum. 
* adt. gall. 1700. p. 34. Icon. fec. Lichophy- 

tum Americanum * maximum , cinereum , cor- 

tice pun&ato. 
Valentin Ind. litt. p. 501, tab.Z.f. 1 a* Acca- 

baar pohon. 

N Rnmph. m ZOOPHYTA, 

Rumpb. amb. VI. p. io<5. tab. 77 ! Accabaar itani 

feu Corallina nigrum. 
Valentyn. Ind. IV. t. 52. n. 51. Epit. pag. 28. 

Accarbaarium nigrum. 
Seb. thef. III. tab. 104. n. 2! tab. 107. n. 4. Co- 

rallium nigrum. 
Linn.fyjl. X. fp. 4. Gorgonia Antipathes. 
Belg. Zwart-koraal. Amboyn. Lohomette. Hi- 

toenfibus Hatuebn. Sinic. Titsjiu , feu Lig- 

num ferreum. 

Descriptio. 

Frutices erecti , ad duum pluriumve pedum 
altitudinem excrefcentes , virgultum defoliatum 
referentes. Truncus brevis , pollice faepe craf- 
fior , plana bafi rupibus impaclus , in ramos fub- 
divifus. Rami alterni , divaricato - adfcendentes , 
quaquaverfum fparfi, adtenuato fubdivifi, ufque 
in fetaceae tenuitatis virgas. Lignum rigide' cor- 
neum , folidum , aterrimum , extus flexuofe ftria- 
tum , teres. Bafis vero extus cinerea , fere 
faxea. Cortex bafin imosque truncos veftiens te- 
nuior , laeviufculus , obfoletis flriis exaratus ; re- 
liquum fruticem includit craffiffimus , gryfeo ci- 
nereus, friabilis ; lsevis, teres, pori s ubique mag- 
nis, fimpliciffimis aequidiftantibus ' confperfus. 
Tenuiffimi rami cortice fuo veffciti junco fere 
craffiores obtufiffimeque terminati obfervantur. 

Locus: Oceanus Indicus folus. 
N o t m. 

Quae cum Corallio nigro vulgo confunditur & 
a multis auttoribus pro vero defcripta fuif , Sava- 

lia G O R G O N I JE. ioj 

ila Maris Mediterranei , truncus magnorum Ven- 
tiiabrorum , detritis ramis , poluus efle folet. 
Quas in Mufeis vidi G. Antipathh fpecimina cun- 
cta ex Jndico allata erant Oceano, ubinon infre- 
quens in rupibus fubmarinis crefcic. — Rumphius 
de ea fufe egit. Truncum vulgo digiti, inter- 
dum 2 digitorum craflitie & palmari altitudine 
efle dicit, itatim in ramos fparfum, extus flexuo- 
fe ftriacum. Subfcantiam efle atram , e lamellis 
groflis confolidatis , circuloque cinerafcente ( in 
fectione transverfa ) deiignatis , compofltam. 
Fragmenta concrica corneum odorem fundere. 
In tenuibus ramis paj]lm gkbitlos pipcris granum ce- 
quantes , intus cavos , tenui conftant.es cortice, deci- 
duos repcriri ; in antiquis vero frucicibus nunquam. 
Conchas aviculas dicias (Myculus hirundo Linn.) 
in uno faepe frutice denas vel duodenas , feniper 
cauda elevaca , ramis adheerere folere, fed ex- 
tracto e mari frutice decidere. Cortice in Ma- 
ti obductos elTe frutices obfcure cinereo f. purpu- 
rafcente, imo faepe purpureo ; fi vero viva in 
Mari Gorgonia tangatur torqueaturve , nigrefce- 
re eum. Siccatione pallide cinereum fieri, aeri- 
que expofltum fatifcere. Antiquos frutices, a- 
mjflis per vim fluciuum tenuibus ramis atque na- 
turali cortice^ paflim calcarea Efchara obduci ; in 
perfeciis vero , juxta bafln , cruftam cineream 
duram & faxofam inveniri , e qua interdum pujilli 
tami progerminant. Indi melioribus ramis , un- 
£tione cum oleo Calappae & calefactione , in an- 
nulos curvatis, pro armillis. brachialibusve utun- 
tur. E reciiilimus virgis fceptra fiunt. Ipfum 
Corallium nigrum, seque ac crufta, infigni iis- 
dem medicamento eft. N 3 ±25. GOR- ip<5 ZOOPHYTA. 

12$. GORGONIA PETECHIZAN^. 

G o r g o n i a teres ramofiffima diffufa y 
cortice flavo bifulcato verrucofo , poris ru~ 
bris. 

*MarJil. hijl. mar. p. 103. tab. 20. /. 89-93» 
Lithophyton feptimum. 

Descriptio. 

Stirps bipedalis fere. Truncus craflus , erectus 
ramofiffimus fubdivifus, fere dichotomus. Ra- 
mi divaricato adfcendentes , axillis compreffiufcu- 
li. Lignum laeviufculum , teres , rigide cor- 
rieum, opacitate nigrum , fed virgulis fuccineis. 
Cortex craiTus , friabilis, flavus; compreffiufcuius 
& utrinque fulco aratus , ubique obfolete papillo- 
fus, verruculis confertis, medio f. circa porum 
purpureis, in exemplari recentiori, alias abfque 
rubore. Speciem ex fpeciminibus Mufei Celeberr. 
Dn. H. D. Gaubii defcripfi , quo ex Mufeo Di- 
vi Boerhaavii pervenere. 

Locus: incertus. 

126. GORGONIA verrucosa. 

GoRGONiA teres fubdichotoma divari- 
cata ? cortice albo calcareo tuberculofo. 

Gefn. fig. lap. ic. p. 135. b. &p. 137. Lithophy* 

ton marinum. 
Lobel. bijl. (1576*. ) p. 650. Corallinse Antipa- 

this facie varietas, Corallina alba. 

Imp+ G O R G O N I JE. 197 

Imperat. ital. p. 653. c. 14. Fucus veftimento 

rugofo. 
C. Baub. pm. p. 366". Corallina alba nodofa. 
J. Bauh. hiji. IIL p. 808. fig. p. 809. Coral- 

loides granulofa alba. 
Worm. muf. p. 234. Frutex verrucarius feu ver- 

micularis. 
Raj. bifi. III. p. 7. fyn. p. 32. Frutex marinus 

flabelliformis , cortice verrucofo obdu&us. 
fyn P- 3 2 - Ceratophyton flabelliforme , 

cortice verrucofo obdu&um. 
Sloan, cat. p. 3. hifl. I. p. 56. Corallina fruti- 

cofa humilior & craflior, ramis quaquaverfum 

expanfis, fuperficie tuberculata. 
. - act. angl. vol. 44. n. 478. p. 51. tab. 2. 

(fat. bona.) 
Petiv. muf. 50 Erica marina alba frutefcens. 
Tournef. inft. p. 574. Lithopbytum album nodo» 

fum tf Lithophytum cortice verrucofo albo. 
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 21. p. 132. Ifidis 

palma. ■ 
JBoerb. ind. alt. p. 7. «. 4, 5. Titanokerato- 

phyta. E nom. Tournef. 
Marfil. hift. mar. p. 91 5 96, 104. tab. 16 , 18; 

£f tab 21. 
Seb. tbef III. tab. ico". n. 3. 

Descriptio. 

Raro fefquipedali altior in Mufeis vifitur , in 
maximos vero adolefcere frutices fcio. Stirps 
ere&a, in plano, fsepe rudiori, dichotoma; ramis 
flexuofis. Lignum , ubi opacum , nigrum eil , 
.rigidiufculum , teres. Conex durioris confiften- 
tise , calcareus , aibus ; in quorundam fpecimi- 
num truncis majoribusque ramis longitudinaliter 

N 3 ara- i 9 8 Z O O P H Y T A. 

aratus ftriis aliquot obfoletis , fubtortuofis , por- 
cis interje£tis verruciferis ; aliis undique, fine 
ordine, verrucofiffimus. Venuca corticis magis 
minusve exfertae, interdum prominentiffimas , co- 
noideae, obtufae. — Exigua hujus Gorgonise pri- 
mordia verrucas obfoletas , rariufcule iparfas ex- 
hibere folent. 

Lcpas calceolus huic Gorgoniae frequentes , cor- 
tice incruftatus , adhaerere folet. 

Locus: Mare Mediterraneum, Americanum, 

N O T &• 

Copiofe ex America & Mediterranei Maris 
coralliferis locis mittitur. — Marfilius fpecimina 
quatuor leviter difcrepantia , verrucarnm magis 
minusve prominularum pororumque habitu, pro 
diftindtis fpeciebus defcripfit. Tertium ejus Lu 
thopbyton, quod earum ex numero eft, chemicae 
analyfi fubjecit ; corticem & corneum recentis 
lignum feparatim in aqua digeffit, eamque, maxi- 
me a cortice, glutinofam factam vidit, odore 
giutinis vulgaris , guftuque acrem , velut ab in- 
coctis cancris vel rafura cornu animalis. Gelati- 
na eam aquam faturans coagulabilis fuit. In fep- 
timo Marfilius Lithophyto fuo verrucas parvas 
feriatim difpofitas defcribjt , quod in elegantiori- 
bus, ut dixi, fpeciminibus aliquando obferva- 
re eft. 

127. GORGONIA MDRICATA. 

Gorgonia teres ramofo dichotoma 

dffuja^ cortice craflb^ poris cylindricis ar- 

redlis muricato. 

Petiv. GORGONII. , 199 

Petiv. pterigr. tab. 18./. 9, 10. Epicorallum 

virgulis muricatis , majoribus £f minoribus. 
Tournef. injt. p. 574. Lithophyton Americanum 

minus album, tuberculis furfum fpe&antibus 

obfltum. 
■ att. gall. 1700. p. 34. icon. 1. Lithophy- 

tum Americanum maximum pullum, tubercu- 

lis furfum fpeclantibus oblltum. 
Boerb. ind. alt. p. 8. n. 12. Nom. Tournef. 
Catesb. angl. III. t. 37. Germ. tab. 37. Titane 

ceratophytum ramofifllmum , crufta eleganti 

tuberculata. 
Knorr. delic. tdb. A 6. n. 4. 
*Turgot. mem. inji. tab. 23. /. A. 

Descriptio. 

Frutex ad plurium fsepe pedum altitudinem a- 
dolefcens, ere&us , in latum expanfus , e brevi 
trunculo ramofiffimus , insequaliter & fubfecunde 
dichotomus. Rami divaricato adfcendentes , in- 
sequales, ad axillas depreffi. Lignum coriaceo- 
corneum, in ramis Cficcatione) faepe depreffiu- 
fculum , fufco - nigrum , extus tenuiffime ftria- 
tum, nervo intus medullari albicante. Cortcx 
craiTus , friabiliffimus , ( ficcatione albicans ) , un- 
dique papiltis creberrimis furfum fpeftantibus , 
tubulofis, verfus truncos obfoletioribus , murica- 
tus; faciem Madrepora muricata expriraens. De- 
tritus cortex poros magnos , in quincunces inor- 
dinatius fparfos, habitumque fere Alcyonii asbe- 
fiini, refert; intus paffim purpurafcens. Sic de- 
trito , corrupto , fufcoque cortice praedita fpeci- 
mina , quale forte Icone fua fecunda , quam ad G. 
Antipathem citavi, Tournefortius irj Aft: gall. pro di- 

N 4. ver- 2oo Z O O P H Y T A. 

verfa fpecie exhibuit , mihi primo impofue- 
runt, ut pro alia pariter fpecie haberem, quam 
G. fpongiofam vocabam. Singulare in hac G. 
muricata eil , quod tubulorum corticalium mag- 
nitudo in junioribus plantis exigua , in ma^nis 
proportionate aucla inveniatur, quod in nulla alia 
fpecie occurrit. 

Locus: Archipelagus Americanus. (Mare 
Atlanticum Petiv. pterigr. ). 

N O T J£. 

Secundum Catesbejum ad 2 faepe pedum altitu- 
dinem crefcit ; ego tripedales arbufculas vidi. 
Idem in mari craffo obteclam muco , & corticem 
recentis (& vigentis, credo,) fature flavi colo- 
ris elle, refert, qui & in ficcatis fpeciminibus 
perfiftat. 

Pumila qusedam Specimmz figuram fere thefi fe 
bani lll. tab. 107. oftavam, exprimere vidi. 

128. GORGONIA succinea. 

Gorgonia tefes flavo-cornea dicho- 
toma, cortice undique poris verruciformi- 
bus hiantibus. 

Descriptio. 

Frutex femipede altior , in plano inordinate di- 
chotomus : ramis fubflexuofis , afcendentibus. 
Lignum teres , laeve , rigidiflnnum , fubftantise 
corneae , fed fubpellucidce , cereique coloris. 

Cor- G 6 R G O N I JE. sgi 

Cortex coloris fufco terrei , undique poris amplis , 
prominulis verrucofus. Unicum tantum hujus 
fpeciei exemplar vidi in Mufeo D. D. van Hoey 
Singularem efle fpeciem, ob ligni fubftantiam 
fuccineam , qualem nulli Gorgonice pneterea obfer- 
vavi, vix dubito. 

Locum: ignoro., 

129. GORGONIA placomus; 

Gorgonia teres lignofa dichotoma ? 
cortice calyculis cylindricis coronatis. 

Cluf exot. L 6. c. 5. p. 122. Frutex marinus 

Erica2 facie. 
C. Baub. pin- Corallina rufefcens exafperata. 
Raj. bifl. I. p. 68. Corallina lignofa Erics fe- 

cie Parkinfoni. 
— f} n P- 32- Keratophyton flabelliforme 

cortice verrucofo obdu&um. 
MarfiL bifi. mar. p. 93. tab. 17. & p. 157: tab. 

35- /• I7i. 
Ellis cor. p. 67. tab. 27. /. a. n. 1. Nom. Raji. 
Borlac. comub. p. 238. tab. fig. 1. Flabellum 

marinum. 
Pontopp. norw. I. p. 273, 274. tab. 11. n. 2,3. 
Linn. fyfl. X. fp. 8. Faun. fu. II. 2223. Gor- 

gonia Placomus. 

Descriptio 

Sthps duorum fepe pluriumve pedum altitudi- 
ne, ere£ta , inordinate inaequaliterque in plano 
dichotoma. Ttuncus brevis ; rami divaricati , 
fubflexuofi. Lignum prorfus ligneum , teres , ic- 

N 5 teri- so» ZOOPHYTA. 

teritii feu acute flavi coloris , extus tenuiter ftriai 
tnmu Cortex lignum veftiens eft lamella fuberofa , 
tenuis ( in ficcatis fpeciminibus furvo gry fea , ra- 
rius cinereo aiba ) ; calyculi per corticem in quin- 
cunces inordinatius fparfi, numerofi, cylindrici, 
coronati Jimbo e denticulis o&onis, fubulatis, 
conniventibus , cin6to fetulis arectis. Calyculi 
ad corticem perpendiculares. 

Locus: Mare Mediterraneum & Septentrio- 
nale. 

N o t m. 

In Mari Norvegico atque Mediterraneo maxi- 
rna bujus Gorgoniae dantur fpecimina. Marfi- 
lius eam in varia , circa Infulam Riou ejufque 
fcopulos profunditate invenit , quatuor fsepe pe- 
des altam , truncoque bipollidaris diametri rupi- 
bus affixam. Intus lignpfam effe dicit ; calyces 
recentis glutine ruberrimo , opaco repletos de- 
fcribit, quo etiam colore tota planta imbuitur, 
ficca vero fufca fit. Coriaceis ramorum nudis- 
que extremitatibus vegetantem delineavit tabula 
fua 35; ego vero in perfeclis fpeciminibus ra- 
mos in extremum usque apicem cortice tegi , ca- 
lycibusque, etiam crebrioribus verfus extremita- 
tem, prseditos effe, obfervavi. Calyces defcri- 
bit ceu verrucas, fimplici orificio prseditas. Ta- 
lesque in viva Gorgonia naturaliter funt ; calyces 
videlicet o&odentati , in ficcatis plerisque fpeci- 
minibus obfervabiies , fceleton quafi funt, quod, 
in recentibus , animali ftibftantia veftitum la- 
tuerat. /3. Va- GORGONI/D. 203 

/3, Varietas pr^ecedentis. 

Nonnifi varietatem praecedentis effe autumo, 
Gorgoniam , cujus fpecimen in Muf. D. D. van 
Hoey defcripfi & akerum dein apud Amicum 
vidi: — Stirps e(l ab imo fubdivifa, dichotoma, 
in plano ramofiflima adeoque flabelliformis. Ra- 
ini divaricato' afcendentes , paucifiimi coaliti. 
Lignum fufcum^ corneum, extremitatibus ramo- 
xum flavefcentibus , coriaceis, ficcatione mar- 
centibus. Cortex tenuis , terrei coloris , undique 
fparfus : Calyculis dimidio , qua?n iri Pfacomo , mino- 
ribus, cylindricis , iimbo fimiliter oftifido valvatis. 

Mirruta fpecimina e Mari Mediterraneo ha- 
beo , quibus itidem Iignum corneum ; calyces 
vero, octifidum limbum ambiente, corona fpi- 
nularum fetacearum, longitudine calycis, erec- 
tarum muricati. , 

130. GORGONIA mollis. 

Gorgonia coriacea dichotoma, cor- 
ticis calyculis tubulofis perpendicularibus. 

Descriptio. 

Specimina aliquot habeo femipedalia fere. 
Stirps aliquoties dichotoma , attenuata. Bafis 
fupra rupes explanata. Rami divaricati j 
( ficcatione ) varie fiexuofi , molles , flagelli- 
formes. Lignum coriaceo fibrofum , contor- 
tum , extus fufco violaceum. Cortex in meis ex- 
emplaribus paffim fuperftes , fufcus, fpongiofus, 
cylindris crebriufculis, magnis, truncatis, cavis, 

in 204 Z O P H Y T A. 

in axi ramorum perpendicularibus , fparfis, fub. 
verticillatus. — Corticis fubftantia fimilis efb 
Spongtce tneduHofce quae , in M. Septentrionali , fae- 
pius Sertularias incruftat. 

L o c u s : Mare Mediterraneum. 

131. GORGONIA RESEDA. 

Gorgonia alterne ramofa diffufa* 
cortice calyculis recurvis callofis confertis 
coagmentato. 

Cluf. exot. L 6. c. 6. p. 123. Planta marina Re- 

fedas facie. 
Bejler. • muf. tab. 24. Refeda marina. 
Worm. imf. p. 234. Nomine Clulii. 
Pontopp. norw. I. p. 277. tab. 13. 11. 11. 

Descriptio. 

Frutex aliquot faepe pedum, inordinate ramo- 
fiffimus; ramis fubafcendentibus. Lignum du- 
rum, pallidum, (in ramulis , cum cortice cala- 
mo cygneo craffioribus, culmo tenuius. ) Cor- 
tex albus , durus , obfitiffimus calycibus ovato 
cylindraceis, recurvatis, confertiffimis ; qui ex- 
tus lamellis confertis, anguloiis, albis fquamati f. 
callofi funt; & ore iarnilibus lam.ellis connivent. 
Hos calyces vafculis Refedae confert Clufius. 

Hujus Gorgoniae fpecimen exftat in Mufeo 
Grovesteyniano quod Hagce Comitiuii fervatur. 

Locus: Mare Norvegicum & forte Indicum. 

VIII. AN- ANTIPATHES. 205 

VIII. ANTIPATHES. 

DE FINITIO. • . A N 1 m a t vegetans : 

Stirps cornea, extusfcabra> attenuata; 

bafi explanata; obdufla 
Cortke gelatinofo , florefcente 
Polypis tentaculatis. 
Ovaria y calyces cornece ftirpi infidentes, 

fubturbinati. 

ANTIPATHEN, qiiod apprOpriatO UtCLinqiie Antipa^ 
incerto nomine appellare vifum eft, genus^ at- 
cum Gorgoniis autores hucusque omnes confude- 1 ue p or * 
runt. Et fuperficiarie , in Mufeis, iftius fpe-f^^/ 
cies contemplanti, alterius generis cortice forte 
orbata fpecimina facile videri poffent. Diver- 
fiffimse tamen naturae elTe attentiore perquifitio- 
ne difcimus. 

Natura crefcendique modo Antipathis Genus 
fummopereGorgoniae affine eft. Simili nempe baft 
explanata rupibus infidet; fimiliter truncum in ra- 
mos fenfim fubdivifum & attenuatum^ univerfam- 
que ftirpem fimul, ln omnem dimenfionem, cre- 
fcere teftificantem exhibet; fubftantia , ut Gor- 
goniae, eft cornea, lamellofa, fed in lamellas & 
fibras ob rigiditatem segrius feparabili; tandem- 
que, earundem adinflar, in mari, cortice nutri- 
tivo ac florefcente obduftum invenitur. 

Porro , prorfus eodem modo , contigua quae- 

vis sbtf Z O O P H Y T A. 

vis corpora crufta cornea obducic Antipathes , & 

-contigui ejus rami facile eoalefcunt, ut in pluri- 

- mis Gorgoniis quoque fieri videmus. 

A Gorga* At differunt* ifrfigniter Antipachis fpecies om- 

niis di- nes , primum quoad Ligni extemum habitum: 

verfitas: q U0C j non , uti in Gorgoniis laeve aut fubftriatum, 

Ugmm. j ec j tenerr i ma crebraque fcabritie conflanter hif- 

pidtim eft. Spinulae fcabritiem conflituentes per 

feries digeftae faepe funt, inque antiquis plurium 

fpecierum truncis , obfolefcunt inque tomenti 

quandam fpeciem degenerant; extremos vero, 

fetaceos ramulos largiori hirfucie exafperant. 

Idem deinde Lignum generaliter multo , quam 

in plerisque Gorgoniis , denfius eft , rigidius , 

fragiliffimaeque & quafi vitreae naturae. 

Cortex Cortex autem, quo Antipatbes vivit, non cal- 

Antipa- careus eft; fed gelatinofum tegumentura, in ex- 

tUs gela- tremis ramis craftms , inque polypos efflorefcens. 

tmojus. j_j QC q U y em cor cice, utpote putrefcibili , in Mu- 

feis adfervata fpecimina fere femper orbata vi- 

funtur; /verum ex obfervatis Marjilianis^ Rum- 

pbianisque & ex inventis a meipfo , in ficcis qui- 

busdam fpeciminibus , mucofae cruftae reliquiis , 

omnibus novi noftri Generis fpeciebus naturalem 

effentialemque effe fatis conftat. Ex di£tis por- 

ro liquet , in junioribus ramulis eundem craffio- 

rem effe, in antiquioribus truncis vero obfo- 

lefcere. 

Ovariaf. Notatu digniffimum eft & adfinitatem inter 

calyces. Antipathes & Sertularias quandam conftituere vi- 

detur , quod iftae , ficut harum pleraeque , calyces 

fingulares , propagationi aut feminificationi verofi- 

miliime deftinatos , in trunco ramisque proferant. 

Notabilia haecce Antipathum organa in plerisque 

enumeraadarum fpecierum, plurimis perluftratis 

fpeciminibus , detexi. Suns calyculi turbinato cy- 

lin* ANTlfATHES. *oj> 

lindracei , twn> incurvati , e fubfiantia cornea fiirpis 
orti , eidemque continuL Craffiufcula eorum ad 
ftirpem fubftantia in tenuiffimam limbi lamellam 
extenuatur. 

Hos Antipathum proprium & naturale organum 
effe, non heterogeneas animalculorum adventi- 
tiorum cellulas , teftatur diverfa eorum in diverfis 
fpeciebus & confians figura ac magnitudo : docet 
numerofitas atque intima eorum , cum fubftantia 
ftirpis, evidentiffimaque continuitas. 

Species hujufce generis in Mufeis, quamvis. 
integumento fuo animali, gelatinofo plerumque 
diftitutas , quilibet facile ex fuperftitis ligni ele- 
ganti hifpiditate dignofcet. In planum crefcen- 
di lex , cui Gorgonise plerseque adftriclse funt , in 
harum pauciffimis locum habet. 

132. ANTIPATHES. FOENICULACEA. 

Antipathes ramofiflima, ramis fe- 
taceis decompofito pinnatis. 

*Rumph.. amb. VI. p. 208. tab. 80. /. 3. Ece- 
num marinum. 

Descriptio. 

Frutex pedali fsepe major , in latum expanfus , 
diffufus, tenuicaulis. Truncus in maximis cala- 
mo uon craffior, ramofiffimus, fubdivifus. Ra- 
mi inordinati , creberrimi , fere diftichi , paten- 
tes, rigentesque, fetacei ; fetis diftichis , fine or- 
dine alternis vel fuboppofitis, aliquando ramofis 
pinnati. Lignum fruticis , ubi opacum , atrum , 
cxtus tenerrime hifpidum. Rami aliqui infra&i 

quafi , ao8 Z O O P H Y T A.- 

quafi , cu;n contiguisque coaliti. Tsgumcntmfi 
mucofum, fetaceis maxime ramis craffiffimum, ex 
altero fruticis latere in nodulos per intervalla 
colle6lurn , liccatumque ramulos nodofqs fiftens. 
Ovaria rara obfervavi, fubaxiilaria , fparfave, 
brevia, cylindracea. 

Truncihujus fpeciei in Mufeis faepius occur- 
runt, nodofittimi, ramo vix uno alterove pinna- 
to fuperftite ; rarius integra fpecimka. E nodofo 
muco plerumque fuperflite , ficcato quamvis , 
fpeciem facile agnofcet quivis. — Apud Au&ores 
ejus neque iconem, neque mentionem ullibi fac- 
tam invenio ; nifi forte Rumphii Foenum marinum, 
eo referre velis , quod mihi faltem huc pertine- 
re vifum eft. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

133. ANTIPATHES ericoidiss. 

Antipathes ramofilTima hilpidiflima 
atra, ramis fpaffis, ramulis ubique crebris 
fubulatis. 

Rumph. amb. Vh p. 207, Cuprelfis marina prior. 

Descriptio. 

Stirps pedalis circiter ? incompta, horrida f. 
fpinofiffima, aterrima, in latitudinem expanfa , 
ramofiffima. Rami fparfi, inaequales^ oppofiti, 
patentifubre&anguli, attenuati, fubdivifl afper- 
fique fetis item patentibus brevibus, plerisque 
diftichis , multis & ramefcentibus. Lignum ubi- 
que aterrima fcabrkiehifpidiffimum, opacupi, 

fra- AftTIPATHES. £09 

fragile. Calyces in fpeciniine defcripto , quod 
Celeberr. Dn. H. D. Gaubius in ditiflimo 
Mufeo fervat , nulli extant. Neque in alio fpe- 
cimine quod Celeberr. Gkonovii Mufeum conti- 
net obfervantur. 

Locus : Oceanus Indicus. 

134. ANTIPATHES pennacea. 

Antipathes ramofa fubincurva , ra- 
mis pennatis, pinnulis fetaceis creberrimis 
hiipidis. 

*Aldrov. muf. metall. p. 848. ic. 1. Peuckes 

prima. ' 
Rumpb. amb. VI. p. 209. Accabaar rutturuttu f. 

Erica marina crafTa. 

Descriptio. 

£ bafi cruftacea atra, extus gryfeo-fcabra, 
trunci plures , calami fere craflitie, rigiduli, om* 
nesque in unum clementer curvati latus, pedali 
fere akitudine , inEequaliter bifariam ramcll. 
Trunci ramique afTurgentes ubique tomento gry- 
feo hifpidi, diftiche pennati: pinnulis creberri- 
mis, fefaceis, fimplicibus, parallelis, flexilibus, 
undique hirfutis, in latus ramorum concavum le- 
viter inclinatis. Lignum, abrafa lanuginofa cru- 
fta, aterrimum eft , fragileque. — Sperimen 
meum puriflimum eft , nec Balanis coniitum. 

Locus ; Oceanus Indicus. 

O No- 210 ZOOPHYTA/ 

N O T JE. 

ElegantiiTima fimul atque rariflima hsec Anti- 
pathis fpecies eft. De Aldrovandino fynonymo 
dubitandi locus eil. Rumphius autem (1. c.) cer- 
tiffime hanc fpeciem voluit , ubi flirpem ramo- 
fiorem Erica fua marina tenui , ramis etiam afpe- 
ris , verum longioribus , plumaceis , Mufcum rut- 
turuttu referentibus , defcribit. Datam vero hujus 
Mufci iconem fpecimen meum , ramorum penna- 
ceo habitu, valde affimilatur. — i Addit Rumpbius, 
nigriorem fieri ficcatione, durioremque; e mari 
enim extra&am muco copiofiori , quam Erica te- 
nuis, obdu6lam effe, eoque urticante feu pruri- 
tum ciente; prout mucus Fozni marini Rumphia- 
ni, quod, quonam referam, nefcio. 

13?. ANTIPATHES myriophylla. 

Antipathes incurva ramofiffima pin- 
nulataque, ramis iparfis divaricatis , pin- 
nulis rariufculis fetaceis , hinc ramofis. 

Cluf. exot. I. 6. c. 5. Ericae facie frutex marinus. 
Petiv. gaz. tab. 35. /. 12. Myriophyllum Indi- 

cum ramofiflimum. 
Breyn. prodr. II. p. 35. Icon. p. 33. tab. 29. 

Lithophytum fufcum, fubhirfutum, ramis te- 

nuiffime divifis & fubdivifis. 
Rumpb. amb. VI. p. 209. Erica marina tenuis. 

Descriptio. 

^ Fruticulus ad fummum fubfefquipedalis , afper- 
rimus, inordinatus, varie incurvatus. Caules e 

bafi ANTIPATHES. m 

bafi explanata rigidi , nigri, fcabritie fubgryfea 
afperati , curvati 5 fine lege ramofi. Rami diva- 
ricati. Pinnulce ubique fetaceae , difliche alternae , 
rariufculae, in idem plcrumque cum ramis latus 
curvulae , hifpidae , vix non omnes aliquoties , a 
convexo latere , ramofae, feu pe&inatae: planum 
ramulorum, ad planum in quo ipfae pinnulae fi- 
tae, obliquum. 

Calyces in ramis rariufculi , laterales , cotyloi- 
dei, altero margine feffiles, exteriori interdum 
proliferi , extus fcabri. 

Balanorum glomeres huic Antipatbi frequenter 
adhaerent, ut & Ojlrea folia (Linn. fp. 178.) a- 
liaque. 

L o c u s : Oceanus Indicus & forte Americanus* 

N O T -ffi. 

Rumpbius fequentia prodidit : Ramos duos 
tresve afTurgere, teretes, fragiles, afperos, ra- 
mulis teneris bifariam & inordinate pinnatos; 
Recentem plantam muco veftiri. Locum effe in 
Sinubus Maris Indici tranquillis ; magnitudinem 
vero variam. 

Clufii huc pertinere vifus frutex e Norvegia 
fuit. In Mufeis variis ex America , ut refereba- 
tur, allata fpecimina vidi. 

136. ANTIPATHES flabellum, 

Antipathes explanata ramofiilima 
fubdivifa , ramtilis bifariam ramofis , reticu- 
latim cohaerentibus. 

*Rumpb. amk VL p. 209. Eric® niarinas affin is. 
'. O a Dfi* 212 ZOOPHYT A< 

Descriptio. 

Flabellum efr, fubrotunde expanfum , fernipeda" 
Jis fere diametri , tindulato curvatum , tenuicau- 
le. E bafi tenui , fupra rupem explanata , trun- 
culus brevis, culmo tenuior , difliche ramofus. 
Rami afcendentes, fubdivifi, longiflimi, tenues, 
in plano difperfi ; ramulis diflichis fetaceis , inor- 
dinate alternis , numerofis , patentibus fparfi , 
elongatiorumque ex his concurfu & coalitione 
cohaerentes. (Hi ramuli in convexum flabelli latus 
inclinant adeo , ut recto tantum angulo diftent; 
hinc gibbum flabelli latus hifpidum fit. In fpeci- 
mine rr°o portio unaflabelli, in diverfum, a reli* 
quo,latus cavatur; ibique ramuli verfus gibbam 
pariter faciem vergunt. ) Lignum ftirpis fragiliffi- 
mum, atrum, tenerrima fcabritie hifpidum. Ca- 
lyces , a latere convexo flabelli , per ramos fparfi , 
crebri, grano papaveris vix majores, breviculi, 
fubturbinati , extus fcabri. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T JEm 

Bene Rumphius, cujus citatum locum huc per- 
tinere vix dubium q{Yq potefl, habitum hujus 
noftrse Antipathis compofitum velut Flabelli & 
Ericce fuae marina effe , dixit. 

137. ANTIPATHES clathrata. 

Antipathes ramofiflima intricata, 
ramulis confufis ubique coalefcentibus , ju- 
nioribus fetaceis. 

Boccon. ANTIPATHES. 213 

Boccoiu muf ital. p. 259. tab. 9. Antipathes fpi- 

nofa, exilis, reticulata, arborea, indica; aut 

Aotip. exilis, afpalatoides. 
Morif. hijl. p. 652. fe£t. 15. tab. 10. n. 18/ 

Fruticulus marinus afperiufculus , ramtili» fe- 

rulaceis fpinulis exeuntibus. 
*Linn. bort. Cliff. p. 479. n. 2. Ifis flexilis 

fruticofa, caule fubdivifo , ramulis fetaceis 

ftridtis undique prominentibus. 

D e s c r 1 p t 1 o. 

Fruticulus modo pedali major, rariufculus: mo- 
do vix femipedalis denfiusque ramofus; femper 
in latum expanfus, rigidus, inordinatus. Trun- 
cwj ab imo fere ramofus, creberrime fubdivifus. 
Rami divaricati , curvuli confufique afTurgunt , cre- 
berrimisque ramulis alternis vel fubfecundis, re- 
clinatis fere , inter fe coalefcunt ; junioribus 
paffim , fetaceis fparfi. Lignum atrum , fcabrum , 
fetaceis ramulis hifpidius, fubteftaceum. Catyces 
cornu bovinum fere mentientes , apice ligno 
continui, curvuli, erecti, verfus limbum exte- 
nuati. 

Balani atque Milleperce huic fpeciei frequenter 
adhaerent , atque fsepe cornea itirpis fubftantia 
incruftati, imo inclufi, nodorum ftrumarumque 
fpecie, obfervamur. 

Locus: Oceanus Indicus. 

138. ANTIPATHES cupressina. 
Antipathes trunco fimplici longiffi- 
mb flexuofo, ramulis confertis recurvis ra- 
mofilTimis paniculato. 

O 3 Rujn SI4 z oophyt a; 

Rumpb. amb. VI. p. 207. ta&. 80. fig. 2. Cu- 

preflus marina. (altera. ) 
&&. Jfo/. III. tab. 106. n. 1. Nomine Rumphii. 
Linn. fyft. X. fp. Gorgon, 7. Gorgonia a?nea. 
Belg. Zee-cyprefs. 

Descriptiq. 

Maximum quod vidi fpecimen plus quam bi- 
pedalis longitudinis erat, trunco pennam cy-? 
gneam sequante ; tantaque rarius vifuntur. 
Truncus rigidus, lente attenuatus , fubflexuofus , 
plerumque fimpliciflimus ; rarius bifidus vel trifi- 
dus , divaricatusque. Ramuli imi detriti , fed ali- 
quot a bafi pollicibus panicula incipit in thyrfum 
cylindraceo • oblongum coar&ata , e ramulis con- 
fertis , vel fine ordine , vel fubfpiraliter fparfis , 
patenti recurvis. Hi ramuli furfum tantum ra- 
mofi funt, fubdivifi, fere in fetaceam tenuita- 
tem. Stirps tota tomento gryfeo hifpida eft, 
quo abrafo aterrima fragilisque fubflantia appa- 
ret. Setacei ramuli flexiliores, hifpidiores & 
fubteftacei. 

Huic .Antipathae calyces maximi, maxime ad 
truncum, eidem fere feu calamo fcriptorio pa- 
res; in ramis pafllm minores, breves* cylindra- 
ceo fubturbinati , plerique incurvuli, re&iufculi 
alii , imo reclinati , aliqui ramulo circumflexi. 
Balanos heterogeneaoue alia nunquam ^dhsefifiQ 
vidi. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T &. 

Linncei Gorgonia abies ad hanc quoque fpe* 
ciem referenda. videtur, 

Rum- AJNTIPATHES. 215 

. Rumpbii adumbratio a noftra vix differt. Bi- 
.xias vero memorat varietates; quarum altera ni- 
gra, vix notabili crufta obdu&a, verum recens 
mucofa eft , coma cupreflum feminam mentiens. 
Altera levioris , fungofiorisque efl fubflantiae , 
cinerea, rotundo caudice: foliolis tenuioribus, 
mollioribus , brevioribus ; colore rufa , ut cau- 
dam vulpinam aemuletur, Et hoc vel de juniori- 
bus fpeciminibus , vel Scrtuforia forte Tbuja intel- 
ligendum puto, , Utramque in parvis durisque 
faxis crefcere dieit, nec nifi in alto , circa Uliaf- 
ferenfes & Bandenfes imprimis infulas ; raro au- 
tem a pifcatoribus extrahi. 

139. ANTIPATHES orichalcea. 

?Antipathes senea lsevis 5 trunco 
fimplici rigidiflimo 5 ramis fpiraliter fparfis 
dichotomis paniculato. 

*Rumpb. amb. VI. p. 224. 

Descriptio. 

Stirps fubpedalis , rigidiflima: fubftantiae pon- 
derofae , folidiffimae , Iamellofae , olivaceae ; ex- 
tus politiffima , nitore orichalceo fubfufco , fivG 
aeneo refplendens. Truncus craffitie fere calami , 
attenuatus , inter ramorum fpiralem tracYum le- 
viter anfra&uofus ; infra laevis, deinde ramis 
crebris , fpirali ordine difpofkk paniculatus. 
Tbyrfus rariufculus,oblongus , attenuatus. Rami ad 
mediam fere altitudinem trunci detrki ; reliqui 
craffi, arrecli, ab ori^ine fere bifurcati , inctqm* 
litcr dkhotomi , fubulaci. Divifurae ramorum om- 

O 4 nes; •ftitf ZOOPHYT A. 

nes aequalibus patent angulis. Vixunus, in de* 
fcripto fpecimine , alterve ramus a norma decli» 
nat; unicus negle&us quafi, in fubjacentem re^ 
clinatus, eidem coaluit. 

Unicum rariffimi Zoophyti fpecimen quod un- 
quam viderim , in Mufeo Serenissimi Principis A- 
rausionensis extat. Politiflima ejus fuperficies , 
& deficientium ramorum obfoleta veftigia artem 
adfuifie teftantur. Sed fubftanua & habitus huic 
generi illud adnumerare fuadent. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N o t m. 

fiumphius 1. c. Accabarium ex Uliaflerenfibus 
Infulis adveniens defcribit, fefquipede vix alcius, 
multis nodofis, tenuibus, rigidisque ramis ; quod, 
i k ecens ex aureolo niteat , poftea vero fufcum 
evadat, paffim fervato nitore; fragile efTe. & ia 
profundo Maris crefcere adjiciens. Similia ex 
Banda infula accepit, qiue aureolum diu ferva- 
runt nitorem; his vero tenuiores rami abrupti 
erant. 

^140. ANTIPATHES dichotoma. 

A n t 1 p a t h e & longiffima dichotoma 
ere&a. 

Marfil. hifi. mar. p. 105. tab. 21 £? 22. fig. 10 1. 
& p. 68. tab. 40. /. 179. n. 1 , 2.. 

D E S C R I P T I O. 

gunimam hujus Zoophyti altitudinem , quod 

ex ANTIPATHES. 217 

<ex 140 Orgyarum profunditate pifcatus eft Comes 
Ma*filius , bipedalem effe dicit. Stirps eft teres , 
"erecta five afcendens , psocera , aliquoties dicho- 
tpma. Cortex abeffc, tota vero fuperficies ffcir- 
pis , coloris obfcuri , fpinulis undique hifpida ell, 
& recens vernice quafi obducla videtur, qui in 
trunco fpinulas-fere tegit, verfusramos vero mi- 
i?us craffus eft. Transverfim feclus truncus po- 
ros longitudinales exhibet. Summa ejus crafli- 
ties lineae .unius cum dimidia circiter effc. Ramos 
extremos paffltn glutim obductos invenit, 1 cui glo- 
buli vivi,' crebri infidebant; hi fub aqua m flo- 
fculos oblongos , binis fingulos cirrhis inftruclos , 
fefe exporrigebant , extracla vero planta contra- 
hebantur. 

Lecus : Mare Mediterraneum. 

N O T /E. 

: Mihi haec fpecies nunquam vifa eft, ideoque 
ex Marfilio defcripfi. An Fosnum marinum Rum- 
pbii huc fit referendum , aliis determinandum re- 
linquo. 

Antipathes noftras omnes muco polypifero, 
qualem defcriptum dedit Comes Marfilius, in Ma- 
ri obduci, Rumphii aliaque fide digniflima obfer- 
vata extra omnem dubitationis aleam ponere vi- 
dentur. 

141. ANTJPATHES spiralis. 

Antipathes fimpliciffima attenuata 
flexuofo - fpiralis , fpinulis feriatis fcabra. 

O 5 C 51? ZOOPH YTI 

C. Baub. pin. p. 3G6. Corallina nigra, fetacea, 

circumvoluta. 
*Pona. bald. ital. p. 230., Antipathis vel Coralli- 

nae quarta fpecies. 
Tournef. inji. p. 374. Lithophyton nigrum, ^fe- 

taceum, circumvolutum. 
Rumpb. amb. VI. p. 202. tab. ?%. C. Palmijun- 

cus anguinus. 
Valentyn. ind. III. tab. 52. B B. Tali-aros f, 

funis aquatilis. 
Linn, fyji. X. fp. I. Gorgonia fpiralis. 
Belg. Zeetouiv. Malaic, Accabaar-ular, Teraatan, 

Baumautu. 

Descriptio. 

Eft culmus fimpliciflimus, longiflimus, crafli* 
tie fere calami fcriptorii , teres , extremo lentifli- 
me attenuatus , imo fubfiexofus , deinde fpirali 
volumine pergens. Superficies nitidula, punftis 
feu fpinulis per longitudinales feries digeftis hif- 
pidus. Subftantia atra , cornea , rigidiflima fragi* 
lisque; medullari tubulo totum culmum tranfcur- 
rente. 

Locus: Oceanus Indicus; Mare Mediterra- 
neurri (Baker), Norvegicum (Briinnicben). 

N O T A. 

Rwnpbius hanc Cerauniam inter Palmjuncps, 
fuos recenfuit, & nomine Palmjunci anguini ter- 
tio loco diftinctiffime defcripfit Malaice Accar- 
baar - Ular audit , tenuior multo minorque Palm- 
juncis fuis prioribus; ad quinque pedes interdum 
longa, nec tamen culmi calamive craflitiem exce- 

dens; ANTIPATHES. 219 

dens; fpiralis, pelle rugofa, fpinulofa, vix fe- 
parabili obducitur , qua derafa nigerrima fub- 
ftantia fupereft. Haec defcriptio fpeciminibus, 
quae ex Mari Siculo & ex India Orientali adlata 
vidi, ad amuffim convenit. In Sinu Amboynica 
in lilicibus a pifcatoribus ibi projectis nafcitur, 
ampla bafi iisdem adglutinata. Si fupra fungofa 
faxa crefcdt , fiexuofa rion fit. Ereclam ^q , ob 
tenuitatem , fuftinere nequit , ideoque in mari 
perrdula fsepe extremitas cum inferioribus gyris 
coalefcit. 

*Quod in Sebano opere inter Corallia exhibetur, 
ferpentiforme lignum (vol. III. tab. 104. n. 3.) 
productum marinum haud eft, fed lignofus ve- 
getabilis cujusdam Indici caulis. Idem quod Se- 
ha habuit, in Sereniss. Principis Arausionen- 
sis Mufeo nunc extat , aliaque alibi fragmenta vi- 
di. Figura : depreifa , in plano ferpentiformis, fi- 
nuofa flexuris intus canaliculatis , rami rudimen- 
to ad fingulam flexuram fuperius notabili ; ex 
citata Icone perfpici poteft. Subftantia prorfus 
ligneaeft, porofa; corticalibus adhuc paffim cru- 
ftulis, vegetabilem naturam adferentibus , ob- 
ducla. 
IX. ISIS, 320 Z OPH Y T A. 

IX. I S I S- 

DEFINITIO. 

Animal vegetans, plant& forma: 
Stirps ( Corallium ) lapidofa , vafculis 

Iongitudinalibus porofa , fiepe articu- 

lata; obdufta 
Cortice molliori , fparfo verrucis calycu- 

laribus oviparis ; efflorefcentibus in 
Polypos floriformes, tentaculis corona* 

tos, retradtiles. 

Ifidisno- TSIDIS nomen in defignandis Coralliorum qui^ 

men. •*- busdam fpeciebus primum adhibuit in Horto 

Cliffortiano Linn^us ; atque vagum prius , in de-> 

cima tandem Syfiematis Naturce Editione pulcher- 

rimo adpropriavit generi , cui invita natura Pen- 

naiutam umbellatam 6c Brachionum Anafiaticam ade- 

git; Coralium rubrum contra eo certiffime nume- 

randum, & aRoyeno etiam jure ad Ifides relatum, 

in diverfo & alieniffimo Madreporarum genere 

collocans. 

Iftdum Mfas mirgs omnes pulchritudinis fruticuli ma- 

& Gor- rini lapidei funt, & Gorgoniis confanguinea , ut 

goniarum e2SC | em f adolefcunt e papilla corticali , adgluti- 

fijfmttos. nata> in Polypum primum folitarium effiorefcen- 

te , deinde vero alTurgente & lapideum intus 

Corallii initium generante; conftant etiam , uc 

Gorgonise, e duplici fubflantia, altera interiore , 

folidiore , lamellofa, extus ftriata , fcekio quafi 

ani- i s i s. £2i 

animalis, f. Jigno flirpis ,) altera cort icale , molli, 
cellulas continente polypiferas, organis nutritio- 
ni & generationi infervientibus inftru&as. Af- 
feclant habitum parher plantge ramofum & de 
vegetabili indole infigniter participant ; amanc 
itidem in plano diftributis ramis flabeiliformem 
fpeciem exprimere ; & obvia denique corpora, 
cortice primum & dein corallio incruftant ac* 
ramis contiguis coalefcunt , prorfus uti Gorgo- 
nise. Adeoque omni refpedlu iisdem conferri me- 
rentur, fola tanturn interioris fubftantiae natura, 
diverfae. 

Ifidutn fubftantia interior (animalis, ut dixi, .. 
velut fceletum , feuflj), faxofce naturoe eft; adeo- J^™ 
que , quam in Gorgoniis Ugni nomine indigita- Hum. 
vimus, hic voce corallii aptius ingenere appellabi- 
mus. Exterior corallii Ifidum fuperficies fubtilibus 
ftriis (ceu extimorum tubulorum femicanalibus , ) 
exarata, & diffracti ejusdem porofitas , longitu- 
dinalium canaliculorum congeriem illud efle fa- 
tis probant. Per ftrata vero accrefcere, ut in 
arboribus lignum, in transverfim difftclo coral- 
lio concentrici circuli , axi circumjectas cylin- 
dricas laminas exprimentes, indigitant. 

'n fola Ifide nobili f. CoraUio vulgo dic"to rubro, 
fubitantia interior folidiffime faxofa & ubique 
continua eft. ln reliquis fpeciebus omnibus in 
fegmenta difcedit articulosve , per fubftantiam 
modo cartilagineam (ut in I. Hippuride), modo 
corneam(ut in I. dicbotoma), modo pumicofam 
quaii , feu rariorem lapideam commiffos. Trun- 
ci tamen antiquiores , in articulatis quoque fpe- 
ciebus , fohdefcere fsepe folent in corallium 
continuum , maxime I. ocracece. 

Ifidum corallium k exterius totum obveftitur Cortex, 

cor- i 2 a Z O P H Y T A* 

cortice , quo viget , vivit & nutritur ffcirps , quique 
organa continet. Organica corticis ftrudhira, in 
I. nobili accuratius obfervata , in ejusdem defcrip- 
tione ftatim tradetur. Hic eandem in genere 
referam. 

Cortex in omnibus fpeciebus coralllo mollior 
eft, & ficcatus flt friabilis, qui recens ad car- 
ne3m vel cartilagineam accedentis confiftentiae 
fuerat: Vafculofa ejus eft & porofa fubftantia; 
&. cellula prseterea in eo peculiares funt, quae 
extus papillis ofcula , calyce plerumque laciniato 
coronata , aperientibus refpondent. Ex (ingulo 
ofculo exferitur (recente & viva Ifide) flofculus 
animalis f. polypus , radiatumque tentaculorum 
apparatum pandit ; idem , vim fentiens , intra ca- 
lycem f. cellulam ^e fponte recipit. Hos poly- 
pos Shawius radiculis plantarum comparavit. Me- 
lius vero poris Vegetabilium fubmarinorum , nu- 
trimentum ex circumfufo aequore haurientibus 
conferri poflent ; funt enim Zoophyti capita at- 
que ofcula , seque ac ii , quos ex llngulis denti- 
culis Sertulariae exferunt. — Cum fingulorum 
vero Polyporum in cellula , cui refpondent , prae- 
ter vifcera, lateat&ovarium; aSertulariariimpo- 
Jypis nutritoriis eo differunt, qui ovaria non ge- 
nerant , a propriis fruclificantibus Polypis pa- 
randa. 

Corticem Ifidum aeque ac Gorgoniarum in om- 
nibus fpeciebus ipfe obfervavi & infra fuo locc* 
defcripfi, adjecique a quibus ante me autoribus 
obfervatum & defcriptum invenerim. 142. ISIS I S I S* 223 

I42. ISIS NOBILlS. 

Isis continua dichotoma fubattenuata, 
cortice cartilagineo fparfim papillofo. 

Stapel. in Tbeopbr. p. 28. 

Gefn. fig. lap. p. 132. Corallium. 

Aldrov. muf. metall. p. 290. ( Gorgoniam incru* 

Itans. ) 
J. Baub. bifi. lib. 39. cap. 33. 
C. Baub. pin. p. 366. Corallium rubrum. 
Worm. muf. p. 231. 
Ganf. bift. corall. Francqf. 1669. c. ic. 
Bonann. muf. Kircb. p. 26*5. tab. p. 284. n. U 
Raj. bift. I. p. 60. Corallium rubrum J. B. 
Calceolar. muf. p. 3. icon. 
Boccon. obf. 1674. 

Tournef. inft. p. 572. tab. 339. Corallum. 
Marfil. bi[t. mar. p. 108. feq. tab. 22-29. fig* 

plur. & p. 168. tab. 40./. 180. (flores.) 
Mercat. metallotb. p. 114. Nom. Bauh. 
Royen. prodr. p. 521. n. 1. Isis rubra, ramis 

patulis teretiufculis. 
Ellis cor. p. 93. 

Donat. adr. p. 43. tab. 5. CoralJum rubrum. 
Knorr. delic. tab. A. n. 1, 2. tab. A II. n. 4. 
Lin. fyft. X. fp. 38. Madrepora rubra. 
Corallium rubrum Officinar. 
Gall. Corail. Angl. Red-Coral. Belg. Bloed-Ko* 

raal. Malaic. Maradjaan (Rumph.J 

_ 

Descriptxo. 

Stirps ad fummum pedalem altitudmem & 
trunci pollicarem diametro craffitiem fiftit ; e 
fo/ifupra rupes diffufa, difcoide, lente attenua- 
tt, teretiufcula , dichotoma : ramk ia plano, 

ple- 224 Z P HYT A. 

plerumque rudiori diftributis j divaricatis , paf- 
fim confluentibus. Corallium plerumque pulcer- 
rime rubrum, (rarins rubellum, flavefcens vel 
]ac"leum ) faxeum , corrtinuum ; extus liibtiliffimis 
flriis longitudinaliter aratum & paffim foveola- 
tum; in extremis ramulis friabile; calcinatum in 
fphaarulas fatifcens. Cortex miniaceus , lubri- 
gus , mollis , cellulofus , vafculis fucciferis . lon- 
gitudinalibus & tenerrimis transverfis irrigatus , 
Jphcerulis rubris , coralligenis refertiffimus ; coral- 
Jioque inltratus interventu libri albidioris, pau- 
^cioribus fphserulis praediti. Extus cortex fparfus 
eft papillis conoideis, ore o6iilobo fubhiantibus, 
quoe cellulis corticis &libri, foveolisque coralii 
refpondent, & in mari aperta fauce exferunt/w- 
lyputn ccerulei candoris, cylindricum, lentaculis 
oclonis, attenuatis & bifariam cirrhatis radia- 
tum; qui mari extra6loZoophyto,replicatis ten- 
taculis intra papillam conniventem redit; & iu 
cellulae cavo ovula minuta progenerat. 

Locus : Mare Mediterraneum folum. 
„ N p t &. 

Apud Autores antiquiores Corallii ruhri , utpo- 
*te ex Zoophytis marinis plantaeformibus pretio- 
fiffimi, imprimis fit mentio. — Ante hujus Sae- 
cdli initium, ob figuram fruticuli semulam, ru- 
dioribus tunc obfervatoribus folam obviam , pro 
vegetabili marino habebatur. Haec antiquisfi- 
morum & recentiorum Botanicorum erat opinio; 
quorum pauciffimi propriis oculis recens coral- 
lium perluflraverant. Chemicorum aliqui, tem- 
pore , quo omnia chemice in Phyfica & Medici- 
na tra&arj folemne erat, fuo modo Corallii ge- 

nera- I S I S. 225 

herationem in mari explicabant, atque configu- 
rationibus & arbufculis chemicis illud ferio com- 
parabant ; ( conf. Ganfii coralh bifior. Francof. 
1696.) Guyfonius imprimis hanc opinionem ftabi- 
]ire annifus eft &, prseter alia argumenta, cry- 
ftallifationem falis coralliorum chemicam in me- 
dium protulit : Nec mirum, cum etiam Ufnece 
cranii vegetationem chemice exponere calluerit. 
( Epifi. ad Boccon. ) Boccone qui de Corallio e-x pro- 
felTo egit, illud pariter pro minerali prirnum habuit , 
cjuia omnia plants attributa , nutritio per intulluf- 
ceptionem, organifatio , fru6lificatio& adminicu- 
]a plantis folemni3 ipli deflnt. (Epifi.adGuyfon. 1.) 
Deinde vero corticem Corallii fuci nomine ap- 
pellare coepit , eumque continendo lacti , e quo 
faxeum Corallium per juxtapofitionem coaiefcat, 
& fuppeditandis neceffariis falibus infervire cre- 
didit. ( Epift. ad Marcbettum 2. ) In alium deinde 
errorem delapfus, corticem Gorgonia? coralloidis , 
fupra defcriptse, imo & Ceratophytce , aliquid fi- 
militudinis habentes , pro matrice Corallii rubri, 
fruticulis marinis circumcrefcente habuit, a qua, 
confumtis fenOm fruticulis, intus corallinam fub- 
ftantiam colhgi putabat. (Epifi. ad Denyfium 3.) 
Recantavit vero poftea & utriusque Gorgonise 
corticem corallio quidem fimilern, fed fterilem 
effe faffus eft. (Epfi. VI ta .) — Satis Jongo in- 
tervallo poft Bocconis obfervata , celebria Comitis 
Marsilii inventa ( An. 1707. primum facla & in 
Journ. des Scav. ejusdem anni promulgata) in- 
claruerunt. Is poiypos , e corticis coraliii papil- 
lis prodeuntes , pro floribus defcriplit & fic Bo- 
tanicis triumphum de dubiis eousque Vegetabi- 
libus marinis tunc decreviiTe videbatur. Idem 
per organicum corticem nutriri corallium , & 
faxeum ejus fceieton ex defluente intus & coagu- 

P lato 226 Z O O P H Y T A. 

lato la£teo fucco , a cortice praeparato , per ftrata 
augeri afferuit; mollesque in mari pendulorum, ut 
putabat, ramorum extremitates ab abundante eo- 
dem fucco expandi, burfaein modum, &fic elon- 
gari. — Eum infecutus Reaumurius , fpretis , 
qusg tum jam audiverat Peyjjbnelli propofitionibus , 
limili fere, ac Marfilius , modo Corallium explica- 
vit : Solo cortice organico vegetabili crefcere affe- 
rens , in cujus vafculis granula lapidea , rubra gene- 
rentur , quse circa axin ftirpis congefla & per ftra- 
ta compacla , Corallium inorganicum , vegetabilem 
corticem fuffulciens , conftitiiant. (Acl. PariJ. 
1727. p. 269. Jeq.) — At poft vindicatum Zoo- 
phytorum ordinem, Domti tandem veram Coral- 
lii & optimam adumbrationem dedit, quam fupra 
contraftam propofui. Et quanquam polypos in 
cellulis folutos nec corallio continuos initio credi- 
derit (bijl. adriat. edit. galL p. 4$.feq.) 9 tamen 
poftea , tefte Tremblejo , ( aft. angl. vol. 50. p. 59.) 
pro multorum capitum animali CoralJii ftirpem 
agnovit & fic veram hujus Zoophyti ideam af- 
fecutus eft. 

Alium antiquiorum errorem circa Corallium 
recentiores correxerunt. Molle nempe in ma- 
ri effe & aeris demum contaclu durefcere olim 
creditum fuerat ; ita ut Ovidius eam quoque mu- 
tationem inter Metamorpbofes fuas retulerit : 

Sic £f Corallium , quo primum contigit auras 
Tempore , durefcit : mollis Juit herba Jub]undis. 

Metam. iib. XV. 

Hanc vero opinionem jamdudum falfam depre- 
henderat & extremitates folas lacte tumidas & 
molles obfervaverat Peirejcius. 
Swammerdamius ftructuram Corallii , quam ex 

ficcis I S I S. 227 

ficcis fpeciminibus poterat, optime extricavic 
( Epift. ad Boccon. ) & il in recenti eandem inda- 
gare potuiflet, veram Corallii naturam multo 
. prius illuftraturum eum fuifle verofimile eft. 

Omnium piurima de Corallio rubro tradidit 
///. Comss Marsilius. Didicit ex pifcatoribus , 
Corailium in fcopulis & cavernis fubmarinis me- 
ridiei obverlis & ubi mare tranquillum, imprimis 
abunde crefcere ; parcius in occidentali aut 0- 
rientali latere ; in feptentrionem fpe6lantibus ve- 
ro, neque Corallii neque alius Lithophyti vefti- 
gium reperiri folere. Summam , in qua crefcere 
cognitum lit , profunditatem C aut CL orgya- 
rum efle dicit , minimam II org. vulgo vero 
XII— XXV. Pifcatores in minori profundita- 
te muito (triplo vel quadruplo) celerius crefce- 
re putant quam in fumma ; at tune quoque de- 
cennio vix femipedalem altitudinem , & truncum 
calami cygnei crailitie acquirere reputant. — Cre- 
fcere corallium in fummis tantum cavernarum 
marinarum fornicibus, & femper ramis verfus 
centrum terrae tendere putaverat ///. Comes. Id 
vero Rajus jamjam in dubium vocavit; & con- 
trarium probant fruticuli Corallini in folutis te- 
ftis lapillisque in fundo maris proje&is crefcen- 
tes, qui aliter quam ere6li excrefcere nequive- 
runt. Conftat vero ex Marfiiii obfervatis , Co- 
rallium in omnemcunque dire6lionem, ad pla- 
num , in quo fixum eft , utcunque inclinatum , 
perpendicularem , nec , ut Gorgonios nonnullaef 
aut Plantae terrense , verfus aera tendentibus ra- 
mis , vegetare folere. Jdem probant rami antiqui 
Gorgoniarum obducli crufta corallina,quaquaver- 
fum horrentibus ramulis echinata; qualem in Mu- 
feo nunc fervat Dn. Henr. de Bosch M. D. & irac- 
licus Amfltixdamenfis ; & quaiem Aldrovandus ( in 

P z JMuf< 228 ZOOPHYTA. 

Muf metall p. 290.) exhibuit. Corallii varia 
corpora, teflas, cet. incruftantis atque fubftan- 
tia fua includentis fpecimina defcripta reliquit 
Marfilius. Colorem Corallio naturalem inter fa-. 
turate rubrum & carneum albeolum eile dicit. Al- 
bidum vero & prorfus lacteum fibi nunquam re- 
cens & cum cortice vifum fuiffe monet ; & 
deinde docet coctione in cera alba vel lacte ex 
rubro lacteum reddi pofTe. In Mufeo Britannko 
ipfe ramum corallii infignem lacteum, & alium 
lcete carnei coloris vidi;fed naturales non affirma- 
verim. Porro corrupto Corallio interdum colorem 
flavum vel brunneum , in fuperficie nigro vel rubel- 
lo maculofum, obfervari dicit. Nereidis quo- 
que fpeciem, Corallii faxeam fubftantiam exe- 
dentis defcripfit, & ufus atque chemicam analy- 
fin, imprimis recentis, adjecit; quam in Aclis 
Parijinis curiofius profecuti funt Geoffroy & Le- 
mery* 

Pauca ex Donad differtatione iflis addenda fu- 
perfunt. — Notat interdum truncum & ra- 
mos Corallii, non, ut folent, teretes , fed de- 
preffos & fafciales reperiri. Abruptos ramos in 
mari crefcere * vivere & propagari affirmat. Co- 
lores fubftantice- interdum in truncis transverfim 
fectis , per ftrata varios obfervari, rofeum, fla- 
-ventem, plus minusve faturatum ; plerisque ta- 
men uniformem effe narrat. Vermes Corallii 
fubftantiam erodentes eosdem , quos Marfilius , 
obfervavit; & aliam prseterea fpeciem, quse om- 
nes in mari rupes calcareas perterebrat, Coral- 
lium quoque perfodere refert. Cineres corticis 
& calcem corallii fimilibus conflare particulis, 
docet. Polypos contraclos , albos , orificiis papilJa- 
rum corticalium inhgerentes , pro Jacleo coralJii 
fucco a pifcatoribus (& aucloribus forte) habitos 

fuiffe I S I S. 229 

fuhTe credit. Ortum denique Corallii ex papilla 
iblitaria, in polypum efflorefcente , & tuac in- 
tns lamellam coraliinam generante , diligenrer 
defcribit; uti & totam Zoophyti hujus nobilifiimi 
flru&uram. 

Rumphius in M. Indico & Rubro Corallium ve- 
rum rubrum non reperiri, docuit. Sed ab Euro- 
paeis copiofe in Indias defertur , ubi nunc quo- 
que honorem antiquum fervat ; quem in Eu- 
ropseorum medicina noftro imprimis faeculo a- 
mifit. 

I43. IS/IS DICHOTOMA. 

I s 1 s articulata filiformis dichotoma dif- 
fufa 5 cortiqe fujvo verrucofo. 

Petiv. gazoph. tab. 3. /. 10. Hippuris coralloi- 

des carnea , capenfis. 
Linn, fyft. X. fp. 2. Ifis dichotoma. 

Descriptio. 

Stlrps ad fummum femipedalis, fubflexuofa. 
Trunculi plures , conferti enafcuntur, ab imo di- 
chotomice fubdivifi, fubattenuati , afcendentes, 
fparfi , ramis paffim coalitis. Corahlnm conftat tfr- 
ticulis inter fingulas dichotomias ilngulis, adeo- 
que longiufculis , teretibus, leviffimecurvatis, us- 
que in extremos ramulos lapideis, pailidiilime & 
fubpellucide carneis , extus fubtiliter ftriatis. 
Genicula , articulos utrinque truncatos commic- 
tentia , tumidula, extus fubflriata, gryfeo cine- 
rafcentia, fubftantia? vere coriaceae, tenacis. 
(In imis truncis internodiorum fubflantia , a ge- 

P 3 jiicu- *3° ZOOPHYTA, niculis fuperatur ; in extrema ftirpe articu- 
li lapidei longi funt. Communis vero bafis trun- 
culorum , crufta eft albida , lapidea. ) — Cortex 
pallide cinnabarinus , tenuis, ficcatione friabilis; 
undique afperfus papillis convexis , quorum ofcu- 
lum calyculus , ab exteriori involucro , late 
aperto, diflinclus , connivens claudit. Papilla 
in ramis fuperioribus confertifTimae & contiguae , 
in imis trunculis fparfiffimae & demum vix ullae, 
ibique cortex lsevis. Apices ramorum , crafTo cor- 
tice veftiti & obvoluti. 

Locus: Oceanus Indicus, unde EJchara fa- 
fcialis glomeribus plerumque irihata & immixta 
adfertur. 

I44. I S I S OCRACEA. 

I s 1 s articulata paniculato - dichotoma 
ramofifllma explanata, cortice hinc papil- 
lofo. 

Rumph. amb. VI. p. 234. tab. 85. /. 1. Accaar- 

barium rubrum. 
Raj. hijl. I. p. 63. Pfeudocorallium croceum 

Bocc. epifl. 
Boerb. ind. alt. p. 4. Corallium geniculatum ca- 

pillaceum, apice ramofo, rofeum. 
Morifon. hift. I. p. 657. n. 14. Hippuris faxea 

fulvo-rubra Courteniana , Raj. hift. app. 
Seb. thef. III. t. 104./. 1. Accabaar feu Co- 

rallodendron vuigare rubrum. 
fsinn. hort. Cliff. p. 480. Lithoxylum ramofum 

ere&um articulatum rigidum, ramulis fcepius 

Jiberis opppfitis compreflis, geniculis craffis. 

Linn. I S I S. 23 r 

Linn. pyft. X. fp. 3. Ifis ocracea. 

Ellis act. angl. vol. 50. P. L p. 188. tab. 3. Co- 

ralliura rubrum indicum. 
Belg. Rood Konings- of Leedjes - Koraal. Malaic. 

Carang-mera f. Accarhaar-mera. 

Descri.ptio. 

Stirps fgepe maxima , bafi fupra rupes difTufa. 
Trunei erecti, fubflexuofi, ramofi ; rami> fupe- 
riori maxime latere , in plano undulato ramulofi 
& fubdivifi; ramuli flexuofi, fubfafdgiati , di- 
chotomi , divaricati , fere ubique aequidiflantes , 
rarius inter fe coalitL Corallium faturate rubrum , 
extus erofo ftriatum ac veluti exefum,intusJongi- 
tudinalibus vafculis porulentum; conflans articu- 
Hs lapideis teretiufculis, curvulis, in trunco an- 
tiquisque ramis brevioribus, & in continuum, 
nodofum lapidem confolidatis ; per ramulos lon- 
gioribus, interque divifuras fingulis , utrinque 
truncatis & per intermedios nodos friabilis fub- 
itantiae commiflis. — Cortex tenuis, in ramulis 
craffior, faturatiflime ruber ; ab altero fcirpis ia- 
tere poris papilliformibus , ofculo flellato hianti- 
bus creber. Sed hunc in fpeciminibus rariffime 
perfiflentem obfervamus; cum aeris humiditate 
fatifcat & furfurum inftar depluat. 

/3. Datur Varietas rarior, (nec enim fpecmn 
diverfam effe puto), diviftira fimillima ; cujus 
Corallium ponderofius & foh\dius efl, facilius con- 
folidefcere videtur & colore imprimis a vulgari 
I. ocracea differt; album nempe. Hujus fpecimina 
infigaiter diverfa obfervavi. Pleraque corcicem 
exhibuere durum, craffiufculum , maxime in ra- 
mis; colore aurantio, ab altero flirpis latere pa- 
piilis per truneos raris, verfus ramulos vero cre- 
bris, majoribus, quam in vulgarifunt, fparfum; 

P 4 quas i$2 ZOOFHYTA. 

quas in quorundam fpeciminum fuperioribus ra^ 
rnulis confertiffimas , fpeciem cotulae prominen- 
tiffimse , laciniis octonis fubulatis coronatae & con- 
jriventis referre vidi. — Vidi alia ejusdem fpe- 
cimina, (& elegantiffimum imprimis in Mufeo, 
Serenissimi Principis Auriaci , hujus fpeciei 
omnigena varietate ditato , ) quorum cortex fati- 
fcens fere totus defluxerat. — Iterum aliud, ra- 
morum tenuitate articulorumque longitudine in- 
figne , in eodem extat Mufeo quod tenui cortice 
cinnabarino , velut vernice , obductum , abfque pa- 
piilis , mera puncla flava , ilellaria , ab altera 
llirpis facie exhibet. Contrarium nuper in fpeci- 
mine rubrum intus corallium exhibente vidi ; cor- 
ticem nempe tenuem,yfoi>aw,poris ruberrimo ha-r 
lone fuffufis confperfum. — Infignes & miras hafce 
diverfitates conciliare nemo facile poterit , quam- 
diu plena fpeciofiffimi hujufce Zoophyti hifloria; 
carebimus & conditiones , quae corallii &corticis 
habitum & colorem mutare poffint , ignorabimus. 

Locrrs: Oceanus Indicus. 

N o t m. 

In folo Indico Oceano & M. forte Rubro re- 
peritur haec Ifis. Ibi vero copiofe in fpongiofis, 
mollibusque faxis , & magnis teftis crefcit, fu- 
pra quae explanata bafi diffunditur. Truncos 
diametro binos excedentes pollices ipfe vidi, qui 
ramulos ad duum triumve pedum altitudinem 
erigebant. Rumphius dicit brachii craffitie dari; 
vuigo autem ftirp.es duos transverfos digitos 
craffitie aequare, altitudine vero quaternos qui- 
nosve pedes ; in ramos aliquot principaliores di- 
flribui , qui innumeris parvis ramulis , paffim, 
coalefcentibus reticulum efforment. Idem tra- 

dit, I S I s. 233 dit, extus flavos plerumque effe ramulos , quan- 
quam intus ruberrimi fint , ( quod mihi in ficcatis 
femel omnino vifum;) in boreali vero Ceramse 
plaga varietatem totam fulvam reperiri, rariffi- 
mam, folidam, fatisque duram; Malaice Accar- 
baar-dijinka f. aurantio rubrum, Amboinice Ha- 
tueku-cau vocatam; quse ad ufus medicos tutior 
creditur. Crefcit Jfis haec ocracea circa Amboy- 
nam , inque aliis Indici Oceani locis , in fex oc- 
tove orgyarum profunditate. Ctim aliis Coral- 
liis abforbentibus ab Indis contra venena ex- 
hibetur , fupra porphyriten fcabriorem teren- 
do comminuta ; qua ratione reliquae quoque 
Coralliorum fpecies ab iis praeparari folent. Vim 
diureticam peculiarem hsec nofha habet, unde 
eam Rumphius pro Alcyonio , quam Corallii fpe- 
cie, haberi mavult. Peregrinatores , qui in Indiis 
Corallium rubrum verum crefcere perhibuerunt, 

hanc Ifidem pro illo habuiffe verofimile eft. ■ 

Ellifius ftrudturam I. ocracece egregie defcripfic. 

I4J. I S I S HIPPURIS. 

Isis articulata diffufa alterne ramofa^ 
cortice craffo laevi porofo. 

Imperat. ital. p. 62S. Corallium articulatum. 
Cluf. exot. I. 6. c. 8. p. 124. Hipparis faxea. 
^tldrov. muf. metall. p. 289. n. 2. Corallium 

articulatum. 
Olear. muf. p. 69. t. 35. /. 4. Eippuris faxea. 
Baub- hiji. III. p. 788. 
Bonan, muf. Kirch. p. 265. n. 5. fig. p. 28T. 
Yalent. ind. litt. p. 504. t. 8. /, 2, 3,4. Hip- 

puris faxea. 

P 5 Befler. 234 ZOOPHYTA. 

Bejler. muf. Locb. tab. 23. Corallium articula- 

tum Imperati. 
Boccon. obf. gall. ep. 6. p. 34. tab. Pfeudocoral- 

lium croceum, articulatum, pundtatum, ra- 

mofum. 
Boerh. ind. alt. p. 4. n. 24. 
Rumph. amb. VI. p. 228. t. 84. Accarbaarium 

album. 
Valentyn. Ind. III. tab. 52. Jig. AAA. p. 29. 
Gualtier. ind. tab. 7 b. ad calc. part. L Litho- 

phyton articulatum, internodiis ftriatis, albo- 

fulvidis , nodis vero piceis. 
Seb* ihef. III. tab. 105. n. 3. tab. 110. n. i 3 .2. 
Knorr. delic. tab. A 1. n. 5. 
Linn. bort. cliff. p. 480. Muf. TeJJin. p. 119. n+ 

6. Sertularia ramofifilma , articulis fulcatis. 
» . . fyjt. X. fp. 1. Faun.fu. II. 2220, Ifls 

Hippuris. 
Belg. Konings-Koraal, Nom. barbara vid. infra. 

Descriptio. 

Frutices modo nani denilque, modo procerio- 
res, ad aliquot pedum altitudinem; inclinati, 
inordinati, diffufi. Truncus craflus in ramos va- 
rie fpargkur , alterne ramofos , multoties fubdi- 
vifos. Zoophy tum conftat ex corailio articulato & 
cortice craflb. Articuli e quibus componitur co- 
ralliuni, cylindracei, variae longitudinis, albidi, 
lapidei, extus ftriis longkudinalibus, flexuofis, 
parlimque ramofis exarati. In trunco plerumque 
in continuum lapidem coaliti obfervantur; in 
majoribus ramis fsepe (Seba III. tab. 10. fig. 2.) 
mivre brevitates funt atque torofifTimi; injunio- 
ribus femper longiores, rectiufculi, verfus liga- 
nienta coarftati <% candidiores , quum in trunco 

ex I S I s. 2S5 ex lutefcente vel ccerulefcente fordefcant. Inter- 
nodia conne&ens cartilago confhri&a quafi ; 
ficca coriaceae aut corneolee eft, atque fibrofoe 
fubftantiae. Articuli paffim aliqui proceiTus emit- 
tunt, quibus rami infident ; inque junioribus ra- 
mis , articuli bifurcationum pterique fubbicor- 
nes funt. — Cortex corallium incruftans craflis- 
fimus, habitu corticem Gorgonice Aniipatbis re- 
ferens. In ficco fpecimine obfervavi conti- 
nuum , fordide gryfeum , craiTiifimum , friabi- 
3em ; extus laevem , ramos ruditer exprimentem 
&extremos obtufe terminantem; paifim conta&u 
coniiuentem ; ubique confperfum poris obfoletis , 
vix prominulis , per quincunces fparfis. Sube- 
rofa ei fere natura efl, fed friabilior; porisque 
longitudinalibus seque ac transverfis rarus atque 
fpongiofus quafi redditur. 

, Locus: Oceanus Indicus , M. Mediterra- 
neum (Imper.), Septentrionale (Linn.), Ame- 
ricanum , unde ipfe habui. 

N o T JE. 

Ingentem continuumque huic Ifidi cortkem efle, 
jamdudum Imperatus prodidit ; ut ex iis folis 
ejus verbis , eandem fub Corallio articulato Im- 
perati intelligi debere Jiqueat. Praeter hnnc ve- 
ro & Rumpbium, autores omnes Hippuridis faxea3 
corticem ignorafie videntur. Rumpbium de hoc 
Indici Oceani copiofifTimo Zoophyto fufe diffe- 
rentem audiamus. Diftinguit Accarbaarium al- 
bum pelagicum, majus, (quod ex egeftis tan- 
tum a mari fragmentis trunci ramorumque in- 
feriorum, in continuum fere Corallium coalito- 
rum,qualem Seba tab.Jupra cit. 105. profert, inno 

uiit) s 3 6 ZOOPHYT A. 

tuit,) extus fqualide flavum, intus eboris more 
album, politum, minus fiiicinse fubflamiae & 
fra6lum femper in locis articulationum oblittera* 
tarum difccdens , a littoreo. Hanc vero varieta* 
tem, ad 2| pedum altitudinem crefcere dicit, 
curvam , multos in ramos , paffim coalitos , fpar- 
fam. Truncos habere inclinatos , pollicis cir- 
citer craffitie, plures ex una bafi germinantes. 
Articulos inferiores eife breves, craifas; fupe- 
riores craffitie tantum culmi , vix digiti articu- 
lum longitudine aequantes. In quibusdam fruti- 
culis ligamenta inter articulos ipfis articulis lon^ 
giora efle, in aliis articulos longiores & contiU 
guos, fereque continuum corallium mentientes. 
Imi articuli prorfus coaliti extus videntur; dif- 
fra&i vero intus nigri interftitii vefligium exhi- 
bent. Cortex totam vefliens arbufculam craflus , 
cinereus , fragilis , arenaceus ; ubi pluviae ali- 
quamdiu expofitus jacuit friabilis detergi potefL 
Truncus inferioresque rami , plerumque jam in 
mari corticem amifere , aliaque calcarea fubffcan- 
tia incruflati deprehenduntur. Depuratum co- 
rallium ex albo modo ad ccerulefcentem , modo 
ad fubluteum colorem vergit ; in fuperioribus ramis 
candidiffimum. Diffra&orum articulorum fub- 
flantia ex albo coerulefcit & circa mediam me- 
dullam aliquot oflendit laminarum confolidata-. 
rum veftigia. Articuli in littore diu a mari vo- 
lutati filicum inflar laevigantur ; collifi filiceum , 
admixtumque quafi tofli panis odorem , fpargunt. 
Quo is minus filiceus videbitur , eo prseflantius 
coraliium cenfent Indi. Radix cavernis faxo- 
rum ^q inferit. In ramis paffim cavae verru- 
cae, feu veficulae inveniuntur. Addamus nomi- 
na Barbara varia , Amboynenfe Hatuehu - pute ; 
Malaicum, Calbahaar puti parampuan ; populoruni 

Ce- I S I s. 237 Ceramse orientalis, Sgarofuti; & Hitoenfium , pe- 
lagicse varietati appropriatum , Hatu luli , quod os 
faxeum fignificat. Frequens crefcit haec Ifis in 
Archipelago Moluccano & Amboynico ; litto- 
reum in duum triumve orgyarum profunditate, 
pelagicum vero in abyfiis oceani. Celebre efl 
apud Infularum populos , preefertim Ternatenfes , 
antidotum; & in heemoptoe , dyfenteria, chole- 
ra , contra venena , & poft purgationem ad go- 
norrhoeas quoque & fluorem album fupprimenda , 
inque febribus ardentibus ad cor confortandum 
& minuendum eeftum, neque non contra cepha- 
laeas a tempeftatis fervore , cum aliis mixtum, 
fuper Porphyriten tritum , exhibetur. De qui- 
bus videfis auclorem. 
X. MILLE, 253 ZOOPHYTA. 

X. MILLEPORA, 

DEFINITIO. 

Animal vegetans: 

Corallium folidiufculum , ramofum ; po- 
ris cylindraceis, in axin perpendicu- 
laribusj exferens 
Folypos teretes ( tubaeformes 3 Donat.) 


MUlepo- "j\ /Tilleporarum genus ab Illuftr. Linnceo 

risajfines -LVl, conftitutum , & olim promifcue ab auclori- 

Ejcbarce, ^ us ve j Coralliorum nomine vel fub Madrepora- 

rum generali titulo recenfitum, EJcharis confan- 

guinitate jun£tiffimum eft. Attamen fabrica ma- 

gis continua, fubflantiaque non ex cellulis coa- 

dunatis facta, fed poris tantum cyJindricis, di- 

reclione in Corallii axin perpendiculari, pertufa , 

ab Efcharis fufBcienter diftinguitur. 

MHlepo- ^ n genere Milleporce ftirpes funt calcareas" , ho- 

r<e de- mogenese , ramofoe , extremitate crefcentes ; in- 

fcriptio. tus plerumque longitudinaliter vafculofa? , & ex- 

tus transverfis poris terebratae, quibus graciles 

polypi inferuntur. 

Structura fpecialiori diftingui poffunt Millepo- Differen* i. Altero latere tantum porofas, 

2. Undique porulentas & 

3. Solidiufculas. 

Ex altero tantum totius ftirpis latere poris pef- 
tufae , altero latere crufta lapidea integra loricatse 
funt & fub ea longitudinalibus canaliculis vafcu- 

lof» M I L L E P O R A. 2S0 

lofcC Harurn aliquae , creberrimis in uno pla- 
no ramis, ubique concurrentibus & anaftomo- 
fantibus , reticulatae ; ut M. Retepora> Frondu 
pora , clatbrata. Dichotomae , ramis divergen- 
ribus vel fubparallelis funt M. Ikhenoides & />i«- 
nata ; reptans vero , laciniofa , glomerata & fin- 
gularis M. Hiiacea. 

Quse undique in fuperficie poros habent , circa 
axin medullaribus canaliculis vafculofae funt ; ea- 
rumque quaelibet fere fpecies peculiari habitu & 
fabrica gaudet. Sic enim M. truncata in praerup- 
tis ramorum extremitatibus ad centrum conver- 
gentes canaliculos continuo apponit, in extremi- 
tatis planitie nunquam porofa. Obtufas vero 
ex tremitates undique porofas fiftunt M. cce- 
rulea, miniacea, cervicornis, pumila, pumkofa. Ex 
his M. pumkofa ex cellulis per ftrata coacervatis 
conftans, & modo cruftas aut incompta tubera 
efficiens , modo in Corallium ramofum excre- 
fcens, ad Efcharas natura accedit ; quibus tamen 
adnumerari nequit. Reliquae habitu & ftructura, 
ad folidiores Milleporas viam fternunt. 

Inter folidiufculas M. violacea ex corallio fo- 
lido gemmafcit & efftorefcit futuris ex poris con- 
catenatis. M. alckornis poris adeo exilibus gau- 
det & figura crefcendique modo ita Judit, ut ha- 
bitu & fubftantia confanguineas fibi M. agaricitem 
& calcaream , in quibus tamen pori nulli confpicui 
adfunt, huic generi necelTario adjungat. 

Abundat in Maris Mediterranei quibusdam SerpuU 
tractibus , congeries minimorum & fere capilla- coraltif.- 
rium Serpularum , fafcicuiatim implexarum , quae ca - 
fafciculis fuis ramolis in glomeres celluiofo-cla- 
thratos contextae q(iq iblent. Concretum hoc 
apud Rajum (hift. I. p. 65.) nomine Reticulati 

topha- o 4 o Z O O P H Y T A. 

tophacei J. Bauhini & apud Bocconem (muf p. 228*- 
tah. 7. n. 2. tab. 2. n. 13.) fub titulo male ad- 
plicato Retis marini Imperati , occurrit. In Sebano 
thefauro (vol. III. tab. 100. /. 8.) itidem delinea- 
tur ; a doctiiT. Koelrcuter ( Comment. Pexropol. vol. 
VII. p. 374. tab. 16. /. 3.) pro Tubipom fpecie 
defcriptum extat; & apud Plancum (Lib. de Conch. 
ed. I. coroll. IV. ad p. 18. ed. II. app. p. 113. c. 
27. M&. 19.) Tubularia filogrance denominatio- 
nem meruit ; qui eandem Echini efculenti pabu- 
lum eife cjocet & animaleula truncatorum extre- 
mitatum ofculis exferi obfervavit. 
^ ,. Hujus Serpulce , quam jure corallificam di- 
ajpnes ceres, eompofita ftru&ura & vegetatio coral- 
Millepo- loidea, Serpularum genus cum Milleporis comm.it- 
m. tere, adeoque nova cum Zoopbytorum ordine affi- 

nitate jungere videtur ; quae jam per TubuJarias 
fatis iniignis eft. Quod etiam auget confangui- 
nitatis hujus vim , polyporum in M. truncata 
ftru&ura eft , a Cel. Donati olim obfervata. Hi 
nempe tubam , exactiflime talem , poris corallii 
operculatis exferunt, qualis in omnibus Serpulis 
loco oris obfervatur. 
M Mil- Madreporarum aliquas ob ftellarum parvitateni 
lcporas & obfoletam ftru&uram, pro Milleporis, minus 
acccdunt a ttente infpeclae , haberi poffunt. Sic Madreporas 
Madre- fl am j CO rnem & muricatam a Linnao inter Millepo^ 
ras relatas videmus ; quse tamen , certe ii integra 
fpecimina infpicias , poros evidentitfime intus 
ftellatos fiftunt, eosque non ad axin usque quafi 
terebratos , uti Milleporis femper funt , fed fuper- 
ficiei tantum infculptos. Fatendum tamen eft 
has easdem Madreporarum fpecies & plures 
iisdem affines , indole ad Milleporas accedere ; 
per easque (uti & forte per Milleporam cmuleam^ 

qu<3 M I L L E P 5 R A. 241 

4 

qte poros intus ftriatos , adeoque fubftellatos 
habet,) Naturam utrumcme genus continuare 
voluiffe. 

Prsetereo hic , qiiae infra in defcriptiorie M. lu Millepo* 
chenuidis fufius tradentur , teftulas in dorfo ramo- r* ov*. 
rurh elegantifllmae hujus fpeciei frequentef ob- ria ' 
vias , mihique ovariorum analoga organa cre- 
ditas. 

Quae fi vera 11 1 obfervatio , etiam Cellulariis , Affintiat 
imprimis vejiculiferis fua cum Milleporis tenerio- Ceilula-, 
ribus erit neceflltudo , a quibus ceteroquin & naTUm t 
fubftantia & ftrudlura non longe abefle videbun- 
tur , maxime fi v. gr. M. pinnatam , Cellularics 
eburnece contuleris. , 

Milleporce cum Madreporis & ftatim recenfenda Litbo* 
Tubipora , ordinem Lithophytorum in ///. hm-Ph^ , 
2MEI Syftemate Naturce conftituunt. Mihi auterri Lmm *** 
indole haec genera adeo fortiter Zoophytis reh> 
quis aflimilari videntur & affinitas Millepora- 
rum cum Efcharis & Ifidibus , Madreporarum 
cum Alcyoniis , tanta apparuit , ut ea Zoophy- 
torum naturali ordini non inferere omnino non 
potuerim , deleta Lithophytorum tribu, quam 
Natura redarguit. 

147. MILLEPORA FRONDIPOKA. 

Millepora clathrata umbilicata un- 
dulato - polymorpha , ramulis altero latere 
verrucofis porofiffimis. 

Imperat. ital. p. 631. lat. p. 821. Frondipora^ 

Porus frondofus, Crufta marina. 
$< Bauh. MJl. III. p. 809. Frondipora. 

Q Marfil 04z ZOOPHYTA, ! 

Marfil. bifi. <mar. p. 15©. tab. 34. /. 165. w. 1-* 
3. & /. 166. 

Tournef. inft. p. 576. Efchara marina. 
Mercat. metalloth. arm. VL c. 10. p. 109. Al- 

cyonium polyphyllum. 
Linn. fyjl. X fp. n. Millepora reticulata. 

Descriptio. 

Rete grofTum, medio affixum, varie undula- 
tum , planisque convolutis, concrefcentibus glo- 
meratum ; conflatum e ramis crebris, dichoto- 
mis , ubique concurfu coalefcentibus. Rami li- 
neares, dorfo comprefll , convexi, laeves; al- 
tero latere ( ad inftar digitorum avium) verru- 
cofi; verrucis planiufculis porofiflimis. Pori an^ 
gulofe confertiflimi. Subjlantia levis, alba, po- 
rofa & fragiliffima. 

Locus: Mare Mediterraneum , quodfciam, 
folum. 

N o t &. 

Promifcue crefcit cum M. Retepora , Efchara 
fafciali aliisque. Marfilius copiofam obfervavit 
circa Infulam Riou in 20 orgyarum profundo. 
in corporibus variis duris fixa reperitur. Glo- 
meres rarius pugno majores. Recentis extremi- 
tates carneo colore imbutse funt. — Marjilius 
figura fua ramulorum extrema denticulata ex- 
preflit , interje&is poris , quos longitudinalibus 
fubflantiae tubulis refpondere dicit, quibus pori 
lateraks inofculentur. 148. MIL MHLEPORA. 243 

148. MILLEPORA RETEPORA. 

Millepora reticulata umbilicata in- 
fundibuliformis crifpa, fuperiori latere pu« 

beicens poroiaque. 

Jmperat. ital. p. 630. lat, p. 821. (fig. bona) 

Retepora. 
Rqndelet aquat II. p. 133. Efchara. 
Oefner. pifc. 1575. p. 155. Nom. Rondeleti. 
J. Bauh. bifl. III. p. 809. Item. 
Bonann. muf. Kirch. p. 266. tab. p. 286". n. 10. 
Raj.fyn.p. 31. n. 1. Efchara retiformis. 
Marjil. bift. mar. p. 149. tab. 33. /. io"i. n. 12; 

Madrepora forma rofse. 
Toumef. infl. p. 576. Nom. Rondeleti. 
Ginann. adr. p. 9. tab. 4 /. 9. 
Rumpb. amb. VL p. 247. t 87. /. 5. Reticulurfl 

marinum. 
Seb. tbef. III. tab. 100. n. 11. tab. 101. n. j 5 5. 
jEi/fj cor. £.72. £a&. 25. ./jg. d D. Retepora Im« 

perati. 
Pontopp. nor-w. I. p. 283. n- 9. fa&. 14. /g. /. 
Knorr. delic. tab. A III. n. 3. 
Linn. fyft. X.fp. 7. Millepora cellulofa. 
jy Aubent. ic. mifc. tab. 23. Manchette de Nep« 

tune. 
Belg. Kant Koraal. Gall. Mancbette de Neptune, 

Angl. Liverwort or Agaric Coralline. Malaic, 

Carangrede, 

Descriftio. 

Lamina latse, medio umbilico affixas , fubtur> 

Q 2 bi- 244 ZOOPHYT A; 

binatse, crifpato-undulatae, figurae incertse, fo- 
raminibus oblongis quincuncialibus pertuf£ ~ & 
reticulatce. Retis areolae latere inferiori planiu- 
ieulce, folidae; fuperiori convexiores, minutim 
porofae , pilisque ad poros fparfis , tenellis pube- 
Tcentes. Corallium qub antiquius, eo craffius fo- 
lidiusque & foramina prope umbilicum fere 
claufa a luxuriante lapidea materia , quse etiam 
jlipra corpora , quibus affixus umbilicus,intenuem 
cruftulam diffundi folet. Limbo reticuli novae 
areolae accedunt, ramulorum extremis fucceffive 
concrefcentibus. Subfiantia fragiliffima , folidiu- 
fcula , alba , extus gryfea. 

Locus: Mare Mediterraneum , Indicum , 
Norvegicum. 

N o t m. 

In Mari Mediterraneo frequens in rnpibus , 
Gorgoniis , imo Fucis crefcit ; unde eam fatis celeri 
incremento efTe apparet. Laminae, fi explanatae 
lint, faepe manum excedentes, fed varie crifpa- 
tae , conta<5luque in unum coalefcentes ; unde 
glomeres polymorphi & plicae faepe in cylindros 
coeunt. 

Marfilius circa Riou obfervavit in 20 aut 30 
orgyas alto mari , Gorgoniis teftisque adnatam. 
Maximos glomeres tripollicari altitudine , & 
recens Corallium carneoflavefcentis coloris ef- 
fe> dicit. 149. MIL- MILLEPORA. 145 

I4.9. MILLEPORA CLATHRATA. 

Millepora umbilicata reticulata, ra- 
mulis pJanis dichotomis anaftomofantibus y 
hinc porofis. 

Descriptio. 

Struttura accedic ad M. lkhenoidem. Alba , la- 
pidea , centro folido feffilis ; e quo rami plurimi 
in planum margine fubundulatum expanfi , di- 
chotomi , acuto angulo divergentes , occurfuque 
crebro coalefcentes in reticulum rariufculum. 
Rami valde depreffi, fupra planiores, per feries 
porofi ; fubtus laeves , marginibus denticulati , 
prout M. lichenoidis. Species vere intermedia 
inter M. modo di£tam & Reteporam. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T A. 

Semel omnino ex Indico Oceano allatam no- 
yi ; fed magna tunc copia. Numerofiffima fpe- 
cimina in Mufeo fervat D. Petrus Cramer Am~ 
flelodamenfis cujus dono eandempoffideo. Maxima 
eorum difco fuo vix Florenum excedunt. Struc- 
tura in omnibus quoe vidi fimillima, elegantiffima. 

-iyo. MILLEPORA lichenoides. 

Millepora procumbens, in plano 

dichotoma, ramis fubparallelis denticula- 
rjfS , fupra porofis, 

Q 3 Marfil. M 6 ZOOPHYT A; 

Mar/il. bijl. mar. p. 140 tab 33. /♦ 152-164. 
Seb thef. III. tab 110. /. 10 
Ellis cor. p. 95. tab. 35./. b B. 
Linn.fyjt. X.fp. 8. Millepora Lichenoides. 

Descriptio. 

Frutkuli elegantiffimi, longitudine digiti, in 
plano undulato , ( rupi quibus trunculus infiftit 
plerumque parallelo) ramofi. Trunculus brevis, 
lolidus i bali in rupe diffuiiufculus , flatim in ramos 
inaequaliter dichotomus. Rami numerofi , in plano 
fubparalleli , (tiabellum quali, interdum difcoi- 
deum conftituentesj, extremi craffitie fiii grof- 
fioris; aliqui paffim paucis ramulis fecundis trans- 
verfis pe6tinati. Coralliutn teretiufculum, atte- 
nuatum, inferiori latere folidum, tenuiter ftria- 
tum ; altero convexiore fcabrum, porofiffimum. 
Tori tubulofi , fparli , extimae utrinque feriei promi- 
nentiores , unde corallium utrinque ferrulatum 
videtur. Subftantia alba, fragihffima; intus tu- 
bulis longitudinalibus , quos ftriae lateris dorfalis 
indicant, in poros exeuntibus, vafculofa. 

Locus: Mare Mediterraneum fere folum ; 
at-ex lflandia & Norvegiam alluente Oceano ad- 
latam vidit Dodtijf. Brumnich. 

N O T Jt. 

In plurimis hujus Milleporae fpeciminibus , a 
latere ftriato feu dorfali, per ramos fparlas inve- 
niuntur teftulae , longitudinaliter feffiles , femi- 
ovales, fubcompreffae , linea acuta Jongitudinali 
futuratae & medii marginis plica papillari , obtu- 
ia fubacuminatae. Hae ex lamella tenuiffima , la- 
pidea, flavefcente factae , CoralJio leviter in- 

fcuJp- JIILLEPORA. 247 

fculptae atque continuse funt , & ob ftriam longitudi- 
nalem, bivalvium teftularum, feu Anomiarum par- 
vularum fpeciem mentiuntur ; nec tamen funt. \ 
■ An Ovaria? In nulla certe alia Millepora fimilia 
corpufcula obfervavi , nec in rupibus quibus fre- 
quens M. lichenoides infederat; unde huic fpeciei 
propria organa eife, concludendum videtur. 

Marjilius circa fcopulum flmperial ad Inf. Riou 
copiofam obfervavit hanc fpeciem. Digiti cir- 
citer longitudine efTe dicic ; coloremque recen- 
tis coerulefcenti cinereum vel rubefcentem, fra- 
gilitatem fummam. 

iyi. MILLEPORA pinnata. 

Millepora dichotorna ere&a, po- 
ris tubulofis, pinnulatim digeftis. 

Marfil, hiji. mar. p. 152. tab. 34. /. 167. n, 1, 
3, 4: £f 2 , 3 , 5. (& p. IJ3- tah - 34. /• HS8. 
n, 1-3O Madreporae mufciformes. 

Descriptio. 

Coraliium fubpoilicari ad fummum altitudine, 
craffitie fili groffioris ; eredliufculum , fragile , al- 
bum, intus tubulis vafculofum , extus ftriatum, 
aliquoties dichotomum. Rami patentes, paffim 
etiam divaricati, sequales. Pori tubulofi, ab al- 
tero corallii latere in pinnularum fere transverfa- 
lium paria difpofiti, in quavis pinnula circiter 
quini, exteriores gradatim longiores, & omnes 
extrorfum inclinati. Pororum feu tubulorum exti- 
mus elongatior, unde corallium quafi bipeCli- 
natum. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

Q 4 N 0, 248 Z O O E H Y T A. 

N O T A. 

Marfilius recentium colorem cinerafcentem , 
interdum & viridicantem effe perhibet. Varie- 
tatem refert duplicem : alteram erecliorem , pin- 
nis brevioribus ; alteram diffufiorem , longiori- 
bus pinnis & apice fubramofis. Quam pro di- 
verfa fpecie addit minutam fpeciem, pro ejus- 
dem varietate interea numerare cogor , donec 
eam ipfe viderim. 

152. MILLEPORA liliacea. 

Millepora reptans laciniata, poris 
fupra transverfim feriatis tubuiofis. 

Marjil. hift. mar. p. 153. tab. 34. /. 168. n. 4, 

6. Madrepora tubulofa. 
Ellis cor. p. 74. n. 6. tab. 27. e E. Efchara 

millepora minima , dilute purpurea. , cellulis 

tubiformibus , ordine fere aaquali & parallelo 

difpofitis. 
JPlanc. conch. ed. II. app. p. 112. cap. 25. tab. 

18./. n N. Qpesfima') Madrepora rofacea. 
Lin. fyft. X. fp. 3 £? 5. Tubularia ferpens et 
' verrucofa. 

Descriptio. 

Corallium album , proflratum , lacinia bifida 
primo incipiens , multiplicatis dein divifuris fit 
laciniofum & convolvitur circa corpus, cui ad- 
haeret, mentiturque florum Iridis petala revolu- 
ta. Lacinia lineares , obtufae , patentiufculae ; 
jfupra lamellata^ quafi criftis transverfis , diftan- 
; - r A tibiiSj, MHLEPORA. 2£0 

tibus , duplici ordine. Hae criftce tubulis ere&is 
quaii pe£tinatae. 

Locus: Mare Mediterraneum , & Qceanus 
ad Cornubiam <& alibi. 

N o t /E. 

Colorem corallio interdum fubrubentem ob- 
fervavi; viditque EUifius. Crefcit haec fpecies 
in Mari Mediterraneo promifcue cum M. lichc- 
noide , pinnata, muricata aliisque Coralliis minu- 
tis. Ex Mari Cornubiam alluente allatae Sertula- 
rise eandem crebram , in pifo majores glomeres 
convolutam aut laciniofos paflim & revolutos flof- 
eulos mtnuentern exhibuerunt. — Incipit fem- 
per duplici lacinia , veluti furca, oblique a ru- 
pe aliave cui infidet bafi prodeunte. Laci» 
niae nunquam 2 Jineis parif. longiores obfer- 
vantur. 

15*3. MILLEPORA TRUNCATA. 

Millepora teres dichotoma, ramis 
divaricatis pruncatis, poris undique crebris 
minutis. 

*BeJler. muf. Locbn. tab. 23. Planta hirfuta, 

forma Corallii. 
Marjil. hift. mar. p. 145. tab. 32. n. 154. Ma- 

drepora pifcatoribus Dengueni difta. 
Donat. adr. p. 55. tab. 7. AEb. angl. vol. 47. 

p. 107. tab. 5. Myriozoum. (fig. bonse. ) Q5 De- y S o Z 0-OP HYTA. 

D E S C R I P T I 0. 

Fruticuli diffufi. Corallium gryfeoflavefcens , 
laevigatum & velut vernice obdu&um , tefes, se- 
qualiter dichotomum; Rami (angulis reclo ma- 
joribus ) divaricati , extremi extrorfum craffiores , 
truncati ; contigui coalefcentes. Subfiantia ci- 
nerafcens , fragiliffima , tubulis a fuperficie ver- 
fus axin convergentibus , poroque angufliore ex- 
tus hiantibus pertufa. Pori minimi , inordina- 
tius quincunciales , operculati; in antiquioribus 
ramis obfolefcentes. 

Locus: Mare Mediterraneum , ubifrequens; 
ejusdem vero fragmenta in Oceano Norvegiam 
alluente inventa fuifle a J. Stroem, communi- 
cavit DocliJJl Brunnich. 

N O T JE. ■ 

Donati in hac fpecie defcripfit animales flofcu- 
los , tubulis corallii fefe exferentes ; dicit , remoto 
operculo, quod per frenulum feu mufculum ge- 
minum retinetur , e fingulo poro prodire calycu- 
lum tubseformem , quem fimillimum delineat e- 
jus , qui in Serpulis oris vice fungitur. Dum in- 
tra corallinm retrahitur tuba, mufculi operculo 
affixi porum claudunt. 

0*aflitie trunci hujus Corallii ad fummum ca- 
lami reperiuntur ; at rami vix anatinam pennam 
excedunt. Fruticuli minores , pugni circiter 
magnitudine , diftinclius formam demonflrant. 
Talem fere Marfilii & Dondti figurae expri- 
munt. At glomeres capite humano majores, 
intricatiffimis ramis, reperiuntur. 

Marfilius in littore & fcopulis Infulae Riou fre» 

quen- M I L L E P O R A. sjf 

quentem obfervavit. Profundiora maris loca a- 
mare dicit, usque ad 25 org. Ubique in faxis & 
teftis ereclam crefcere , nunquam 7 vel 8 polj. al» 
tiorem. Recentem miniaceam efie docet, & 
fuccum quoque e recenti expreffum rubelli co- 
loris ,* at ficcatam albo cinerafcentem colorem 
induere. 

1J4. MILLEPORA miniacea. 

Millepora pumila fubramofa rubra* 
punftis crebris lmprefTis minutis. 

Brown. jam. p. 391. fp. 1. Madrepora minima, 
fubverrucofa, rubra. 

Descriptio 

Frutkuhs aliquot linearum altitudine, conflans 
ex trunculo brevi , crafTo , in plures ramulos te- 
nues , decrefcentes multifido. Corallium poro- 
fum , fragile > plerumque cinnabarini , interdum 
pallide rofei coloris ; extus laeve , porisque minu- 
tiffimis , leviter impreffis confltum. 

Locus: Maris Mediterranei , Americani , In. 
dicique Corallia. 

N o t m. 

Color hujus elegantiffimi Corallioli (fl dimimi- 
tivo tali vocabulo uti licet , ) ex Mari Mediter- 
raneo allati , ubi cum variis minutis Milleporis 
promifcue obfervatur, pallide rofeus efle folet, 
interdum faturatior, Quod in Coralliis Indicis 

repe- 2 5 2 ZOOPHYTA. 

reyjeritur pulchre cinnabarinum colorem exhibet ^ 
faturatiflimum vero fpecimina in Coralliis teftis- 
que exefis Maris Americani reperiunda. Ameri- 
cana varietas plerumque verrucse magnse insequa- 
lis fpeciem habet, quae fuperficie fparfos ramu- 
los exferit. 

M. miniaceam pro Corallii veri rubri primordio 
habuit Tournefortius {Acl. gall 1700. p. 35.) & 
multi Curiofi etiamnum credunt. 

ijj. MILLEPORA cERvicoRNis. 

Millepora plana dichotoma , porisr 
Utrinque ordinatis fcabris, 

Imperat. ital. p. 630. lat. p. 820. Porus cer- 

vinus. 
Bonan. muf. Kirch. p. 266. n. 15. tab. 286. n. 13. 
. *Marfil. hift. mar. p. 144. tob.yi.f. 152, 153. 

Madrepora ramis compreflis , miniacea. 

Descriptio. 

Cordllium depreiTo planiufculum , dichotomum , 
angulo fere reclo divaricatum , tripollicarem lon- 
gitudinem raro excedens , varie diflortum. Su- 
perficies gryfeo lutefcens , vernice quafi obdufta, 
ubique obfita poris crebris, limbo tumidulo pro- 
minulis , & operculo , ut videtur , claufis. Sub- 
fiantia albida , cellulofa ; praefertim duplex in- 
tus cellularum itratum , ceualburnum, exhibet. 

Locus: Mare Mediterraneum folum. M I L L E P O R A: 253 

N O T JE. * Strttttura cellulofa & facie hsec fpecies Efcha- 
, ras contingit. — Imperati fupra citatus locus 
i hinc ab innumeris au£toribus ad Efcharam folia- 
\ ceam citatus fuit. 

Marfilianum coralliura Milleporse noftrse flruc- 

1 tura ad amuffim refpondet. Unicum quod afteri- 

I: fcum fynonymo apponere coegit , color eft , quem 

[ Marfilius fuae fpeciei miniaceum , eumque in aere 

I perfiftentem & quafi vernice obductum tribuit. 

Maximum quem invenire potuit fruticulum 111. 

5 Comes depingi curavit ( tab. cit. ). Defcribit 

praeditam poris prominulis in medullam longitu- 

dinalem cavernofam perviis. Dicitque in fco- 

pulis circa Riou, 30 aut 40 orgyis infra maris 

fuperficiem , frequentem crefcere. — Ego paflim , 

cum Retepora llmilibusque , in Gorgoniis antiquis 

inveni. 

156. MILLEPORA pitmila. 

Millepora deprefTa, ramis fparfis 

inordinatis retufis, undique porofis 5 fca- 

briufculis. 

■ 
*MarJil. hift. mar. p. 147. tab. 32. n. 157. tah. 

33. n. 158. 

Descriptio. 

Fruticuli in teflis rupibusque ad fummum tri- 
pollicares, pumili, ramofiffimi, compreffi. C0- 
rallium depreffum , craffiufculum , fubdichoto- 

munij * 5 4 Z OOP H Y T A. 

mum, bafi plana, diffufa affixum; Rami brevl- 
culi, extremo comprefliores , latiufculi, retufi, 
crebro inter fe coaliti. Supcrficies poris minu- 
tis , fparlis fcabriufcula ; fcaoride lichenum faciei 
humance fubfimili. Subjtaniia extus pallide gry- 
fea, intus alba, folida , uti M. akicornis, 

. L o c u $ : Mare Mediterraneum. 

N O T A. 

Marfilii flgura, cujus citationem fupra adpo- 
fui, fpeciem hanc noflram, in Mari Mediterra- 
neo paffim non infrequentem , fatis bene expri- 
mit. Quae vero de fumma fcabritie & friabiljta- 
te ejus infigni dicit, non conveniunt; unde eum 
potius varietatem fequentis r peciei , quam inter- 
dum ramis divaricatis , fubdichotomis & obtufis 
crefcere infra dicam , indigitare voluifle creda. 

157. MILLEPORA pumicosa. 

Millepora multiformis fragiliffima , 
e cellulis gibbis mucronatis coacervata. 

Petiv. muf. 271. Raj. fyn. p. 31. Millepora a-- 

renofa anglica. 
Ellis cor. p. 75. n. 7. tab. 27. F, Efchara 

miilepora inftar pumicis porofa. (Detrita). 

p. 72. tab. 30. dD. ( Integra). 

Linn. fyft. X. fp. 16, Millepora cruftacea. 
p. Marfil. hift. mar. p. 143. tab. 31, 32. /. 149— 

151. Corallium afperum, candicans, adulte- 

rinum Trionfetti. 
Planc. concb. ed. II. p. 113., cap, 26. tab. 17. /•■ 

Efchara abrotonoides, 

D E- M I L L E P O R A; 255 

Descriptio. 

Tota conftat ex cellulis accumulatis lapideis, 
fubglobofis y externe ofculo hiantibus & fub 
ofculo mucrone infigni, lapideo cufpidatis. Ex 
Jiis fine ordine acervatis coalefcit Jubftantia fria- 
bilis, igryfeo cinerafcens, extus ( ob extimas 
cellulas inorclinatas , mucronatasque , & ob obru- 
tarum cellularum inter extimas novas adhuc pro- 
minulos paffim mucrones ) fcaberrima & murica- 
ta. Detrita eadem pumicis aemula, porofiffima 
fit. — Maffas plerumque gibbas , inaequales , no- 
dofas , itidemque cruflas circa varia corpora 
conftituit ,* interdum ramofa fponte flt & in co- 
rallium fatis procerum , ramofifTimum , fubulato 
attenuatum adolefcit, 

Locus: Mare Mediterraneum , & Oceanus 
Atlanticus , imo Indicus. 

N o T JE. 

In Mari Mediterraneo frequentiffime variis 
corporibus accrefcit, nec raro ramofe luxuriat, 
ut Planci , Marfiliique fupra citatae figuraa expri- 
munt. Magnos ramofse hujus varietatis glomeres 
Maffilia allatos vidi. In Mari Germanico & An- 
glico etiam non infrequens , plerumque cruftacea 
reperitur. Inter marina varia ad Promontor. La- 
certa fufcepta in Sertulariis variis eandem inve- 
ni, forma corallii pumili, tenuiter ramofi, fub- 
dichotomi , fpinulis undique hifpidiflimi & ex- 
tremitatibus obtufi. — In Americanis coralliis 
nonniii cruftaceam obfervavi. Oceani etiam Indici 
civem effe , teftimonio funt detrita ejusdem tu- 

bera, 45* 2 O O P H Y T U 

bera , quae in Fuco verficolore Capenfi obfervari fa« 
tis crebro folent. 

Raji huc ckatum fynonymon fupra, praeeun- 
te EWJio, Efchare Iutofce adplicavi. Verurh huic 
fpeciei , una cum Petivenano , magis convenire vi- 
detur. — FJHfius pfirho loco detritam hujus Mil- 
leporce maflulam , deinde vero integrarum a!i- 
quot cellularum congeriem, alio fub nomine de- 
fcripfit. — Marjilius l. c. ramofam tantum va- 
fietatem innuit. — At Plancus omnium optime 
de hac noftra fpecie egit in eo tantum vitiofus 
quod eam pro Brajfica florida Gualtierii , ( quae in- 
fra recenfenda Madrepora damicorms eft,) ha- 
buerit. 

J\n huc quoque referendi firit Tubuli calcarci 
Sggregati & coacervati in maffulas inaequales, 
friabiles, a Jufficeo ( aft. gall. an. 1742. p. 299. 
feq. tab. 9. /. 4..) pro Mjllepora arenofa Raji 
defcripti, dubius haereo. Tubulos Vir fummus 
defcribit ereclos , lineares , novos continuo aii- 
tiquioribus impofitos ; polyposque in iis lineares , 
tentaculis 16 flellatos, caudaque acuta tubulis 
inhaerentes , at non adnatos ; excidunt enim in 
aqua aliquamdiu aflervati. 

ij8. MILLEPORA coerulea. 

Millepora plana laciniata irregula- 
ris fcabra > poris utrinque cylindricis intus 
fulcatis. 

Petiv, gazopb. tab. 10. /. 12. Coralloides Ph1- 
lrppenfis, cceruiea. D E- M I L L E P R A: 2S? 

D E S C R I P T I O. 

E bafi crafla, hmince plures latae, 4 — 5 linear. 
imo femipollicari paflim craflicie , varie tortuo- 
fae, laciniofae, paflim inter fe coalefcentes, mar- 
ginibusque obtufae; undique porofae. Superficies 
cof allii exterior cinerafcens , aequalis , pun&is a- 
cute prominulis , confertis fcabra & poris aei- 
culam facile admittentibus terebrata. Pori tubu- 
liformes , perfefte cylindrici , intus lorigitudina- 
liter porcati ; dire6lione ad fuperficiem perpen- 
diculari usque in intima laminarum , ubi hae exili 
flrato vafculorum longitudinalium permeabiles 
funt, adacli. Subflantia intus obfoletius coeru- 
lea , fibris re&iflimis , a fuperficie verfus vafcula 
medullae longitudinalia convergentibus ftriata. 

Locus: Mare Indicum. 

N O T A. 

Hasc fpecies Madreporis mictoporis , ob poros 111- 
tus ftriatos & fuperficiem minutim fcabram , af- 
flnis videtur. — Quae in Mufeis variis luflravi 
fpecimina, paflim Tubiporam rubram fubflantiae 
bafeos immixtam & inolitam habuerunt. — Ex 
India Orientali afferri minime dubito ; quatn- 
quam a Curiofo , qui eam in Mufeo fervabat , Cu- 
raffoam pro ejus patria acceperim. Huc forte 
pertinet Corallium, quod Rumpbius in regno Be- 
nyn dicit inveniri , ih fcopulis magnorum fluvio- 
rum crefcens, quodque fubcaeruleum effe refert , 
ab inquilinis Akori vocatum , Dapperi Africam p. 
126. eitans. Addit, fecundum alios Akogrice no- 

R men 253 ZOOPHYTA. 

men gerere & in Guinea tanto effe pretio, ut 
pro tribus oblongis ejus fragmentis mancipium 
ematur. 

ifp. MILLEPORA violacea. 

Millei»ora pumila fubramofa vio- 
lafcens, futuris longitudinalibus porofis. 

Rumpb. amb. VL p. 243. Lithodendrum (ao 
characeum rubrum. 

■ 

D E S C R I P T I O. 

Mqffula corallinse in rupibus diffufae , affur- 
gentes ramulis teretibus, obtufis, fubfkxuofis , 
paffim ramofis verrucofisve , fefquipollicaribus. 
Subjlantia intus tubulis vafculofa , violaceo albida, 
in fuperficie tenerrime fcabra & faepe pulcherri- 
iho florum fambuci colore tin&a. Per ramulos 
extus futurce vulgo binae , plerumque oppofkae , 
longitudinales , cellulofse feu ex poris concate- 
natae decurrunt. In quibusdam fpeciminibus ob- 
fervavi paffim crebras infuperficie bullulas, qua- 
les in aduflo glutine fere furgunt; quse confrac- 
tae cellulofitatem latentem prodiderunt ,: effla- 
refcentiumque polyporum quafi gemmulse eiTe 
yidentur. 

Locus: Mare Indicum , unde cum IJide ocracea 
Sc Gorgoniafuberofa promifcue allatam habeo. 2<50 MILr MILLEPORA. z 5 $ 

160. MILLEPORA tubulifeiia; 

Millepora folida ramofa, poris tu- 
bulofis fparfis, ramis confluentibus, ex- 
tremo attenuatis fcabris. 

*MarJiL bijt. mar. p. 147. tab. 31./. 1475:148. 

Madrepora ramis conicis. 

■ 

Descriptio. 

Species fequentis varietati ramofae habitu fi- 
millima , at nunquam palmio altior. Corallium al- 
bum folidum in plano rudibri alterne ramofum. 
Trunci craffi depreffi confluentes ; rami teretiufcu- 
3i , attenuati , paffim coaliti , flexuofi , extremi 
Varie curvati & fcaberrimi. Trunci & anti- 
quiores rami laeves , plerique afperii tubulis craf- 
liufculis, in fuperficie paffim perpendiculariter 
ere&is, cylindricis, truncatis, lumine exili prae- 
ditis. Praeterea pori in toto corallio prorfus 
nulli, 

L o c u s : Mare Siculum. 

N o T J£. 

Marfiliana icon fpeciei noftrae habitum fatis 
bene exprimit, defcriptio minus convenit. Pro~ 
montorio nigro Africes fuam accepit Marfilius. R2 KJr.MIL- 2 6o ZOOPHYT A: 

161, MILLEPORA alcicornis* 

Millepora folida depreffa polymor- 
pha laevis 5 poris minutiffimis obfoletis 
fparfis. 

Gefn* fig.. lap. p. .132 b. n. 1. Chabr. Jtirp. p. 

573. Gypfum coralloides. 
J. Baub. bijt. III. p. 89(5. Corallium afperum * 

candicans, adulterinum. 
Worm. muf p. 232. Alcis cornu figura Coral- 

lium. 
jBocco72. obf. gall. tab. p. 273. fupra. 
Morif hijt. III. p. 656. feft. 15. tab. 10. n. 24. 

Corallium album fragile polyfchides, ramufcu- 

lis contiguis dumofum. 
n. 27. Corallium album digitatum , ramis 

contiguis in latitudinem difpofitis. 
Sloan. cat. p. 1. Hijt. I. p. 50. n. 1. tab. if. 

f. 1. Nom. Bauhini. 
Petiv. pterigr. tab. 18. /. 13. Corallium poro*- 

fum, latum, planum. 
Lbwyd. litboph. p. 6. n. 92, 93. tab. 3. 
Rumph. amb. VI. p. 243. Lithodendrum fac- 

characeum album. 
Brown. jam. p. 390. n. 1. Corallium brachia- 

tum maximum, ramis fubcompreffis aequa- 

libus. 
Royen. prodr. p. 526. n. 3. Millepora plana ra- 

mofiffima, in ramorum fafligio digitata. 
Seb. thef. III. tab. 114^». 1. (y.) & ta &' TI & 

n. 8. O). 
Knorr. delic. tab. A II. n. 3. 
JLinn. fyjt. X. fp. 10. Millepora alcicornis. 

^. Sloan* MILLEPORA,' sffi 

£ Skan. Hift. I. tab. 18. /. 1. ( Gorgoniam in- 
cruflans ). 

tab. 19. (Lagenam vkreaminducens). 

Seb. tbef. III. tab. 106. n. 8. 
Edward. av. tab. 94. 

Descriptio. 

Corallium in gene.re albifllmum , laeve , foli- 
dum, faxeum, tubulis introrfum diredtis pertu- 
f um , quibus refpondent pori obfoleti, imprefli, 
mdnuti, rariufcule fparfi , in junioribus extremi- 
tatibus crebriores ; quibus interfperfi minimi ob- 
foletiflimi feu antiquati ( a nova nempe accedente 
materia femiobruti). Subftantiam tunicatim aecre- 
fcere, in diffra£tis antiquis truncis verficoloria 
flrata, alterne virefcentia, rubicundula, fubcL» 
nerea, alba, probant. Figurce varietates pluri- 
mae fatisque conflantes obfervantur: 

<x> 1. Vulgo , trunci lati , confluentes, margini- 
bus & paflim in fuperficie ramofiflimi palmati- 
que ; erecti vel curvi , varieque difformes & in 
magnos glomeres congefli. Ramuli ubique co- 
nici, obtufiufculi , varie fparfi. 2. Huic varie- 
tati forma affinis obfervatur alia : truncis minus 
latis, ere&is, extremitate multifidis , ramis tereti 
fubulatis, erectiflimis. 

/3. Conftans alia varietas ex M. Americano 
affertur : truncis teretibus , ramofiflimis , ramis 
quaquaverfum fparfis, fubulatis, fubdivifis, diva- 
ricatis. Hsec antequam multiplicatis ramis in 
confufos glomeres coalefcit , divifuram & faciem 
Alcyoriri gelatinofi refert. 

y. Elegantiflima omnium varietas, quae effin- 
gitur in laminas latas, crafliufculas , longitudi- 
iialibus plicis undulatas, fublaciniofas, margine 

R 3 ter- t*62 ZOOPHYTA. 

terminali re&iufculo , arguto. Hae laminae in ru- 
pibus pafTim congeftae , plerumque fubparallelo 
pofitu; interdum tamen fitu variantes, imo de- 
cuflantes aliquse reperiuntur. Altitudo hujusmodi 
laminarum faepe femipedalis. 

$, Notabile tandem hanc Milleporam Gorgo- 
nias faepe varias crufta obducere , unde & ali- 
quse interdum formse varietates oriuntur. Yir- 
gulta Gorgonice imprimis ancipitis , in Mari An- 
tillarum frequentiffimse, hujus Milleporae crufta, 
paffim plerumque interrupta & quafi monilifor- 
mi , interdum craffiori , continua & ramefcente 
obdu6la in omnibus ferme Mufeis proftant. In- 
cruftatos hoc modo Gorgoniae ramos Seba, ' Ed- 
wards & Sloane figuris exprefferunt. — Habeo 
Gorgonice flahelli fpecimen , Antigua allatum, cu- 
jus ramulos minores omnes haec Millepora in- 
cruftavit , nodulum extrorfum in papillae formam 
affurgentem circa fingulum ramulum efficiens & 
retis areolas ferme opplens ; in ambitu vero re- 
ticuli in continuam cruftam diffluxit & in ramos 
fpargi coepit. Huic fpecimini , quod Amiciffimo 
Drury Londinenfi debeo, fimillimum vidi in Mu* 
feo Celeberrimi Gaubii. Qui & bacillum fervat, 
eodem corallio alatim undique excrefcente lori- 
catum. Varia in Mare abjefta corpora Coral- 
lium noftrum crufta obducit & lapides obvios ad- 
haerentesque teftas fubftantia fua includit. Prio- 
ris exemplum eft lagena Sloaneana, & putamen 
effra&um nuclei Cocos nucifera corallio ramefcen- 
te loricatum , quod in Mufeo fuo fervat Dn. C. 
P. Mf.yiiR Amjielodamenfis. Alterum probant 
faxorum variorum , imo co&orum Jaterum frag- 
menta, quse mediis Milleporae noftra mafiis dif- 
fra&is inclufa reperi. — In quibusdam fpecimi- 
nibus inveni parvulorum Oftreorum magnam 

vira , M I L L E P O R A. *£ 3 

vim , fuperioribus ramis infperforum & corallina 
fubftantia obdu&orum. 

Locus: Mare circa Infulas Caribseas & O- 
ceanus Indicus. 

N o t te. 

In vacis ArchipelaguAmericani haec Millepo- 
ra paffim abundantiffime crefcit ; e. gr. ad oram 
feptentrionalem Hifpaniolae (Sloan.)> CuraiToam 
& Infulam St. Euftachii. Ex America varietates 
fupra recenfitas omnes afferri fcio. Quae Ocea- 
nus Indicus mittit fpecimina, fubftantiam fiftunt 
afpe&u teneriorem , candidiorem, minusque du- 
ram ; figuram plerumque varietatis <* 2. men- 
tientia. In Mari Mediterraneo inveniri Mille- 
poram alcicornem nondum certo refcire potui. 

Varietas y. in Thefauri Sebani explicatione 
cum Mufco lapidofo Imperati, infra recenfendo, 
confunditur. 

Incrementum hujus Milleporae rapidiffimurri 
effe muka probant. An extus muco animali ob- 
du£la in Mari vivat aut folis poris animalcula 
exferat , inquirant autoptae. Mihi in hac & fe- 
quenti fpecie Natura cum faxea indole , vegetan» 
di vim & animalem charadterem vere conjunxifTe 
videtur. 

162. MILLEPORA AGARICIFORMIS. 

Millepora alba folidiffima foliofa, 
laminis feffilibus femicircularibus congeftis. 

Imperat. bift. nat. ital. 600. lat. p. 840. Mu- 
fcus lapidofus, nonnullis Halcyonium quintum 
Diofcoridis. 

R 4 B.mcm, *6 4 Zoophyta; 

Bonan* muf. Kircb. p. 289. n. i<5. ex Imperato. 
Sbaw. afr. append. p. 47. tab. f. 1, Alcyonium 

candidum, cretaceum, lamellatum Mans Nu- 

midici. 

Descriptio. 

Lamina femicirculare| , planae , fatisque te- 
nues, margine fubarguto, plerumque fubparalle- 
lae , interdum decufTantes varieque coalitae. Sub- 
ftantia dura , albiffima , folida. Superficies laevis , 
poris confpicuis plerumque nullis. 

Locus: Mare Numidicum & Atlanticum. 

N o t m, 

Fucus verficolor , qui tanta copia Promont. Bona 
Spei mittitur, perfaepe hinc inde cruftulis ^al- 
bis , interdum rubellis vel & virefcentibus , ceu 
tartaro, obdudlus effe obfervatur. Cruftulae lae- 
ves funt & paffim in alas feu laminas fubrotun- 
das exfurgunt. Papillis rariufculis , iine or- 
dine paflim fparfis , obfoletis inftru&ae funt , 
quarum pleraeque exiguo ofculo hiant ,• reliquae 
velut gemmulae funt , fuo tempore in poros pari- 
ter aperiendae. Hae cruftulae ad Milleporam hiq 
defcriptam pertinere videntur , cujus quaedam 
fpecimina paifim aliquibus itidem poris papillari- 
bus notata obfervavi. Pleraque tamen , quae vi- 
di , laeves & poris prorfus deftitutas laminas 
monftraverunt ; videbantur autem emortua quafi 
feu obfoleta efTe , & Corallinis paffim parafiticis 
confita erant. Quicquid fit , determinent autop- 
tae. Varietatem vero fequentis fpeciei effe, 
quanqwam fubftantia utriusque fimillim^ II? > v ix 

cre- MILLEPORA; j<5« 

crediderim : nimis enim conflans M. agarkitif 
figura efl ; nec inveniuntur fpecimina , inter 
eandem & M. calcaream mediae figurae ; prout in« 
ter M. alcicornis diverfiffimas varietates dantur. 

163. MILLEPORA CALCAREA. 

Millepora cruflaceo ramefcens 3 fo« 
lidiffima albiffima lsevis. 

Bonan. muf Kirch. p. 289. n. 15. (Pz7fl).' 
Bejler. muf Locbn. tab. 23, Alcyonium album. 
^ Raj. fyn. p. 32. Boerb. ind. alt. p. 3. Coral* 

liumalbum, pumilum, noflras. 
Marjil. bifi. mar. lab. 3. /. 12—14. 
Sloan. cat. p. 1. Hift. L p. 51. n. 2. tab. 13. 

/. 2. Nom. Raji. 
Petiv. pterigr. tab. 18. /. 5, Corallium album 

nodulofum. (Pila). 
Morif bift. III. p.6$i. Corallium maritimum, 

calcareis rupibus adnafcens. Qcrujtacea). 
Royen. prodr. p. 521. n. 2. Ifis alba fafcicula- 

ta, ramis difformibus tuberculatis. 

n. 3. Ifis nuclei juglandis figura. (Pila). 

Brown. jam. p. 390. n. 2, Corallium minimum, 

fubramofum, glabrurq. 
Ellis cor. p. 76. n. i, tak. 27./. C. Corallium 

pumilum, album, fere lapideum, ramofum. 
% ; — — - /. D. Corallium cretaceum lichenoides. 

Qcrujlacea). 
Borlac. cornub. p. 239. tab f. 2—5. 
Seb. tbef II L t. 108. /. 8. tab. 116. /. 6. (ra- 

mofa. ) /. 7. (Pila). 
Planc. concb. ed. II. pajfim. tab. 10. e > b. tah, 

13 — 17. bafes. Petrobryum. 
Corallium album Ojjicinis Londinenjibus. 

R 5 De« $66 ZOOPHYT A. 

Descriptio. 

Corpora in Mari omnia cruftis laxis , Liche- 
num cruftaceorum aemulis , undulatis obducit ; 
lamellatim augetur & aflurgit modo in papillas 
obtufas , modo in trunculos teretes , imo in Co- 
rallium faepe fatis procerum, (palmi & quod 
excedit altitudine,) teres, ramofiflimum fubdi- 
chotomum ; cujus rami intricati crebro inter fe 
coalefcunt, extremitatibus nunc obtufi , nunc 
fubulati. Subflamia albiflima, gypfo durior, fo- 
Jida , extus laevis & cretaceo faepe polline obducta. 
Pori omnino nulli, (a) ne lente quidem adhibi- 
ta, apparent. 

Locus: Oceanus imprimis circa Americam, 
& M, Mediterraneum. 

N o t m. 

Eflentiali generis charaftere , ppris nempe , 
deftituta haec quoque fpecies, Milleporis tamen 
habitu & fubflantia Mc adjungit. Eam Zoophy- 
tum mere lapideum , omnique molli vel organo 
vel integumento deftitutam fuifle, vix credibile 
eft. Ego potius, dum inMari viget, periofteo 
quodam animali praeditam efle fufpicor. Lar- 
gus cretaceae [naturae pulvis, quo plurima ejus 
ex America allata fpecimina manus inficiunt, 
hujusmodi aliquid adfuifle teftatur. Et quan- 
quam Celeb. atque Amici(f. Schlosserus Braft. 
I Am- 

(a) Ellijlus quidem poros huic Corallio, quales Coral- 
linis infra recenfendis, tribuit, & Barlace in Pilis hujus 
fpeciei muricatis prominentium trunculorum extremitates 
polyporas effe dicit; ego vero neuuum invenire potui, 
quamvis cmiofe quajfivcrim. M I L L E P O R A. 26j 

Jm/lelod. felicijfimus & Soc. reg. Lond. Socius. 
mihi affirmaverit, in Portu Falmouthienfi recens 
mari edu£ta hujus Milieporae fpecimina & cu- 
riofe infpe&a ne minimum quidem mucofi invo- 
lucri veftigium exhibuiile ; hoc tamen in loco 
natali hujus Milleporae vero & in vigentibus e- 
jus fruticulis , fecus fe habere fortaffis reperie- 
tur. Omne enim quod in praediclo Portu obfer- 
vatur corallium , non ibi natum credo , nec affixum 
reperitur; fed, Sleaneo quoque monente, potius 
ex Mari Americano vi maris & ventorum ad- 
vectum fuiffe videtur. Ita tamen in praedicto 
fortu copiofum eft, ut illud e mari in agros con- 
verrant accolae , ad eosdem pinguefaciendos. 

In fruticulos coralloideos elegantiflimos circa 
Americam praefertim excrefcit. Tales ex Freto 
Magellanico habuit Sloane L c. & fpecimen de- 
lineavit Seba (t. 108. /. 8. t. 116. /. 6.) Ad 
Angliam & Hyberniam ramofum & undequaque 
liberum reperiri folet, nullo trunci vel bafeos, 
qua affixum fuiffe videatur , veftigio ; figuram ejus- 
modi Eilifius (t. 27. C. ) exhibuit. In Mari 
Americano&, nififallor, Mediterraneo quoque, 
non infrequenter reperiuntur Pilce fphaeroideae vel 
ovales hujus Corailii , verrucis, papiilisve, in 
trunculos faepe elongatis muricatae, quae nuliibi 
affixoe fuiffe videntur. Has Elhfius Bezoar Co- 
railinum ingeniofe vocavit. Easdem Bonan- 
ni & Petheri icones , unicaque Sebce & Bor- 
lacii exprimunt. — ■ Anaiogae naturae cum Corai- 
lio noftro videntur eile cruftae , quibus rupes 8t 
heterogenea varia in locis corailiferis M. Ameri- 
cani & Mediterranei incruftari obfervantur. Has 
Ellifius fpecie diftinxit ; nec difputo. Coioris funt 
hae cruftae plerumque albi, interdum cinerafcen- 
tis, rubelli, viridefcentis. Poros in iisdem ne 

op- 268 ZOOPHYT A: 

optima quidem acies, lente etiam adjuta, dete- 
git. Pro mero aquae marinse fedimento haberi 
poiTet, nifi inaequali craffitie in iisdem faepe lo- 
cis reperiretur, & Lichenum leproforum adinflar 
undulatim f^e diffunderet. — Borlace credit ma- 
teriam, e qua Corallia & teftacea producuntur, 
in aqua maris abundare , fpatofo - argillofam , e 
terrenis ftratis fundi maris elotam , aut corporum 
marinorum depereuntium diflblutione aquae ad- 
mixtam. Hujus virtute maris fpumam arenae 
littoreae modo fertilitatem , modo lapideam du- 
ritiem conciliare dicit. Eandem, ubi abundat 
& pondere fuo fubfidet, fundi maris quieta loca 
aequabiliter incruflare putat, aut circa plantas 
varias colligi , accumulari & cortice Gorgonias 
atque Fucos veftire, animalculis nidos praeben- 
tem ; verum ubi fubfedit , agitatione undarum 
in lichenoidem formam effingi, aut in ramofas 
varie figuras tornari. An fe&atores habitura fic 
hsec fententia , non dixerim. 

Huc videtur referri pofle famofum in Belgio 
Incrustatum Rakaniense, de cujus hiftoria, 
quicquid hucusque collegi , hic breviter tradam. 
In Peninfula Voornana ad Pagum Rakanje eft lacus 
In longitudinem extenfus , quem ex obruto anti- 
quitus & deleto quodam Mofae oftio fuperefle 
dicunt , quique, nullibi orgya fere profundior 
mihi vifus, variae paflim latitudinis eft & ab A- 
quilonio latere verfus Africum fere tendit. Fof- 
fse pratorum plurima? in hunc lacum {qCq exone- 
rant , cujus nihilofecius aqua praeter colorem fubvi- 
ridem , marini oamulum , aliquam falfedinem etiam- 
num fervat , maxime aeftate infignem , cum aquae 
minus copiofe ex pratis affluunt, (juae hyeme, 
ubi abundant , catara&is in Mofam ipfam exone- 
ran|ur. Fundum fabulofmn inveni , humo ex 

pratis M I L L E P O R A. *$$ 

pratis advefto nunc lutofum , Tellinis & Pec- 
tunculis confperfum, quae lacum olim communi- 
cafle cum mari fatis indicant. Plantae in toto 
lacu pauciflimae; Lemna nulla quanquam in ca- 
nalibus abundet; Ceratophyllum tantum ad oftia 
foflarum ; folum paflim Equifetum fubmerfum ad 
oras lacus crefcit , quae praeterea ubique Arundins 
& Carice acuta obfitae funt. Pifces in lacu 9 
quanquam falfuginofo , plurimi capiuntur : Efox Lu- 
cius , Perca fiuviatilis , Cyprini rutilus , Albula , Tinca 9 
& Carpio , atque Murena anguilla. Infeftorum 
marinorum folum Cancellum Pulicem in eo notavi; 
is vero , in rupibus Jacus flatim defcribendis , om- 
nes cavernulas opplet & numerofiflimus circum- 
natat. Zcophyta exigua ibidem reperiunda fu- 
pra paflim recenfui. — Maxime vero notabile 
& quod Belgas ad vifendum quafi miraculum 
undique adlicit , congeries efl fcopulorum pro- 
pe oram lacus Coro obverfam. Area ibi efl 
oblonga,vadofa,plurium perticarum longitudine 
&latitudine, ubi aqua aeflate vix ad tripedalem 
altitudinem furgit, tota maflis cavernofis, irre- 
gularibus , variae magnitudinis , fabulofo fundo 
incumbentibus conftrata. Ex his coacervatis 
ii , quorum interefl , quique advenas cymba ad 
aream laeus fcopulofam deducunt, rupem extra 
aquam prominentem , conicam exflruxerunt , quam 
Rupem Rakanienfem (Rots van Rakanje) voci- 
tant. Auflralior haec eft vadi fcopulofi termi- 
nus ; Aquilonem verfus locus efl ubi in media 
aqua Carex acuta interfcopulos fundo inflratos ex- 
crefcit. Scopuli vel maflae extus tuberculis convexis 
incequales, ex aqua edu&ae fere omnes in latere 
inferiore cavernofiflimo , & diffradtae intus quoque 
late, exhibent Efcbaram cruftulentam fupra (pag* 
S9.) defcriptamj & ex ejus magnis glomeribus , 

crufta i7 o ZOOPHYTA. 

■ 

crufta deinde tartarofa, corallina obveftitis, ortss 
effe videntur. Diffra&a crufta folidiufcula du- 
raque invenitur, coloris gryfeo albicantis, qua- 
lem & extus induic foli & aeri expofita , quum 
fub aqua latentium fcopulorum viridi fufcus effe 
foleat. Praeter has vero maffas , per aream 
iftam fparfi copiofiflimi reperiuntur cylindri fub- 
flantiae fimillimse lapidofae, plerumque trium qua- 
tuorve , raro feptem pollicum longitudine , dia- 
irietro ad fummum fefquipollicari , plerumque 
lumine intus triquetro cavi , & extus quoque , 
femper fubtriquetri ; quorum diffraelorum fub=> 
ftantia lamellofa fucceffivum incrementum clare 
ihdicac; Horum eyiindroruni origo hsec efh 
Circa Caricis acutce , quse in parte areae crefcit , 
culmos triquetros, usque in fecundum imo ter- 
tium annum durantes antequam putridi proci- 
cidant , primo anno mucofum magma colligitur ; 
deinde generatur crufta tenuis , quae mihi an- 
huo fpatio vix chartse groflioris craflitiem aequi- 
rere vifa eft , extus granulofo jcabra , cinerafcens , 
friabiliflima , maxime poit ficcationem. Hanc 
verfus aqua fuperficiem crajjlorem effe conftanter 
obfervavi. Quicquid caricum extra fundum fa- 
bulofum prominet ea obdu£tum eft. Ubi 
craflitiem & confiftentiam adepta eft crufla, 
procidente quamvis & intus putredine confumta 
Caricis portione, crefcere tamen exterius pergit 
in omni fuperficiei 'punclo & dimidii faepe pol- 
licis craflitiem acquirit. Intima cruftae ftrata, 
in diffraclis craflioribus cylindris, folida, com- 
pa6ta , grvfeo aiba offenduntur; exterior vero 
tota fubftantia rarior, & velut e confertiflimis 
& contiguis fere trunculis extus retufis conitare 
videtur. Hi trunculi, in cylindris nonnullis, qui 
parte fui mtra fundi arenam lotuiffe videntur , ea 

parte M I L L E P O R A. S7t 

parte minus incrementi coepifle obfervantur, at 
in eompa£tiorem coaluifle fubflantiam ; cum in 
portione eorundem, quae in aquam prominula 
fiiit , e contra elongatce & luxuriantes efle foleant. — 
Haec omnia, & facies concreti externa, fimil- 
lima Bezoar ab Ellifio fic vocati corallini & re- 
liquarum Milleporce calcarece incruftationum aemu- 
la, eam ejusdem efle naturae, primo intuitu cui- 
vis facile perfuadebunt. Sed graviora addam, 
quae Incrufiatum Rakanienfe non tophaceum concre- 
tum ejfe , fed vegetanti vi infita crefiere, & corallio- 
rum analogce indolis ejfe probant. 

Primum, Ci tophus eflet, aqua lacus in quo 
generatur & fundus principia ejusdem genera- 
tioni apta contineret & per analy fin chemicam lar- 
giretur ; verum curiofiffimi labores hujusmodi 
nihil detegere potuerunt & diu aflervata aqua ni- 
hil admodumj fedimenti fecernit. Dein , cur 
in exigua tantum lacus area , hoc incruftatum 
produceretur, dum in omni reliqua ora diuturno 
tempore vix leviflimae cruftae veftigium nafcitur, 
& in ora etiam areae fcopulofae proxima arundi- 
nibus ne hilum quidem accrefcit ? Pali aliquot 
in feptentrinaliori lacus parte reperti , qui feculo 
forte ibi infixi fub aqua latuerant, parte extra 
arenam prominente cruftam vix dimidiae lineas 
craflltie , cinerafcentem & extus granulofam ac- 
quifiverant. Cur aqua uno potius loco, quam 
altero tophum deponeret ? Porro-fundus hujus 
aquae, (quse pro ftagnante habenda eft, quan- 
quam apertis interdum catara&is effluat,) cur, 
non totus crufta tophacea obducitur & cylin- 
dri , qui nunc liberi reperiuntur , inter fe & cum 
fundo fcopulisque concrefcunt & confolidantur, 
fi ex fedimento aquae oritur concretum noftrum? 
Cur deniqne eylindri a qui in arena projefti altero 

ne- *7* zoophyta; 

neceflario lateri incumbunt , nihilofecius aequa^ 
biliter plerumque in omnem directionem craffi- 
tie crefcunt , aut cur externe cavernofa ac trun- 
cuiis brevjflimis , confertis, retufis quali muri- 
cata funt , & non continuo topho folido lamel- 
latim obducuntur? Laeves enim laminas corpori- 
bus obducere tophaceae aquse folent, nec granu- 
lofas atque tuberculofas ; motus etiam aquarum 
requiritur & diffipatio, ut deponatur tophus. 

Videamus fbrtiffimum analogiae,, inter Concre- 

tum noftrum & Milleporas [olidas , argumentum , 

ex chemica ejusdem analyfi petitum. Ex pulvera- 

tis Lncrujiati Rakanienfis aeque ac Mittepqrce alcicor- 

nis fragmentis & retortae incl.ufis , fortiffimo 

igne, praeter aquam & pauxillum materiae gluti- 

nofae, omnino nihil expelli poteffc ; nec materia 

fnutatur. At calcinata refidua utriusque, prae- 

fertim Incruftati , materia quartam fere ponderis 

partem amittit & tunc, in Veram ealcem ani- 

malem mutata , alcalinam fixam nat.uram prodit , 

Syr. violarum virideni & Splutioni fublimati au- 

rantium colorem concilians. Nihilofecius coc- 

tione cum aqua nihil alcalini ex calce elui potefh 

i\ffufo Spiritu vitrioli eadem eftervefcit ftrenue, 

ingraciffimo cum odore empyreumatico , fere 

animali, & duplum fui ponderis faturat , tum- 

que magma mediae naturae effieit ; a quo aqua di- 

luto & per charteum filtrum . t-rajecto , . fecedit 

materies atra t ,tenax, infipida, vix oleofa, ni- 

hil enim animalis olei ex ea igne elici potuit. 

Solutio verp hoc modo dikita, evaporatione to- 

ta avolat, exigua terrse- albae , inertis portione 

lelidla. 

Si bic reiata, c.um hiftoria Incrujlati Rakanien- 
fis nuper in Aftotum S&cietatis Harlemenfis VoL 
VUL P. IL p. jo. 6? feqq* communicata con- 

feras M I L L E P O R A. 273 

feret quis, vel iftius autoretn, vel me, diver- 

iidfima tradentem, eertiffime erroris vel fallaciaa 

reum eife fibi perfuadebit ; nec immerito. Maxi- 

me in eo haiiucinatur praedictae relationis autor, 

quodConcretum iftud non calcareae, fed argillofae 

& in igne durefcentis naturae effe dicat & ex de- 

pofitis argillofis particulis aquae , eo locO, ubi 

copiofius accrefcit, iri vorticem contiDiio, ut 

perhibet, agitatse , oriri credat. Facillimo ta- 

rhen experimento uflionis patientioris calcareae 

naturae effe facile apparet. Et argillofus in toto 

]acu fundus abeft; nec motus ulius in aqua ap- 

paret , (nifi forte ubi catara&is effluit copio- 

fior,) imo ne caufa quidem detegi potefl , qusB 

vorticofam ei dire6tionem eonciliare queat. 

Peccavit praeterea in hoc relationis citatae Au- 

tor , quod , pro Carice acuta , Scirpi fpeciem in 

lacu crefcere dicat , & quod Tubulariam gelatino- 

fam fcopulos copiofe incruflantem pro BylTo 

fumferit ; ut alia omittam. In eo laudandus ce- 

teroquin eft , quo.d bonas Incruftati Rakanienjis 

fupra Efcharam pariter ac circa Carices f generati 

icones dederit (vol. cit. tab. I. f. B — L. ). 

Sub Adarces nomine Diojcorides Incruftato 
noflro analogum quid intellexiffe videtur. Dixit 
autem Adarcen eoncretam effe falfilaginem , in 
locis paluflribus Cappadociae circa arundines a- 
liasque plantas generatam, quaeque per ficcita- 
tem em.ergit. ( Vid. Aldrov. muf. metall. p. 213.) 
Quod Rumphius Saxum calcareum (amb. VI. p. 
249.) appellat, affine quoque huic fpeciei con- 
crementum efle videtur. 

<€>> 
V 

S XL M A- 2:4 Z O O P H Y T A. 

XI. MADREPORA. 

DEFINITIO. 

A N i m a l modo fimplex , modo vegetans : 
Corallium fepius plantaeforme 3 cellulo- 
fum , vel in apice vel fuperficie ter- 
minatum 
Stellis lamellofo - ftriatis , polypiferis. 

Madre- ~\l\ adrepor£ nomen ab Imperato primum 
porarum |yJL fpeciei impofitum , a Marfilio deinde ad 
diftribu- omn j a Zoophyta lapidefcentia tranilatum & a 
Boerbaavio quoque & Teurnefortio minus ftri&e, 
porofiffimis Coralliis adplicatum, primus Linnams 
generi cuidam Zoophytorum exactius circum- 
fcripto appropriavit, eorum nempe quorum la- 
pideum fceleton flellas lamellofas, cavas exhi- 
bet. Et huc priorum autorum Poros , Fungos 
marinos & Corallia pleraque deduxit ; totum 
vero Genus diftinxit in Madreporas fimplices , 
ftella unica praeditas, compofitas ex pluribus fim- 
plicibus , diftindlis & proliferis colle6las , & 
aggregatas e ftellis multis in unam malfam co- 
adunatis factas. (Amcenit. acad. voL I. p. 7$>§. i). 
Qrdo. Has fuas Madreporas Linnaus, cum MiJlepo- 

ris & Tubipora , diftinclo a Zoophytis ordine 
collocavit, quem, duce Boerbaavio, Lithophy- 
torum vocavit ; & miro circulo Lithophy- 
ta pro fabrica animalculorum ex ipfis tamen Li- 
tbophytis pullulantium , propofuit. Quod tanto 
magis mirum videbitur , (i refpexeris , Corallium 
rubrurn verum, quamvis cortice animali obduc- 

tuni MADREPORA. 275 

tum & flirps animalis vegetans haud dubie vo- 
candum, incer Madreporas tamen , adeoque in- 
ter Lithophyta ab eo relatum fuille. 

Primus , ad Animalia pertinere Lithophyta , Ai 
fufpicatus efl Impcratus , impulfu obfervationum malia. 
quas in Madrepora imprimis ramea fecerat. Dein^a?*/^, 
Rumpbius docuit , Madreporam fungitem effe Uo% 
quafi teftam incumbentis animalis , fmgularis 
ftruclurae ; Idemque praeterea fere in omnibus, 
quae defcripfit , Maris Indici Coralliis pariter 
ac Zoophytis recentibus gelatinam animaiem , 
pifculentam adeife monuit. Peyffbnellus tandem 
Lithophyta folidiffime animali regno adfociavit 
& Madreporas fpeciatim pro animalium meris 
teftis aggre^atis habuit. Primus & folus huc- 
usque Donati confirmavit haec , data curiofa polypo- 
rum ftellas Madreporae occupantium , in una ial- 
tem fpecie, defcriptione ; & obfervationum , 
quas promiferat , in reliquis Maris Adriatici 
Zoophytis faclarum ingens pofl fe reliquit de- 
fiderium , quod nunc deperditione adverfario- 
rum atque fpoliorum , quae ex Mari Rubro re- 
miferat, etiam exafperatur. 

Obfervationibus deftitutus , quas hic de Ma- 
dreporarum natura proponam conjecturas prQ 
errore vacuis venditare nunquam audeam. Sunt 
tamen haec, quae verofimillime ex attenta con- 
templatione flruclurae & compofitionis reliquia- 
rum in Mufeis affervarl folitarum , lapidei nem- 
pe earum fceleti , confici poffe videntur. 

Quas fimplices Madreporas ' Linnaus vocavit , 1. M* 
funt quafi bafis , os lapidofum, tefta, cui im f m P li ' 
plantatus , adnatus , continuusque efl polypus , ces% 
ex ovulo folitario ortus , nunquam prolifer , 
fed in magnitudinem tantum cum fua tefla feu 
bati crefcens. Sunt itaque ia Mufeis affervati 

S % Fuiu s>?6 Z O O P H Y T A. 

Fungitce vere pars animalis marini ,, ftructurae* 
fingularis , cujus defcriptione exa6liori , quam 
quae a Rumpbio data fuit , adhucdum caremus. 
Valet hoc de M. verrucaria , fungite^ ecbinata^ 
lacera atque trocbiformi. Harum fpecierum in- 
terdum plura uno individua, confertim nata 
ideoque fubconfluentia , fequentium ftrucluram ae- 
mulantur. Interdum & luxurians fpecimen mar- 
.gine crifpatur , & laciniofum evadit. 
2. M. Dantur Madreporas in maffas multiformes ex- 

concate- crefcentes , quse ex primordio paucarum fbel- 
nate. lularum fenfim multiplicatarum ambitu {^q dif- 
fundunt & in medio in craflitiem quoque cre- 
fcunt. Hae fuperficie exhibent ftellas irregula- 
res & concatenatas , marginales adhuc paffim im- 
perfeclas. In his vix poteft dubitari , anima- 
lem fhbftantiam continuam & centris ftellarum 
•infertam fuperficiem obveftire ; prolem nempe 
margine maxime accedentem a matribus nun- 
quam fecedere. Sunt hae Madreporae unicum 
& vere continuum , at ex pluribus compoficurn 
animal; quod imprimis in M. Pileo & Etepban- 
toto apparet. M. agaricites hujus itidem naturae 
eft,at cum ejus ftellse non tantum margine ac- 
cedant , fed in difco quoque multiplicentur , in 
plicas quafi affurgit ea , uti EJchara multi- 
plicatis in difco cellulis in frondes. Pertinet 
ad hanc quoque claffem M. crajiacea. 
b. M. Ad concatenatas proxime collocanda? erunt* 

conglome- quas jure conglomeratas dixeris : M. labyrinthica , 
rate. maandrites , areolata, Lacluca & exeja. Horum 
primordium fimplex pariter ftella eft, quae cre- 
fcens margine in lacinias numerofas finuatur & 
crifpatur, prole fimul difcedente & maternis 
laciniis in anfractos difYufis f^ft interferente ; 
unde tandem formatur maffa mseandritica , quae 

fu- MADREPORA. 277 

fuperficie anfra&us fteilarum contortuplicatos con- 
tiguosque exhibet& cum in medio craflitie crefcac 
ambituautem lentius di)atetur,inhaercnTphaericam 
plerumque aut convexam formam tendit. Has 
Madreporas Hill & Browne Mycedia appellarunt. 

Subflmilis eft Madreporarum aggregatarum , ^.M.ng. 
prout a Linnao quoque vocantur , apud Brownium gregat<s. 
Astkem nomine donatarum & fub generali vulgo 
Aftroitarum denominatione venientium ratio. Non , 
uti Feyffmellus (att. angl. voL 42. art. 75. pag-. 
467.) putavit, ex gregariis polypis feu glome- 
ratim depofitis ovulis hae fiunt. Primordium eft 
fteila itidem folkaria , quse primo verruculae in- 
flar marinis corporibus accrefcit & au6ta latera- 
les generat proles. Hae modo inftar ramorum 
afcendunt , uc in M. ftexuofa & obfcurius in aliqui- 
bus aftroitarum fpeciebus apparet ; modo contiguae 
quidem matri , at difcretae tamen obfervantux : 
femper autem novas denuo proles agmini ad- 
dunt, unde oriuntur cruftae primo convexae & 
tandem hemifphaericae , mediis ftellis adultio- 
ribus in cylindros afXurgentibus , dum novae in 
ambitu proles adhuc cotulae parum profundae 
fpeciem fervant. Harum itaque pleraeque cre- 
fcendi modo & ftructura Alcyoniis dijformibus 
iimillimae reperiuntur ; quibus & ab EUifio com- 
paratae fuerunt, (att. angl. voL 53. p. 432.)* 

Ex Madreporis aggregatis eae in quibus late- 
rales proles non ramorum modo e matribus pro- 
deunt, fed margine accedunt, uti Alcyonia crufta- 
cea , ex fubftantia Mo. diffundente ftellas vi- 
dentur progenerare , per efHorefcentiam quan- 
dam. Dantur enim latiflimae earum laminae , 
adeo exigua? craflitiei , ut prolificationem ramo- 
fam hic non locum habuifle clare appareat. Ob- 
fervatur interdum in aliquibus hujus farinae fpe- 

S 3 ciebus s 273 ZOOPHYTA. ciebus , quod , pereunte agmine ftellarum , aliquae 
fuperftites ultra excreverint & lateralibus pro- 
libus ex fe generatis , novum antiquo agmen in- 
flernere cosperint. Pulcherrime ea omnia pro- 
bat M. cariophyllites. Haec nempe ex paucis cy- 
lindris liberis, cruftae lapideae infidentibus , api- 
ce ftellatis conftat; quorum paffim aliqui extre- 
mitate proliferi fiunt & faepe mortuos vicinos 
novo inftaurato agmine obruunt , cruftam in 
ambitum crefcentem dirTundentes , e qua novae 
continuo ftellae f. cylindri pullulafcunt. 

Adnumerari debent aggregatis M. caryophyl- 
lites , organum, favites, ananas , radians , jtella* 
ris , quae omnes cylindros llmplices exhibent ; 
& ramofe proliferae M. flexuofa , calycularis , a- 
Jlroites, porites. 
M fo m His ultimo loco enunciatis ftructura & cre- 

cbotomce. fcendi modo proxime fuccedunt Madreporae, 
quas bene dickotomas diceres ; quarum tantum M. 
angulofam , fajligiatamque novimus. In his co- 
rallium fucceffive bifurcatur in ramos apice 
polypiferos& tantum in longitudinem crefcentes, 
marcefcentibus infimis truncis. Bifurcatio ra- 
morum hic vere fit per bipartitionem Polypi ter- 
minalis , in duos fenflm difcedentis , ad nor- 
mam multiplicationis & ramefcentiae in Brachio- 
nis fupra obfervatae. 
Af. ve . Ad verius vegetantes Madreporas pervenimus ; 

getanus. qua3 non apice tantum crefcunt & ramefcunt fed 
tota quoque fubftantia , arborum ad inftar , au- 
gentur: ita ut trunci craiTiries femper fruticuli 
animalis , in ramos fenfim attenuati magnitudini 
proportionata fiat. Infigne hujus naturae exem- 
plum in M. ramea habemus , cum qua indole 
conveniunt M. dijcoides, turbinata, oculata, bir- 
ta> virginea, rofea, Crater , digitata, damicomis 

& M A D-R-E-P-O-R A. 279 

Sc fsriata. Hae omnes vegetant • plantarum 
more & adolefcunt. Quid quod in aliquibus 
vera gemmatio obfervatur ? Siquidem in 
M. oculata peltulae terminales margine nodum 
producunt, qui aperitur & in novam fcyphifor- 
mem peltam fenfim panditur ; & in M. rofea ubi- 
que, ex antiquioribus quoque ramis & ipfo trun- 
co corallii emergunt paifim bullulae cavoe , in 
ftellas polypiferas aperiendae, adeoque gemmae 
genuinae. 

Obfcurum annon his adjiciendae qiioque fint<5. M. «- 
M. muricata , porites & fohofa. Duo priores fe- nomala. 
cundum quorundam fpeciminum indicia, crufta- 
tim accrefcere videntur , vel ex ftellis novis 
continuo emergentibus & priores obruentibus 
accumulari; vulgo tamen vegetantem indolem 
fortiter produnt. Sunt foriltan inter Madrepo- 
ras vegctantes & aggregatas mediae a Natura con- 
ftitutae. 

Ex his apparet quam diverfae inter fe fint ScM.ftei- 
indole & habitu Madreporce. Conveniunt tamen icV * 
in eo omnes quod Corallii folidioris extremitati- 
bus vel fuperficiei infculptas gerant cavernulas 
concavas, infundibuliformes , tubuliformes; in- 
tus vel ftriis porcatas vel lamellofas , imo lamel- 
lis produ<5tioribus fsepe mukiloculares ,• in qui- 
bus organa Zoophyti mollia , polypi , feu rlo- 
fculi animales (quocunque nomine uti velis,) 
refident. Hac cavitatum polypiferarum ftruftu- 
ra a Milleporis omnibus , poros usque in intimani 
fubftantiam adaftos , tubulofos habentibus , diffe- 
runt Madreporae , etiam iftae ex vegetantibus , 
quas ftellarum parvitate & habitu ad Milleporas 
accedere videmus. Hae cotulae feu cavernulae 
in genere ftellce Madreporarum vocitantur , & 
magnitudine , numero , politione , figura & 

S 4 ftruc- 28o Z00PHYTA. ( 

ftru&ura infinite variant , prouti ex fpecierum 
defcriptionibus patebit. In Madreporis aggre- 
gatis fere omnibus magnitudo ftellarum, in ejus- 
dem fpeciei individuis omnibus , conftans & cir- 
citer eadem effe folet ; & primordia quoque 
folitaria in juftam primo magnitudinem excre- 
fcunt , antequam ramos exferere incipiant. At 
Madreporse cmglomerata, & prsefertim M. maan- 
irttes* diverfuTimae magnitudinis flellis feu an- 
fraftibus ludunt. Et M. fimplicium omnium ftel? 
la folitaria cum animali crefcit , unde his diver- 
fiffima magnitudo obfervatur. . 

Figura corallii fpecies in nullo magis gene- 
re, quam hoc noftro, ludunt. Exemplum im- 
primis in M. muricata habemus cujus, ut & re- 
liquarum varietates , infra fuo quamque loco re- 
cenfebo. 

164. MADREPORA verrucaria; 

Madrepora fimplex feffilis fubun- 
dtilaca marginataque , difco porcis inxqua- 
Jibus pe&inatis radiato. 

* Ginan. adr. p. 10. tab. 4. /. 10. Fungus 

marinus, 
Linn. fyjt. X. fp. 17. Madrepora verrucaria. 

Descriptio. 

Magnitudo fumma unguis digiti medii aut po}- 
licis. Lamina tenuis , alba , lapidea , difco 
maxime verfus ambitum porofa, limboque tenui, 
nec porofo marginata ; centro feffilis , undula- 
taque quando major. Difcus fupra centro leevis; 

brac- M A D R E P O R A. 2 8c 

fcra&eolse a centro divergentes , dentatge , ex- 
trorfum decrefcentes , tenerrimis fetulis lapideis 
peclinatae ; quibus in ambitu interjeclae fimiles , 
breviores, yarie a priorum direftione declinaue. 
B. Minora fpecimina radiata funt denticuiis. 
tubulofis , per feries digeftis, confertis. 

Lscus: Mare Mediterraneum ; minuta fpe- 
cimina ad Angliam in Fucis Efcharisque obfer- 
yavi. 

165. MADREPORA fungites. 

Madrepora fimplex acaulis 5 ftella 
convexa kmellofa , lamellis insecjualibus 
crenatis. 

Cluf exot. I. 6. tab. 10. p. 125. Fungus lapi- 

deus major. 
J. Baub. hiji. III. p. 8or. /. 1,2. Fungus 

lapideus. 
Bejl. muf. Locbn. tab. 26. f. 3. Fungus lapi- 

dofus. 
Bonan. muf Kircb. p. 289- n. 17. Fungus pe- 

trificatus. 
Olear. muf p. 68. n. 2, tab. 34. /. 2. Fungi* 

tes quarcus. 
Boerb. ind. alt. p. 2. Fungus coralloides pilea- 

tus, lamellatus. 
Sbavo. afr. app. p. 47. n. 6- Fungus coralloi- 

loides lamellatus maris rubri. 
Valent. Ind. litt. p. 508. tab. 9. /. 2. Fungus 

lapidofus. 
Rumph. amb. VI. p. 247. 249. tab. 88. /.,1 8 

4. Fungus faxeus. 

S 5 Seb, 28s ZOOPHYTA. 

Seb. tbef. III. tab. iio. f« 6 B. tab. ni./. i„ 

2. tab. 112. /. 28—30. 
Knorr. delic. tab. A III. n. 4. 
lArin. fyft- X. fp. 20. Madrcpora Fungftes. 
/3. Calceol. muf. p. 328. Lapillus numismalis. 
Scbeucbz. litbogr. belv. f. 43 , 44. Lens lapidea 

ftriata, utrinque convexa. 
Buttner. corall. p. 24. tab. 3. /. 5. fungi ma- 

rini capitulum. 
Bromel. litb. fp. 2. p. 33. /. a — b. 
Lbwyd. lith. p. 151. Porpita minor , numu- 

laris. 
Lin. amoen. ac. I. p. 91. n. 2. tab. 4. /..5, Ma- 

drepora fimplex orbicularis plana, ftella con- 

vexa. 
Belg. Zeekampemoeljen. Gallic. Champigon de mer. 

Malaic, Carangtulat. 

Descriptio. 

Lapis folidus Boleti pileum fubverfum refe- 
rens , fuborbiculatus , quinque ad fummum pol- 
licum diametro , plerumque aequaliter conve^xus, 
rarius difformis atque plicatus ; fubtus concavus , 
granulis fcabris muricatus , ambitu porcis inae- 
qualibus radiatus; fupra convexus , lamellofus, 
centro oblongo, fimplici , cavo. Brattea ,om- 
nes margine crenata3 , porcis inferioris Jateris 
continuse, majores ad centrum altiffimae atque 
truncatae, harumque alternae paulo humiliores. 
Interje&ae his ubique plurimae, plerumque fep- 
tenae, triplicis magnitudinis ; nempe media ai- 
tior, ad centrum vero non perduSta; laterajium 
mediae fecundae funt magnitudinis, alterutraus- 
que ad centrum ftellae eiongata ; reliquae mini- 
mae inaequales , praetereaque verfus marginem 

inter- MADREPOR A. ^3 

fntercalares paffim exiliffimse. Pedunculi junig» 
bus planiufculis fpeciminibus minimum veftigium 
quandoque obfervatur, in centro inferioris late- 
ris j proveftioribus omnino abeft. 

Locus : Oceanus Indicus & Mare Rubrum. 

N O T &. 

Fungitcs , tefle Rumpbio , rupibus incumbunt 
liberi, nec fere, nifi rariffime, tumque per exi- 
km & debiliffimum pedunculum , affixi repe- 
riuntur. Non tamen locum mutant. Dum in 
Mari vivunt , crafTo obdufti funt vifco, amyli 
semulo, cujus plicae elevatiores oras gerunt in- 
flar denticulati limbi operis acicularii & obtec- 
tae func innumeris oblongis veficulis ex eadem 
gelatina formatis, quse vitam fub aqua produnt. 
Quamprimum in auras educitur corallium, mu- 
cus omnis cum veficulis inter lamellas fefe ab- 
fcondit & : brevi mora , Medufarum ad inflar , 
deliquefcit cum teterrimo foetore. Ex iflis Rum- 
pbium , diu ante recenciorum inventa , in Ma- 
dreporis anirrialem naturam agnoviffe pater. 
Adjicit defcriptioni Animalis fatis negligenter 
expofitae , pro medio inter faxum & Zoophytum 
habendam effe M. Fungirem. 

Rariffimam hujus Madreporae varietatem in 
Mufeo fuo fervat Dn. Guil. van der Mbulen, 
In quatuor nempe lacinias fubacutas efficcum 
fpecimen , ita ut ftellam cruciformem , quacuor 
radiorum exprimat. 

Sebani tbefauri tab. 12. detrita exhibet fpeci^ 
rnina , quaiia ab ignaris pro diverfa fpecie habe- 
ri poffent. His iimiilima foffilia paffim occur- 
runt, quoe , fi prorfus detrita & lsevigata fue- 

rint, 5*4 ZOOPHYTA. 

rirtf, Porpitje vocantur. Unde patet ad hanc 
fpeciem referri debere fynonyma Lithologorum 
\ fupraad litteram /3. allegata. 

i6j. j3. MADREPORA echinata. 

Madrepora fimplex acaulis, fubtus 
muricata , fupra lamellis dentatis fcaber- 
rimis. 

Rumpb.amb. VI. p. 248. n. 2. (an tab. 88. /. 2?) 

Fungus faxeus oblongus. 
Seb. tbef III. tab. 111. /. 4. &forte 9. 
*Lin. bort. Cliff. p. 481. 

Descriptio. 

Lapis folidus , plerumque oblongus ,• fubtus 
concavus, tuberculis ramofo muricatis, ambitu 
in porcos digeftis , medio obfoletioribus hor- 
rens ; fupra convexus. Centrum eft rima longi- 
tudinalis, fundo porulenta, unde verfus omnem 
ambitum difFunduntur lamellce majores, lacero- 
dentatae, fcaberrimae, interjedtis plerumque ter- 
nis , quarum 2 minimae. 

L/ocus: Oceanus Indicus. 

N O T A. 

Multo rarior haec efl , vel varietatem , vel 
fpecie diverfam dixeris multoque cariori pretio 
conftare folet , quarn M. Fungites , quae copiofe 
ex Indiis affertur. 

166. MA- M A D R E P O R A. 285 

166. MADREPORA pileus. 

Madrepora concatenata acaulis gib- 
ba, ftellis fubpinnatis confertis concate- 
natis, lamellis inzequalibus. 

Tournef. att. gall. 1700. p. 30. Icon. Mitra 

Neptuni. 
Rumpb. amb. VI. p. 248. t. 88. /. 2,3. Mi- 

tra polonica. 
Seb. tbef. III. tab. nl. /. 3 £?5- Pileus Nep- 

tuni. 
Linn. fyft. X. fp. 21. Madrepora Pileus. 
p. Rumpb. amb. VI. p. 248. Limax faxea. 
Seb. tbef. III. tab. 111. /. 6\ tab. 112. /. 31. 

Talpa marina. 
Belgic. «. Neptunus-muts, /8. Zee-molL Gallic. 

«. Bonnet de Neptune, (Tournef.) 

Descriptio. 

a. Boleti pileum fubverfum in campanae fpe- 
ciem refert & infigni faepe magnkudine 00 
currit, diametro nempe pedali & quod excur- 
rit. Pileus icaque efl; vel oblongus, vel fubro- 
tundus , acaulis , crateriformis ; ab inferiori ca- 
vo latere fcaberrimus, porcis tuberculofis radia- 
tus, quprum tubercula undique muricato - fca- 
bra. Superior fuperficies tota te£la lamellis a 
vertice difci verfus peripheriam fubfiexuofe de- 
currentibus, & paffim defledtentibus vel inter- 
ruptis ad centra flellarum fparfa cava , quarum 
itaquelamellseiflae radios efficiunt. Hinc/fc//# con- 
catenatae funt & bifariam quafi palmatae , lamellis 
pilei verticem atque peripheriam refpicientibus, 

pr«- 2 %6 ZOOPHYTA, 

prominentioribus craflis , profunde dentatis & 
muneato fcabris ; quibus interjeelas humiliores, 
tenuiores, denticulatae , fbellas conneclentes. 

/3. Varietas quam Talpam marinam Curiofi 
belgae vocant, tenerior & magis regularis: La- 
pis efl: lineari - oblongus , utrinque fubacutus , 
Limacis figuram referens ; fubtus leviter excava- 
tus , tuberculofo hifpidus , verfus marginem ftria- 
tus ; fupra convexus , ftellis obfitus. Sutura 
longitudinalis e ftellis pinnatis, quibus utrinque 
adjacent fparfae , confertse , inordinatius pinnatae 
atque faepe imperfectae ; margo vero iamellis 
re£t,is porcatus. Stellarum lameliae propriae la- 
ciniato verrucofae , craflae ; quibus interjectae 
tenuiores, ftellas connectentes. 

Locus: Oceanus Indicus. 
N o t je. 

Varietas ». referente Rumphio circa Amboy- 
nam ubique reperitur. Malaice Carang - carpuffa 
f. Carpujfa - batu audit. Chinenfes pulcriora ejus 
fpecimina , monticulorum fpeciem afTeftantia , 
ante Idola fua collocare folent. Quaedam indi- 
vidua aquam cavo fuo coercent , alia non. Ca- 
va fuperficie haec Madrepora rupibus incumbit , 
libera tamen, nec ullo modo affixa; ftelliferum 
latus in mari gelatina animali obductum efie ve- 
rofimile eft. Apud Curiofos Europaeos fatis 
'magno pretio aeftimatur , rarius enim ex Indiis 
adfertur. — Maximum quod unquam viderim 
fpecimen , quodque diametro pedem excedit , 
exflat Amftelaedami in Mufeo Dn. Wilh. van 
der Meulen. Aliud cumprimis notatu dignifli- 
mum apud Virum bumanijjl Dn. C. P* Meyer; 

ejus* MADREPORA. 287 

ejusdem urbis , luftravi. In eo pafllm margo 
quafi lobatus eft; lobi invicem incumbunt & is 
qui altero fubjacet, veluti finum format novis 
ftellis efflorefcentem. In difco fubtus apparet 
trunculus brevis, craflus, cylindricus , inclina- 
•tus , ftellis in extremitate , a centro diffufis ef- 
florefcens, qui ex fimili olim plica ortum duxif- 
fe videtur. Stellse in toto ceteroquin fpecimine 
elegantiflimse , palmato - floriformes , verfus peri- 
pheriam quafi defluentes. 

Varietas /3. nunquam fpithama multo longior 
obfervatur ; an akerius juvenilis ftatus 1 Certe 
Pilearis varietatis parva fpecimina in Mufeis 
non occurrunt & Rumphius quoque plerumque 
ejus magnitudinis efTe dicit, ut capiti imponi 
poflint. 

167. MADREPORA agaricites. 

Madrepora concatenata cruftacea 
polymorpha transverfim fulcata 3 ftellis per 
fulcos crebris concatenatis. 

Seb. tbef. III. tab. 110. /. 6. lit. CC. Icon 

fatis bona. 
Linn. fyjt. X. fp. 0. poft. 26. Madrepora aga- 

ricites. 

Descriptio. 

Cruflce crafliufculae , folidae, e centro diffufae, 
plerumque rupibus applicatae , undulatae paflim 
atque e medio difco aflurgentes in tubera, cri- 
ftasque agariciformes , femirotundas, faepe fatis 
magnas. Corallium fuperficie adnata tenuiflime 

ftria- 2 8tf ZOOPHYTAi 

flriatum; fuperficie altera gryfeo lutefcens , & 
fulcis carinatis , flexuofis , inordinatius trans- 
verfalibus & varie confluentibus exaratum. 
Stellce in fulcis depreflae , confertae , e poro cen- 
trali j profundo radiatae Jlriis lamelliformibus , 
fcabris , iimbo integris. Radiorum cujuflibec 
fbellae plerumque unicus 5 raro plures ftellse in 
eodem fulco vicinse occurfu abbreviati , reliqui 
reflexi aflurgunt paralleli , proximorumque ful- 
corum flellis occurrunt & junguntur. 

/3. Varietas interdum obfervatur, ex laminis 
tenuibus , laeiniofis , undulatis , utrinque flellatis 
conilans; in quibus fulci magis minusve oblitte- 
rati , imo fuperficies interdum perfecle planae. 
Stellarum centra tunc minus profunda & radii 
ftriarum potius, quam lamellarum, nomen me- 
rentur. 

Locus: Mare Americanurn. 

N o t m. 

Interdum hujus Corallii fuperficies Balanis mi- 
nutis confita obfervatur , tenui corallina membra- 
na, plerumque ad os usque, obdu&is, ut fora- 
minula fola appareant. Similem in Aftroitis 
quadam fpecie cafus Linnceo anfam dedit M. poly- 
ganus condendae. 

Rupes&Corallia varia , imprimis vulgatiflimam 
in Americano falo MiUeporam alcicornemfrequenter 
obducit Madrepora noftra. Cruftae nunquam 
exacle adglutinatae funt & faepe facillime abf- 
cedunt; afferuntur etiam fpeeimina parvula , fub- 
turbinato explanata & undulata, quae centro 
fubtus fubpedunculato tantum bafi folidae affixa 
fuilTe videntur; dum reiiqua pars forte fpongice 
vel arenae incubuit. MADREPORA. 289 

In eadem rupe aliquoties obfervavi diftin&as 
cruftulas , quae ftellarum magnitudine & laxita- 
te infigniter difcrepabant. Haec itaque diffe- 
rentia non a loco natali derivanda erit , fed 
aliis usque adhuc obfcuris caufis debetur. 

168. MADREPORA lactuca. 

Madrepora conglomerata feffilis , 
ftellis magnis confertis frondefcentibus , 
frondibus laciniofis crifpatis. 

Seb. tbef. III. tab. S9. /• 10, Concha fungi^ 

formis. 
Belgic. Endivie-koraal. 

Descriptio. 

Corallium feffile conflat frondibus confufis un- 
dulatis, laciniato-laceris, inter quas centra ftel- 
larum exefa, raniofa reptant. Frondes utrin. 
que longitudinaliter porcarse lamellis diftantibus 
quae pro radiis ftellarum funt, quarum alternae 
majores verfus frondis limbum latiufculae, crenu- 
latae& oblique flriatae, limbum fupefminent; in- 
terje6be humiliores, evidentius qrenatae funt. — 
E rarioribus eft ; integra fpecimina auro cariora. 

' Locus: Mare Americanum? i(58. f$. 2 9 o ZOOPHYTA. 

168. & MADREPORA elephantotus. 

Madrepora conglomerata fubturbi- 
nata , intus lamellis granulofis parallelis 
flellisque lacero-prominulis fparfis. 

. Descriptio. 

Corallium format laminam tenuem , fubturbina- 
tam , undulato - crifpam , laciniofam , feifilem , 
extus longitudinaliter porcis remotiufculis flria- 
tam J intus prseditam lameliis longitudinalibus , 
fubparallelis, obtufis atque granulofis, quse paf- 
fim interruptae funt flellis rariufculis , fere in 
quincunces fparfis , lacero prominulis ;" harum 
lamellae iftae longitudinales quafi radii funt. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N o T A. 

Unicum, quod viderim , fpecimen extat in 
Mujeo Cel. Gronovii. Eft quafi medium inter 
M. Lattucam & agarkitis quasdam varietates.' 

169. MADREPORA exesa. 

Madrepora conglomerata cruftacea , 
ftellis anfra&uofis, interflitiis conicis. 

Descriptio. 

- Hujus nonnifi cruftas faxeas , albas, Mytu- 

iis MADREPOR A. 291 

lis margaritiferis indu&as vidi, craflitie fum* 
ma trium linearum. Superficies tota obfit^ 
collicidis feu verrucis conicis , fubacutis , ple- 
rumque bafi rotundis, paflim compreflis aut ex 
binis confiuentibus quafi fa£lis. Hae verrucae 
undique porcatae lamellis fcabfis , vertice vero 
Jee-vigatae funt. Anfractus inter verrucas angu- 
ftiflimi ftellarum proprie loco funt, cavi & 
lamellis a verrucis deiccndentibus & fepto quo* 
dam per anfra&us longitudinali paflim cohaeren- 
tibus , multiloculares. Interjedtae his lamellis 
aliae minores a fepto ftellarum ortae , imperfeftae. 

Locus: Oceanus Indicus. 

170. MADREPORA crustacea; 

Madrepora cruftacea , fuperficie pla- 
iia flellata, radiis craflis dentatis concate- 
natisque. 

D e s c r 1 p t 1 o 

Majfa texturae rarioris , obverfe conica , ex 
cruflis planis, tenuibus , altera alteri fuperpo- 
fitis coalita, extus ftriis dentato fcabris arata* 
Superior mafiae fuperficies plana , fubflelJata. 
.Porci nempe crafli , convexi , * acute dentati , 
ramoiiflimi , ; paflim in ftellas quall convergunc 
circa exiguam aream , quae pro centro efl:. Stel* 
lce hinc ortae magnae, fubconcatenatae , in quin- 
-cunces inordinatius fparfae. 

Locus: Mare Amencanum. 

T 2 171, MA* 2 P 2 ZOOPHYTA. 

171. MADREPORA m^andrites. 

Madrepora conglomerata feflilis , 
flellis anfra&uofis , Iamellis denticulatis. 

Bcet. gem. I. 2. c. 146". /. B. Lapidis aftroiti- 

disfive flellaris tertium genus. 
Olear. muf gott. tab. 34. /. 1. &? 3. 
Bejler. muf tab. 26. /. 1,2. Mafla corallina 

alba porofa, maris fluttus egregie reprafen- 

tans. 
Valent. ind. litt. p. 509. n. 2. tab. 9. f. 1. 

Batu-purudan , fluttus lapidei. 
Boccon. obf. gall. epiji. 17. tab. p. 142. Aflroi- 

tes undulatus major et Fungus maritimus co- 

ralloides undulatus. 
Petiv. gaz. tab. (58. n. 11. Corallium cerebri 

facie. 
Sloan. cat. p. 2. bijl. I. p. 54. n. 7. Nom. 

Boetii. 
Boerb. ind. alt. p. 1. Sba*w. afr. app. p. 47. n. 8. 

Fungus coralloides, encephaloides, gyris in 

medio fulcatis, lamellis ferratis. 
Mercat. metall. arm. 6. c. 16". p. 124. Lapis 

corallites. 
Gualt. ind. part. 2. cl. 1. ad calc. Mseandrites 

coflis latis & finuofis. 
part. 3*. cl. 1. tab. 29 b. Mseandrites co- 

ftis craflis elatis; Buftrophetis interftitiis am- 

plioribus. 
— part. 3. cl. 3. tab. 97 b. Masandrites 

coftis tenuiflimis acutis, magis undofis & non- 

nihil concatenatis , lamellatis, interftitiis an- 

guftis. 
Brovon. jam> p. 392. Mycedium 1-3* 

Sth. MADREPORA. 293 

Seb. tbef. III. tab. 111. /. 7, 8. et tab. 112. 
Knorr. delic. tab. A IV. n. 1. 
Linn. fyft. X fp* 22. Madrepora maeandrites. 
Angl. Brainjlone. Belg. Zee-bloemkool , Karfen- 
Jteen. 

Descriptio. 

Sunt vulgo maflae bamifpbarica , plus minus 
gibbae, ambitu undulatae, feffiles, ( rarius fub- 
peduneulatae;) inferiori facie fcaberrimae, ftria- 
tae ; at plerumque adnatae aut in fphaeroidem con- 
volutae. Convexam fuperficiem occupant Jlellcs 
laciniofae, flexuofiffimae , contiguae & coaptatae, 
cavae atque lamellofae. Centra ftellarum longitu- 
dinalia , exilia , exefa. Brafteote tenuiflimae , cre- 
berrimae , akernae plerumque majores , fubreni- 
formes, (verfus centrum nempe lobulo auclae,) 
denticulatae. Bra&eolae parvulae majoribus paf- 
fim interfertas. Subjiantia mafTae alba , tenera , 
cellulofae raraeque texturae. 
Varietates innumerae obfervantur: 
a. Dantur fpecimina, in quibus fiellcs Madre- 
poram areolatam amplitudine aequant, imo exce- 
dunt. 

6. In aliis anfra&us anguftifjimi , faepe vix duas 
lineas lati , fuperficiem arant ; iique in nonnullis 
individuis ab uno haemifphaerii latere in reclitu- 
dinem producti quafi defluunt fubconvergentes. 

In his (*./3. ) ambulacra inter anfra&us vix ul- 
la,dumftellarumlimbicontigui funt,fu!co tantum 
inter prominentes bracleolas reliclo. Notandum 
tamen in detritis fpeciminibus harum varietatum 
aliam efle faciem. Notandum & dari inter va- 
rietatem *, & /3. omni gradu intermedias. 

7, Alia varietas rarior, interftitia anfracluum 

T 3 five *<H Z OOP HYfi 

five ambulacra exhibet laiijjlma , digiti paffim la- 
titudine , folida , obiter carinato - canaliculata 
& transverfim ftriata. 

Locus: Mare praefertim Americanum, ubi 
copiofiffima ; & Indicum. 

N o t a. 

MaiTarum formoe innumerce, vulgatior tamen 
lioemifphasrica , aut fphoeroidea , altero latere , 
nemper quo affixa fuit , imperfecta. Nonnun- 
quam figura obverfe conica, ftellato Jatere vix 
convexa obfervatur. Moles plurium pedum fse- 
pe diametri. Mihi M. areolata hujus fpeciei 
primordiurn elTe videtur. Structura exacliffime 
conveniunt ; reperiunturque M. areolatce fpeci- 
mina vario gradu crifpata & anfra&uofa. Simi- 
]e infuper initium effe M. labyrinthiae , infra vi- 
debimus. Confirment , quibus in loco natali has 
fpecies infpiciendi erit copia. 

Occurrunt in Mufeis fpecimina in quibus anti- 
quce & corruptae maffae , novi anfraclus fuperac- 
creverunt, qui anfra&us emortuse rnaffee nondum 
ubique obtexerunt nec iisdem refpondent. Ple- 
rasque tamen hujus Madreporae maffas totas ex 
vivo corallio & ubique fimili conflare videmus ; 
unde eam ab imo ad anfracluofam fuperficiem 
usque in mari vigere & vivere fequitur. 

Circa Infulas Caribseas adeo copiofe crefcit 
hoec fpecies, ut ibi ad conficiendam calcem ad- 
hibeatur. Conf. Sloanii loc. cit. 171. ft MADREPORA. 295 

171. j8. MADREPORA areolata. 

Madrepora fimplex fubpeduncula- 
ta, ftella criipato laciniofa , lamellis cre- 
nulatis. 

Cluf. exot. I. 6. c. 10. p. 125. Fungus lapideus 

minor. 
J. Bauh. hiji. IIL p. 801. fig. 3. 
Valent. ind. litt. p. 508. n. 6. tab. 8. /. 6. 
Petiv. pterigr. tab. 20. •/. 16". Corallium al- 

bum, fungoides, ovale. 1 

Sloan. cat. p. 2. Hifl. I. p. 56. 11. 10, 11. lab. 

18. /. 3. Fungus lapideus undulatus. 
Sba<w. afr. app. p. 47. n. 7. Fungus coralloides 

rofaceus maris rubri. 
Rumph. amb. VI. p. 244. tab. 87. /. 1. Araa- 

ranthus faxeus. 
Valentyn. ind. III. tab..j2. f. C C. Amaran- 

thus marinus. 
Seb. tbef. III. tab. 108. /. 5. tab. 112. /. 23-27. 

bonse. 
Turgot. mem. inflr. tab. 22. /. C. 
Linn. fyfl. X. Jp. 24. Madrepora areolata. 

D E S C R I P T I O. 

Corallium fubcalyciforme, magis minusve pa- 
tens, & in oblongam figuram comprefTum; in- 
ferius fubpedunculatum. Calyx in lacinias crif- 
patus , extus porcis crenato - muricatis creber ; 
intus cavus , lamellofus. Centrum inter lamellas 
demerfum, pinnatum, porulentum flve exefum. 
Brafteote fcabriufculse , acute crenatee, alternag 

T 4 vix % 9 6 Z O PH Y ta; 

vix minores, ad centra lobulo auSlae ; hisque 
interjeftse niulto minores. Omnia ut in M. 
mceandrite. 

Locus: Mare Americanum &Indicura. 

N o t &. 

Numerus & prolixitas laciniarum multimode 
variat ; vidi fpecimina majora , in quibus adeo 
excreveranc anfradtus atque contigui fac~H fue- 
jant , ut parva M. mcsandritis fpecimina re- 
ferrent. Magis hanc mentiuntur fpeciem 
plura contigua primordia luxuriantibus laciniis 
fefe ftipantia. Hujusmodi videntur fpecimina 
fuifle quae Seb. thef tab. 109, /. 4. & Muf Rkb* 
terian. tab. f. 3. 14. c. 3. nomine corallii folia- 
cei albi crifpi ; itemque Olear. muf gott. tab. 34» 
/. 4. exhibuerunt. Minora fpecimina vix laci- 
iiiofa funt , fed in oblongam figuram compreifum 
calyculum referunt. 

Rumphius dicit hanc fpeciem, ob inhserentem 
mucum (animalem) , raro probe depurari pofle ; 
quod etiam ex America alJata fpecimina, fi re- 
centia mari educlia fuerint , confirmant. In ma- 
ri ambulantium pedes & hanc & M. muricatam 
aliaque Corallia vulnerare & ob acrem mucagi- 
nem , qua fcatent , reliclaque in vulnere bracleo- 
larum fragmina , ulcerum malignorum caufam ej- 
fe, docet idem. 172. MA- MADREPORA. spjr 

172. MADREPORA labyrinthica. 

Madrepora conglomerata feffilis y 
flellis anfra&uofis , lamellis craffiufculis in- 
tegris. 

Gualt. ind. Part. 3. cl, 3. tab. 51 b. Msean- 

drites coftis planis amplioribus, acutis & ra- 

rioribus lamellis. 
*Hill. plant. 2. Mycedium convexum, gyris 

fulcatis. 
Seb. thef. III. t. 109» /. 9y 10. tab. 112. /. 2, 

3 ! & forte 4. 
*Knorr. delic. iab. A III. f. 2. 
*Linn. bort. Cliff. p. 481. Madrepora compo- 

fita , labyrinthiformis, haemifphaerica ; lamel- 

lis duplicato ordine integris, obtufls; finubus 

aequalibus. 
4 fyjf. X. fp. 23. Madrepora labyrinthi- 

formis. 

Descriptio. 

DifFert a M. maandrite infigniter : anfraftihus K 
amplioribus & laxioribus , quam in plerisque 
iftius varietatibus ; fubftantia folidiori , faxea ; 
imprimis vero lamellis multo craffioribus , inte- 
gris, nec ad centrum lobulo au&is, quibus inter- 
je£tae fingulae exiguae verfus centrum iobo nota- 
tse & plures minimss , abbreviatae , verfus Jim- 
bum flellarum. Centra ipfa flellarum radiatim 
lamellata. 

/3. tYimordium rariflimae hujus Madreporae ha- 
beo , quod fimplicem refert calycem , fubpedun- 
culatum, valde comprelTum, intus ftellam fim- 

T 5 plicem, S9 g ZOOPH Y T A, 

plicem, oblongam exhibentem , &limbojam le- 
viter undulari incipientem. Stellsa ftru&ura 
exa&e ut in adultis fpeciminibus. 

Locus: Mare Americahum. 

N o T A. 

Autores tantum non omnes M. mceandritem fo- 
lam cognoverunt. 111. Linnaus noflram notafle 
videtur , fed aperte aliena fynonyma citavit , 
quae fupra ad M. mceandritem relata inveniet Lec- 
tor. Sele6ta pauca M. labyrintbica adjunxi , 
nec tamen pro certis afferere audeo , cum in 
Mufeis rariffime occurrat haec ipecies & detritae 
M. mmndritis pro hujus icone haberi faepe poilit. 

173. MADREPORA lacera. | 

Madrepora fimplex feflllis , ftelte 
lamellis magnis lacero - dentatis inaequa- 
libus. 

Aldrov. muf metall. I. 4. p. 496. Fungites 

jnajor virgatus. 
Muf. Ricbter. p. 381. tab. 14. C. 7. Lithofun- 

gus foliolis crenatis. 
Seb. tbef III. tab. 108. n. 2 3 4. tab. 110. n. 

4. & 6 A. tab. iii. n. 9. 
Knorr. delic. tab. A III. f. 1. bona. 

Descriptio. 

Diametro nunquam tres pollices excedit. Co- 
rallium breviffimum, feffile, faepe fupra rupes dif- 

fufiu- M.ADR.E P OR:a. -299 

fufiufculum, extus ftriis muricatis aratum. Stella 
centro oblongo exefa , lamellis compoflta maxi- 
inis , galli criflam exprimentibus , planis , fea- 
britie rara afperfis , in porcos externos corallii 
continuatis. Lamella majores centro contiguse; 
at his interje&ae plerumque quinae , (raro plu- 
res), longitudine & altitudine fenfim minores. 
Subjlantia corallii folida , albiiTima. 

L o c u s : Mare Americanum. 

N o T JE. 

Curaflba non infrequenter affertur hsec Ma- 
drepora. Secundum iconum Sebanarum com- 
mentarium in Mari novam Hifpaniam alluente 
imprimis crefcit. • Inveni qusedam fpecimina mu= 
co ficcato, laminas occultante obdufta; qui vi- 
detur animalis reliquiae effe. 

Reperiuntur rarius fpecimina , qu33 M. areo- 
latcs figuram laciniofo-pinnatam mentiuntur. 
Tale in Mufeo Csl. Gronovii vidi & delineavit 
Seba (tab. 109. /. 4.) Alia vidi , plurium ffcel- 
larum confertim pofitarum & fublaciniofarum 
coalitarumque , ut M. 1 mcsandritem firuftura re- 
ferrent. 

174. MADREPORA angulosa. 

Madrepora dichotoma faftigiata , 
ftellis terminalibus turbinato - angulofis , la- 
mellis dentatis. 

*Seb. thef III. tab. 109,/. 2, 3. 

D E- 3 oc ZOOPHYTA; 

Descriptio. 

Corallium breve , craflum , crebro dichoto- 
mum , furfum lente incraffatum , extus ftriis 
dentatis longitudinalibus , verfus truncum ob- 
foletis. Stellce terminales , faftigiatae , turbi- 
natae , cavae , multiformi - angulofae. Centrum 
exiguum , porulentum. Lamella oblongo- fuban- 
gulofae, erectae, lacero dentatae, trium magni- 
tudinum ( hac proportione 1,2,3,2, 1. ) porcis co- 
rallii externis continuatae. Subfiantia cellulofa , 
levis , alba. Primordium trunculus brevis , cylin- 
draceus , extus ftriis fcabriufculis , intus lamellis 
ternatis prominentioribus , interje&isque ftriis 
porcatus ; Ex eoque , per bipertitionem fucceffi- 
vam extremitatis, oritur corallium dichotoraurn.. 

Locus : Mare Americanum. 

N o T /£. 

Circa Curaflbam copiofe nafcitur haec Madre- 
pora. Altitudo fruticulorum latitudinem vulgo 
vix aequat ; adeoque pumila facies. Stellae mul- 
tiformes , ita ut transverfae earum fe&iones fint 
oblongse, reniformes, cordatae, triangulae, qua- 
dratae, multangulae, finuofae. Hae omnes forr^iae 
in fruticulis inter fe coaptatae efle folent ; at non 
contiguae. 175. M A- MADREPORA. 301 

175?. MADREPORA fastigiata. 

Madrepora dichotoma faftigiata , 
ftellis terminalibus fubturbinatis , lamellis 
integerrimis. 

Seb. tbef. III. tab. 109. /. 1. tab. uo.]f. 3. 

tab. 1 16. /. 4. 
*Linn. fyft. X. fp. 33. Madrepora turbinata. 

DESCRIPTIO; 

CoraUium in fruticulos fepe fere pedales, cre- 
bro dichotomos , faftigiatos excrefcit & craffi- 
tie circiter digiti minimi eft, teres, extus obfo- 
lete fulcatum. SteUcs terminales , fubturbinatae , 
extus porcatae , intus cavae , lamellis ftellatae. 
Lamclla tenues, fcabriufculae, integerrimae , al- 
terne minores. Centrum immerfum , exiguum , 
cellulofum. Subflantia folidior atque ponderofior 
quam prascedentis , ftellatim cavernofa tamen , 
ut illius, albaque. 

Locus: Mare Americanum. 

N O T JE. 

Corallium in hac, ut in prsecedenti quoque 
fpecie, tantum apice crefcit, & ftellis fucceflff- 
ve bipartitis continuo bifurcatur. Vidi fpeci- 
mina fungofa quadam , fubgryfea crufta obduc- 
ta ; quae forte animalis fubftantia ficcata fuit. 

Raro diftortis ramis obfervatur. Rariflimse 
ftru&urae fpecimen in Mufeo fervat Cel. Gro- 
novius. Quod inter duas ut videtur rupes pla- 

nas ZOOPHYTA.' 

uas compreiEim excrevit, nec in ramos fiflum 
cft ,' fed triarigulare planum conftituit ; cujus 
angulus inferior, elongatior, truucus eil, fupe- 
rior margo lamellofus itellam continuam linearem 
efficit. 

176. MADREPORA ramea. 

Madrepora ramofo-fubpinnata fer- 
ruginea 5 ftellis terminalibus cylindraceis. 

Lobel. hift. C 157(5. ) P- ^ 1 - Coralloides f. Co- 

rallii albi varietas. 
Imperat. ital. p. 629. lat. p. 819. Porus ma- 

tronalis ramofus. 
Bonan. muf Kircb. p. 265. taj?. p. 285. n. 6V 
Worm. muf. p. 233. Madjepora ramofa Imperat. 
Befler. muf. tab. 25. Corallium maximum' trun- 

catum. 
J. Bauh. hift. III. 'p. 807. Porus magnus. 
C. Bauh. pin. p. 367, Corallo affinis Porus 

magnus. 
Petiv. gaz. tab. 76. n. 7. Corallium flavefcens, 

fhiatum, nodofum. 
Morif. hift. III. p. 656. fedt. 15. tab. 10. f. 1. 

Nom. C. B. ^c 

Tournef. inft. p. 573. tab, 340. Madrepora maxi- 

ma, arborea. 
Marjil. hijl. mar. p. 135. tab. 29. /. 130-134. 

Primordium. p. 137. tab. 30. /. 13(5-139. p. 

140, tab. $i.f. 141-146. 
Shaw. afr. app. p. 48. n. 36. tab. n. 36. Nora. 

J. B. 

Torrub. hifp. tab. 10. f. 13. Acropora alba. 
*Rumph. amb. VI. p. 245. Uib. 87. /. 4. An- 
thophyllum faxeum. 

Donat. MADREPORA. 303 

Donat. adr. p. 53. tab. 6. AEt. angl. <uol. 47. p. 

105-. tab. 4. Madrepora, Porus matronalis. 
Planc. concb. ed. II. app. p. 112. c. 24. lab. 

18 M. Fungites five Caryophyllus marinus 

(* Primord. ) 
D y Aubent. ic. mifc. t. 47. Porus magnus." 
Linn. fyft. X. fp. 37. Faun. fu. ed. II. 2216. 

Madrepora ramea. 
Belg. KadixkoraaL 

Descriptio. 

Fruticuli ad fummum fefquipedales , difFufi. 
Corallium teres , ftriis undulatis aratum , e trunco 
(faepe brachii craffitiem aequante) attenuatum, 
in paucos ramos elongatos divifum. Rami dif! 
fufi , diftiche alternatim ramofi , adeoque fub- 
pinnati ; ramuli patentes , cylindrici aut fubtur- 
binati , terminati cavitate bracleolis integris 
interje&isque flriis fteliata. Subflantia coralJil 
ferruginea, faxea, intus fteUatim cavernofa, in 
truncis folidior. 

. /3.. Primordia hujus Madreporse funt calyces 
turbinati, ftructura & fere magnitudine extre- 
dis adulti Ccrallii ramulis fimiilimi, in rupibus 
teftisque crebri (Conf. Planc. Marfil. I. cit.). 
Deinde in fimplicem exfurgit trunculum calyx, 
lateribusque alternos ramos exferit. 

Ramuli in adulti corallii ramis quandoque fe- 
cundi aut quaquaverfum fparfi , interdum cre- 
berrimi paffim obfervantur. 

L c u s : Mare Mediterraneum & Atlanticum. Not^ xo4 ZOOPHYTA, 

N O T IE. 

Recentis hujus Madreporoe fubftantia extus & 
in exrremis ramis faturatiffime ferruginea eft; 
difFra&a vero , maxime in truncis, alba, fpato- 
fa. Et in mari mortue? fenfim extus quoque al- 
befcit ex cinereo. Nautse .referunt eam recentem 
mari extra&am fortiter mofchum redolere ; Diu- 
que poft aqua calida perfufam eundem odorem 
jpargere fcio. ■ 

In hac Madrepora :plura egregia retulit Impe* 
rati quae <i jun6la , eum a vera Zoophytorum 
cognitione haud longe abfuilTe, teftantur: „ In— 
ramorum , inquit , partibus magna fpeclatur 
differentia, illis , qui primorum loco funt 
truncorum , denfis exiftentibus , atque inftar 
Corallii albicantibus ; fequentibus, qui annuas 
\\ velut accefliones funt , raris ac debiiibus , 
„ colore obfcuro & purpureo,.nonnihii/«^a«- 
,, tia memfrranacece continentibus ; unde conjice- 
} , relicet, illos vita fenfitivce participes ejfe; pe- 
„ rinde ac in Velo marino (Medufa Velelh) ac 
„ Spongiis". 

Marfilius quoque extremos recentis ramos glu- 
tine croceo obduci dicit ; ficcatam extremis bru- 
nefcere , reliqua parte cinerafcentem ; partem- 
que bruneam teneriorem atque friabilem effe. 

Shawius in hac eadem Madrepora obfervavit 
ftellas filamenta qusedam exferere , quse contrahi 
pofle dicit , quaeque pro radiculis habuit. 

Talia vero filamenta non delineavit Donati , 
quum tamen (loc. cit.) exhibitam ab eo Ma- 
dreporam hanc vere fpeciem efTe vix dubium 
effe poffit ; quamquam ftirpis iconem minime na- 
turalem dederit. — Defcripilt autem Polypum in 

ex- 9> 
5> M A D R E P O R A: 305 

iextremitatum calyculis refidentem , brevi cor- 
pufculo decemangulato , truncato , quod fupra 
in medio ore radiato praeditum ; ambitu vero 
cin&urn fit tentaculis numerbfiilimis , carnofis , 
bifidis , lamellas bifurco apiee , aftacinae chelae 
fimili prehendentibus. 

Marftlius primordia M. ramece calyciformia 
pro diitincla fpecie defcripfit. Reperiri eam 
docet ad Prom. nigrum Africes , & in abyffo Caf- 
fidagnce , in 150 circiter orgyar. profunditate. 
Donati eam ad Iftriam obfervavit, E Sinu Gaditano 
frequens adfertur & ad Lufitaniae quoque oras in- 
terdum reperiri fcio. Nuper etiam in teltis filici- 
busque ad Ierfeam infulam fufceptis parvos ejus- 
dem fruticulos inveni. Linnaus in Fauna ( ubi Raji 
alienum locum citat, ) dicit in Mari Norvegico 
reperiri, fed Corallio officinali non majorem. 

Rumphii Anthophyllum faxeum forte diverfa 
erit fpecies , quae mihi nondum innotuit. Hinc 
de eo nihil pronunciare audeo. 

176. 0. MADREPORA trochiformis. 

■ 

Madrepora fimplex turbinata acau- 
Iis ftriata, ftelte lamellis integris. 

Brom.[lltb. p. 32, 33, 36, 38, 40. Lang. lap. 

fig- P: 5 2 - ta, b< i.2. Fungites major orbicula^ 

ris Gothlandicus. 
Helw. litbogr. tab. 5./. 9 — -n, 13, 15, 17 ^ 

Wolff. bajj. tab. 10. /. 3, 4. Columellus tur- 

binatus. 
Lin. amoen. ac. I. p. 87. tab. 14. /. 1 — j. SyJL 

Xi fp. 19. Madrepora turbinata. 

V D e- 3 o6 ZOOPHYTA, 

Descriptio. 

Reperitur tantum foffilis ; integerrima imprimis 
& elegantia fpecimina , cum marinis aiiis vix 
mutatis , ad Courtagnon aliisque GaJlise in locis 
eruuntur. Obverfe conica , faepe comprefTa , ex- 
tus teneriter flriata; fupra cava, lamellis inte- 
gerrimis ftellata. Primordio M. ramea fimillima 
foret flru6tura tota, nifi multo major faepe re- 
periretur quam maxirni iftius calyces effe folent. 
Plerumque etiam inferne fubacuta & integerri- 
ma invenitur, ut nequaquam adnata fuifie videa- 
tur. Forte fabulofo maris fundo infixa crefcit. — 
Subfimilem aliquando calyculum, in Mari jadta- 
tum & inperfe6tum , inter fragmenta M. oculatcs 
inveni, quae, ut conftat , ex Mari Indico adfer- 
tur. 

Locus: Mare forte Indicum. 

N O T JE. 

Pertinent huc M. truncata & M. /lellaris Lin. 
fyfi. X. fp. 26, 27. Amozn. acad. voL 1. p. 93, 
94. tab. 4. /. 10,, 11 , 18. & n. 3 , 4. Vi- 
dentur & fruc referri pofle Anthophylli faxei Rum- 
phii ; faltem foluti calyculi , quos ad Jatus fruti- 
cis delineavit, perfimiles funt M. turbinatce no- 
ftrae (herbar. amb. vol. VI. tab. 87./» 4*) 

177. MADREPORA discoides. 

Madrepora difciformis fubpeduncu- 
lata fcabriufcula, ftellis marginalibus fafci- 
culatis. 

D z- MADREPORA. So? 

D E S C R I P T.I O. 

Corallium efTormat difcum craiTum , folidum , 
fubinfundibuliformem , fubtus craifo trunculo 
continuatum , ubique in fuperficie ftriato - fca- 
briufculum. Limbus difci crailus, obfolete de- 
cem - plicatus , plicis alternis minoribus. Stella? 
in plicas marginales difpofitas, confertae, magnse 
truncatae; cavitate cylindracea. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T A. 

Celeberr. Gronovius rariffimse hujus Madrepo- 
rse fpecimen in Mufeo fervat , quod ex Rumphia- 
no thefauro effe dicit ; neque eam praeterea ulli- 
bi vidi. Infidet filici , una cum fpecimine Ama- 
ranthi faxei Rumphiani, f. M. areolata complica- 
tioris. Difcus magnitudine circiter eft cavi 
manus. 

178. MADREPORA prolifera. 

Madrepora ramofiffima coalefcens, 
ftellis turbinatis margine proliferis, axilla- 
ribus terminalibusve. 

Bejler. muf. Lochn. tab. 2-5. Corallium imma- 

turum, cinereo colore. 
Pontopp. norveg. I. p. 282. n. 3. tab. \\A. 
Edward. av. tab 94. 
Seb. tbef. III. tab. 116. f. 3. bona. 
Linn. fyft. X. fp. 33 & 36. Madrepora turbi- 

nata et penufa. 

V 2 D £• 303 Z00PHYT A. 

Descriptio. 

Corallium ramis intricatis , ubique coalefcenti- 
bus, glomeres fcepe maximos conitituit. Stella 
majufculae , infundibuliformes , ciegantiffimae; 
intus lamellis longitudinalibus , circiter d£tonis 
( vel pluribus ) , integris ; intercalaribus ubique 
sernis, quarum media infignior. Limbus ftella- 
rum cum Jameliis fubreflexus easdem coronat- 
Steilce in ramis alternse , paffim exteriori limbo 
proliferae ; unde in axillis ramorum omnium , 
ftelia immerfa notatur, quas , ramorum mater , 
fenfim obruta fuit ab adolefceme prole. Divifu- 
ra corallii fubdichotoma. Rami ob ftellarum la- 
titudinem creberrime contigui coalefcunt. Sub- 
jtantia aibiffima , foiidiffima ; intus alburno exiii ,. 
fleliatim covernofo. 

L o c u s : Mare Norvegicu n. 

179. MADREPORA oculata. 

Madrepora ramofifTima coalefcens 
laevis , ramulis flexuofis , ftellis ad flexuras 
ramorum concavis, margine ftriatis. 

Imperat. ital. p. 627. lat. p. 815. Corallium 

album fiftulofum. 
Bejler. muf. tab. 25. Corallium album indicum. 
J. Baub. bift. III. p. 805. Corallium album 

oculatum officinarum. 
Rumpb. amb. VI. p. 233/ Acearbarium album 

verrucofum. 
Sib. thef, III, tab. 116. n. 12. 

Turgot* MADREPORA. 309 

Turgot. mem. in/lr. tab. 22 E. 

Knorr. delic. tab. A I. n. 2. 

Corallium album Officinarum. 

Belg. Gemeen <wit Xoraal. Gerra. Weijfe Coraljen* 

Descriptio. 

Corallium in fruticulos explanatos fpargitur ; 
quorum in medio , ex truncis cavis , dilatatis 
majoribusque ramis crafTefcentibus & coniiuen- 
tibus, glomer orkur vario modo difForme, ca- 
vernofum clathratumque. Ramuli plerumque di- 
(liche fparfi, ad fhellulas truncorum orti , fubra- 
mofi, geniculato flexuofi. Stellulcv exiguae , in- 
fundibuliformes , fubturbinatce , margine interius 
ftriatae; in geniculis ramorum fingulae, adeoque 
akernse ; per truncos fparfse , irnmerfae, intus 
fufcae. Subftantta folidiffima , eburnei alboris. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N o T JE. 

Vulgo Corallii officinalis fragmenta exhibene 
ftellas multo majores, in fuperftitibus ramis cy? 
lindraceo modo longius prominulas, fubturbina- 
tas , intus evidentius porcatas; adeoque ftrafihi- 
ra & facie magis accedunt ad M. proiiferam cujus 
tamen ftelloe quadruplo majores & patentiores. 
Glomeres truncorum fbli , detritis plerisque ra- 
mulis, afferri folenc pro officinarum ufu. Ta- 
Jem delineavit Seba I. c. Tales in Officinis Ger- 
maniae, Belgiique fub CoraUii albi nomine pro- 
ftant. Defcriptionem fupra datam ex elegan- 
tiffirais fruticulofis fpeciminibus Mufeorum Amjte- 
laJamenfium adornavi , qualia raio occurrunt. 

V 3 &Nq 3 io Z P H Y T A. 

Hsec ftellarum parvitate & ftru&ura a vulgaribus 
aliquantum differunt. Attamen facies & fubftan- 
tia eadem. Vulgaria autem fpecimina ad M. proli- 
feram ita accedunt ut fere pro ejusdem fpeciei 
varietate haberi poflint. Similitudo certe fumma 
inter utramque fpeciem obtinet , quanquam di- 
ftincliflimas credam. 

Rumpbius Madreporam noftram , Malaice Kal- 
bahaar batu vocatam , circa Amboynam rariffi- 
me inveniri dicit , nec palmo altiores arbufcu- 
las , filiculis innatas. In Oceano vero Bandenfes 
Infulas alluente tres cum dimidio pedes alta fpe- 
cimina reperta fuifle refert , inftar flabelli plana. 
Addit , purum & album e mari colligi , fed ex- 
tremos ramos mucofo quodam tdgumento veffci- 
tos efle. In profundi maris fcopulis crefcit. 
Abundantiflime in fubmerfis Infulis Pulurona & 
Rojfingeyna e Bandenfibus. 

Confufio apud autores fumma inter M. ocula- 
tam & virgineam cujus nunc fequitur defcriptio. 

180. MADREPORA virginea. 

Madrepora ramofa dichotoma fub- 
ftriata, ftellis alternatim fparfis prominulis. 

Gefn. fig. lap. p. 132 b. n. 2. Corallium ver- 

rucofum. 
Imperat. ital. p. 623. lat. p. 809. Corallium 

album. 
Boccon. muf tab. 9. n. 5- /• 6 - S* P- 2 5 6 - Co- 

rallium fiftulofum Imperati. 
Petiv. gaz. tab. 76. /. 8. Corallium album ma- 

jus, ftellatum & radiatum. 
Journef. injl. p. 573. Madrepora vulgaris. 

Marfil. M A D R E P O R A. 3 ti 

Marfil. bifi. mar. p. 139. tdb. 30. n. 140. 
Cualtier. ini. p. 24. Acropora alba, foramini- 

bus fldlatis, amplioribus. 
Linn. uort. Cliff. p. 481. Madrepora ilmplex, 

ramofa, ramis teretibus lsevibus folidiufculis, 

lamellis iotegris. 
■ ■ ■ JyJL X. fp. 40. Madrepora virginea. 

Descriptio. 

Frutkuli ad fummum fpithamales, inordinati , 
difFufi. Corallium la&eum, folidum, fcabriufcu- 
lum ; craffitie raro digiti minimi , vulgo pennae ; 
dichotomum. Rami divaricati , tortuofi , cre- 
bro contactu coalefcentes , teretes , obtnll. SteU 
lce undique fparfa? , crebrae , quincunciales, promi- 
nulae, intus cavae, lamellofae, magnitudinis in- 
certae. Stria a ftellarum dentibus marginalibus 
per corallii fuperficiem continuatae , fubvorti- 
cofae. 

Locus: Mare Mediterraneum , & Ameri- 
canum. 

N o t x. 

Cum craffiffimum Corallium , tunc ftellse maxi- 
mae, foepe apicem pennae anferinae admittentes. 
In vulgari, mediocri craffitie, ftellae non pro- 
portione diminutae. Vidi fpecimina his tenuio- 
ra, in plano rudiori ramofa, fubciliffime ftriato 
fcabra , ramis fubattenuatis , quibus cavitates 
minutae, denticuiis compreffis coronatae, & in- 
tus ftriatae pro ftellis erant. • Habeo» fpecimen 
Americanum, extus gryfeo fordidum , cujus Co- 
rallium craffitie pennae eft, dichotomum, diva- 
rxcatum; huic ftelJae tamen exiguae, fimul inaequa- 

V 4 les, 3 i* Z O O P H Y T A. 

les , & margine dentato tantum prominulae , ut 
in ultima varietate ; fcabrities eidem fubtilis , & 
ftriee prorfus nullse ; ut aKam fpeciem mentire- 
tur , nifi intermediae varietates priori illud ad- 
jungerent. 

Marfilius hanc Madreporam in abyffo la Co- 
raillade di6to copiofe invenit. Summam altitu- 
dinem dicit efle 8 pollicum , recentis calyces 
glutine albo plenos. 

Chama grypboides Madreporae noftrae ramis cre- 
bro innata reperitur, adeoque eadem loca amare 
videtur. 

181. MADREPORA rosea, 

Madrepora ramofiffima rofea , ra-* 
inis attenuatis, ftellis minutis paffim con- 
geftis effiorefcentibus. 

Pescriptio. 

Frutkuli in plano diftributi , femipalmares, 
Corallium pulcerrime rofeum , folidum , tereti- 
attenuatum , dichotomum , ramofiffimum. Pori 
prominuli , flellati , ab altero latere in extremis- 
que ramis crebriores, ubique fparfi, rariufculi , 
paffim in agminula congefti. Verrucula paffim 
convexae , agminatae , flellisve intermixtae , ca- 
\x ; efflorefcentium fiellularum quajl gemma. 

L o c u s : Mare circa Infulam St. Domingo. 

N O T JE. 

Elegantiffima hsecce fpecies ex Gallia nuper 

in MADREPORA. SIS 

in Belgica Mufea pervenit. Color interdum fla- 
vefcens, gemmis ftellisque tantum rofeus; alias 
fere ubique pallide rofeus, interdumque ad ftel- 
las & in extremis ramulis faturatiffimus & lac- 
cae fiorentinae semulus in fpeciminibus obfervatur. 

182. MADREPORA hirtella. 

Madrepora ramofa, ftellis undique 
alternis prominentibus , lamellis exfertis 
acutis. 

Descriptio. 

Magnitudo & babitus circiter vulgaris varieta* 
tis M. virginea. Corallium dichotomum, tereti- 
fubattenuatum. Rami patuli , re£tiufculi , paf. 
fim coalefcentes. Stella? quincuncialiter circa 
ramos fparfae , limbo tenui cylindrico prominen- 
tes, furfumque tendentes. Lamellce intus dense 
vel fubduodenae tenerae, integrae , akernae mi- 
nores , longe ultra limbum exfertae , leviter re- 
flexae, acutae. Subftantia albiffima, folidiufcula , 
cavernofior tamen, quam M. virginea. 

Locus: Oceanus Indicus , unde rariffime ad- 
fertur. 

183. MADREPORA cariophyllites. 

Madrepora aggregata , ftellis di- 
ftin&is cylindraceis turbinatis lamellofis. 

Imperat. ital. p. 628. lat. 817. Millepora. 
J. Baub. bift. III p. 795. Corallio affinis Ma- 
drepora. (Ex Imperato.) 

V5 / Bonan. 3 i4 ZOOPHY T A. 

Bonan. muf Kircher. p. 288. tab. 5. /. 1. 

Boccon. muf tab. 9. n 5./. 1. 

*Sbaw. afr. app. p. 48. 11. 17. Fungus tubula- 

tus & ftellatus. 
Mercat. metall. p. 134. 
Gualtier. ind. tab. io<5 G. Balanorum cylindra- 

ceorum glomus. 
Rumpb. amb. VI. p. 245. tab. 87. /. 3. Cario- 

phyllum faxeum. 
Seb. thef. III. tab. 108. n. 9. Madrepora tu- 

bulofa, Acropora aliis, 
Knorr. delic. tab. A IV. n. 4. 
Linn. fyjt. X. Jp. 34. Madrepora fafcicularis. 
Belg. Kruynagel - Koraal , Zee-Kruynagels. 

Descriptio. 

Bafis crujla alba, lapidea, inaequalis , corpori- 
bus variis laxe atque convexe fupertenfa. Cy- 
lindrie crufla crebri, diftincli, erefti , plerum- 
que compreffiufculi , extus obfolete fulcati , fur- 
fum paulo craffiores atque truncati. Stellcs ter- 
minales cavae , lamellis integris , extrorfum pro- 
minentibus llve exfertis; quarum alternae xmno- 
res. Subflantia totius albiffima, folida. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T A. 

Reperiuntur fpecimina antiqjia, quorum cylin- 
dri pollice longiores & craffitie penn^e anferi- 
nae funt. At vulgaris cylindrorum longitudo 
eft dimidii plus minus pollicis , craffities vero 
pennae ex ala Pavonis. Antiquis iftis glomeri- 
bus novam faepe fuperinduclam cruftam inveni* 

mus, MADREPORA. 315 

mus , cum novo fteilarum agmine. Nempe ftel- 
la fsepe una prse reliquis excrefcit & apice pro- 
les parvulas gignit , tumque cruftam circa fe ex« 
tendere incipit, qua vicinas ftellas obducit. E 
crufta autem dilatata , quae fernper in fphsericam 
aut fakem convexam figurarn tendere folet , no* 
vae fucceffive pullulafcunt ftellse & adolefcunt. 
JMarginales hinc fteilae plerumque minutae , dum 
medii agminis majores funt. Crujice aliis quo- 
que corporibus , lapillis cet. fuperindu&ae oc- 
currunt. Saepe ita revolvuntur, ut fere in fphae- 
ram coeant. Imo bis vidi fpecimina, & unicum 
ipfe habeo , ubi prorfus convoluta crufta & con- 
foiiclata oblongum globum eftecit, undique cy- 
lindris obncum , & in quo ne minima quidem ba- 
feos aut cicatricis nota apparet. Videntur haec 
in glareofo maris fundo nata fuiffe , lapillosque 
mobiles pro prima bafi habuilfe , quos dein a 
loco priori per rluclus deturbata totos inclu- 
ferunt. 

Rumpkius Corallium noftrum in Mari muco ob- 
duclum efTe dicit. 

184. MADREPORA flexuosa. 

Madrepora aggregata , cylindris 
fubramofis linearibus ftriatis 3 apice trunca- 
tis ftellatisque. 

Imper. ital. p. 628. lat. 818. Porus matronalis. 
Aldrov. muf metall. I, 3, p. 292. Pfeudocoral- 

lium album fungofum. 
1 *Bonan. muf. Kircb, p. 266. icon, p. 289. 
Worm. uiaf. p. 235. Millepora Imperati. 
Gual. ind. Part, 3. ch 5. tab. 61 b. Acropora 

cefpi- 3 xtf Z O O P H Y T A. 

cefpitofa, albida, ramofa & non ramofa, ra* 

mis junceis. 
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 22. p. 134. Juncus 

lapideus. 
Linn. amoen. ac. I. p. po\ n. 7. tab. 4. /. 13. £f 

n. 5. Madrepora compofita, cylindris flexuo- 

lis fcabris, cortice hinc inde coalkis. 
fyjt. X. fp. 32. Madrepora flexuofa. 

Descriptio. 

Maffa fepe maximae , e cylindris fubparalle- 
lis, longis, confertim aggregatis. Cylindri di- 
flin6li , paffim coalefcentes , junci craffitie , fi- 
liformes , fubflexuofi , extus teneriter flriati , ra- 
mos paffim laterales , folitarios , fubdivaricato- 
adfcendentes , exferunt. Extrema cylindrorum 
truncata , concava , flellata. Subjlanua corallii 
alba , lapidea , intus flellatim cavernofa. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

N o T A. 

Maximarum congerierum fragmenta Maflilia 
adlata vidi. Rariffima in Mufeis Belgicis Angli- 
cisque ha^c fpecies occurrit. Vix unum & alte- 
rum exiguum ejus fruticulum apud Curiofos in- 
veni, primordia quaii futurse molis. Mercatus 
in Infulae Ponti maritimis & ad montem Argenta- 
rium reperiri dicit. — Foffilis non infreqnenter 
obvia eft. 185. MA« MADREPORA. 317 

18J. MADREPORA organum. 

Madrepora aggregata ; cylindris 
fimplicibus angulofis , ftellis crufta termina- 
li connexis prominulis. 

Ellis att. angl. <vol. 53. p. 432. tab* 20. /. 14. 
bona. 

Descriptio* 

Majfie compofitae ex cylindris junci fere craflitie , 
fubparallelis confertis , attamen diftincTlis & per 
membranulas tantum transverfas lapideas contex- 
tis. Cylindri faepe longiffimi , fimplices , inferne 
attenuati , plerique fexangulares , angulis fub- 
marginatis. MafTae fuperficies obdu&a crujia 
communi inaequali; in qua cylindri terminantur 
ftellis prominulis, truncatis. Lamella in flellis 
plerumque fenae (rarius novenae vel duodenae) 
in centrum unitae, quibus interje&ae tres imper- 
fe6lae, media majufcula, 

Maximas dari maffas, ex magnis fragmentis 
mihi vifis , quorum fuperficies flellaris plana 
erat, concludo. MafTam pyriformem , e cylin- 
dris diverfae longitudinis coalitam, ut ubique, 
nifi in angufta bafi, ftellata fit, ipfe habeo, pu- 
gni magnitudine. Subfimilem fed exiguam de* 
pinxit Ellifius. 

Locus: Mare credo Indicum. 186. MA- 3 i8 Z O O P H Y T A- 

1S6. MADREPORA calycularis. 

Madrepora aggregata , cylindris ob- 
conicis coadunatis, ftellis crateriformibus 
lamellofis, centro exefo prominulo. 

^Brown. jam. p. 392. ». 2. Aftrea aperturis 
cavernarum radiatis , centro fpongiofo. 

Descriptio. 

MaJJk informes, ex cylindris craffitie pennae 
fcriptoriae , fubdiftin&is , interdum confertioribus , 
interpofita pumicofa fubflantia coadunatae. Cy- 
lindri fimplices , breves , inordinatius faftigiati , 
deorfum attenuati. Stellce terminales craterifor- 
mes , limbo prominulo fubcontiguae. Centrum 
tuberculi inftar prominens , exefum. Lamellce ver- 
fus flellae limbum decrefcentes , crenulatae , al- 
ternae minores; interje&is etiam interdum flriis 
fingulis. Subfiantia cinerafcens , porofior ; in re- 
centi fufca. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

N O' T A. 

MalTae e pluribus faepe cylindrorum fuperim- 
pofitis ordinibus fadtae funt , femperque extus 
impurae, maxime a Serpula quadam conglome- 
rata , lutea , deculTatim ftriata obfefTa efTe fo- 
let. In pluribus fpeciminibus inveni ficcatorum 
Polyporum reliquias , inflar muci fupra laminas in 
hymenis formam tenfi, ficcatique. 

/3. Me- MADREPORA. 3*9 /S. Memorandum hoc loco eft Aggregatum 

marlmtm rariffimum, quod mihi dono dedit Vir 

IngeniofiJJimus Dn. J. Snellen , Roterodamenjis 

Soc. Harlemenf. Sodal. & cujus fimile prsete- 

rea nullibi vidi. Helicem nempe craflioris tef- 

ta3 , Americanum , undique , nifi qua apertura 

efl , obfidet favus e conis coadunatis cavis , 

plerisque quinquangulis , aliis paflim tetrae- 

dris vel multangulis, apice fuo tefbe infiften- 

tibus fafta. Majorum cellularum fummis in- 

terftitiis paflim parvuli coni incuneati funt , 

qui teftaceam bafin non attingunt. Septa in- 

ter cellulas obverfe conicas extus ftriata , 

margine detrita exhibent tubulos in ftubftantia 

longitudinales reftiflimos. Subjlantia Japidofa 

eft , gryfeo - alba. Quicquid hoc fit , Madre- 

poris affine videtur ; & erit forte Favitarum 

quorundam inter petrificata origo. 

187. MADREPORA favites. 

Madrepora aggregata , corporibus 
brevibus coadunatis , ftellis angulofis cavis, 
intus lamellofis. 

Bocc. muf. ital, tab. 9. n. 5. f. 3, 4. 
*Seb. the. III. tab, 112. f. 8, 10, 21 c. 1 
*Linn> amaen, ac, L p. 97. \n. 8. tab. 4. /. 6. 

Madrepora aggregata , ftellis anguloils con- 

cavis , radiis quatuor altioribus. 
fjfi* X fp- 29. Madrepora favofa. D B- 3 20 Z P H Y T Ai 

Descriptio. 

MaJJa gibba, ftratis tunicata. Stella magnae, 
infundibuiiformes , pleraeque hexaedrae vel mul- 
tangulse coaptatae , cavae. Centrum exefum , nec 
prominulum. Lamellce a centro ad parietes ad- 
iceridentes & verfus ftellarum fepta acuta,pro- 
ininentia decrefcentes , profunde erenatae. Sub- 
ftantia folida, albiffima. 

Locus : Oceanus Indicus, unde mafTae & my- 
tulis margaritiferis fuperinductae cruftae crebro 
adferuntur. 

183. MADREPORA astroites. 

Madrepora aggregata 5 cylindris 
coadunatis, ftellis cavis lamellofis, ambitu 
radiatis. 

Seb. thef. III. tab. 112./. 15, 19, 22. 
Descriptio. 

Crtijla vel maflae gibbae* polymorphae , e cy- 
lindris afcendentibus confolidatge. Stellce rotun- 
dae , cavae, diftantes. Centrum exefum. Lami- 
na ad centrum unitae plerumque duodenae , in- 
terjeclaeque minores, omries craffiufculae , fca- 
brae , denticulatae , & ultra limbum ffcellae pro- 
du&ae in porcor radiales , devexa ftelJarum inter- 
ftitia exarantes , ftellasque fubconne6tentes\ 

Locus : Mare Americanum. 

N c- M A D R E P O R A. &z 

N T JE. 

Vulgo cylindri culmi circiter ftraminei craffi- 
tie efle folent, ftellarumque magnitudo propor- 
tionata. At cruftulas vidi aliquot linearum craf- 
fitie, ftellis multo majoribus & difformioribus , 
ftru6tura tamen noftrae fpeciei convenientibus. — - 
Imo nuper in Mufeo Dn. Petri Cramer Amfle- 
lcedami vidi Maffam ex variis ftratis tuborum 
faxeorum , craffitie digiti , brevium coacervatam ^ 
interftitiis tuborum porofo lapide expletis ; SteU 
lce ejus erant maximae , fubcalyculatse , centro 
exefo prominulae , lamellis denticulatis , alternis- 
que tenuioribus imperfedtis. Stellarum margines 
valde prominuli , ambitus criftis dehtatis divergen- 
tibus porcatus. Haec nefcio an pro ejusdem fpe- 
ciei varietate fit habeijda. Mihi non videtur. 

189. MADREPORA ananas. 

Madrepora aggregata, corporibus 
obverfe conicis coadunatis, flellis fcabris 
convexis centro cavis. 

Boccon. muf. tab. 9. rt. 5. /. 7. 

*Helving. litbogr. p. 53. tab. 5. /. 22. 

*6romel. litb. tab. 39. fp. 2'. 39. 

Seb. tbef. III. tab. 99. n. n. in bauV 

Linn. amoen. ac I. p. 92. n. 3. tab. 4. /. 8, 9. 
£f n. 2. Madrepora compofita, corporibus 
proliferis e centro pluribus , undique coadu- 
natis ; ftella convexa , centro concava. 

fyft. X. fp. 35, Madrepora Ananas. 

X D e- 3-»> 200PHYTA, 
Descriptio. Majpe gibbse , ex corporibus ob verfe conicis , 
craffitie faepe digici fere minimi , angulofe coap- 
tatis coadunatae. Siella vel remotiufculae vel con- 
fertae , fulco difcret?s , inaequales^vel varie angulofa? 
vel rot.undae, convexo prominu ] ee , centro ca- 
vae. Lamella ex-centro craffiufculce f; porci al- 
terni mmores H denticulato - fcabri. Scabricies 
§ convexitas ftellarum difcretarum, centro im- 
preifamm fufficit pro dignofcenda fpecie. 


Locus: Oceanus Americanus. 

ipo. MADREPORA radians. 

Madrepora aggregata folida , ftellis 
confertis convexiufculis , centri poro ra- 
diante, ftriis fcabriufculis. 

Brown. jam. p. 392. Aflrea r aperturis caverna- 

rumminimis, maffa insequali. 
Seb. tbef III. tab. 112. f. 12, 14, 18- 

Descriptio. 

Hujus'in M. Americano mojja maximce ge- 
nerantur & rupibus teftisque cruftas craflas , 
convexas eadem obducit. Stellce fiiperficiemtegunt 
confertiiTixnae , ex cenm-poro proFundo, cylindrico, 
in convexum ambitum patefcences , vix diftinc- 
tae, contiguae. Stria ex poro centrali radian- 
tes , creberrimce , denticuiatae , alternae paulo 
minores. Subfiantia folida , alba , e cylindris 
re&iffimis tenerrime intus lameJlofis, confolida- 

tay MADREPOR A. 323 

ta; fuperficie pallide gryfea. — Primordium funt 
ftellae folitariae , verrucae convexae inltar inci- 
pientes , quae fenfim multiplicantur. 

L o c u s : Mare Americanum. 

191. MADREPORA stellaris. 

Madrepora aggregata folida extus 
fcabra, ftellis fparfis convexis, medio im- 
preffis. 

Descriptio. 

Crujla rupibus induSae , tenerrimis pun&is 
fcabrae. Stellce fparfae , parvulae , fere ut in fe- 
quend, medio impreffae , ambitu turgidulo , pois 
cis teneris , fcabriufculis , aequalibus ftellato f 
Subftantia folida , extus gryfeo cinerafcens.— r 
Obfervavi femel in rupe, cui Ifis ocracea inll* 
debat. 

Locu,s : Oceanus Indicus. 
N o T A. 

Madrepor.e hucusque recenfitae , a fp. 185. 
ad 191. omnes in genere vocantur Astroitje; 
Summa circa eas apud auclores confufio & ob- 
fcuritas , ex defedlu defcriptionum aceuratiorum 
& bonarum Iconum, cui propediem edsnda hujus 
generis Iconographid fuccurrere ftudebo. Pauciffi- 
ma interea hisce fpeciebus fynonyma adjeci ; fa- 
tius enim effe putavi , quam incerta cit-are om- 

X 2 nia. 324 ZOOPHYT A; 

nia, ea tantifper omittere de quibus minus cla?e 
liquebatan ad hanc vel illam fpeciem pertinerent : 

Aftroitarum numerum & obfcuritatem augent 
qui corrupta foffilia corallia , e quibus fpecies 
confici nequeunt, adoptavere. Linncei ;fpecies e 
foffilibus fpeciminibus delineatas , ut potui , ad 
jneas reduxi. 

Madrepora polygama, Linncei ex minus atten- 
ta obfervatione nata eft. Quod enim Odheiius 
j^Amoen. acad. voL IV. \p. 258.) ftellas ejusdem 
majores vocat , ex addita harum defcriptione & 
fpeciminis icone, utut rudi, patet fuifle Balanos 
minutos ; quales in Coralliis Americanis , v. gr. 
M. agaricite , muricata y aftroite, interdum ob- 
fervantur, prominuli, crufta corallinae materize 
ftriata obdu£H, folamque aperturam nudi. Ne- 
quaquam dubito in crufta loc. cit. pro miraculo 
tiefcripta & Apum aut Formicarum fimilern 
ceconomiam etiam in Zoophytis prodere eredi- 
ta, alTerti mei veritatem inventuros eos, penes 
quos nunc eft , fi attentius eandem contemplari 
velint. 

192. MADREPORA porites. 

Madrepora polymorpho - fubramo- 
fa 5 convexa , ftellulis minutis impreffis 
pun&ato-fcabris. 

Jmperat. ital. p. 627. lat. p. 802. fig. p. 814. 

Corallium ftellatum. 
J. Baub. bijt. III. p. 805. Corallium ftellatum, 

minus , album. 
C. Baub. pin. p. %66. Corallium album , ftella- 

turn, majus. 

Soccon, MADREPORA. 32^ 

Boccon. obf gall. tab. p. 273. figg. bins.'' 

muf ital. tab. 9. n. 6. f. 1 £? 4. 

Morif hift. III. p. 657. fecl;. 15. tafr. 10. «. 12. 

Porus albus, pumilus, ramofior, creberrime 

ftellatus. 
Petiv. pterigr. tab. 20. /. 15. Corallium poro- 

fum , typhoides , ftellulatum. 
Tournef. inft. p. 573. Madrepora alba, flella- 

ta, major. 
Cualtier. ind. p. 20. Madrepora alba, brafll- 

cam floridam referens , favi inftar minutiffime 

perforata. 
Brown. jam. p. 391. n. 3, 4. Madrepora mi- 

nor, aperturis cavernarum concavo-radiatis, 

rarioribus et M. minor, ftellis creberrimis. 
Seb. thef III. tab. 109. f. 11. s 
Knorr. delic. tab. A I. f. 3. 
*Linn. fyft. X. fp. 25. Madrepora pun&ata. 

Descriptio. 

Meffce nunc gibbae , tuberofae, tunicatae; nunc 
Corallium teres , ramofo - tuberofum craiTum , mo- 
do breve & pumiium , modo gracilius. Ramofie 
varietatis rami femper patuli, fubdichotomi vel 
alterni , obtufiffimi , imo plerumque velut tube- 
re terminati. Subjiantia folidiufcula , plerumque 
tunicata, albiffima, extus faepe gryfea, fordida. 
Superficiem obfident fleUce creberrimae , parvae , le- 
viter excavatae , prominulis pun&is fcabrae , qua- 
libus & ftellarum intervalla exafperantur ; ut to- 
ta Corallii externa facies fcaberrima appareat. 

Locus : Mare Americanum & Indicum. X 5 N o- 'ii6 ZOOPHY T A. 

N O T je. 

Ex India nonnifi maifas vidi informes , gib- 
bas , tunicatim au£tas , flellarum magnitudine fere 
-M. aftroiten fubaequantes. Americanum Corallium 
plerumque ramofiffimum efl, modocraiTms,fruti- 
culos humano capite majores fiftens , modo pro- 
cerius ; afterifcis femper multo minoribus. At 
etiam haec ramofa fpecimina cruftatim accreviife 
videntur. 

/3. Extat infignis hujus fpeciei varietas , in 
Mufeo Serenissimi Frincipis Arausionensis ; 
cujus trunci magni , aliquoties dichotomi funt in 
ramos attenuatos , obtufiufculos , cum ramis rec- 
tiufculi , omnesque in alterum latus , velut a vi 
flu£tuum, inclinati. Stru6tura vulgaris. Eidem 
cum M. muricata & Millepora aicicorni rupi infi- 
£et , adeoque Americana eft. 

ip3. MADREPORA digitata. 

Madrepora ramofa fcabra 5 ramis 
fubclavato compreifis , ftellis creberrimis , 
prominulis deorfum fpe&antibus. 

Rumph. amb. VI. p. 240. n. 3. Lithodendrurn 

digitatum. 
Belg. Gember- - Koraal. Malaic. Karang-alea. 

Descriptio. 

Facies fere varietatis ramofae prascedentis 
fpeciei. Fruticuli faepe maximi, collecli e trun- 
culis ereftis, exferentibus ramos teretiufculos , a- 

pice MADREPORA. 32? 

'pice plerumque vel fubdivifos, vel craffiufculos 

compreffo bilobos. Superficies tota confita po 

[tis prominulO'fcabris,regularibus,fexradiato flel 

latis , deorfum feu bafin corallii refpicientibus 

& margine fuperiori produ£Hore fornicatis. Sub 

Jlantia corallii lapidofior , duriorque , quam M 

poritis , alba , extus gryfeo-flavefcens. Media 

inter M. poritcm & muricaiam. 

Locirs : Oceanus Indicus. 

149. MADREPORA muricata. 

Madrepora poly morpho - ramofa , 
ftellis creberrimis cylindraceis prominulis. 

Tbeopb. bift. pl. I. 4. c. 8. Thymum lapideum, 
Aldrov. muf metall. p. 278. Succus concretus 

ex aquis ftillantibus. 
Cluf. exot. I. 6. c. 7. p. 123. Planta iaxea abro- 

tonoides. 
Bonan. muf. Kircber. p. 265. ic. p. 285. n. 8. 
Worm. maf p. 233. Corallium tuberofum punc- 

tatum. 
Bejl. muf, tab. 26. f. 4, Truncus lapidofus.l 

muf Locbn. tab. 23, Planta faxea alba. 

J. Bauh. hijts III. p. 807. Abrotonoides faxea 

planta. 
Morif. hift. III. p. 656. fett. 15. tab. 10. 72/3 

£? 9. Porusalbus, ere&ior, ramofus, tuber- 

culis crebris > furfum fpe&antibus et Porus 

albus, cuprefiiformis. 
^Purcbar. peregr. I. 3. c. i.feEt. 5. p. 135. 6? L 

4. c. 6.fed:. 2. p. 448, 449. CoraJlium album. 
Petiv. pterigr. tab. 18. /. 7 £? 18. Corallium 

X 4 poro- 3»8 Z O O P H Y T A. 

porofum muricatum et Corallium [porofum , 

typhoides, muricatum. 
Tournef. inft. p. 573. Madrepora abrotanoides, 

et Madrepora ere&ior , ramofa , tuberculis 

crebris furfum fpe&antibus. 
Sbaw. afr. app. p. 48. n. 25-28. Madrepora 

abrotanoides. 
Valentyn. ind. IV. tab. 52. D D. Arbufcula 

marina coralloides alba. 
Sloan. cat. p. 1. Hiji. I. p. 51. n. 3. tab. 18. /. 3. 

Corallium album, porofum, maximum^ muri- 

catum. 
; - — p. 2. Hift. I. p. 53. n. 4, tab. 17./. 4. Idem 

pumilum. 
Gualtier. ind. cl. 1. part. 2. titul. averf. et cl. 1. 

part. 4. ad calc. et cl. 2. £ar£. 3. tit. averf. 
Broivn. jam. p. 391. n. 5. Madrepora ramofa 
• major muricata & fteilata, aperturis caverna- 

rum minoribus depreflis. 
Rumpb. amb. VI. p. 239. tab. 86". f. 1. Lithoden- 

drum calcareum. 
Seb. tbef. III. tab. 108. /. 6. tab. 114./. I. tab. 

11(5./. 5. 
Knorr. delic. tab. A II. /. 1, 2. 
Linn. hort. Cliff. p. 481. Millepora ramofiflima , 

pun&is fubtus femi-ovato prominulis 5 ramis 
acutis. 
'. — — muf. TeJJin. p. n$. n- 2. Madrepora fpi- 

nofa. 

fyft- X.fp. 14. Millepora muricata. 

, £. Sbaw. afr. app. p. 4-8. n. 29. 

Morif. bift. III. p. 657. fett. 15. ta&. 10. /. 10. 
Tourntf' inft.p. 573. Porus albidus comprefTus, 

f rondiporas ad inftar cribrifoxmis.(Fragmentum.) 
Calceolar. muf p. 12. Icon. 
Marfel. bift. mar. p. 154, tab. 35. n. 170. tab. 34. 

». 16*9. MADREPORA. 329 

n. 169. /. 1 , 2. Madrepora conica ; Abroto» 

noides Trionfetti. 
Rumpb. amb. VI. p. 240. tab. 86". /. 2. Litho* 

dendrum calcareum feifile. 
Brovm. jam. p. 391. n. 6". Madrepora maxima 

comprefla , palmata & muricata. 
Lin. muf. Tejftn. p. 118. n. 1. Madrepora co- 

rymbofa. 
y. Slpan. cat. p. 2. Hijt. I. p. 58. n. 5. tab„ 17. /. 3. 

Corallium porofum, album, latiflimum. 
Belg. *. Harteboorn - Coraal. Malaic. Karang- 

bonga. 

Descriptio. 

#. Varietas ramofa : Corallium teres , ere£t,um r , 
ramofum. Rami fparfi , re6ti , patentes vel fubad- 
fcendentes , teretiufculo adtenuati , contaftu coa^ 
lefcentes. Papillce undique creberrimae , cylindri- 
cae, obtufae, arreclse, extus tenerrime fubftria- 
tae , poro fubftellato cavae ; quibus interjefti 
pori ftellati , coraljio obrutorum priorum papilla- 
rum reliquiae. Subjlantia candida , tota veluti 
fibrofo - fpathofa , extus tenerrime ftriato - fcabra 
& faepe fubgryfea, fragiliflima , raraque, maxi- 
me in corallio juniori, digiti circiter craflitiem 
aequante. Trunci antiqui faepe brachi mole, fo- 
lidiores. 

/?. Varietas corymbofa fupra rupes expanditur 
in difcum obrotundum fubfeffilem , fefquipedalis 
vel bipedalis faepe diametri , e ramis reticula- 
tim coalitis efFormatum (Morif. I. c. tab. 10. w. 
10.), fupra obfitum trunculis crebris ereclis , 
fubulato - conicis , fubramofis , nec ultra digita- 
lem longitudinem excrefcentibus ; quorum ii , 
qui ambitum occupant, inclinau & coalefcentes 

X 5 difcum 33^ Z O O P H Y T A. 

difcum dilatant. Huic varietati pori feu ftellae 
femper fubinfundibuliformi-feffiles, limbove ob- 
tufo patentiores. 

y. Reperiuntur hujus Corallii mafTae latse , mul- 
tiformes , ut & crufta? craffae alienis corporihusobr 
du&ae. Priorum agminatim crefcentium de- 
Tcriptionem dediffe videtur Sloane loc. cit. 

L o c u s : Mare Americanum & Indicum. 

N O T JE. 

Praeter varietatis corymbofae pulcherrima fpe- 
cimina ex India Orientali afferri folet ramofa, 
at tenuibus femper & vix digitum craffis ramis , 
in fruticulos ad fummum bipedales afTurgentibus. 
Neque craffiora ejus ibi inveniri fpecimina ex 
Rumphio fufpicarer. Ramofam hanc varietatem 
iconibus bene exprefferunt Rumpbius & Sloane 
(loc. ad<*. cit.) & Seba (tab. 114. n. 1.). Ele- 
gantiffima ejns fragmenta in mufeis vifuntur 
paffimj, in quibus hinc inde papillae in cylindros 
elongatae & parvulis extus papillis fparfse, ra- 
mos ordiuntur , & eleganter demonftrant mo« 
dum crefcendi hujus corallii, novarumque con- 
tinuo ex ipfa ejus prolifica fubftantia papillarum 
polypiferarum ortum, quae antiquiores audta fub- 
flantia fenfim obruunt. Specimen tale fpicifor- 
me delineat Seba thef III. tab. 116*. f. 5. Ob- 
fervantur in hac noflra Madrepora Balani faepe 
minuti , . corallina tenui crufta obdufti ; quales 
M. polygama Lin. ortum dedifTe fupra dixi. 

Rumpbius de Indico fuo dicit ad binos ternosve 
pedes crefcere , ramos digiti craffitie erigere , 
lateralibusque , ubi eos contingit , coalefcere ; 
extremitatum colorem recenti violaceo purpu- 

reum M A D R E P O R A. 33 t 

reum, reliquum muco falfo & inamaeno teftum 
effe , unde luteocinerafcat , ( quale in mufeis non 
raro vifitur ) pluviae vero ; expofitum niveum 
evadere. Addit multiformes exprimere frutices , 
quod de eo magis quam ullo alio Corallio verum 
eft. Haec Madrepora in univerfo IndicoOcea- 
ho luxurians rupes conftituit corallihas e quibus 
fubje&o ligni acervo paratur calx , quae , quamvis 
minus cum aqua fervefcat , minusque pinguis 
& acris faxea noflra ealce fit, ad eedificia tamen 
omnia in Indico Archipelago adhibetur, optime* 
que perdurat , fi modo probe exufta & ante 
exuftionem corallium bene ablutum & fale mari- 
no purgatum fuerit. — Ceterum corallium hoc- 
ce recens non , uti Ifidis Hippuridis fragmenta , 
cum fucco Limonum fervefcere monet. 

Sloaneus extremitates defcriptae Madreporae ia 
mari femper effe refert albas , molles , laftefcentes , 
fortique, ut totus quoque frutex, marino odore. 
Copiofe in rupibus vadofis Caribaearum infularum 
crefcit, fub aqua cervorum cornua referens. Va- 
rietatem idem bene defcripfit (p. 57. n. 5.) quae 
maffis planis , latis , extremo ramofis > formae varia- 
biliffimae y. luxuriat, quales laminae glomeratim, 
rofarum inflar, in rupibus plures fimul crefcunt. 

Icon Sebce vol. III. tab. 113. Corallium 
grande cornu cervini forma exhibens , & Co- 
rallium latiff. tubulofum Muf. Richter. p. 383. tab. 
14./. 3. huc pertinere vix dubito , gum iubflmi- 
lia fpecimina viderim. 195, MA* 83 a Z O O P H Y T A. 

ipy. MADREPORA crater. 

Madrepora infundibuliformis ftria- 
ta> intus fparfa ftellis prominulis antiguatis. 

*Tournef. inji. p. 576". Efchara magna, pulla, 

pileiformis. 
Lin. bort. Cliff. p. 480. Madrepora cyathifor- 

mis , turbinata , interius prolifera. 
— fyft. X. fp. 2. Tubularia infundibuli- 

formis. 

Descriptio. 

Figura fere Boletiim refert , cujus pileus fenio 
prorfus furfum in infundibuli fpeciem reflexus 
fuerit. Stipes crafTus , brevis , fenfim expanditur in 
infundibulum , margine tenuatum, turbinatum & 
fsepius undulatum. Hujus facies utraque , at ma- 
gis exterior , tenerrime ftriata , flriis undulatis , lon- 
gitudinalibus. Fori in facie tantum interna, di- 
flantes , in feries fere concentricas , inordinatius 
tamen & quincuncialiter fere diftributi , leviter 
furfum prominuli , intus ftellato-fcabri, fere qua? 
les in M. muricata. Subfiantia alba , folida. 

Locus: Oceanus Indicus. 

,N O T A, 

Margine crefcit heec fpecies , efflorefcentibus in 
limbo ftellis. Vidi fpecimina pedali diametro 
ampliora; minima, quae occurrerunt, latitudine 
fuere manus. In unico minori obfervavi e fa- 
cie externa propullulaJTe prolem cotyloideam 
feu accrefforii infundibuli primordium. 

196, MA- madrepora; 333 

196. MADREPORA foliosa. 

Madrepora polymorpha laciniofa > 
Iaminis laceris fcaberrimis y poris utrinque 
fparfis minutis. 

Rumph. amb. VL. p. 244. t. 87. /. 2. Auris E- 

lephantis. 
Seb. thef. III. t. 110. n. 7. 
~ Gualtier. ind.part.^. cl. 2. t. 42 b. Choanafaxea 

crifpata rugofa , minimis poris & verrucis un- 

dique exafperata. 
Turgot. mem. injtr. t. 22. A. Icon bona. 

Descriptio. 

Obfetvatur plerumque congeries laminarum 
mediocris craffitiei , rofae in modum compofita- 
rum , modo fupra ftipitem craiTum , modo fu- 
pra rupem planiorem. Lamince mediocris craffi- 
tiei , ruditer petaliformes , interiores vulgo mino- 
res, polymorphae, laciniofae, imo lacerae, utra- 
que fuperficie fcaberrimae feu velut celo in- 
compto exafperatae. Inter confragofitatem u- 
triusque faciei emicant Jlellce parvae , fparfae , fi- 
millimoe poris ftellaribus quos detrita M. murica» 
tafragmenta exhibent. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N o t m.. 

Vidi fpecimina perfe&e rofam explanatam re« 
ferentia. Nonnunquam laminae fparfiores cen> 
trum circumftant ; tenuiores etiam in nonnullis 

& fl3 4 .ZOOPHY TA. 

& magis lacerse , (Turgot. icon. cit. ) crafliores 
miTiusque afperatse in aliis. Laminis interdum 
interiperfi reperiuntui; trunculi conico - fubulati 
Tcabriufculi , ftellis impreflis, fparfis &fubftantia 
Jaminis fimillimi. An ejusdem fpeciei modifica- 
tio 1 — Habeo & fragmenta multifido ramofa , tota 
teccratiflima , ejusdem tamen ftru&urae atque 
certiifime. fortuita naturae Iudentis inconftantia 
hoc modo effifta. In Mujeo Celeberr. Gronovii 
exemplar vidi conftan.s laminis aliquot magnis , 
contorto turbinatis & figuras apud Sebam & 
^ualtierium propofitas affeclans. Rarius ad nos 
adfertur haec fpeeies. 

197. MADREPORA damicornis. 

■Mad-refoea polymorpho - ramofifli-* 
ma , ramis fubdivifis attenuatis , poris cre- 
bris ccecis crenatisque. 

Imperat. ital. p. 616. Corallii fpecie9. 

y, Bauh. hift. III. p. 805. Corallium candidius 9 

verrucofum, punttatum. 
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album , verru- 

cofum, pun&atum. 
Morif hift. III. p.6$*].fe£t. 15. tab. 10. n. n. 

Porusf. Coralliumaftroites humilius, ramis alias 

latis & compreflis , alias incertse figurae. 
Tournef. inft. p. 373. Madrepora. verrucofa , 

pun&ata. 
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 16. p. 124. Trun- 

cus coraliites. 
Sbaw. afr. app. p. 48. n. 33, 34. tab. n. 33. 

Madrepora aftroites ceratiformis. 
Cualtier. ind. part, 4. fi. 3. tab. 104 b. Madre- 

pora MA'.D REPORlt 33 S 

pora candida* ramofa , dama? cornua referens^ 

foraminibus rotundis in fuperficie infignita. 

QIc. bona.) 
Rumpb. amb. VI. p. 240. tab. 86*. /. 3. Litho* 

dendrunv littoreum. 
Lin. fyft. X. fp. 9. Millepora damicornis. 
Malaic. Karang-pantbey. (Rumph.) 

Descriptio. 

Fruticuli ad furnmurn fubpedales, polymorphL 

«. Corallium in truricos poliice craffiores, fub- 
ramofos excrefcens , ramuiis papilliformibus , 
crebris adfperfum. 

fi. CoraUium^pnrailwnii fruticulos fiftens com- 
pofitos ex trunculis breviffimis , craffiufeulis , di- 
chotomice fubdivilis, quorum extremitates con- 
fertoe ramulis verruciformibus muricata? funt ; 
unde haec varietas Brafficam floridam aemulatur. | 

y. Corallium gracilius atque procerius , attenua- 
tum , dichotomum, ramofiffime fubdivifum. Rami 
patuli , diftincli ; extremi fubulati , acutiufculu 
Haec cervina cornua aemulatur. 

In omni varietate (*. /3. y.) pori undique parvf 
crebri , inordinati, in extremis ramis contigui, 
oblongo-rotundi, cavuli ; fed centro folido , e 
medio fundo prominulo velut coeci redduntur;ce* 
terum [iriis denticulato-fcabris fubftellati. Inter- 
ftitia pororum fcaberrima , pundtis minimis , acutis. 
Subjlantia corallii alba, folida, faxea atque pon* 
derofa ; extus plerumque gryfea. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N o T JE. 

Milleporis affinis haec fpecies eft. In folo O* 

ceano S3 5 Z O O P H Y T a; : 

ceano Orientali erefcere eam crediderim. Rum- 
pbius extremos ramulos hujus aeque ac affinium 
quarundam in mari molliores friabilioresque re- 
liquo elTedieit. Icon, quam addidit , effc varietatis 
noftrae y. 

ip8. MADREPORA seriata. 

Madrepora ramola tereti-fubulata, 
poris ftellaribus longitudinaliter feriatis. 

*Lm. fyft. X.fp. 12. Madrepora lineata. 

Descriptio 

Frutices faepe magni , diffufi , fubpedales , e 
trunculis re&iufculis , confertis & confufis coa- 
liti. Corallium craflitie vulgo junci , vel calami, 
rariflime digiti ; ,teres , re&um , extremis atte- 
nuato - fubulatum , ramis brachiatum. Rami fpar- 
C , re&iufculi , patentifllmi , ( dum refto fere an- 
gulo prodeunt , ) fubulati , creberrime coalefcen- 
tes. Pori in feries longitudinales , diftantes di- 
gefti , coeci , prominulo margine intus fcabri- 
tie ftriato : Intervallum fcabriufculum punftis 
acutis. Subflantia prorfus ut prsecedentis. 

Locus : Oceanus Orientalis. <€>> XIL TU- T U B I P O R A. 337 

XIL TUBIPORA, 

DEFINITIO. 

Animal compofitum, anomalum; 
Corallium e tubulis parallelis , diftincStis 

compofitum ; 
Tubuli articulati , fiphuncub continuo, 

ad orificium ftellato communicantes. 

VIX qulcquam in mari datur cujus & ftru- Tuiipor* 
6lura fingularior fit & indoles magis videa- indoies 
tur anomala , quam eft Tubipor^e. Unica ge- oh f cura * 
neris hujus vera fpecies hucusque innotuit , 
eaque nondum nifi ex tubulofis reliquiis cogni- 
ta eft. Animalculorum, quorum maflse in Mu- 
feis aflervatae receptacula fuere, natura etiam- 
num latet; adeoque de Tubipora theoria nihil 
conftat locumque ei in Naturae Syftemate afligna- 
re difficile. Zoophytum tamen efle verofimile 
eft , cujus miranda natura e fceleto , quod 
nunc folum novimus , fatis colligi & non male 
inter Nautilorum , Madreporarum & Alcyonlorum fa- 
bricam media dici pofTe videtur. 

Antiquiores nihil reliquerunt, quam, ejje Tu* 
biporam quafi favum marinum , in quo generetur ver* 
mium quoddam genus. Diflerte hoc Imperatus dixit 
(Hift. nat. ed. ital. p. 625.), cujus verba fideliter 
exfcripta fupra jam adpofui. Recentiores om- 
nino nihil adinvenerunt. Quaeque exNavarcho- 
rum relatione didici, „ vermibus longiufculis in 

Y „ mari 3 3 3 Z O O P H Y T A. 

„ mari fcatere eam, 'qui tubulis fuis toti exeant 
„ &, cum hoflile aliquid percipiunt, celerrime 
,, in receptaculum quisque fuum redeant", non 
muito admodum fapientiores nos reddit. Nili 
forte inferre inde velis animalia extremos tan- 
tum tuborum articulos colere, longo vero ner- 
vo, fiphunculum forte tranfcurrente afxigi, qui 
eos lubulis exire permittat. 
Linncei Plura Tubipcrarum nomine recenfuit ///. Lin- 
fpecies ruzus , quae toto ccslo a vers Tubiporce 3 fpeciei. 
aliencB. ex Unnceanis primae , itru&ura diilidenc. Sic 
enim ex Milleporis noftris liliaceam , ob poros 
tubulofos, T. verrucofam dixit ; & ejusdem fpar- 
fiorem varietatem T.ferpentetn falutavit. Adegit 
etiam huic generi Brachionum capfuhfiorum nof- 
trum & Tubulariam gelaiinofam , iflum T. urceum , 
hanc T. repentem vocans. Imo Nereidum quoque 
fpeciem gregariam , quae ex arena & conchylio- 
rum furfuribus tubulos confertos fibi fabricantur , 
T. arenofam adpellavit. 
T. infun- Eg° WW T. purpurece ilruclura fimile inter 
dibuli- univerfas Oceani divitias reperire potui ; unicum- 
formis. q Ue ex foifilibus coraliium quod aliquam cum ea- 
dem affinitatem prodit , Tubipora infundibidU 
formis Linnsei efl ; itidem enim ex tubulis ar- 
ticulatis, parallelis, diftindtis compofita effe vi- 
detur. 

Piura hic de Tubiporce genere monere fuper- 
fluum videtur , cum defcriptio fpeciei pro de- 
fcriptione generis fufficiat. 190. TU« TUBIPORA. 339 

ipp. TUCIPORA PURPUREA. 

Tubipora ruberrima, tubulis lineari- 
bus articulatis parallelis, articulis transver- 
fa membrana connexis. 

Imper. ital. p. 631. lat. p. 821. Tubularia pur- 

purea , juxta quosdara Halcyoniurn milefium. 
Aldrov. muf. metall. p. 291. Pfeudocoralliuin 

rubrum. 
J. Bauh. hifl. III. p. 8o3. /. 2. Alcyonium fi- 

ftulofum rubrum. 
Welfch. hecatofi. p. 44. Tubularia coralloides. 
Bonan. muf. klrch. p. 26*6*. n. 16. icon. p. 289* 

72. 14. Tubularia purpurea. 
Bejlar. muf. Lochn. tab. 23. Alcyonium maris ru- 

brL 
Morif. hlfl. III p. 657. fecl. 15. tab. 10. /. 22. 

Corallio affinis , alcyonium. fiflulofum rubrum. 
Petlv. gaz. tab. 67. /. 10, 11. Tubularia pur* 

purea vulgaris. 
Tournef. infl. p. 575. tab. 342. Tubularia pur- 

purea. 
Valentin. ind. litt. tab. 8. /. 5. Tubularia co- 

ralloides. 
Biit.ier. corall. p. 18. tab. 1. f. 3. idem. 
Mercat. metallotb. arm. 6. c. 9. p. 107. Alcyo- 

nium petrofum. 
Sbaw. afr. app. p. 48. n. 37. Madrepora tubis 

elegamer coagmentatis, ruberrima. 
Rumpb. amb. VI. p. 236. tab. 85. /. 2. Alcyo- 

nium rubrum indicum. 
Seb. tbef. III. tab. 1 10. /. 89. 
Argenv. concb. p. 352. tab. 29. A. 
Edward. av. tab. 93. 

Y 2 Knorr. 34 o Z P H Y T A. 

Knorr. delic. tab. A. f. 3. 
Lin. hort. Cliff.p.4%1. Tubipora membranis trans- 
verfis tubos perpendiculares conneclentibus. 

fyjt. X. fp. 1. Tubipora muflca. 

Belg. Rood Pyp-koraal. Malaic. Batuswangi. 

Descriptio. 

Mqffa magnae , ditTormes, rupium prominen- 
tibus angulis coralliisque adnatae. CoralHum fatu- 
rate rubrum , compofitum ex tubis diftinctis , pa- 
rallelis, articulatis & per fepta transverfa, ar- 
ticulos fecantia cohaerentibus. Tubi craffitie ad 
fummum junci,faepe fili groffioris.^mVa/frecliuf- 
culi, cylindrici , longitudine 1,2,3, pluriumve 
linearum, imo femipollicari vel ultra,quum nem- 
pe craffiores tubuli. Sipbo intusj per omnes ar- 
ticulos continuus, linearis, in fummo cujusvis 
articuli radiis lapideis ffcellatus & tubuli interno 
lateri adnexus. Tubuli! in juncluris articulo- 
rum , nempe ad fepta , facilius frangi folent. 

Locus: Mare Americanum & Orientale. 

N O T J£. 

Majoribus tubulis compofitam varietatem de- 
lineat Petiver. I. c. /. 1 1. & Seba 1. c* f. 8. Rumpbius 
Tubiporae glebas in Mari circa Amboynam ca- 
pitis humani magnitudine vulgo reperiri tradit; 
at multo majores in M. Rubro. Teilis , lapidi- 
busque innafcitur; in coralliorum filicumque an- 
gulis ingentium tuberum inftar conglorneratur , 
qui fscpius vi maris avulfi in Infularum littora 
egeruntur. Conchae minores torse tubulis obfefib 
reperiuntur. Nomen Malaicum, Batu-fwangi , 

lapi- TUBIPORA. 341 lapidem magorum fignificat ; magicam enim 
Tubiporse maflis virtutem inefle credunt Moluc- 
cani inque arboribus fufpendunt , ut fures a fru- 
gibus arceant ; opinione prsevalente , eos , qui hoc 
modo cuflodita furantur, rubra impetigine corri- 
pi. Cavent etiam ne infidant huic lapidi ; fic 
enim, ut & fi corpori appendatur, urentem & 
dolorificum midhim excitari perhibent. Con- 
tra Javani & Malaccenfes Tubiporam pulvera- 
tam fenibus aeque ac pueris contra ftranguriam 
propinant. Celebis incolae a venenato animali 
percufli pollinem Tubiporse vulnufculo illinunt , 
ejusque femper fruftum fecum portant. 
3 XIII. AL. 34« ZOOPHYTA. XIII. ALCYONIUM. Jlcyo* 
niorum 
natura. Nomsn 
Alcyo- 
niorum. BEFINITIO. 

Animal vegetans : 

Stirps fixa , continua 3 cartilaginea , intus 

porofa ; cortice duriore 5 obfito 
Ofculis fubftellatis , papillaribus , exfe- 

rentibus 
Polypos tentaculis ciliatis radiatos, ovi- 

paros. 

Xtremum gradum Scalse animalis occu- 
t pantibus Spongiis proxime adjacent Alcyo- 
nia. Horum jam vita fenfitiva torpet , & indo- 
les crefcendique modus ad imperfectiora vege- 
tabilia , Algas nempe & Fungos , accedit. At- 
tamen apparatu polyporum , qui nutritioni & 
generationi apta organa continent , fuperftite 
quantulacunque fenfibilitate & chemicis princi- 
piis cum reliquis Zoophytis conveniunt , me- 
diumque inter Pennatulas^ Gorgonias , & forte 
Spongias genus fiftunt. 

Alcyoniorum nomine antiquitas produfta ma- 
rina omnia donavit, pilam, glomum, vel nidum 
aviculae utcunque referentia & quae mollioris na- 
turse deprehendebantur. Medii quoque sevi fcrip- 
tores aiiena varia a mari egefta Alcyonia vocarunt. 
Sic enim tubera radicum Zofterae in fibrofas & 
ftuppofas pilas maceratione refoluta , A. ftup- 
pojlim vel Pilas marinas , ovarium Buccini undu- 
lati folliculofum A. veficarium feu Favaginem nun- 

cupata A L C Y O N I U M. 343 

cupata invenimus. Ac hodie mollibus tantum 
Zoophytis , intus fibrofo eellulofis, extus poly- 
poris & papillofis adplicatur & proprium evaiit. 

Omnia, prouc definitio innuit, Akyonia corti- StruEivra 
ce extus coriaceo terminantur , in quo papillce S^ralis. 
ofculis ftellatis hiantes confpicuas funt , celluiis 
extcriori fubftantiae infculptis refpondentes. Ha? 
cellulce vifcera generationis & nutritionis fingulo- 
rum ofculis exferendorum Polyporum continent. 
tolypi ex ofcuio flellato exferti cylindrici, tenta- 
culisque teneriter ciliatis apice coronati funt. ln- 
terior Alcyoniorum fubftantia ab exteriori ftrudtu- 
ra diverfa, eademque (*) mollior eiTe folet, at- 
que canalibus longitudinalibus plerumque pervia 
& porofa obfervatur. 

Quanquam Akyoniorum naturam obfervationi- 
bus maritirnis fat numerofis illuflraverinc autores 
varii, ob magnam tamen fpeckrum dhTerentiam 
etiamnum perobfcura eft. 

Species nonnuilte ftirpem mentiuntur ramofam Alcyonia 
gemmafcentem. Has Gorgoniis Natura fimilli- ramo fa 
mas reddidit , a quibus tantum differunt natura 
interioris fubftantise , quae corticali vix durior 
eft, imo mollior fsepe & poris ampiis pervia. 
Exterior hcrum Alcyoniorum fuperficies poros 
ftellatos , papillares , modo per totam ftirpem 
fparfos, modo paffim congeftos exbibent, pror- 
fus u ti Gorgoniarum cortex. Sic A. arboremn 
&palmatum ftructura externa Gorgowce coralloidis y 
vcrrucojce, fimiliumque coriici fimiilima funt. A. 

af- 

( * ) Eft adeoque Alcyonium Zoophy ton exoffe ,* quod , 
ftPennatulas, intus offe prasditas, Sepiis comparaveris , prouti 
fatis aptepoffent, Polypo exoffi feiiSepiae ofiopbdisconferri 
meretur. Eodem fenfu Sertularice , tubo corneo inclufre , com- 
parabiles funt Infe&is quibus cutis cornea pro fcekto eft. 

y ± 344 ■ Z O O P H Y T A. 

asbeflimim , Gorgoniam Antipathen externe fere re- 
fert. At A. alburmnn poris tubulofis , ramos ter- 
minantibus & in ramos adolefcentibus , adeoque 
fabrica & crefcendi modo , aptius Madrepora mu- 
rkata comparabitur. 
A. »lobo- Ramofa Alcyonia ramis quidem contingenti- 
/*. bus coaiefcere & corpufcula adhaerentia inter- 

dum , uti Gorgonire variae & Corallia , includere 
folent ; nunquam tamen , quod fciam , forma 
cruflaceaperrupes aliave corpora explanata obfer- 
vantur. Nec fpecies quibus globofam utcunque 
formam conciliavit natura , ab eadem , nifl fitu 
A cfM< & externa vi coacla? , degenerant. At plurima 
Jtacea.' fponte cruftas marinis variis obducere amant, 
qua3 paffim in tubera & lobos excrefcunt. Mi- 
nutius differentias Alcyoniorum hic recenfere 
fuperfedeo , quum in fingula fere fpecie confiften- 
dum & repetenda forent multa, quae melius ex 
fpecierum defcriptionibus decerpent Le&uri. 

200. ALCYONIUM asbestinum. 

Alcyonium ftirpe fubfimplici tere- 
tiufcula , poris undique fparfis majufculis 
oblongis, 

Boccon. obf. gall. epijl. 24. icon. p. 273. (bona) 
Alcyonium ftuppofum , perforatum, rubrum. 

Petiv. gazopb. tab. 23. /. 2, 2. Porus fpongioi- 
des, Americana. 

Descriptio. 

Stirps modo fimplex, teres; modo a bafi in 
aliquot ramos divifa , teretes, re&os, fubparal- 

lelos , A L C Y O N I U M. 345 

lelos, obtufos ; modo varie difformis. Superfi- 
cies pallido * rubicundula , aequalis , fparfa poris 
numerofis. Vori oblongi, majufculi, membra- 
na medio ofculo perforata obducti , in quin- 
cunces inordinatius fparfi, verfus flirpis bafin 
oblitterati vel nulli. Subftantia porofiffima, fic- 
ca fubere durior , aere & attritu fatifcens in par- 
ticulas aciculares fubtilifilmas , asbeflum tenerri- 
mum referentes ; exterior albida, canalibus a 
poris ad medullam convergentibus pertufa ; in- 
terior rofea, friabilior. Extimus cortex coria- 
ceus fuiffe videtur , & in corruptioribus fpecimi- 
nibus cinerafcit. 

Locus: Mare Americanum. 

N o T JE. 

Boccone fubftantiam optime defcripfit. Albur> 
num dicit efle rofeum , ab externa fubftantia di- 
verfum; quae alba eft, compofita ex fpiculis in- 
ter dentes ftridentibus , quafi glacialibus , mini- 
mis globulis obfitis. In cavo pori finguli inve- 
nit folliculum , exuviae cujusdam Infe6li fimilem , 
veficulam inter duas fibras pofitam referentem, 
flavum,|e mukiplici membrana confecturn & quan- 
doque concameratum. Nihilofecius illud pro 
planta ab infecTbis infeftata , quam pro Zoophy to 
haberi mavult. — Quod defcripfit fpecimen Boc- 
cone ad Texellam repertum fuifTe dicit ; idque 
mirum, cum in folo Antillas alluente mari haec 
fpecies reperiatur. At fcio plura fubinde America- 
ni maris producta in Belgicum littus egefla reperi- 
ri , Balanos , Peclines , Fucos , aliaque ; quod fupra 
jam monui (p. 87. hujus libri.) — Icon Bocco 

Y 5 neana g4 5 "OOPHYTA. 

nean^- exprimit fpecimen hujus Alcyonii ra- 
meum, teres, qualia vulgo reperiuntur. Com- 
preffa tamen & lata plurima , varieque diffor- 
mia, diflortaque fpecimina habeo. 

201. ALCYONIUM alburnum. 

Alc yonium album ramofiffimum at- 
tenuatum fubdivifum , poris tubulofis ter> 
minalibus. 

Descriptio. 

Rariffimas hujus fpeciei infigne fervatur fpeci- 
men in Mufeo Serenissimi Principis Auriaci. 
In trunco antiquo corallii fylvula ex trunculis 
fubfemipedalibus , nurnerofis , erectis vel femi- 
procumbentibus , attenuatis, ramofiffimis. Trun- 
corum craffities fumma digito minimo sequalis. 
Rami fere quadrifariam alterni , ab uno omnium 
ftirpium latere longiores , patentiffimi , fubparal- 
3eli , per ftirpem fparfi , fubdivifi , fubtus ramofio- 
res ; aliqui paffim diftorti aut reflexi , conta&u 
coalefcentes. Tubuli ubique circa ramos alterne, 
fere quadrifariam fparfi , in ramos adolefcentes , 
apice fubcalyculati ofculo imprefTo, coaco, r 
ftellato. Stirps tota fulcis aliquot vagis , obfoletis 
flrigofa. Subftantia fubere mollior & friabilior, 
la&eo pallida , intus vafculis longitudinalibus poro- 
fa,unicoque in axi canali cylindrico , per truncum 
& omnes ramos , ufque in extrema tubuliformia 
continuo, pervia. Patet hic ex tubulis elonga- 
tis ramos fucceffive fieri, qui novos lateribus 

tu- A L C Y O N I U M. 347 

tubulos polypiferos exferunt , apice ipfi poly- 
piferi. 

L o c u s : Oceanus Indicus. 

202. ALCYONIUM arboreum. 

Alcyonium ramofum , poris papil- 
laribus in tubera lateralia terminaliaque con- 
geftis. 

Cluf. exot. I. 6. c. i. p. 119. Arbufcula marina 

coralloides. 
Baub. bifi. III. p. 797. PJanta marina, coral- 

loides, rubra. (Ex Clufio.) 
Worm. muf. p. 230. Pianta marina coralloides. 
Cupan. bort. catb. fuppl. 1. Tournef. injl. p. 576. 

Alcyonium magnum , durum , arborefcens. 
Rumpb. amb. VI. p. 222. Accabaar gabba-gab- 

ba, f. Accarbaar boa-zagu ; Amboynenfibus 

Hualapia. 
Pontoppid. norv. I. p. 274, 275. tab. 12. n. 4,5. 
Lin. muf. Tejfin. p. 120. n. 8. tab. 10. Licho- 

phyton norvegicum. 
fyjt. X. fp. 1. Faun. fu. II. 2225. Alcyo- 

nium arboreum. 
Koelreuter. comm. Petropolit. VII. p. 345. tab. 

13, 14. Corallium fpongiofum , leve; ramis 

tuberofis nutantibus , tuberculis aggregatis. 

Descriptio. 

„ Si irps fuberofa, altitudine fxpe humana; ra- 
-, mis ultimis faepe digiti craffitie" inquit Lm- 
nceus. Truncos brachio crafliores vidi, alterne 
fubramofos, varie diftortos, in ramis compreiTos 34 8 Z O O P H Y T A. 

& ftrigofos. Tubera per totam ftirpem fparfa & 
omnibus ramis f terminalia , obfita papillis ofculo 
oftolabiato hiantibus , cavis , polypiferis ; pra> 
tereaque papillae fparfse. Subftantia ficco fube- 
rofa, porofiffima. Color extus cinereo ferrugi- 
neus , qualis Zingiberi ficco ; intus flavefcentior ; 
medulla3 albicans. Rami conta&u coalefcunt. 

Locus: Mare Norvegicum, Album & In- 
diae Oceanus. . 

N o T JE. 

Optimam hujus Alcyonii defcriptionem dedit 
Do^ijf. Koelreuter, docuitque seque ridiculum ef- 
fe Alcyonium pro fabrica polyporum cellulis in- 
fidentium habere , quam ftatuere vegetabilia a 
floribus produci. Medulla potius interna vege- 
tare & crefcere Zoophyton fenfit ; polypos au- 
tem medullam terminare, prout fruftificatio ter- 
minus alburni in plantis eft. 

In maximam 6c arboream ftaturam excrefcit 
hsec fpecies & in Mari imprimis Norvegico & 
Albo provenit. Ex Indico quoque Oceano affer- 
ri fcio. Koekeuter etiam in M. Mediterraneo re- 
periri addit , forte quia A. palmatum ab arbo- 
reo non diftinxit prout ex citato abeo , Marfi- 
lii loco colligere licet. Clufius & autores fere 
omnes, qui A. arboreum defcripferunt , illud e 
Mari Norvegico habuerunt. 203. AL- A L C Y O N I U M. 349 

203. ALCYONIUM PALMATUM. 

Alcyonium ftipite fimplici 3 extremo 
fubramofo papillofoque. 

Rondelet. aquat. II. Gefn. \pif. 1575. p.| 155 b. 

Manus marina. 
J. Baub. hiji. III. p. 805. Palma f. manus ma- 

rina qulbusdam. 
Barrel. ic. 1293. n. 1. 6? 1294. Fungus amani- 

ta marinus , gilvoluteus £f purpurafcens. 
Petiv. pl. ital. tab. 1. f. 2, 3. (Ex Barreliero.) 
Toumef. injt. p. 596. Fucus manum referens. 
Marjil. hiji. mar. p. 85. 163. tab. 15. n. 74 , 

75. tab. 38, 39. Manus latronis auc leprofi. 
Ginan. pojtb. I. p. 45. lab. 50. 
Schaef.pol. florif. 1755. tab. 3. (ExMarfilio. ) 

Manus marina. 
Bobadfcb. mar. p. 114. tab. 9. f. 6", 7. Penna 

ramofa, pinnis carens, tentaculis inramis po- 

fitis^ 
Planc. act. Senenf II. p. 222. tab. 8. /. 6-S. 

Q rudes. ) Palma f. manus marina. 
Gall. Main de Ladre ou de Larron\ Main de mer* 

Descriptio. 

Stirps ad fummum femipedalis , craffitie di- 
giti , coriaceo cartilaginofa. Trnncus teres , 
laevis , albus , extremitate palmato - multifidus 
vel ramis aliquot obtuils fparfus , feepe fub- 
pinnatus. Tninci pars fuperior ramique cocci- 
neo - rubri , tuberculofi , papillis numerofis , ofcu- 
lo o&ofido hiantibus. Flos e fingulo ofculo 
rofaceus , tubo pedunculatus , fubhexapetalus $ 
laciniis limbi ovatis , ferratisque. (Marfilli.) 

Lo- 35 o Z P H Y T A. 

Locus : Mare Mediterraneum folum , ubi 
in teftis fcopulisque crefcit. 

N O T ■ JE. 

Evidentiffimos hujus Alcyonii polypos primus 
obfervavit Marfiiius & pro fioribus curiofe de- 
fcripflt. Vita his polypis torpida, ut in Alcyo- 
niis reliquis. — Bohadfch ob polyporum analo- 
giam Palmam marinam Pennatulis adnumerare ju- 
bet , a quibns tamen defe£tu officuli , adhaefio- 
ne ftirpis & habitu toto difcrepat. /J!cyoniisc\\ie 
evidentiffime ^q adjungit. Merito Idem Scba- 
ferum reprehendit , qui Marfilii iconem male ex- 
fcripllt & inepte coloribus inquinari curavit. 

204. ALCYONIUM papillosum. 

Alcyonium cruftaceum, papillis ma- 
gnis confertis convexis obfitum. 

*MarJil. bijt. mar. p. 86. tab. 15. /. 7(5-78. Bo- 
letus marinus. 

Descriptio. 

Crujla rupibus obdu6la , gryfeo - ferruginea , 
corio ficcato fimilis, affurgens in papillas inaequa- 
les , magnas , turgidas , con vexas , ore rugofe 
contra6lo imprelTas, in agmina elatiora, fubdi- 
flincta congeftas , ex eodem corio fa£tas , cavas. 
Specimen hujus unicum modo vidi, in Serenis- 
simi Principis Arausionensis gazophylacio. Pa- 
pillarum magnitudine reliqua omnia Alcyonia fu- 
perat. 

Locus : incertus. 

205. AL- A L C Y O N I U M. S5t 

20J. ALCYONIUM lobatum. 

Alcyonium gryfeura cruftaceo-tube- 
rofum 5 lobatum 9 poris creberrimis im- 
preffis. 

Raj. fyn. p. 37. n. 2. Breyn. cphem. N. C. cent. 

7 8. obf. 159. Alcyonium ramofo-digitatum, 

molle, afterifcis undique notatum. 
*Rumph. mUf. (belg.) p. 46". Tethya (Mammetjes.) 
Juffieu aSi. gall. 1742. p. 294. tah. 9. f. 1. 
Ellis cor. p. 83. n. 2. tab. 32. a A. nom. Raji. 
afik. angl. <uol. 53. p. 431, tab. 20. /. 

10-13. ( elegantilT. ) Alcyonium manas ma- 

rina. 
Lin. fyft. X. fp. 2. Faun. fu. II. 2226. Alcyo- 

nium digitatum. 
Angl. Dead matfs toe ( Ellis. ) Belg. Doode-mans 

band of duymen (Pifcatores. ) 

Descriptio. 

Incruflat formatque maffas comprelTas multilo- 
bas , alteroque latere gibbofiores. Lcbi con- 
vexi. Superficies obfita ofculis papilliformibus , 
ftellatis , e quibus polypi cylindrici , tentaculis 
pinnatis radiati. Subftantia recentis cartilaginea , 
albida, largiter porofa. Color externus gryfeo 
rubellus, pallidus. Siccatum durefcit , moles- 
que minuitur remanentibus punclis impreflis lo- 
co ofculorum. 

L ocus : Mare inter Angliam & Belgium , ubi 
in quibusdam tra&ibus copiofe fupra oftrea (1- 
licesque crefcit. 

N o- s5 2 Z O O P H Y T A. 

N O T -ffi. 

JujJtiBUs , qui in hoc Alcyonio primus torpefl- 
tes defcripfit polypos, pleraque A. palmati fy- 
nonyma ad illud citavit. Ellijius (loc. cit.) egre- 
gias dedit icones & minutam defcriptioneiTh 
Reticularem texturam Spongiarum semulam fub- 
ftantiae recentis tubulis internis interje&am efTe 
docet. Polypi hujus Alcyonii ita torpidi funt, 
ut in liquorem fpirituofum immifli extenfi ple- 
rumque moriantur. 

206. ALCYONIUM bursa. 

Alcyonium fubglobofum cavum vi- 
ridilTimum molle, papillis creberrimis hya- 
linis. 

Imperat. ital. p. 6*33. Arantium marinum viride. 
*y. Baub. bijl. III. p. 795. Alga pomum mon- 

fpelienfium. 
*C. Baub. pin. p. 368. Raj. bijt. I. p. 38. fyn. 

p. 31. Burfa marina. 
MarfiL hiji. mar. p. 80. tab. 13. n. 69. Auran- 

tium marinum. 
Planc. concb.ed. II.p. 44. Arantia marina C. Bauh. 
*Lin. fyjt. X. Jp. 3. Alcyonium Burfa. 

Descriptio. 

Sunt corpora magnitudine pomi mediocris, 
fphaeroidea, cava, coriacea, ( viva rigidiufcula , 
corrupta flaccida , ) tenacia ceteroquin & coloris 
obfcure viridiffimi. Corpus quodlibet fmu longitu- 
dinalijCollapfo notatum,plerumque tantumunico. 

Sufer* A L € Y O N I U M. 355 

Superficies papillis minutis, cylindricis, hyalinis* 
confertis obfefla, quae radiis efflorefcunt. Sub- 
ftantia craffiufcula , fubcartilaginea , intus laevis ; 
cavum vacuum , praeter fila fparfa arachnoi* 
dea. Bafis Alcyonii filis arachnoideis lapillis ad- 
texta & corporibus aliquot minoribus , difth> 
6lis, fimillimisque circumfefTa. 

Loctrs: Mare Anglicum & Mediterraneum. 

N O T M. 

• Defcripfi hocce Alcyonium in SufTexiae littore, 
ubi illud frequens reperi A. 1762. Februario. 
Marfilius certiffime idera voluit, quamquam ca- 
Tum in fuo aqua marina repletum invenerit. De- 
fcribit idem varietatem fubramofam , fimillimam , 
fed arachniis intus deftitutam (£//?. mar. p. 8r* 
tab. 14. n. 70. ) 

Sinus obliquus Alcydnio rioflro folemnis , vul- 
vae quandam fimilitudinem exprimk & Burft 
marina nomini anfam dedifTe videtur. 

207. ALCYONIUM GELATINOSUM. 

Alcyonium cinerafcente - hyalinum 
ramofiflimum , ramis teretibus fubacutis. 

Jobnfon. it. cantabr. p. 3. /.3. Ger. emac. p.\iff. 
Merret. pin. p. 40. Raj. fyn. p. 49. n. 42. Fu- 
cus nodofus & fpongiofus. 

Parkinf theatr. 1304. Spongia ramofa altera an- 
glica. 

Ellis cor. p. 87. n. 5. tab. 32./. d D. Alcyonium 

ramofum molle. 
S?b> tbef UL tab. 98./. 4. Specimen ficcum. 

Z Bafter. 3 J4 Z OO P H ? T A. 

Bajler. opufc. I. tab. i.f. 5. 5. Alcyonium ramo- 

fum , molle. 
Hudfon. fl angl. fp. 26. Fucus gelatinofus. 
*Planc. conch. ed. II p. 115. c. 29. tafr. 10. /. 

^.. Alcyooium digiratum , gelatinofum 5 album. 
Angl. Pipeweeds Puddingwitn, jiu-i^ggedjtaff* 

(Ellis. ) Jelly-Fucus CHudfon.) 

D E S C R I P T I O. 

Crebro Sertularias , teflacea , cet. incruflat , luxu- 
riatque ramis teretibus , obtufmfculis, crebris, 
noiiolis truticulos faepe efforma-t iaris magnos, 
Spongiae oculatse habitu. Aut truncos Jacinio- 
fos fimpiices effingit , qualem delineavit Ellifius. 
Subftqrdia folida, confiftentia pulpee radicum bul- 
bofarum, cineraTcente hyaiina, multa aqua fca- 
tens . & ficcatione jn exiliffimas fufcas reliquias 
abiens. Supcficies recentis papiiiis minutiflimis , 
confertis, cylindricis obiita; quse in apice radiis 
efflorefcunt. 

Locy s : Mare inter Angliam & Belgium, ubi 
abundantiffime palfim crefcit. 

N o t JE. 

Polypos aliquoties diftin&e vidi , fed torpidif- 
fimos. Animaliiatem prseterea hujus fpeciei 
confirmavit analyfi chemica Amicijf. S. G. Gme- 
lin M. D< & Soc. darlemenfis Sodaiis. Defliila- 
tione enim obtinuit falem volatilem animalem, 
pieurn empyreumaticum , (quod etiam combuiti 
odor adeffe probat), fpiritus alcalini tantiilum, 
& alca:i tixum in capite mortuo inventum fuit. 

Plancus l. c. in fuo fibras intus vermiculares 
albas adefTe fcribit, unde forte a noilro diverfum. 

208. AL- AXC YDNIUM. 953 

20S. ALCYONIUM schlosseri. 


Alcyonium cruftaceum pulpofum 
fufcum , flofculis fulvis adnatis , petalis 
pertufis. 

*Rondel. aquatil. II p. .130. Gefn. pifc. (1575. J 

p. 155. Uva marina. 
Schlojjer. aEt. angl. vol. 49. part. 2. n. 61. p. 

449. icon. (Alcyonium camofum, afterifcis^ 

radiis obtufis , ornatum ) 
Borlac. cornub. p. 254. tab. 25. /. 1 , 2. 

Descriptio. 

Cruftee fucis vel aliis corporibus obdu&as , fu- 
fcae velcineracese. Flofculi fparfi, piani , adna. 
ti , compofiti ex petalis ovato - lanceolatis , in 
centrum convergentibus , Jongitudinaliter exca- 
vatis & prope extremitatem ofculo continuq 
palpitante pertufis. In centro flofculi os com- 
mune fubfcyphiforrae ,- magna velocitate varioque 
modo fe^e contrahens & relaxans , fufcinde diu- 
tius claufufn remanens , in quo fibriilas motato- 
rias videre fibi vifus eft Celeb. Schlosserus. Sub* 
fiantia inter flofcuios ovulis fparfa inaequalibus, 
minoribus globalofis, majqribus .pvalibus; 

Locus: M-are Gornubiam.alluens. 

! N; o t a* . 

. Dete&um fuit Alcyonium noftrum a CeL 
Schlosssko , qui illud Fucis variis circumcretum 

22 in • ts 6 Z O P H Y T A. 

in Portu Falmouthknfi invenit & cujus benigni- 
tati exemplar ejusdem debeo. 

Eli'fius in Scholio ad obfervationem Schlojferi 
putat Gngulum petalum diftin&um efle animal. 
At hic etiam magis quam in ullo alio Zoophyto 
apparet cruflam totam continuam efle fabricam, 
cujus flofculi or^ana funt ,• ut func tentacula 
JJtenh aut Ecblnis , fed diverfo ufui minusque 
nobili deftinata. 

Spsciem Alcyonii cruftacei , SchlofTerianse affi- 
netn , viridem ; flofculis flavis fubbioerforatis 
fparfam defcripfit & delineari curavit, Boriace ( /. 
$. tab. 25./. 3, 4.), aliamque umbrae colore, 
flellis acut - angulis , imperforatis , flavis ( /. c. tab. 
25- /*• 5 > 6- ) Subflmilia his quoque funt Alcyo- 
nia bina a Linnceio (F«. fu. Ed. IL 2227, 
2228.) memorata, alterum rubrum, alterum ge- 
latinofum y ambo in M. Norvegico reperta, „ in- 
„ formia , gelatinofa , diaphana , e quibus pro- 
„ deunt polypi ftella fimili Madreporae". 
- Rudem) A Scblqjferiani iconem Rondeletius (/. 
fupra c. ) dediiTe videtur , quam exfcripflt Gefnerus* * 209. ALCYONIUM ncus. Alcyonium tuberiforme pulpofum 5 

papiilis crebris ftellatis. 

y. Baub. bift. III. p. 817. Alcyonium mbe- 

rofum. 
Imper. ital.p. 599. lat.p. 839. Alcyonium tube- 

rofum forma ficus. 
Ruj. fyn. p. 31. n. 3. Pulmo marinus alter 

Rondeletii. 
Marjil. hift. mar. p. 87. tab. 16". n. 79. Ficus 

fubftantia inter Spongiara & Alcyonium medise. 

Mercat. ALCYONIUM, B57 

Mercat. metalL arm. 6. c. 6. p. 102. Alcyo 

nium quintum antiquoium. 
Ellis cor. p. 82. w. 1. tab. if.b B. Alcyonium 

pulmonis inflar lobatum. 
Angl. Sea-fig. (Ellis.) 

Descriptio. 

Tubera fubglobofa, pvriformia lobatave, oII«? 
vacei coloris , iubftanciae puipofae j excus pa- 
pillis ftelliferis obllca , intus granulofa. Opcime 
defcriptum ab Ellifis, mihi nunquam vifum. 

L o c u s : Mare Mediterraneum atque An- 
glicum. 

2IO. ALCYONIUM AURANTIUM. 

Alcyonium globofum fulvum, ftel- 
Jis extus verrucofum, intus fibris ofleis fa- 
fcicularibus radiatum. 

Marfil. bijl. mar. p. 82. tab. 14. n. 72, 73. Al- 

cyones. 
Donat. adr. p. 60. 64. n. 1,2. tab, 10. Tethya 

fphaerica. 
Planc. concb. ed. II. p. 44. append. 2. p. 114. 

n. 3. Alcyonium flavum durius. 
— — — a£t. Senenf. vol. II. p. 218. tab. 8. /. 1, 

2. Tethyum plerumque fphaericum , malum 

aurantium lufitanicum forma & colore refe- 

rens , quod horizontaliter difiectum fibras ra? 

diatim ofleas oftendit. Z 3 J3 * 5 jS ZOOPHYT A. 

Descriptio. 

Corpora globofa, magnitudine aurantii pomi, 
flava, area laevi affixa, reliqua fuperficie obfka 
colliculis. Subftantia cartilaginea recenti, ficco 
tota ex fafciculis fibrarum asbeftinajum , in nu- 
cleum itidem paleaceum concurrentibus conflans. 
Aciculae feu paleolae riudei. (modo in centro fi- 
%\ , modo bafi proprioris ) inordinatae. Fafcku- 
H fibrarum oflearum cylindrici , albi , nitidi , 
verfus fuperficiem Alcyonii diiati. ; in recenti 
Alcyonio intertexti fibris tendineis. Fibra fa- 
fciculoriim:, continuae, lineares , rigidoe fragi- 
les, optime asbeilo vel pilis Opuntiee compa- 
randae , neque ex partiuncuiis compofitce , ut 
tfcadjU Donati. • 

Locus: Mare Mediterraneum <£ Promonto- 
rio B. Spei vicinum. 

N O T JL. 

Re'£le P/tfwCHirreprehendit Donatum , qui-hoc 
Alcyonium liberum in mari vagari & cafu tan- 
tum accrefcere perhibet. Naturaliter enim- al- 
tero latere exigua area affixum eft, a flu6luum 
vero vi avulfum crebro' egerirur in littora. Fla- 
vus. color in fpir, vini aliquamdiu perfiflit. Sic- 
c lutea funt (k odorem fortiffimum, ex 

hircirio C: arnmofta^aifj quafi mixttim fpargunt. 
Fibrarum oifea ^iratu refert hoec fpecies 

Zeolithos & Phblphorum bononierifem ; unde 
jiunc forte talibus Alcyoniis ortumdebere'fufpica- 
tur Bertrandusj, & Plancus addit fubfimilis for- 
te flrufturse corpora, fed oblonga in Belemni* 

tes ALCYONIUM, 359 

tes tranfiiffb. Satis dura & perftans efl: hujus 
Alcyonii fubftantia, ut in lapidefacTtis marinurum 
cumulis , ubi molliorum paffim animalium fupercf- 
fe veftigia videmus, confervari utique pocueric. 
Attendanc ergo Lithologi , annon inter foftilia; 
forte occurrat petrefaftum. — Ad Promonco- 
rium bonae fpei non infrequenter legiuir. 

211. ALGYONIUM cotoneum. 

Alcyonium informe fubglobofum 
ftavum , Intus rubrum fibrofo - fpongiofum 
cavernofumque. 

Diofcoroid. lib. V. c. 1^6. Alcyonium primum. 
Imperat. ital p. 5C6". lat. p 833. Halcycniura 

durum feu primum Diofcoricis. 
*Rumpb. amb. VI. p. 259. Vefp tum marinum. 
Seb. toef. III. tab. 99. f. 4. Specimen ficcum. 
Donat. adr. p-. 56. n. 1. tab. 9. Alcyonium pri- 

mum Diofcoridis. 
Planc. concb. ed. II. app. p 113 c. 18. n. 1, 2. 

tab. 10. /. B-D. Alcyonium rubrum , pulpo- 

fum, conicum plerumqve. 
Ital. Cotogna marina QPlanc. p. 44.) 

D E S C R I P T I O. 

■' '. . 

Corpora difformia, plerumque ovalia vel co- 
noidca^ cqnj vel bafi vel apice affixa, diametro 
ad fummurn . fef^uipedali. Reeens molle, tx:us 
giabrum, flavum. Diifeflum exhibet. puipam^ 
radicem betae rubrse coclam referenrem , ^tjam 
gerreptant fibree vermiculares, albss, Qdor gra- 

Z 4 tus, 3 6o Z P H ¥ T A. 

tus. (Plancus.) Sic Januario & Februario funt, 
Verum circa finem Martii naturam mutant & 
& fedibus fuis avulfa in maffas fpongiofas , qua- 
fi ligneas , foraminofas , gryfeo - flavas , extus 
denfiores , aquae innatantes abeunt ; quarum dis- 
fectarum fubftantia interna, fibrofitate , fibra- 
rum asbeftino fplendore & cavernofitate , pumici 
fimillima eft : at fuberis fere confiftentia. Odor 
tunc hircinus , at non seque gravis ac praece- 
dentis fpeciei. 

Locus: Mare Mediterraneum & vicinun* 
Prorhontorio Bonse Spei. 

N o t m. 

i Suberofum factum A. cotoneum delineavit Se» 
la & Donati. In cavernis ejus habitantem Ne- 
reidem defcripfit Donati & Plancus quoque ibi- 
dem & aliis locis obfervavit. An Turbante pi- 
fcatorum f. Alcyonium magnum , tortuofis fini- 
bus excavatnm & in medio perforatum , olea- 
riam' fifcinam referens Planci ( p. 44. & iterum 
f. 114. n. 2.) diverfa ab ifto fpecies fit, nori 
determino. Vidi parva fpecimina magno fora- 
mine excavata, quibus Gancer Bernhardus cre- 
fcro infidere folet. 

Specimina, quse Promontorio Bonse Spei fatis 
copiofe mittuntur, ponderofiora mihi vifa funt 
iis , quse M. Meditef raneum fovet. Sub Vefpe- 
ti marini nomine Rumphius Alcyonio noftro fal- 
tem affine quid videtur intellexilTe. Spongiae 
iubfimilia , informia tubera efle dicit, gelatina 
urticante, deliquefcente fcatentia, ramis paflim 
Gorajliorum innafcentia , quaeque fu&u quodam 

attra= A L G Y O N I U M. 361 

attrahunt quicquid illa tangit. Malaice Ruma- 
niri dicuntur. 

* Specimina plurium Alcyoniorum ramo- 
forum habeo , quorum apud autores nulla 
fafta efl mentio, diftin&iffimorum tamen; fed 
corrupta ficcatione , ut melius duxerim ea r omit* 
tere , donec fpeciminum reeentium obfervatio- 
ne fpecies confirmare & illuftrare copia fit. 
Iderri de Spongiis in anteceflum moneo , qua- 
rum aliquas obfcurius mihi cognitas fpecies , 
c^uasque non fufficienter determinatas prarftare 
poteram , tantifper praetermifi. 
Z 5 XIV. PEN 3 te ZOOPHYT A. 

XIV. PENNATULA. DEFI NITIO. 

: 

ANiMAirveptans,: iu < 

Stirps vaga , coriacea V officulo plerum- 

^mm, mulufbrmis, ex parte 

,-exfexens 
- .Pofypos retra&iles, tentaculis radiatos , 

fsepius calyculatos, intus oviparos. pennatu- TJ ennatul^e Akyoniis fpecierum gradatione 

lcenatura jl i ta propinquae funt & tarnen fimul ftrudtu- 

& n ° m ra, habitu, vitaeque fenfitivae ^radu difcrepant, 

™ en * ut exemplum majoris fimul affinitatis & difcor- 

dantiae intei- duo genera in rerum natura vix da- 

ri exiflimem. Certo refpt£tu Peunatula ad Alcyo» 

nia funt, quod Hydrae ad Sertularias. 

Nomen generi a Linnaeo inditum ex quarun- 
dam fpecierum penniformi habitu ortum ducit 
& reliquis nunc quoque-adplicatur, ab ifta figu- 
ra quamvis alienillimis. 

Pennatulce in eo omnes conveniunt & ab om- 
nibus fere Zoophytis diveriiffimae funt , quod 
non affixae & radicatae quafi vivant , fed li- 
berae per mare vagentur aut nulli faltem cor- 
pori adhaereant. Omnes etiam aliqua iui parte, 
quam fiipitem voco , nudae funt , mufculofoque 
corio obveftitae,* eaque parte vermicularem mo- 
tum exercent & in mari {^e promovent. Hac 
itidem parte pleraeque molli maris fundo infertas 
vivere credibile eft. Altera Pennatularum pars P.ENNA T U L A. 363 

(rhachis ) immobilior & pareridiyrnatofa, polypo- 
rum apparatum vario modo exferit & ova di- 
verfa ratione generat. 

Quaedam nempe iamellis lunatfe, radiatisque, p t p Snn f m 
imbricatim incumbentibus pinnatae funt & eformes. 
convexo laminarum margine , caiyculis muiti- 
dentatis polypos exferunt. His ovaria utrinque 
ad partem fcapi pennatam. feu rhachin , vel in pior 
nis longitudinahter pofita, non ad finguips poiy^ 
pos diftributa funt. Eaedem non foium vcrmi- 
Culari motu promovemur, fed laminarum etiam 
oblique poiltarum angulari motu natare poffe vi- 
dentur&omnes phofphorefcunt egregie. Hae per-r 
fe&ifTimaequafi jnter congeneres VGcandae & iolae. 
generi nomen impofuerunt : P.grandis, rubr.a, gryfea. 

Affinis eft iftis P. juncea. cui pro pinnis tan- p # j mci , 
tum rugae transverfse, rnolles, polypiferae funt, formes 
P. mirabilis polypis tantum folitariis diftiche ob- & c ^ lilu 
fita.eft. Ab his verp per F.fcirpeam& quadrangu- dracea - 
larem , quae polypis fparfls ex uno rhachis latere 
obfit» funt, progreditur Natura ad P. pballoidem 
& Cynomorium marinum •, cylindricas ambo & 
undiqtie polypos parenchymate exfertantes , qui 
intus pr.opr.iis cuilibet ^eilulis ova feu femcn ffcir- 
pis animalis parant. 

Singularis eft & ab omnibus cpngeneribus P.Encri- 
compoiitiqne, propoitione & fiut p:irrium Ipn- ""-^ 
giifime recedit P. Encrmus. Pauci <k rnaximi in 
ea polypi congefti funt in apicem fcapi iongiili r 
mi,. qui e folo fere officulo conftat & fundo fpr- 
r/e maris infixus haefit. 

In omnibus tamen, utcunque habitu diverfis p . 
Pennatulis.ftru&ura polyporum eadem eft. Cyr ° ^ u 
lindrici nempe funt , apice fteljati radiis vulgo 
pftonis, pinnaufidis yel jurinque^dentato-cilia- 

tis, 364 ZOOPHYTA, 

tis. Ofliculum quoque vix non omnibus intus 
adefl , parenchymati innatum , at mufculoTse 
OJJicu- parti Jaxius inhaerens. In P. penni/ormibus offi- 
■t* m ' culum teres <Sf utrinque attenuatum intra fub- 
ftantiam corporis utroque apice latet. Latet quo- 
que in P. phalloide y quanquam quadrangulare huic. 
At in P. juncea & quadrangulafi , fetacea quidem 
extremitate mufculofae fcapi portioni inferitur, 
altera vero non attenuatum, fed abruptum eft; 
ut fuccrefeens ab inferiori parte continuo animal 
altera parte obfolefcere videatur. P. quadrangulari 
utiP. phalloidi &F. Encrino officulum quadrangulare 
conti^it. Sola Pennatularum Cynomorium marinum 
offe deftituta eft & ab Alcyoniis in hoc tantum 
difFert , quod ftirpem liberam nec adnatam fiftat. 
P. pavonina Ellisii os etiam deeffe vide- 
tur, quanquam non expreffis verbis monueric 
Vir celeberrimus. 

Pennatulas cum Bohadfchio & EWfio animo con? 
cipio tanquam Zoophyta vaga ^ fpontaneo motu 
pradita , quibus polypi innumeri pro oribus funt. 
Nec enim os praeterea ullum in toto Pennatula- 
rum corpore acutiffima acies detegit. Et jure 
Linnaum , os commune Pennatulis in bafi efle 
ftatuentem , reprehendit Ellifms ( aft. angL voL 
53. p. 421.) 
Speeies Species aliquas Pennatularum LinnjEO di&as 
jepofite* in fequenti eriumeratione fepofui , utpote alie- 
norum generum mihi vifas. P. filofa ( Lin. fyft, 
X. /p. 2. ) certiffime Lernese fpecies eft & qui- 
dem nulli magis fpeciei fimilis quam Lernea fub 
nomine Ocuhjuga ( Eyefucker ) a Bakero ( acl. angl 
vol. 43. «. 473. p. 25. tab. 1. /. 1,2.) defcrip- 
tae. P. jagitta ( Lin. fyft. X. Jp. 3. ) autem 
lumis imperfefte ex breviffima Linnai de- 

fcrip- PENNATUL A; tfg 

fcriptione & peflima icone cognita eft vitseque 
genere nimium a Penratulis differt, quam ut eam 
harum generi inferere audeam. 

Pinna pennacea Linn^i (Jyft. X. p. 788,236.) 
apud Sebam (tkej. III. tab. 16. n. 9.) proPen- 
natula tradita , eft os Sepia Loliginis , adeoque nec 
Pinnis nec Pennatulis adnumerandum corpus. j 

212. PENNATULA encrinur: I 

Pennatula ftipite ofleo quadrangu- 
lo contorto , corporibus tereti attenuatis, 
apice florefcentibus , in umbellam congeitis. 

Mylius monogr. 1753. 4. c. icon. Zoophytum 

Groenlandicum. 
Ellis. aft. angl. vol 48. p. 305. tab. 12. Corall. 

p. 96. tab 37. Hydra marina ar&ica, corpo- 

ribus multis o&otentaculatis, bafi conjunttis & 

fcapo prselongo ofleo fuftentatis. 
Lin. Jyjt. X. fp. 5. Ifis Encrinus. 

Descriptio. 

Stipes fexpedalis vel ultra , factus ex ofle Ja- 
pidofo quadrangulo , lateribus fulco exarato , 
contorto, verfus umbellam adtenuato, membra- 
nulaque veflito, altera extrcmitate vaginae car- 
tilaginege inferto. Umbella ex corporibus 20 , 30 , 
vel pluribus feu polypis coadunatis inbafin carno- 
fam , angulofam , cui infertus ftipes. Polypi cylindri- 
co - attenuati , longitudinaliter o&orugofi, apice 
oclotentaculati : radiis ferrato pinnacis , intus ovu» 
lis pleni. 

Locus: Mare Ar&icum, 

Norm $<% Z OO PfaY T A: 

N O T JE. 

Notatu digniillmi & fpeciofifTimi hujus Zoo- 
phyti bina omnino fpecimina hucusque vifa 
.fuerunt , ex Mari Groenlandiae vicino adlata , 
quorum nunc alterum in Mujeo Celeberr. Collin- 
sojni Londini fervatur , alterum, quod Myltus de- 
fcripfit ( tempore quidem prior, fed quo jure po- 
tior nefcio) , Gt&migae penes Cel. Hollman- 
num efl. Primus hanc fpeciem Pennatularum 
generi judiciofe vindicavit Buhacfch. Ab Ellifio 
Hydris , a Linnceo Ifidibus adnumerata fuerat. 

213. PENNATULA grandis. 

Pennatula penniformis lineari-lan- 
ceojata, flipite tereti lseviffimo , pinnis la- 
cero dentatis. 

*Rumph.. muf. belg. p. .43, 44. 71. 2. Sagitta 
marina nigra. 

Descriptio 

Longitudo pedalis vel ultra , latitudine partis 
pennatae fumma vix fefquipoliicari. Stipes cy- 
lindricus, longus, pennata parte (breviore) at- 
tenuatus. Penna lineari lanceolata; pinnce bre- 
ves, latse, lunatse, numeroiiffimae atque imbri- 
catae , convexo margine dentibus laceris ferratae, 
concavo integrae. Color cinereo virefcens. Os 
intus teres, lineare, utrinque attenuatum, fra- 
gile. Phofphorefcere dicitur, uti Jequentes. 

Locus: Oceanus Indicus'. 

214. PEN- Pfi NN A T Vtk < g $ 

214.. PENNATULA tetiYSEA. 

Pennatula penniforrrtisr, ftipite te- 
reti ad pennam bulbcro, pinfiis bviferis a- 
cute dentatis, dentibus multifloris; 

Rondel. aquat. II. p. 120. Penna. marina. 
Seb. tbef. III. tab. 16 n. 8 a, b. P^nca marina 

phofphorica. 
Albxn. annot. acad. lib. I. c. 20. tab. 6. f 1 , 2» 

penna marina albal 
Bobadjclj. mar. p. 109. tab. 9. /. 1 — 3. . Penna 

gryfea. 
Ellis. a&. angl. vol 53. p. 434. tab. 21,/. 6-10. 

Pennatuia fpinofa. 

D E S C R I P T I O. 


Magnitudo 8 poll. vel ultra. Stipes cvlindri- 
cus , ad pennam in bulbum ftriatum diiatatus, 
pennata parte ventricofo atttnuacus. Penna ova- 
to - ianceolata. Pinhce lunatae , truncatae, con- 
cavo margine ovis obfdfae, convexo dentatse; 
dentes finguli radio medio acuminati, bifariam 
polypiferi. Os intus teres, iineare, utrinque at- 
tenuatum, fragile. 

Locu s : Mare Mediterraneum, 215. PEN* 


3 <5g ZOOPHYTA. 

^ij. PENNATULA RtJBRA, 

Pennatula penniformis ovalis, fti« 
pite tereti , rhachi ovifera, pinnis lacero- 
dentatis. 

Imper. ital. p. 650. J. Baub. III. p. 802. Gf- 

nan. adr. tab. 55. /. 114. Penna marina. 
Barrel. icon. 1273. 1274. Petiv. plant. ital. tab. 

i- /• 5 9 °"» Penna marina rubra. 
: Tournef. inft. p. 569. Sbaw. afr. app. p. 5. Fu- 

cus pennam referens. 
Albin. annot. acad. lib. I. tab. 6. f. 3, 4, 5. 

Penna marrna rubra. 
Lin. muf. reg. I. p. 69. Cbin. lagerftr. n. 47. 

Amoen. ac. IV. p. 256. Syft. X. fp- 1. Faun. 

fu. II. 2260. Pennatula phofphorea. 
Bobadfcb. mar. p. ioi. tab. 8. Penna rubra. 
Plancb. concb. ed. II. p. 108. c 18. tab. 8. E 9 

D. Penna mairina f. Mentula alata minof. 
Pontop. atl. dan. epit. tab. 17. /. 1—3. Pinna 

pennacea Linnaei ( perperam. ) 
ElUs. a£t. angl. vol. 53. p. 434. tab. 21. /.1,2. 

Penna marina rubra. 

p. p. 419- tab. 19. /. 1 — 4. (Varietasdu- 

;. plici tentaculorum ordine. ) 

/ 
Descriptio. 

Stipes teres , obtufus , laevis ; pinnata pars feu 
rhachis gracilior , ovarioque utrinque longitudinaii 
tumidula. Penna ovali - oblonga , pinnis imbrica- 
tis , lunatis, concavo margine integris , convexo 
calyculis confertis, fubalternis, -paleaceis denta- PE NN A T U L A. 5*> 

to , e quibus polypi. Color pallidius faturatiusve 
cinnabarinus , albo fuperfufus. Osficulum intus 
lineare, utrinque attenuatum, teres, fragile. 

/3. Datur varietas , in Oceano praefertim , loiu 
gior, gracilior; pinnis anguftioribus , magisqtie 
diftantibus ; calyculis pinnarum rarioribus & pro- 
minentiofibus. 

Locus : Mare Mediterraneum ubi frequens; 
rarius reperiunda in Pelago. 

N o T JE. 

Utramque varietatem optime delineavit Ellu 
fius. Plerique autores vulgatiorem in Mari Me- 
diterraneo , nempe majorem , calyculorum in 
pinnis duplici ordine , defcripferunt ; aliqui tamen 
& graciliorem qualis forte nondum adultae P. 
rubrce ftatus eft. 

In Mari viva haec Pennatula egregie no£hi lu- 
cet , referentibus itineratoribus atque pifcatori- 
bus. Vivarum Pennatularum motus Bohadfcb in 
hac imprimis fpecie obfervavit , in ftipite nem- 
pe conftri&ionem quandam periftalticam , a nu- 
da ejusdem extremitate incipientem & per pen- 
natam quoque partem obfoletius continuatam , 
quaii annulus ruber per ftipitem afcenderet ; prae- 
terea ftipitem varie curvari & pinnas horfum 
vorfum moveri , verfusque dorfum modo , modo 
in contrarium adduci vidit ; quo forte pinnarum 
motu in mari natat. A a 216, PEN« tfo ZO O P H YTA. 

216. PENNATULA mirabilis. 

P en n a t u l a fimplex alba , calyculis 
jrecurvis alternis o&odentatis. 

Lin. muf reg. I. p. 96. tab. 19. /. 4. Cbin. la- 
gerftr. n. 49. Amoen. ac. W. p. 257. Polypus 
mirabilis. 

- — fyft. X. f. 4. Faun.fu. JL 2261. Pennatu- 
la mirabilis. 

Descriptio. 

Rbachis femipedali longior, craffitie fili grof» 
fioris, fragilis, alba. Calyculi diftiche alterni, 
breves , verfus alteram omnes extremitatem re- 
curvi , limbo oftodentato conniventes. 

Locus : Peiagus. 

N O T A. 

Defcripli hanc fpeciem ex abrupto utrinque, 
femipedalem tamen longitudinem sequante exem- 
plari, quod in Mujeo Serenissimi Principis A- 
kausionensis fervatur , ad Portum pukbrum A- 
merices captum, & Afterice fingulari fpeciei in- 
tricatum. Linnaus fuam in Oceano Norvegico 
inventam fuiffe dicit. Annon ad Gorgonias po- 
tius , quam Pennatulas , referenda fit ambigo , do- 
nec integram viderim quae utrinque attenuatarr* 
liberamque ftirpem exhibeat. 217. PEN 


PENNATULA. 37 i 

217. PENNATULA juncea. 

Pennatula fimplex linearis rhachi 
truncata^ rugis diflichis transverfis po- 
lypiferis. 

Rumpb. muf belg. p. 43. n. 1. Sagitta marina 

alba. 

r amb. VI. p. 256*. Sagitta marina. 

Seb. tbef. III. tab. 1 14. n. 2. ( Ofla , rupi arte 

infixa.) 
Malaice 9 Allang-laut ± Safappo-laut. 

Descriptio. 

Longitudo faepe bipedalis , craflities junci groffio- 
fis. Stipes craitior , mollis , vermiformis. Rbachis 
quadruplo vel quintuplo longior , teres, [extre- 
mitate obfolefcens atque ofTe truneato fere nudo 
eonftans ; per reliquam longitudinem coriacea 
membrana veftita, in qua fafcice duae longitudi- 
nales , carnofiores , in ventrali latere magis diftan* 
tes , verfus ftipitem adtenuato evanelcentes * 
notatae rugulis oblique transverfis, mollibus , bo- 
dulofis ,eque fingulo nodulo polypiferis. Officuhm 
intus fragiliffimum,albiirn, tereti-fetaceum, feti- 
formi extremitate ftipiti vermiformi infertum, 
altera corio fere deftitutum truncatumque. 

Locus: Oceanus Indicus, ubi limofo fundo 
ftipite infixa reperitur. 

N O T A. 

In Sebano thefauro ofla aliquot hujus Pennatu- 

Aa » lae, 37* ZOOPHYTA. 

lae , quafi rupi craffiore extremitate innata, 
proponuntur pro Palmjunco marino albo Rumphii. 
Rumphius in mufeo fpeciem noftram diflerte de- 
fcripfit. Fimbrias rubro, flavo alboque colord 
vanas effe dicit; vermiformem partem albidam. 
In arenofo littore defixae reperiuntur & fubito 
extrahi debent. 

218. PENNATULA scirpea. n 

Pennatula fimplex lineari adtenua- 
ta, rhachi tereti, altero latere polypifera. 

Descriptio. 

Stipes carnofus , craffior , teres. Rbacbis ftipite 
multo longior, adtenuata, altero iatere polvpis 
confertiffimis , paleaceis obfita. OJJiculum intus 
teres, hneari-adtenuatum, fubflexile. Longhudo 
fefquipedahs. Siccata extat m Mufeo Dn. Pe- 
tri Crame£ Amftelodamenfis. 

Locus: Oceanus. 

^ip. PENNATULA quadrangularis. 

Pennatula fimpiex , rhachi quadran- 
gulari, altero latere polypifera. 

Bobadfch. mar.p. 112. tab. 9./. 4, 5. p en na 
pifcis pavonis pifcatorum. 

^escriptio. 

Siirps longitudine plurium pedum ; craffities 
rhachis mediae pennae anferinse. Rhacbis Jinea- 
ris, quadrilatera, uno latere polypis confertis ob- 
Uta. Os quadrilaterum, cinerafcente album, ba- 

lena- P E N N A T U L A. 373 

lenaceae flexilitatis , fibrofum , lineare , inferne 
obtufum. Vidi fere bipedale, integumentis or- 
bum, altera extremitate abruptum, qua fubat- 
tenuatum fuiffe videbatur. Polypos defcrjpfic 
Bohadfck. 

Locus : Mare Mediterraneum. 

220. PENNATULA phalloides. 

Pennatula fimplex , rhachi cylindri- 
ca obtufa pun&ata,undique polypifera. 

Descriptio, 

1 
Longhudo fubfemipedalis. Rhachis parenchyma- 

tofa, craffitie digiti infantilis , cylindrica, extre- 

mitate altera obtufa , altera fubattenuata in fti* 

pitem linearem, corijiceum. Ipfa rhachis pun&is 

impreflis notata & afperfa papillis verfus obtufam 

extremitatem direclis, inaequalibus , fubquincun- 

cialibus ; e quibus polypi radiis o&onis, capilla- 

ceis, pinnatifidis fbeJIatl. Color cinerafeens, Offi* 

culum intus lineari - attenuatum , quadrangulare. 

L c u s : Oceanus {ndicus ad Amboynam. 

221. PENNATULA cynomorium, 

Pennatula fimplex , rhachi cylrn- 
drica crafla granulofa , undique polypifera.' 

RondeLpifc. JLp. i3o.|Malum infanum marinum. 

Ellis. a£b. angl. vol. 53. p. 434. tab. 31./. 3—5- 

Pennacula marina digitiformis velCynomorion. 

Descriptio. 

Quadripollicaris circiter, craffitie digiti viri- 

Aa 3 Uli 374 Z 0,0 P.H YT A. 

lis. Stipes brevis , fubacutus , longitudinaliter 
rugofus Rhacbis parenchymatofa , cylindrica , ob- 
tufilTirna, minutim granulofa, undique afperfa po- 
lypis cylindricis , radiis p6lo pinnatifidis inftru&is. 
OJJiculum intus nullum. Color exalbidus. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

N O T k 

Hsec cuni prsecedenti fpecies in primo Faf 
ciculo Mifcellaneorum i Zoologicorum propediem 
edendo icone iliuftrata dabitur. Mn jam incifa 
erat utraque , cum ultimam in ASiorum Anglko- 
tum cit. volumine defcriptam & delineatam in- 
venirem. GfTiculum huic fpetiei deefle ibi nou 
obfervavit ElUfius. 

322. PENNATULA reniformis= 

Pennatula reniformis, altero. latere 
polypifera, ftipite lumbriciforml 

Ellis. atli. angl. vol. 5.3. p. 427. tajj. 19 /. 6 — 10. 
Penna marina reniformis, purpurea, caroliniana. 

D £ S C R I P T I O. 

Stipes lumbriciformis , altero latere fuJco exa- 
ratuS-, acufiufculus , fuftinens frondem renifor- 
mem , altero latere plano carnofis fibris ftrigo- 
fam , altero convexiufculo confertim palypi- 
feram. Polypi ex calyculis fexanguio - fexdenta- 
tis, tentaculis fenis radiati. Colof totius ftirpis 
purpureus , at pori polypiferi fiavi. 

l-ocus : Mare Americanum. 

xv:sp0n. S P O N G I A. 37S 

XV. S P O N G I A. 

LEFINITIO. 

Animal ambiguum, crefcens, torpidis- 

fimum: 
Stirps polymorpha , e fibris contexta, 

gelatina viva obveflitis. 
Ofcula ofcillantia , feu cavernae cellulae- 

ve fuperficiei. 

IN Spongiis vitae , fabricae & natura? anima- spongia- 
lis terminus efle videtur. Natura nempe rum Jla~ 
vegetabilium feriem fimpliciflimis Algis&Fungis, ti0 * 
Animalium Spongiis conclufit , ne hiatus inter 
organica & bruta corpora nimis magnus foret. 

Vitam fenfitivam Spongiis dudum tribuerat an- *4 U 8°' 
tiquitas. Ariftoteles , JElianus , Plintus , quique ™Mia% 
hos exfcripferunt in eo omnes confentiunt , earum 
Spongks in Mari ta£lum quafi refugere , conftric- natura* 
tasque bafm tenacius ampledli & evellentium ni- 
fus flu£tuumque vim eludere. Imperatus & Gefne- 
rus idem expreffius fufiusque docuerunt. Priorque 
in gelatina Spongiarum fibrofitati interje&a vi- 
tam refidere afferuit. At Rondektius omnem 
Spongiis fenfum denegare fuftinuerat. Inter recen* 
tiores Marfilius fyftolen quandam & diaftolen in 
poris fpongiarum mari modo extractarum obfer- 
yavit (hifi. mar. p. 87.) Peyffbnel deinde faftis 
in America experimentis inductus eft, ut crede- 
ret, Spongias a vermibus, qui in earum faspe 
cavernofitate occurrunt, fabricari eorundexnque 

Aa 4 do- 376 Z.OOPHYTA. 

domicilio deftinatas efle (aft. angl. wl. 50. parf. 
?. art. 78.). 

At vermes ifli ad Spongias non magis perti- 
nent , quam ad Alcyonia Nereides , a Donato intra ca- 
vernas corundem repertas {adriat.p. 60. tab. 8 G.)\ 
quas paflim per mare vagantes quaslibet latebras 
intrare folere docet Plancus (concb. ed. II. app. 
/>. 119.). Ellifius Hinc etiam, qui deSpongiarum 
natura noviffime egit, PeyJJbnello non credidit a 
vermibus iitis paralkicis fabricari Spongias. Eas 
potius putat ejje Zoopbyta quibus fimplices 
in fuperficie pori polyporum loco funt , refertque in 
Spongia , quam' medullse panis conferre amat, 
recenti, fibi atque focio Solandero papillaria fu- 
perficiei ofcula palpitare vifa , polypum vero nun- 
quam apparuifle (a#. angl. vol. 53. p. 432. not.') 
quod etiam Jujficeus afBrmare videtur (aft. galL 
J742. p. 293.) 

Spongiarum, quam reliquis omnibus Zoophytis, 
multo^fimpliciorem atque imperfectiorem efle fa^ 
bricam cum Ellijio fentio. Eoque magis ad Ve- 
getabilia accedunt , quam reliqua hujus ordinis 
genera. Chymicis etiam principiis paulo fimi- 
Hores plantis deprehenduntur. Credibile eft po- 
ris folis aut cavernulis nutrimentum recipere 
Spongias easque cavernulas oris fimul & ventri- 
culi vices genere, uti pori radicum in plantis ter- 
renis & fuperficiales in AJgis. Difcerptas non mi* 
nus vitam agere & ex abruptarum reliquis in 
mari veftigiis novam fnbftantiam repullulare P/i- 
nius jam docuit. Ceteroquin de earum crefcen- 
di modo & propagatione nihil admodum conftat. 

Spongics vix non omnes , praeter fibrofam tex- 
turam , qu» quafi fceleton & fpontanei motus in 
vivis expers effe videtur, conftant gelatina 
pifcuieata, in qua fenfus & motus refidec, quae- S P O N G I A. 57? que in ficcatis etiam fpeciminibus faepenumero 
fuperftes membranularum inter fibras fceleti fic- 
catarum inftar apparet. 

Fibrofl contextus natura imprimis differunc 
Spongice. Tomentofa & mollis natura pjerisque 
eft, cujus exemplum in officinali habetur. Qua- 
rundam vero fceleton ex rigidis , corneis quafi 
fibris factum eft ; easqire Botanici S. . bircinas 
vocarunt. Harum in genere "textura rariufcula 
deprehenditur. At e tomentofis pleraequae fatis 
denfam atque compa6t,am fabricam exhibent; 
quanquam earum maffa ipfa interftitiis caverno- 
iiflima fsepe fit. ln plerisque Spongiis fibrae in- 
ordinate intertextse funt. Quibusdamtamen re- 
gularior tela eft, & elegantifTima in nonnullis, 
ut S. fafciculata & fibrillofa. 

' Forma Spongiarum infinite variat & in eadem 
faepe fpecie adeo diverfa obfervatur , ut vix 
agnofceres, nifi fubftantia , textura , intermer 
diaeque varietates facem praeferrent. Rimas & ca- 
vitates marinorum corporum Spongisequoque ex- 
plent, fiquidem teftacea bivalvia faepius fpon- 
giofa materia exacte plena vifuntur; & ubi Fu- 
cos Coralliaque contingunt , eorundem ramulis 
fubftantiam fuam immifcent. Eandem proprie- 
tatem in imperfeclioribus quibusdam vegetabili- 
bus, v. gr. Agaricis, Tremellis , obferVamus. 
Omnes tamen Spongiae adeo aptabiles non funt 
& aliquae fatis certam crefcendi legem fervant. 

Species Spongiarum nonnifi illas hic rece^ife- 
bo , quae diftinclos exhibuerunt characleres quas* 
que ex multis vifis exemplaribus conftantes effe 
intellexi. Quibus Spongiarum fertiles Oceani 
traclus luftrare contigerit bene multa invenient 
qu^ fuperaddant & rnagnnm in Scientia nafcu- 

Aa 5 rali 37 2 ZOOPHYTA. 

rali explebit hiatum, qui plenam Spongiarum 
hiftoriam dabit , gnaris gratitfimam certe futu- 
ram atque utiliffimis obfervationibus feraciffimam. 

223. SPON&IA LICHENOIDES. 

Spongia amorpha , fibris mollibus rame- 
fcentibus : rariufculis fubconnexis. 

Descriptio. 

i . .j ■ ■ - 

Refert Lichenis fruticalofi glomum oblongo- 
pyramidatum. Fibrofitatis nempe loco eft Stirps 
teres , ramofiffima , attenuata , ramis paffim ana- 
ftomofantibus cohaerens , cujus fubftantia homo- 
genea , fubpell.ucida , Jkyonii gelatinofi afpe£tu 
fimilis , fed tenacior eft , ficcataque Lkhenis fere 
eoralHni aemula fit. — In liquore ex India miflum 
vidi fpecimen, in quo gelatina inter fibrofitatem 
nulla aderat. An ergo a Spongiarum genere re- 
movenda ? — Combuftse etiam odor vegetabj- 
lis fere eft. 

Locus: Oeeanus Indicus. 
524. SPONGIA FLORIBUNDA. 

Spongia amorpha, fafcicu.lis ramofis 
confluentibus paleaceo - tomentofis , apice 
crallioribus obtufis. 

• D e s c R 1 P t 1 o. 

Jn palmarem & ultra altitudinera exfurgic, fub- 

fruti- . S<PXXN;G I JU 259 

fruticiformis , coalita ex fafdeulis diffbrmibus, 
ramofo- confluentibus , ex tomento cur.-pa&o 
fa6lis, m fu{)erncie -^afi paleaceis-, extrtrnka.te 
craiTioribus ebtufis ; unde facies paflim quafi braf. 
ficas floridae. Color gryfeus , rubrilpaleolis f\>ar- 
fus ; corruptiorum fp.eciminum fufco - gryfeus. 
Etiam heec eombtifta fere vegetabilem naturain 
'rirodk.' 

Locus: Oceanus Indicus. 

22J. SPONGIA BASTA, 

S p o n g i a rfgidiufcula rara fubatra un* 
dulato-laciniofa, ftipite tereti, . w . . N 

. Rumpb. wik Vli p. 25%* tab.Sp^ ^atfta mari- 
na , Bafta-laut. 

D E S C R X P ( T I 0* 

. > a • 

7>n«ca teretiufculo , faxis.implaTtfapQt* digiti 
j^aflkiem aequartti ; glomus majufculus infidet 
frondium crafiarum* confertarum, Taparanthi in- 
ilar crifpato-lacinioJWum, .^qqarum margo~craf- 
fus , obtufus. Textura totius fubuniformis , ra- 
riufcula , e filis >capiHacei$ -,. rjgidulis , . nigris, 
jpaxime Joegitu^inalibujs & sransverfis , atinter- 
mixtis etiam obliquis , reticulata-cbntexta. Com- 
.bufta animal ftiholet. . ■ - j 

$. Ajfinis huic. datur fp^cies, mihinon bene 
cognita, amorpha , ex fibris groffioribus, rario- 
ribus eontexta. 

Locus: Oceanus Indicus, 
r iq No- 3 go ZOOPHYTA. 

N O T A. 

Rumphius de fua Bqfia refert: fub aqua expan- 
fam obfcure rubram & molliorem efTe , inferius 
tantum rigentem, laciniis flexilibus; ijccatione 
nigrefcere, revolvi, rigefcere. Vulgo fefqui- 
pedalem , atj intercjum 5 fere pedes aequantem 
reperiri ; crefcere autem in lapillis in 8 vel 10 
orgyarum profunditate. Quanquam probe fic- 
catam , pluviofo tamen tempore flaccefcere & 
odorem sequoreum fpargere ; quod in fpecimi- 
nibus compluribus ( forte curiofius elotis ) fecus 
deprehendi. — Vox Bafia, pannum groffius (i- 
gnificat. ' 

226. SPONGIA FLABELLIFORMIS. 

S-pongi "a rigida rara fubatra flabellifor- 
mis plana rotundataque. 

Boerb. ind. alt. p. 6. Keratophyton majus ni- 

grum 3 fibris tenuioribus elegantiflime & den- 

(ifiime reticulatum. 
Petiv. ga%. tab. 32. /. 1. Rete Philippinenfe ni- 

grum, telis quadrangulis. 
Rumph. amb. VI. tab. 80. /. 1. Flabellum A- 

ruenfe. 
Seb. thef. III. /v-183. tab. 95. n. 2,4. Alcyo- 

nium irregulare , rigidum , membranaceum & 
. cellulofum. 
Royen. prodr. p. 522. n. 6. Spongia flabellifor- 

mis, rigidiufcula, fibris capillaribus deniiflime 

reficulaca. 
Lin. hort. Cliff.p. 480. Spongia flabelliformis caule 

teretiufculo, difco compreflfo-plano 5 vixdivi(b. 
— fpec. plant. ed. I. fp. 4. Syji. X fp. 4. Spon- 

gia flabelliformis. SPONGIA. 381 

Descriptio 

Sunt fldbella fimplicia, fubrotunda, plana, 
lubpedunculata , margine integra, aliquot linea- 
rum craffitie, magnitudine vulgo ambarum ma-> 
nuum, interdum multo ampliora. Textura ra- 
riufcula e fibris groffioribus , fubatris , rigidiffi- 
mis , confluentibus & connexis ; quorum longitu- 
dinales numerofiores &craffiores. Gelatina paffim 
in ficcisfuperfles. Cbfervantur interdum Balanifu- 
perficiei immerfi & fubftantia Spongiae incruftati, 

Locus: Oceanus Indicus. 

227. SPONGIA FASCICULATA. 

Spongia rigida fubglobofa 5 fafciculis 
fibrofis prismaticis ramofis faftigiatis con- 
texta. 

Planc. concb. ed. II. app. 2. p. 117. c. 34. tab. 15. 
E. Spongia hircina globofa. 

Descriftio. 

Figura ovato-globofa. Fafciculi tenuiter a ba- 
fi angufliore aflurgunt, lentiffime craflefcentes , . 
multoties dichotomi, extremitatibus prifmatici, 
truncati atque in fuperficiem glomeris faftigiati. 
Fafciculi ifti , ex fibris confertis & contextis 
longitudinalibus compafti, ne&untur fibrillis ra- 
ris reticulato-transverfis , tenerioribus. Fibra 
omnes fulvefcentes feu faturatius gryfeo-luteae, 
rigidae. Textura fafciculorum fere qualis fibra* 
rum in Caricis folio macerato. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

228, SPON- gfg ZOOPHYTi 

C28. SPONGIA FIBRILLOSA. 

... ■ . 

SpoftGiA polymorpha fubcomplanata 

tenera , fibris divergentibus confertiffimis 

eoncextis, poris fparfis dentatis. 

D e s e R i p t i o. 

Varise formae fpecimina vidi , quorum tamen 
C6\dr & textura conftantes fu-nt. Cobr gryfeus, 
nonnunquam pallidior. Sitbjlaniia mollis , tena- 
ciufcula- Fibra e medulla cellulofa extrorfum 
divergente$ f fubparallelae , curvatae, extremita- 
te recta in fuperficiem perpendiculari, contex- 
tx anaftomofibus transverfis crebris. Pori prae- 
ter eellulofitatem in fuperficie fparfi, majufculi, 
rharginalibus denticulis eoronati. Forma fe- 
quentes : 

*. Plerumque flabelliformis , magnitudine ma- 
nus vel. ultra , craffitie pollicari , fubrotunda , 
pedunculo elongatiore atque folidiore. 

fi.Alia vidi fpecimina efformantia laminas craffas , 
fefliles, undulatas, confluentes , laciniofas , elon- 
gatas in Hgulas craflas, plerumque leviter conca- 
voconvexas, lanceolato-obtufas. Huie & prae- 
cedenti varietati pori maxime ad margines crebri. 
y Invenitur etiam in truncos teretiufculos , 
difformes, pollicis craflitie, paflim confluentes 
effi&a. Has omnes varietates in Mufeo fuo fer- 
vat Dn. Petrus Cramer AmjUlod. & paflim 
praeterea vidi, varietatemque *. &/3. ipfehabeo. 

Locus : Oceanus Indicus. 

229. SPON- SPONGIA* 385 

229. SPONGIA TUBULOSA, 

S pongia comprefla feffilis rigidula fla* 
vefcens, tubulis longitudinalibus porofa. 

Descriptio. 

Corpora femiovata, comprefla, ad rupes feffi- 
lia, margine externo convexa. Textura rigidu- 
Ja, e filis capillaceis, denfiufcula, celiulofa, fi- 
mulque a bafi verfus ambitum tubulofa. Color 
flavefcens , feu pallide gryfeus > intus faepe ni- 
gricans. Combuflae odor animalis. 

Locus: Mare Americanum. 

230. SPONGIA fulva. 

Spongia amorpho - fubramofa rigi- 
diffima fulva. 

Seb. thef. III. tab. 95. /. 9. tab. 96. f. x. Spon- 
gia rigida , fimplex , ramofa. 

Descriptio. 

Maffa informes aut incruftantes ; paflim ra* 
mls longis, terecibus, fubramofis, craflitie cala- 
mi vel digiti vegetantes. Textura rigida, e fi- 
bris capillaceis, fragilibus, inordinatis, per ra- 
mos fubadfcendentibus , denfiufcula , aequabili- 
ter contexta. Gelatina faepe inter fibras ficcata 
fufca , unde forte Sebanarum iconum color. E\o* 
ta gelatina color fulvo-luteus. Combu/ia odor 

evi- 3 8 4 Z O O P H Y T A. 

evidentiflime animalis. Textura fere semulatur 
S. .fluviatilerrid 

Locus: Mare Americanum. 

231. SPONGIA FLUVIATILIS. 

Spongia ramofa filiformis viridiflima 

fragilis; 

Rupp. ftor. jenenf. p. 308. tab. 0. /. 1. Spongia 

fluviatilis ad confervam accederis. 
Flukn. almag. p. 356. tab. 112. /. 3. Spongia flu- 

viatilis anfra&uofa perfragilis ramofiflima. 
Loefel. flor. pruff. p. 172. tab. 52. Mufcus aquat. 

ceratoides. 
Lin. flor. fuec. 1133. Spec. pl. ed. I.fp. n. Spon- 

gia fluviatiUs. 

D E S C R I P.T..I 0. 

Maffce interdum aut cruftae informes , in fta- 
gnantibus aquis ,• in fluentis forma ramofillima. 
Rami longi , tenues , filiformes , teretiufculi , 
creberrime confluentes. Textura rariufcula, fra- 
giliilima , etiam in recenti , e fibris capillaceis 
inordinatis , per ramos fubadfcendentibus , ae- 
quabiliter contexta. Color recenti obfcurius vi- 
ridis ; odor pifculentus a muco quodam inhae- 
rente albido. Sicca friabilis, obfolete olivacei 
coloris efl, combuftaque vix evidenter animalen* 
odorem fpargit. Vtta nullum veftigium. 

i Locus: Aquae Europae dulces , maxime n- 
vuli in locis fylveftribus, 

N o- S P N G I A. 38$ 

N O T Jfi. 

Spongiam hcujlrem Linn^i (fpec* plant. jd. I. 
fp. 10.) non novi, nec forte ab hac fpecie dif- 
fert. Evidentius differt Spongia ramofa fluvia- 
tiiis mollis 2l Renealmio (in att. galL 17 14. p. 231. 
tab. 9. ) defcripta , quam tamen , utpote mihi 
nondum vifam , filentio tranfeo. 

Spongia vulgaris fluviatilis in aquis ftagnanti- 
bus fsepe craflis cruflis fundum obducit. Talis 
cruftae fragmenta parvulis Phryganearumlarvis, 
membranaceis tubulis in fpongiofa fubftantianidu- 
lantibus fcatentes monftravifle mihi olim Sutnmum 
apud Gcettingenfes Botanicum Celeberr. Buttneruii 
memini; nec fimiles unquam invenire ipfe potui. 

232. SPONGIA FlSTTJLARIS. 

Spongia tubulofa fimplex attenuata 

rigida, extus tuberculofa. 

Sloan. cat. p. 6. bifl. I. p. 62. tab. 24./. 1. Spon- 
gia dura f. fpuria, maxima, ramofa, fiitulofa. 

Seb. thef. III. tab. 95- /• J & 7- 
Lin. fpec. pl. ed. I. Syjt. X. fp. 5. Spongia 
Mulofa. 

Descriptio. 

Sunt tubi trium fsepe quatuorve pedum longi- 
tudine, amplitudine brachii, deorfum lente at- 
tenuati, extus papillis convexis, inaequalibus, 
confertim tuberculofi , intus lssves. Subftantia 
ubique craflitie circiter femipollicari , verfus am- 
plioris extremitatis marginem paulo tenuior. 
Textura fubfimilis S. fuhce, at denfior duriorque 
& multo muco referta ; unde ficcata fpecimina 
e fulvo nigricant. Mytulus folium crebro extefius 

B b ad- 3,86 ZOOPHYTA. 

adgiutinatus tubis , obfervatur* Ccmbuftae odor 
evidenccr corneus. 

Locus: Mare Americanum. 
233. SPONGIA CRATERIFORMIS. 

Spongia infundibuliformis molliufcnla 
membf anaceo-cellulofe., extus villofa 3 groilior. 

*C. Bauh. pin. p. 369. Spongia forma infundibuli. 
Mercat. metall. arm. 6. c. 2. p. 97. icon. p. 96. 

Alcyonium primum antiquorum. 
*tM. fp. pl. ed. II. 9. Syft. X. fp. 9. Spongia 

infundibuliformis. 

Descriptio. 

Vidi aliquoties infundibuli feu Madreporce pilei 
fimillimam , feflilem , inaequali interdum limbi 
latitudine, margine extenuatam. Subfiantia m 
his fpeciminibus digitalis crailitiei , gryfeo - fu- 
fca , groffior , tomentofo-mollis, Jaxe cellulofa & 
membranulis albidisquafiobglutinata ; exreriorila- 
tereruditer fubreticnlata, areolarumanguli^ fingu- 
lis molli villo notatis ; interiori latere lasvior ,rario- 
ribus minoribusque villis.Pateriformem , regularem 
vidi apud Dn. Wilh. van der Mhulen; paulo 
difFormiorem habet fummis in Botanicam t\ uni- 
verfam Scientiam naturalem raeritis Iwiwirtaiis 
Joh.Burmannus. MaJJas fimillimce fubftantiag , quos- 
dam fubturbinatas , informes , albidioresque habeo 
exmzxi slntiguam Infulam alluente. Subfimiiem quo- 
que fpongiolitatem in SufTexiae littore in parvia maf- 
fulis , auc & Fuco pinaftroidi immixtam oblervavi. 

Locus: Mare forte Americanum. 

234. SPON- SPONGIA. 387 

234. SPONGIA OtfFICINALIS. 

Spongia polymorpho - comprefTa fub- 
lobata tomentofa porulenta. 

Imperat. ital.p. 593. lat.p.S^S. Sloan. cat. p. 6. 

bift. I. p. 62. n. 35. Spongia globofa. 
J. Baub. bijl. III. p. 818. Spongice compreftas, 

fchiaccatae. 
C. Baub. pin. p. 392. Spongia globofa. 
Tournef. inji. p. 575. Spongia ad ufum prsflan- 

tiflima , foraminibus exiguis pervia. 
Lin. fpec. pl. ed. I. fp.i. Syji. X. fp. 1. Spongia 

officinalis. 

D E S C R I F T I O. 

Majpe fefllles , fubglobofis , ovales vel oblongae, 
incertse figurae , fublobatae. Subftantia moflis , 
ex toroento quodam fadla, panno ianeo feu aga- 
rico mollito natura fubfimilis , insequaliter caver- 
nofiflima , fulvo-gryfea. Odor combuftaj ani- 
malis. 

Locus: Mare Mediterraneum , Rubrum & 
forte lndicum atque Americanum. 

N T JE. 

Arena ab inhsrente mucagine pifculenta depu- 
rari debent ,ut ufui aprae fiant. MafTas hujusSpon- 
gise ex mari rubro aiiatas vidi oftreis quibusdam 
oblongis , extus tenerrime fcabris , reft^rtiffimaso 
Majora Oftrea altius Spongiae immerfa erant , 
minora in fuperficie creberrima valvulis hiabanr. 
Specimen ipfe habeo. 

Ex Mari Americano Spongias accipimus fimil- 
Hmas figura & natura, at muJto teneriores, den- 
fiores & albicantes. 

Bb 2 Gm- 388 Z O P H Y T A. 

Groffior in officinis obvia Spongia diverfae forte 
fpeciei eft ; mihi non fatis de ea liquet. 

23J. SPONGIA PANICEA. 

Spongia amorpha albida mollis te- 
nerrima, fubtiliflime poroia. 

*Raj. fyn. p. 31. Alcyonium ramofum, molle, 

medullae panis intus fimile. 
Seb. tbef. 111. tab. $6. f. 4. tab. 99. n. 3. 
Ellis. cor. p. 80. n. 2. tab. 16. /. d D. Spon- 

gia medullam panis referens. 

Descriptio. 

Mqffa informes * diffufte , nunquam digito 
craffiores, Fucis & Tubulariis, Sertuiariisque in- 
tertextse & circumcretae. Subflantia albida, mol~ 
lis ( confiftentia alburni ex fcirpo,) fubtiliffime 
cellulofa;. fuperficieslaevis, teneriter porofa. 

Locus: Mare circa Angliam &Belgium. 
236. SPONGIA CERVICORNIS. 

S p o N g 1 a ramofiflima tenax y ramis te- 
retibus folidis fubvillofis. 

Descriptio. 

Frutkuli pumili, palmares, dichotomi, ramo- 
fiffimi. Rami calamo craffiores, teretes, ad axillas 
comprefli , fubadtenuati. Suhftantia rigidiufcula , 
tenax , ex fibris fubadfcendentibus denfe contex- ' 
ta , extus hifpidula , gryfea. Odor combuftae ani- 
malis. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

237. SPON- spongia: 339 

237. SPONGIA MURICATA. 

S p o n g 1 a fuberofa ramofa , ramis diva- 
ricatis cylindricis y undique viliis creberri- 
mis muricatis. 

Seb. tbef. III. p. 188. tab. 09. f. 7. Spongia ra- 
mis crafiiufculis, tenax, tota fuperficie apiculis 
tenuibus, moilibus denfe conuca. 

D £ S C R I P T I O. 

Truncus cralTitie digiti, erecTfufculus , in pluri- 
mos ffcatim diffufus ramos divaricatos , fubdivifos. 
Rami craffitie calami fcriptorii , fubadcenuati , un- 
iiquQ fpinis linearibus , mollibus , confertiilime 
muricati. Spincs quoquQ divaricatae, apice feepe 
bil-vel trifldae. Subjlantia totius fubere paulo 
gryfea. 

Locus: Littora Guineae add'Elrainam(6'^.) 
238. SPONGIA RUBENS. 

Spongia fubramofa difformis mollts, 
poris majufculis fparfis. 

*Imperats ital. p. 599. iat. p. 838 Alcyonium 

foraminofum f< quartum Diofcoridis. 
Sloan. cat. p. 7. bijt. I p. 63. tab. 23. /. 5, 

Spongia minor &.mollior medullae panis fimi- 

Jis, fibris tenuiflimis. 
Mercat, inetall. arm. 6. c. 8. p. 106". Tertium 

quinti generis Alcyonium. 
Seb. tbef. III. tab. 96. f. 2. 
*Lin, fp.plant. ed. I. fp. 3. Syft. X.fp, 3. Spon, 

gia nodofa.. 

Bb 3 ' D e- 590 Z O O P H Y T A. 

Descriptio. 

Subrarnofa, difrormis , digiti crafHtie ; ramis 
conrluennbus obtufis. Pori rnagni, bifariam in- 
ordinaaus in quincunces per ramos difpofitu Sub- 
jlantia tenax , moilis , tenera, tomentoia, cellu- 
Joile texturae: laxior, grolilorque quain in S. ocu- 
laia. Cohr ex gryfeo- rubens vel albidus. Odor 
combufta? animalis. Habitum optime exprimunt 
citatse Mercati imprimis & Sebce icones. At non 
colorem Sebana. 

L o c u s : Mare Americanum. 

239. SPONGIA OCULATA. 

Spongia ramofiflima mollis tenera fla- 
vefcens ? ramis teretiufculis 3 poris fparCs 
prominulis. 

C. Baub. pin. p. 369. Spongipfus fucus. 
parkinf. tbeair. 1304. Raj. fyri. p. 29... n. i- El- 

lis cor. p.. 80. n. 1. tab. 32. F. Spongia ra- 

mcfa brkannica. 
Ruyfcb. tbef. animal.,1. tah. 5. Spongioides ra- 

moilflima, marina, oculata.n 
Boccon. muf. ittil. p. 258.. tah p. 116, Spongia 

ramofa, oculata, viridis, fruticofa. 
Boerb. ind. alt.p. 8. Spongia ramofifilma oculata. 
fontopp. norv. 'I. p. 276. tcib. 12. 
fsin. bort. Cliff. p. 480. fpec. plant. ecl. I. fp. 2. 

Syjl. X. fp. 2. Royen. proik. p. 521. ». 2. 

Spongia (oculata) tenax ramofiffima ere&a, ra- 

mis teretiufculis obtufrs. 
Seb. ibef. III. tah. 97. /. 5, 6*, 7. Spongia ere- 

#a^ ramofa 3 moilis ac fubtilis. 

D e- S P O N G I A. 39* 

Descriptio. 

Frttti adi r?sius fubpedales, ramofiffimi. Rami 
inordinacius alterni , teretiufculi , adfcendentes , 
obtuii , crebro confluentes. Pori majufculi , ple- 
rique bifariam per ramos fparft, prominuli, lim- 
bo tenerrimo fubconniventes. Subjlantia moliis , 
tenaciufcula , tenera , flavefcens feu gryfeo-pal- 
lida , ex tomento quafi denfo contexta. Odor 
combuftse infigniter animalis. 

Locus: Mare inter Angliam & Belgium. 
24O. SPONGIA PAPILLARIS. 

Spongia cruftacea tenera mollis pa- 
pillola, papiliis perforatis. 

*$eb\ tbef. III. tab. 97. /. 3. 

Descriptio. 

Crujice fupra corallia , teftacea rupesvediffufce, 
in?e.uu i$ ftjperficie;promii?ii-£G pvpiilis coni- 

cis, magis minusve produftis, diftinctis vel Qo#sh 
unatis in tubera ; quarurn nrigulafe foramine in- 
ij., lu, tota-ii cruita.m perpendicuiariter permeante 
pertufe func, Sxbjfaxtia i|rniumia S. oculma , at 
minus tenax , pauloque durior , ficca friabi- 
lis. Cohr elotorutn fp v cia*inum ex gryieo altus, 
cum gelatina fieeixorum fWius. Odor combuftae 
an iiiialis. lcon Imperati ad S. rubentcm citalus , 
foraminum magnicudine hancpotius exprimit. 

Locus: 'Mare Americanum. 

- 

Bb 4 24I.SPON- 59* ZOOPHYTA. 

241. SPONGIA FASTIGIATA, 

S p o n g 1 a tenera duriufcula tenax tubu- 
lofo-ramofiilima , ramis faftigiatis truncatis. 

Seb. tbef. III. tab. 97. /. 2. 
*Lin. Jp. pl. ed. I. fp. 6. Syji, X. fp. 6. Spongia 
tubulofa. 

Descri.ptio. 

Frutkulus palmaris vel ultra,pumilus, diffufus, 
extus laevior ; totus tubulofus feu intus cavus , 
creberrime fubdivifus fereque dichotomus. Ra- 
mi breves , conferti , varie comprefli , fafti- 
giati , extremitate praefecli feu truncati , fae- 
piusque fubturbinato -undulati. Subjlantia tex- 
tura & colore fimilis S. oculata, at longe durior 
tenaciorque & extus quoque paulo denfiqr. 

Locus: Oceanus Indicus. 

24.2. SPONGIA villosa. 

S p n g 1 a tenera tenaciffima cava , ex- 
tus muricata> intus bevis. 

Sloan. cat. p. 7. bijt. I. tab. 25. f„ 4. Spongia 

dura five fpuria , fuperficie apicibus acutis 

exafperata. 
Brown. jam p. 74. w. 5. Spongia fiftulofa ma- 

jor, flexilis, porofa & prominulata. 
Lin.fp. ed. I.f 7. Syjt. X. fp. 7. Spongia fpinofa. 
p. Petiv. pterigr. tab. 19. f.o. Spongia typhoides. 
Rumpb. amb. VI. p. 255. tab. 50. /. 2. Chiro- 

theca marina ; Sarong-tangan-laut. 

De- S P O N G I A. 303 

Descriptio. 

Ex America plerumque^ adfertur bivalvis , 
oftreo cardine affixo fubfimilis , plerumque ex bi- 
nis pluribusve confluentibus cavis quafi multilocu- 
laris. Valvulae planiufculse , intus concavae, ob- 
foletius porofae ; extus fubtilibus poris pertu- 
fae atque fparfae villis acumihatis , ex flbris radia- 
tim quafi protradtis ; margo valvularum extenuatus 
eft, fimilibusque villis dentatus. Subjlanlia paflide 
gryfea , tenaciffima , e fibris fubtiliffimis , inordi- 
natis denfiffime contexta , extus fibrillis rariori- 
bus in villos convergentibus fubftellata. Odor 
comhuftae animalis. 

/3. Vidi eandem aliquoties fubftantiam , effi&am 
in tubos pedales vel ultra , cavos , ex anguftiori 
pedunculo fenfim dilatatos, extus fimillima ratio- 
ne villofos. 

Locus: Mare Indicum & Americanum. 

N Q T JE. 

Tubiformis varietas fpecie diverfa videri pos- 
fet, nifi fubftantia fimillima & multiformis alte- 
rius habitus utramque jungere fuaderet. Petiveri, 
Rumphii que icones tubseformem rudius exprimunt. 
Brownius l. c. fuam circa ligni putrida fragmenta 
prefcere dicit , & citat Sloanium qui evidenter va- 
rietatem bivahem delineat. Internus valvularum 
laevor indicare utique videtur adfuhTe corpus , 
circa quod Spongia Me diffundefe potuit. Ac 
Rumpbius . tubos fuos naturaliter cavos dicit & 
plures fimul crefcere , forma varios , brachii pue- 
filis faepe craffitie. iri cavis tuborum cancelli a- 
liaque habitant parafitica. 

Bb 5 243.SPON- 3 <h ZOOPHYTA. 

24,3. SPONGIA sinuosa. 

Spongia cruftacea tenera tenax 3 fu- 
perficie fiaubus creberrimis cavernofa. 

Descriptio. 

Incruftat varia corpora , femipollicari circiter 
ftrato; interna cruffoe facies pbtis coscis insqua- 
libus fparfa, exterior cavitatibns mdufculis , oblon* 
gis vel cotyioideis , confertifllmis obfita. Sub- 
fiantia tenaciufcula , moilis , gryfeo-fiavefcens, 
ex fibris maxime perpendicularibus , per cre- 
berrimas anaitomofes tenerioresque fibriilas con- 
textis , facla. Cruflarum margo tenuiter veli 
inilar diffunditur & fenfim craflefcit atque ca- 
vernofus fit. Odor combuitae animalis. 

L o c u s : Oceanus Indicus '? 

244. SPONGIA cavernosa. 

Spongia amorpha feflilis tenaciflima ca- 
vernofa 5 fuperficie crebris papillis prominulis. 

Descriptio. 

Maffie pugni magnitudine vel ultra, oblongae, 
gibbse , rupibus adnatse , cavernofiflimae , fuperfi- 
cie , inter cavernofitatem , papillis ejongads, 
fubacutis muricatae. Subftaniia flavefcenti-albi- 
da , natura S. officinali fimilliina , at durior pau- 
lo , multoque cavernofior. Maffis quibusdam co- 
lorem intus fulvum , ut S. officinali y deprehendi. 

Prh S P N G I A. 39J 

Primvrdia hujus fpeciei molliora , albidiora , te- 
nerrima. 

L o c u s : Mare Americanum. 

24.5. SPONGIA FRONDOSA. 

S p o n g 1 a froncfofo lacera > tenax -, fub- 
reticulata , akero laterc laciniofa. 

Turgot, mem. inftr. tab. 24^/. A. (Tatis bona.) 

Descriptio ' 

i 

E trunco brevi teretiufculo , filici innato,/f#wfcr 
fubreticulatee , varie diflortae , fenilrn diiata-* 
tae , laciniofo - lacerae , in planq rudiori diffu- 
f» , ad femipedalem circiter altitudinem. Om* 
nium frondium latus aiterum laeve, foraminulen- 
tum feu fubreticulatum ,alcerum ftrigofutn , papil- 
Yis compreffis , tubulis parvulisque frondibus- 
hirtum. Subftanti* tenaciffima , gryfea , com- 
paclior quam in Sp. officinali , ex Jafciculis a- 
naftomofantibus fubreticuiata. 

L o c u s : Oceanus Iridicus. 
24.6. SPONGIA FOLIASCENS. 

Spon^gia foliacea laciniata tenax > al- 
tero latere exefo-fcabra. 

Petiv. pterigr. tab. 19. /. 4. Spongia foliata 
aipera. 

Rumpb. i9 6 ZOOPHYTA. 

Rt^mpb. amb. VL p. 254. tab. 90. /. 1. Spon* 

gia infundibuliforma. 
Quf. exot. I. 6. c. 11. p. 125. Worm. muf. p. 

236. Spongia elegans. 
Petiv. pterigr. tab. 19./. 6. Spongia infundi- 

buliformis. 
Muf. Ricbter. p. 384. tab. 14. /. F. 

Descriptio. 

Frons latitudine pedalis , tenuis , feflilis , fubturbi- 
nata, laciniofo-lobata , rigidiufcula. Latus alte- 
rum creberrimis fulcis reticulatum , velut a 
vermiculis fuperficialiter exefum, interftitiis ful- 
corum prominulis , truncato-planis ; latus oppofi- 
tum lsevigatum , fparfim exefum , verfus fron- 
dium marginem fulcis creberrimis parallelis quafi 
fimbriatum. Subftantia pallide gryfea , compa&a 
ac veluti fuberofa , tenaciffima. Odor ad ignem 
animalis. 

& Juniora fpecimina infundibulum semulantur 
expanfum, quod altero Jatere finditur & demum 
in frpndem laciniofam explicatur. 

Locus: Oceanus Indicus. ■ 

N T &i 

Citatse fub litt. /3. icones primordium hujus 
fpeciei infundibuliforme referre videntur. BaJani 
interdum in lsevigata facie nidulantes obfervan- 
tur ,qui in altera facie tubercula tum excitant. Se- 
cundum Rumpbium recens haec 'Spongia flaccida 
efl & mucofa. 

247. SPON- SP0N6IA; 397 

^47- SPONGIA strigosa. 

Spongia fuberofa mollis, fronde pla- 
na laciniofa , utroque latere porcis cla- 
thrata. 

Seb. tbef. III. p. 184- tab. 95. /. 8. Planta ma- 
rina foliacea & fpongiofa, fingulari modo ra- 
mofa. 

Descriptio. 

Frons palmaris , erecla, oblonga , crafla, laci- 
niofo - fublacera , trunco compreflb. Superficies 
utraque porcis longitudinalibus , craflis , undu- 
lato - interruptis , per exiliores paffim anaflomo- 
fes transverfas concatenatis , flrigofa & quafi 
clathrata. Subftantia fubere mollior & fungofior , 
tomentofa, denfa , gryfeo -flavefcens. Odor com- 
buftae animalis. 

Locus: Mare Americanum. 
248. SPONGIA AGARICINA. 

Spongia comprefTa lobata feffilis to^ 
mentofo-reticulata , extus villis muricata. 

Dsscriptio. 

Corpora feffilia , fubauriformia , comprefTa , 
craffa, fublobata. Subftantia tomentofa, mollis, 
tenaciufcula , fufco-lutea , ex ramentis feu fafci- 
culis tomentofis & villofis contexta, cavernulo- , 39 3 ZOOPHYTA. 

fa , extus fubreticulata & fafciculorum prominen- 
tium moilibus mucronibus hifpida. Odor aequo- 
reus , combufe evideuter animalis. Ex binis 
folis fpeciminibus defcripfi. 

Loctrs: Oceanus Indicus. 

249. SPONGIA tupha. 

Spongia ramofa rara mollis, 3 ramis 
adfcendentibus fubacutis undique villofo- 
muricatis. 

Imperat. ital. p. 594, jp?. lat. p. 830. 832. 

Spongia forma arborca f. Tupha. 
Marfil. bijt. mar. p. 81. iak 14. ».71. Typha 

marina. 

Descriptio. 

Fruticuli majufculi , ramofiffimi. Rami breves, 
conferti, compreffiufculi , craffiores quam in S. 
muricata , adfcendentes , fubacuti , paliim con- 
fluentes. Subftantia lanuginea, reticulata , rara, 
moiiis , tenaciufcula , fuperficie ftrigofa , vilhs 
mollibus muricata. 

Locus: Mare Mediterraneum. 

2JO. SPONGIA MEMBRANOSA. 

S p o N g 1 a amorpho- fubramofa , mem- 
branis cellulofa> extus muricata, purpura- 
fcente nigra. 

Seb. tbef. III. tab. 95. f- 3. (MafTa oblonga.) 

D e- SPONGIA. 399 

Descriptio. 

Subftantia e membranis purpureo - atris molliu- 
fculis , ficcatione rigefcentibus , inordinate con- 
texta , cavernofilfima , extus , ubi membranae con- 
currunt , /pinis triquetris , mollibus muricata. Re- 
periuntur fsepius maiTce informes, qualem delinea- 
vit Seba. Unicum habui fpecimen quod in fla- 
gellum tres cum cimidio pedes longum , digiti 
craffitie, adtenuatum , unicum ramum exferens, 
excreverat. 

Locus: Oceanus Indicus. 

N O T J£. 

Plures Spongiarum fpecies apud Plancum , Bo- 
tanicosquc occurru-nt , quas mihi non vifas prae- 
termitto & ulteriore examine confirmandas re* 
linquo. 


u ZJk 
GENE. G E N E R A 

A M B I G U A. 

PRO complemento Histori/e Zoophytorum 
addere vifum eft genera aliquaa nonnullisau- 
toribus eorundemordini accenfita;T^NiAsnempe 
cum Volvoce , animalia a Linnceo ad Zoophy ta re- 
lata & Corallinas , vera vegetabilia, duce Eliifio 
animalculis marinis plantaeformibus , quibuscum 
aliquam fimilitudinem obtinent , vulgo adnume- 
rata. 

Priora duo fub ambiguorum Generum titulo pro- 
pofui , quia Tmia , certe qusedam earum fpe- 
cies, magnam cum Vermibus ex ordine Inteftino- 
ruthlW. Linnaei affinitatem habere videntur; VoU 
vox vero , fimpliciflimis & minutiffimis Zoophy- 
tis, Brachionis adjiciendus forte erit , quo ex ge- 
nere univerfa animakulorum infuforiorum & micros- 
copicorum vulgo di&orum natio derivanda fere vi- 
detur. 

Corallinas e cenfu vegetabilium efTe, infra ar- 
gumentis variis evincere ftudebo. Quod vero 
easdem ambiguis tantifper generibus adjecerim , 
ideo feci , ne magnas , quse pro earum animali- 
tate pugnant , autoritates fpernere viderer. In 
his fi erravero , obfervationum hucusque proftan- 
tium paucitas & argumenti gravitas apud gnaros 
me faciie excufabunt. v I. T-ENIA. orai T jE N I A. 401 

I. T M N I M. TJEnice naturam Zoophytorum fubanalogam isnia 
effe primus evuJgavit ///. Linn&us ( DiJJl rum 
de Tcenia ) ; & certe fi foias in quadrupedibus naturalis. 
vulgo obvias fpecies confideres,Linnaeana hypo- 
thefis ut vero proxima videatur necefle eft. Du- 
bia tamen fubnafcentur , fi reliquorum animalium 
vermes inteflinales, ad Taeniarum genus neceffa- 
rio referendos periuftraveris , aut ii habitum & 
fabricam Taeniarum nulli Zoophytorum analo- 
gam & multis momentis potius Inteftiniformibus 
Vermihus affinem effe ponderabis. Verum tanto 
adhuc laboramus obfervationum de Taeniae natu- 
ra paupertate & eorum, quae exftant, levitate , 
ut Linncei fententiam neque affirmare neque im- 
pugnare confnltiflimum fit. Quando fpecies Tae- 
niarum per omnia animalia perveftigaverimus , 
omnesque fingularum varietates cognitas habebi* 
mus, difpelli occipient tenebrae earum nunc in- 
volventes naturam , cui illuftrandae per totam vi« 
tam operam navare apud me conftitui. 

Tceniam unicum & continuum effe anima!,qui- Xxmct 
cunque integram , imprimis vivam viderit , ne contmuu 
fubdubitabit quidem. Explofii hinc dudum eft *«*• 
antiquiorum quorundam medicorum & fcholae^- 
lisneriance , de concatenatis in Solinm cucurbitinis 
ridicula fententia. 

At veram Tcenice fabricam eruere , hoc opus , ~ , 
hic labor eft. Articulatum vel rugis faltem trans- natura* 
verfis interfeclum Taeniarum plerarumque cor- 
pus in fingulo articulo vel qualibet ruga propria 
vifcera glandulasve , & papillas feu ofcula atqi e 
du&us , verofimillime ad illa vifcera ducentia 

C c ex- 4 o2 ZOOPHYTA. 

exhibent. Harum Taeniarum corpus altera ex» 
tremitate in fummam tenuitatem anguftatur, 
ibique vifcera vel vix , vel prorfus non apparerit. 
Maximi alterius extremitatis articuli vifcera om- 
nia perfecliifima fiftunt. Haec cum interme- 
diorum articulorum decrefcente verfus filiformem 
partem perfe£lione , docere videntur: Taeniam 
vix per exilem eam filiformem extremitatem pof- 
fe nutriri; eandemque altera extremitate crefcere, 
articulisque ibi fenfim quafi maturefcere. Con- 
firmatur hoc porro per facilem majorum articulo- 
rum feceflum , quos fine fuo difcrimine ullo copiofe. 
& fere fponte demittunt pleraeque Taeniae , quosque 
ova Taniarum aliqui , plerique Cucurbitinos , certe in 
quibusdam fpecitbus , vocarunt. Accedit quod Ta- 
nia canina , prout infra dicetur , cucurbitaceos ar- 
ticulos nonnifi rubris moleculis refertos demittat, 
qu33 pro ovulis haberi poflent. 

Sequeretur ex his Taeniam efle Zoopbyton con- 
catenatum ex pericarpiis quafi feu ovariis , 
quae continuum quidem fyftema conftituant & 
communi vita gaudeanc , fingula tamen propriis 
organis nutritoriis inftru&a lint , fucceflive ado- 
lefcant , maturefcant , tandemque defluant & ovula 
forte intus maturata difleminent , ipfa pereuntia. 
Simile quid in naturae univerfo terreno fyftemate 
hucusque obfervatum efle non novi (*) & inau- 
ditam prorfus indolem efle nemo negabit,- multa 
tamen hypothefin iftam commendant & tantis 
quotidie adfuefcimus naturse miraculis , ut nihil 
amplius ftnpendum videri debeat. 

Ae* 

(*) Affimilis tamen eft proprietas quorundam ex ver- 
miculis aquaticis a Roefelio, Tremblejo, Bonneto aliisqne ob- 
fervatis, qui diiTe&i reftaurantur & faepius fpontanea feces- 
fione multiplicantur. f HL N I A. 403 

Aegrius haec concipiuntur in Taeniis quarum 
fabrica in breviori corpore magis continua eft, 
quasque non in fingulis rugis propria organa nu- 
tritoria, fed unicuin pro toto animali os in extre- 
mitate habere credibile efl: ; veluti funtimprimis T. 
hydatigena, latce varietas equina & hceruca. Sed in 
aliis quoque Zoophytorum generibus , v. gr* Bra- 
chionis, Madreporis , tantas fpecierum obfervamus 
difFerentias, habitu, fabrica & generandi modo, 
ut hoc quoque dubium fuperabile videatur. 

Neque repugnat fupra traditae hypothefi , quod Capui 
Taenise fere oinnes in attenuata extremitate ca- Tani *' 
pitulo organicce flrufturae gaudeann , quo affixae vi- Mi 
vuntj quodque, ut dixi in nonnullis certe oris vi- 
cem gerit. Ulud enim velut radix Zoophyti 
vocari poflet. 

Caput antiqniores incaffum in crafliori Tse- 
hiarum extremitate quaefiverunt. Optime ce- 
teroquin quatuor Taeniarum fpecies defcribens 
Linnaus illud in fuis fpeciminibus vel non fer- 
vavit vel videre non potnit, tenaciterque nega- 
vit* At genuinum viderunt Malpighius , Andry^ 
Car. Bonnetus , Rcodererus , Rojenius & ante hos 
forte Fehrius ; plurimisque Taeniarum fpeciebus 
ipfe olim in Diifertatione (f ) raptim confcripta 
vindicavi.Tseniisevolutionis & incrementi impe- 
dimentum nullum perpefiis, quas hncusque vidi , 
omnibus capitis quaedam fpecies in fili extremka- 
te femper adfuit; iiTaeniam Gafteroftei , quae forte 
T* lata? corrupta eft varietas & fingularem vermem 
fafcialem Brama ad T. nodofam forte referendum , 
ambo imperfe£ta forte nec plenarie evoluta ani- 
xnalia, exceperis. 

Haec 

(f) P. S. Pallas Differtatio de infeftis viventibus intrA 
vivsntia. Lugi. Bat. /760. 4*0. 

Cc 2 404 Z00PHYTA. 

Tania Hsec tamen omnia Taeniae naturam nou mul- 

ori S ' tum illuflrant , nec mihi ipfi iffca de Taenige na- 

tura hypothefi farisfacio. Facilius concipi poflet 

qua ratione Taeniae in animalibus tantum gene- 

rentur & quomodo T. bydatigena in cellulofam pe- 

ritonaei penetret , ad quam per tenuiffima tan- 

tum vafa exhalantia patet aditus. Credibile enira 

efl minutiffima effe Taeniarum ovula , prout & 

Ajcaridum certiffime funt. Hinc in corpus ani- 

male delata per fatis anguftos vaforum canales 

propelli poterunt , intimosque receflus adire. Cum 

animalium excrementis difTeminata ea ovula, ob 

tnagnum numerum & parvitatem , ubique & cre- 

berrime obvia effe & cum alimentis afTumi de- 

bent. Non repugnat ea diu extra corpus anima- 

le durare & ficca quoque cum pulvere vago cir- 

cumvolitare debere; experimentis enim novimus 

quorundam Monocuhrum ovula & Brachionos , imo 

Hydram quoque viridcm, exficcata durare & a- 

quae reddita revivifcere. Brachioni & Monoculi 

fic etiam a vento difTeminari folent. — Non au- 

tem excludentur Taeniarum ova, nifi apto caloris 

gradu , aptoque in loco; exclufa dein naturae con- 

venienti nutrimentofoveridebent. Sic avium ova 

certo caloris gradu, maternoproximo excludi de- 

bent. Imo magishuc facit obfervatio in Truttarum 

ovisnuper fa£ta, qua conflitit, ea puriffimam gla- 

ream requirere, ut foetum producant , cuicunque 

vero vei impuritati vel luto contigua putrefce- 

re. — Sed abfint hypothefes utcunque veri 

fpecie nobilitatae; ipfas videamus Tcenias , qua- 

rum forte nonnullas fpecie diftin&as efTe invenie- 

tur, quas nunc ioci & alimenti natura fic muta- 

tas tantifper putavi. Plurimas tamen non figura 

folum, fed tota fabrica differre videbimus. 

i. TiE- T jE N I A. 4©5 

i. 

I. Ti£NlA CUCURBITINA. 

T m n i a longa 5 articulis quadrangulis , 
ofculis marginalibus folitariis. 

Plater. prax. cap. 14. Vermis cucurbitinus. 
Amat Lujitan. cent. 1. cur. 6. fchol. Coulet. mo- 

nogr. 1729. Afcaris. 
Beverw. thef. p. 202. tab. 202. /. 3. - 
De Heyde exper. 5. p. 47. c icon. Lumbricus 

latus. ( icon optima. ) 
Tyfon. att. angl. 1683. n. 146% tab. 1. Cleric. 

lumbr. c. 5. p. 37. /e#. tab. 1 A. Lumbricus 

latus. 
Andry verm. cap. 3. /, 5. (bona) Cleric. Iwribr* 

p 69. tab. 1 B. Solium. 
Valifn verm. p 63. Cleric. lumbr. p. 78. tab. 2. 

Vermium cucurbitinorum catena.. 
Hill anim. p. 16. Sicyania ( articuli. ) 
Lin. amoen. ac, II. p. 74. tab. 1. /. 1. Faun.fu. 

I. 1267. II. 2264. Syjt. X. fp. 1. Tsenia fo- 

lium. 
Dionis diff. Tsenia articulos demittens. 
Bonnet. atl. peregr. I. p. jii. Taania arriculis 

longioribus. 
Raulin. morb. aer. 1752. append. tab. f. 1-4. 
Roeder. progr. de tcen. 1760. 
Disf. de inf. viv. p. 38. n. 4. Tsnia cucurbi- 

tina. 

Descriptio. 

Corpus longiflimum , planum , crafliufculfm , 
niveum, altera extremitate adtenuatum , diilincle 
articulatum. Articuii fubftriati , pofticis Jimbis 

Cc 3 im- 4 c6 ZOOPHY T A. 

imbricati, latioris extremitatis oblongo-quadrati, 
verfus filum fenfim proportione breviores , ut in 
filo transverfas tantum rugas referant. Caput in 
apice fili, truncatulum, uncinulorum ferie coro- 
natum & quatuor ofculis papillaribus angula- 
tum. Papillcz per corpus difpofitae marginales, 
turgidulse, ofculo notata3,fingulisarticulisplerurn- 
que fingulae , fine ordine dextrae vel finiflrae ; ra- 
riflime in eodem articulo plures. Subftantia fub- 
cartilaginea, hyalino-alba , in majoribus articulis 
du&ibus pinnato-ramofis, opacis diftin£la. Ul- 
timi feu maximi articuli fponte abfcedunt & cura 
excrementis rejecli, Vermes cucurbitini , Lufi- 
tano & Couleto autem Afcarides vocantur. Hi per fe 
aliquamdiu vivi articuli , globulis minimis , albi- 
dis fcatent , qui forte ovula funt. 

Lo c u s : Animalium lacliferorum , imprimis car- 
jiivororum inteftina. 

N O T -JE, 

In viva Tania cucurbitina articuli omnes con» 
tra6liores funt , ut corpus evidenter continuum 
appareat. Periftaltice movetur & limbis arti- 
culorum pofticis, in viva rurgidulis & arreclis, 
utiturproutcolubrifcutis. Non feiv perfolitariam , 
fed plura fimul individua in eodem foepe animali re- 
periri hodie certo conftat. Curn Afcaridibus etiam 
lumbricoideis aut Tania canhia promifcue vivit. 
In frigidis animalibus non obfervatur. Maxime 
frequens eft in Belgis , Germanis, vSeptentriona- 
lioribusque Europtc populis ; copiofe etiam canes 
& feles infeftat. In Mure mufculo & campeftri 
eandem pariter reperi. Inter omnes fpecies Tce* 
ninrum curatu difficillima eft , quum ob teneritu- 

di, T JE N I A. 407 

dinem internodiorum facillime rumpatur tumque 

ex relifto* filo reftaurari foleat. Longitudinem 

in homine vigenmn aut trigenum pedum adipifci- 

tur. In canibus nunqtiam 2 , tribusve ulnis lon- 

giores inveni ; aliquando majorem unam & 

complures fimul minores. Aliqua digitalis latitu- 

dinis fragmenca ab hominibus expulfa vidi , quo- 

rum fubftantia etiam pro portione crafla erat. 

Plerumque tamen multo anguftiores efTe folent 

Taeniae cucurbitinae. 

Linnaui in ocnra fontis Jaernenfis ( Faun.fa. ed. 
I. 1266. Amozn. ac. II. p. 93.) & Unzer in pu- 
blico quodam puteo ( Fromptuar. Hamburg. VIII. p. 
3. n. 6. Klein. derpetoL ad cak.) hanc Taeniae 
fpeciem a fe repertam fuifie afieruerunt , at non- 
dum minus credulis perfuaferunt. Linnaus dein- 
de notabili inconitantia aquaticam fuamTaeniam, 
una cum fimili , a Gaddio quodam Sueco in palude 
Pifpala inventa , ad T. vulgarem relegavit ( Syft. 
nat. ed. X. p. 120. Jp. 2. Faun. fu. ed, II. 2262.) 
unde & quod nullibi accuratius & folide eam 
defcripferic minuitur obfervationis hujus para- 
doxae fides. Ego extra animale corpus Taeniam , 
nifi cafu , reperiri haud credo. Quanquam etiam 
T. caninam in aquis vivere ex icone quadam fu- 
fpicatus fit van Doeveren (Diff. de Verm. p. 35.) 
& Tiffotus quoque nuper Taenias aquis inefle affir- 
maverit (de morb. nigro.) <<g>> 
V Cc 4 2. TJE- 4 o8 ZOOPHYTA, 

2. Ti£NIA CANINA, 

T m n i a longa moniliformis plana l 
ofculis marginalibus oppofitis. 

Lin. amosn. ac. II. p. 82. tab. 1. /. 6. a b. AEt. 
bolm. 1747. tab. 5. /. a. Syft. nat. X. fp. 4- 
Faun. fu. II. 2265. Taenia canina. 

Dijf. de inf. yto. p. 48. n. j". 

Descriptto 

Corpus parvum lafteum , tenuilTimum, tenerum , 
planum , ex articulis poflica verfus Janceolatis 
ovatisve, verfus filiformem extremitatem obro- 
tundis concatenatum. Ofcula , ut videtur , ple- 
rumque oppofita, crenula marginis fola indican- 
tur. Caput minutifTimum , fere ut in praecedenti. 
Subflantia fubdiaphana, homogenea, in tumidis 
poltremis articulis rubris globulis foeta , quj an 
non pro ovulis habendi firit inquirendum. 

Locus: Canum, luporum , felium & forte 
liominis inteftina. 

3. TiENlA GRYSEA. 

T^enia membranacea longiffima fub* 
gry fea > articulis quadratig medio nodofis , 
biofculatis. 

*Tbadd. Dun. m}fc. med. c. 15. Spigel. monogr. 

( c. icon.) Cleric. iumbr. p. 129. tab. j. /• U 

Lunibricus latus. 

Gulh T & N I A. 40 p 

Guil Fabric obf. cent. 2. obf. 70. (<\ zVorc. bon.) 

Cleric. lumbr. p. 132. tab. 6. f. 2. Lumbricus 

latus. 
JBorrich. att. bafn. vol. 2. p. 148. tafc. 39. Lum- 

bricus latus. 
Tulp. obf. tab. 2. c. 42. C/mV. lumbr. p. 159. ta&. 

8. /. 1 B. Andry <verm. c. 3. Tsenia. 
Qeric. lumbr. c. 7. p. 135. tafc. 7. Tasnia prima 

Plateri. 
Lin. amoen. ac. wl. 2. p. 7. tab. 1. /. 2. 6*3?/?. 

X. fp. 2. Faun. fu. I. 1266. II. 2262. Taecia 

vulgaris. 
Pijf. de inf. viv. p. 30. n. 1. 

D E s q R I P T I o, 

Corpus longiflimum , adtenuatum , latiufculum , 
membranaceum , molle , ex gryfeo album , mar- 
ginibus lateralibus crifpulis. Artkuli transverfim 
oblongo-quadranguli, longitudine latudinis dimi- 
dia, imo minore. Nodi fingulis articulis mediis 
finguli, ab altero latere Tsenice prominentiores , 
a glandula interna, fubpinnata orti & a gibbo- 
fiore latere notati ofculo papilla inftruclo & poro 
ante illud minutiffimo longitudinali. Caput nun- 
quam vidi. Portiones corporis laterales in latus 
corporis ofculiferum valvarum inllar colJabuntux, 
quod non in fequenti. 

Locus : Hominis, aliorumque forte anima- 
lium inteflina. 

N O T JE. 

Hujus Taeniss caput autores in latiori extremi* 
tate pofuerunt. Verum autem 9 certiffime in 
filiformi pariter extremitate quaerendum, vix afr 

Cc 5 ujlo, 4 io Z P H Y T X. 

ullo,quod fciam, obfervatum eft, nifi Febrii forte 
Taeniamhucpertineredicas. Colorem> etiam recen- 
tis, non prorfus album, fed gryfeo imbutum five 
pallidumefTe certum eft ,-ideoque nomen trivialea 
Linnao eidem inditum mutavi,ne vulgarem voca- 
rem quam femper T. cucurbitina rariorem deprehen- 
di. — Magnae longitudinis obfervata fuit Tcenxa 
noftra gryfea & cum fequenti reliquas omnes fpecies 
magnitudine antecellere folet. Synonyma fupraad- 
lata pleraque huc pertinere videntur; nimium ta- 
men fequenti fpeciei haec noftra affinis eft, quam 
ut illud pro certo affirmare audeam. 

4. TiSLNlA LATA. 

T^nia latacandida, articulis breviffi- 
mis medio nodofis, uniofculatis. 

Plater. prax. c. 14. Taenia prima, 

Dionis. diJJ. Taenia articulos non demittens. 

Bonnet. aSt. peregr. I. p. 478. figg Taenia ar- 

ticulis brevioribus. 
Lin. amoen. ac. II. p. 7. tab 1. /. 3. Syjt. X. 

fp. 3. Faun.fu. II. 2293. Taenia lata. 
Diff. de inf. viv. p. 35. n. 2. 
«. Lin. it. gotl. p. 250. germ. p. 263. Syjt. VIII. 

tah. 5. Faun, fu. I. 1274. II. 2075. Fafciola. 

Descriptio. 

Corpus longiiTimum , candidum , latum , pla- 
num , altera extremitate adtenuatum in filum 
iongilTimum. Articuli multoties breviores latitu- 
dine corporis , transverfim ftriati , medio glan- 
dula tumidi, &corpus fulcis utrinque adglandulas 
circiter tribus , longitudinalibus exaratum.O/cw/a ab 

alte- T M N I A. 4ir 

altero latere corporls , in media glandula in idem 
latus tumidiore , folitaria. ( *Caput in extremitate 
fili , ex quatuor papillis cavis compofitum. 
Bonnet. ) 

Locus: Helvetorum, variorumque quadrupe- 
dium inteftina; /3. in cavo alvi Gafteroftei aculeati. 

N O T JE. 

Caput hujus Taenise a Bonneto ex homine de- 
fcriptum diverfum eft a plerarumque Taeniarum 
norma; nempe pars inter papillas produdta, un- 
cinulisque coronata , quae in T. cucurbitina , ca* 
nina & hydatigena diitinctiilima efl, huic deficit. 
Multarum ulnarum longitudine ex hominibus de- 
pellitur. Praefertim Heivetos infeitat , unde, 
quum facilius, quam reliquae Taeniae, praefertim 
T. cucurbitina , medicamentis exftirpari poflk , 
nata efl fpecificorum in Helvetia Herrenjcbwandia- 
ni & Moratenjis fama. Extra Helvetiam rara in 
hominibus obfervatur, faltem multo rarius quam 
vel T. gryfea vel cucurbitina. • — In canibus mihi 
nunquam vifa eft, Linnceus vero in Suecia obfer- 
vavit frequentem. — ■ In equorum ventriculo prae- 
ter Larvas ceftri equini , Afcarides lumbricoides & pol- 
licares maximas , reperiuntur interdum Taeniaelati- 
tudine digiti, i, 2, 3, rarius o£to decemve pol- 
lices longae, niveae, rugis creberrimis imbricatae, 
glandulis ofculisque vifibilibus deftitutae , utrinque 
obtufae , alteraque extremitate inftru£tae capite 
magnitudine Jenticulae , fubquadrangulo , antice 
plano & quatuor foraminibus perforato , quo ad- 
hnerent tunicis. Capitis ftrudtura & facies ]on- 
giortim ex his Taeniis eas hujus fpe- 
ciei degenerem efle varietatem ut credam fua- 

det; 4I * f ZOOPHYTA. 

dec ; pabuli enim & potus in ventriculo equino na- 

turam & frigiditatam multa polTe quis dubitat. — 

Tceniam in Gafterojleorum vulgarium cavo abdomi- 

ne reperiundam , hinc quoque ad T. latam referri 

debere credo , quamvis capitis omni fpecie defli- 

tutafit&exfucca, utpote in parvuli &macri pifci- 

culi alvo male pafta. Hanc in Gafterofleis facis 

frequentem Tseniam quare cum Fafciola bepati- 

ca y qu^e vere ex aqua originem ducit, toto coelo 

diverfoanimali conjunxerit 27/. £/««#«* nonconci- 

pio. Pariter paradoxamihifempervifaefldiflinclio 

ab epdem fa&a , inter Afcarides lumbricoideas , , (^u» 

funt veri Medicorum Lumbrici, omni ferme ani- 

malium generi infefli & pro Ligula canum a Pla- 

tero memorata certiflime habendi,) & Lumbricum 

inteftinalem , quem numero annulorum & afperita* 

tibus cum terreftri convenire tradit. An lri Sue- 

cia duplex vermium teretium genus homines in* 

feftat ? In univerfa reliqua Europa fola prQ 

Lumbricp tereti medicis venit Afcaris lumbricoi- 

des; in innumerisque praeterea animalibus eadt.m 

obfervatur , magnitudine quidem pro animalium 

mole & nutrimenti conditione diverfa, ftru6tura 

vero externarum pariter atque internarum par- 

t;um conftanter una & a Lumbricis terrejhibus, 

omni refpe6lu diverfiffima. — Etiam veram AJca> 

ridew polticarem , ( acumine alterius extremitatis 

aciculari , a van Phelfum pro cauda perperam habi- 

to fingularem & in Equis ad fefquipollicarem, 

magnitudinem excrefcentem , cum in plerisque 

animalibus, quaa infeftat, homine , gallinis cet, 

vix transverfum digitum sequet,) qui mihi, in- 

quam , veram talem in humo aut aquis viventem 

monftraverit, magnus' eric ApoIIo. Vermiculos. 

mufcarum afcaridiformes in humo viventes pro 

Afcaridum inteftinaiiumconfanguineis habuiiTe vi- 

dentur , T M N I A/ 413 

dentur , qui has extra animale corpus qusefive- 
tunt. 

5. T^£NIA HYDATIGENA. 

T^nia rugis imbricata, corpore pofti- 
ce bulla lymphatica terminato. 

Tyfon. att. angl. n. 193. Lumbricus hydro- 

picus. 
Hartman. mifc. nat. cur. dec. I an. 7. obf. 206*. 
dec. II. an. 4. obf 73. Hydatis animata. 
j Dijf. de iiif. viv. p. 50. n. 6. Tasnia hydatoidea. 

Descriptio. 

Corpus albiflimum, depreflum, lineari-lanceo- 
latum , rugis crebris , imbricatis articulatum. 
Ofcuia confpicua nulla. Caput in antica extre- 
mitate , conftans quatuor papillis pertufis & api- 
ce craflb, truncato, uncinulis coronato. Poftice 
corpus terminat hydatis membranacea , lymphati- 
ca , ftriis tenuiflime annulata & inverfa corporis 
ratione accrefcens. 

Locus : Cellulofa peritonaei in ruminantibus 
& cyilides hepaticae in gliribus. 

6. Ti£NIA piscium. 

T^enia continua, medio nodofa, ofcu- 
lis crebris marginalibus alternis, pundtisque 
unilateralibus folitariis. 

Disf. de inf. viv. p. 37. n. $r Txnte rugofa, 
ofculis marginalibus, pun&isque unilateralibus 
folitariis. 1 ; 

£. Ruyfeb. 4 j 4 Z.O O ? H Y T A. 

/3. Ruyfcb. obferv. 64. oper. I. p. 61. tab. fig. C 
Cleric. lumbr. tab. 3./. 13. Lumbricus latus 
pifcis Alburni. 

Descriptio. 

Corpus niveurn , planum ? undulato - rugofum , 
hinc attenuatum , apice filiformi , terminato pa- 
pilla truncata inteftino infixa. Glanduh ferie lon- 
gitudinali, transverfim oblongae, opacae, confer- 
tae , altero latere punclo impreflb notatae , fingulis 
rugis fingulae. A glandulis fingulis duclus opacus 
verfus alterutrum marginem procurrit , papillam 
fubinde exferens. Duftus hi vario numero alterni. 

L c u s : Inteflina pifcium. 

N o T je. 

Inter aquarum dulcium pifces omnium creber- 
rime hanc Tesniam alit Efox Lucius, inter mari- 
nos Gadus Callarias. Obfervatur prssterea in 
Cernuce , Leucifci , Anguilla , Salmonis inteftinis , 
apice femper appendicibus pylori inferta & in 
Perccs hepate. In Salmone paulo diverfa vifa eft, 
rugis diftin&ioribus , imbricatis & capite com- 
preffo , utrinque excavato. In Gado Callaria maxi* 
ma occurrit. — Fafcia quae in cavo abdomine 
Cyprini Bramcc reperiri faepe folet ( /3. ) ab hacce 
Taenia ortum ciuxifle videtur, uti a Tarnia lata 
Fafcia abdominalis Gafleroftei vulgaris. 7. TM- T IE N I A, f i5 

7. T-&NIA H.ERUCA* 

T^nia continua fubrugofa, roflro re- 
tracftili , aculeis reclinatis muricato. 

Disf de inf. viv. p. 52. Hserucula. 

*Lin. Faun. fu. JL 2077. Fafciola barbata. 

Descriptio. 

Corpus pollicare , lineare, deprefTum, obfolete 
rugofum, album , lineolis transverfis duplici or- 
dine opacis notatum. Rojtrum teres, obtufum, 
aculeis fubtiliflimis reclinatis undique hifpidum, 
retra&ile & intra corpus retra&um papillae fpinu- 
lis coronatae fimile. Stria binae opacae a roftro 
ortae , abbreviatae intra fubflantiam. 

Locus: Inteflinum ranae, variorumque pif- 
cium. 

N O T A. 

Obfervavi fingulares hofce vermiculos in Ra* 
na , Efocis luch , Pe rcce , Cernuce , Gadi Calla» 
ria & copioffime in Trutta inteflino , roftro fir- 
milTime tunicis inhaerentes; unde detrafti & a- 
quae frigidae injecli , ftatim rigefcunt & in tere- 
tem formam , reforpta intra externum involucrum 
aqua , tument. Qui in Trutta reperiuntur lineo- 
las opacas, coccineo rubore tinc~fcas exhibere 
folent. II. VOL« 4 ic5 Z O O P H Y T A. 

II. VOLVOCE.S, 

VOL VOX, cujus inventio Bakero atque Rce- 
feJio debetur , fimpliciflimum animal vide- 
tur eile atque uniformitate ftru&urae omne 
exemplum fuperat. Globulum nempe fiftit , in 
quo artuum nulla fpecies , nulla organorum di- 
ftin&io , qui tamen per aquam fpontaneo motu 
vagatur & pro lubitu nunc confiftit, nunc pro- 
cedit. 

Una & vulgatiflima in aquis rivulorum & la- 
cuum obfervata fpecies intra parenchyma , itt 
videtur , homogeneum nidulantes oftendit alios 
minores globulos. Hi globuli veri foetus funt , 
in quibus quantum oculi armati affequi valent, 
alii denuo foetus & in his item alii , usque in 
tertiam quartamve generationem apparent. Hsec 
fpecies figuram nunquam mutat. 

Altera cognita fpecies , quam ob fummam formse 
mutabilitatem Frotewn Roefelius vocavit, globu- 
lus eft totus ex minoribus moleculis , qui toti- 
dem foetus funt , compa6lus. Utraque fpecies 
matura effundit fcetus iuos & hsec ultima tota in 
vivas moleculas fatifcit. 

Habemus hic, prsefertim in ultima fpecie, par- 
ticularum e quibus Zoophytorum fimpliciflima //y- 
dra compofita videtur , imaginem. Habemus 
animal fpontaneo motu praeditum , totum fere ex 
fimilibus animalculis confarcinatum & in foetusfeu 
femina, uti Lycoperda inter Fungos, fefe abfumens. 

His forte animalculis affines funt qu&e in majorum 
animalium feminaliliquore occurrunt moleculae a- 
nimatae , a Summo Bnffonio pro organicorum cor- 
porum refolutis ftaminibus habitae &, quicquid 

fint, VOLVOCES. 417 

fint , fpontaneo certiffime & vitali motn praedi- 
tae , quem microfeopia in recenti femineanimalium 
evidenter demonftrant. 

Ad Brachionos potins referenda funt plera- 
que in infulionibus vegetabilium obfervanda ani- 
malcuJa. Verum ex liis plurima etiamnum la- 
tent. Mihi fufficiat hasc hic obiter monuifTe. 

I. VOLVOX GLOBATOR. 

Volvox globofus immutabilis, foetu- 
bus IparfiSi 

Baker. microgr. p. 322. 

RoefeL inf III. polyp. p. 617. tab. 101. /. 1-3, • 
Glob - animal. 
_ Lin. fyft. X. fp. 1. Faun. ftu II. 22(55. Vol- 
vox globator. 

Descriptio. 

Globulus albidus , grano milii vix major , mi- 
crofcopio exhibens fuperficiem fubhirfutam & in 
parenehymate fparfos globulos, aliis, itidem gra- 
vidis , denuo foetos ; quos, maturus tandem ef- 
fundit, ceu totidem proles* Motus in aqua circa 
centrum rotatorius. 

Locus: Lacus herbofi Europae. 

2. VOLVOX PROTEUS. 

V l v x polymorpho - mutabilis , to-; 
tus e moleculis homogeneis compofitus. 

Roefel. inf. IH.polyp. tab, iei./. A— T. Proteus, 
Lin, fyft. X. fp. 2. Volvox Chaos. 

D d D * 4i8 ZOOPHYTA. 

Descriptio. 

Globulus magnitudine fere praecedentis , qui 
fucceffive in omnescunque figuras fponte trans- 
mutatur , divifione multiplicatur , ex moleculis- 
que totus conftat , quas tandem pro totidem fce- 
tibus efFundit ; admirandae fimplicitatis animal v 
quod folus hucusque vidit Rcefehus. 

Locus : Stagna Europae. 

III. CORALLIN.E. 

Voralli- f^ Oraixinas , quae funt Nodularia Imperati (kift. 

nas ad \^ natt ifa 2 j. cap. 1 3. ) , hic addo , ne imperfee- 

uFrefe' ^ onis accu ^ ar i P°^ iC opufculum , quum eas apud 

rendas " EUtfium & Linnaum Zoophytis infertas invenias. 

*//*• Mihi vero totum hocce genus Botanicis relin- 

quendum videtur. Nec enim ftrudtura , nec chy- 

micis principiis ad Zoophytorum ullum genus 

accedunt,&pleraeque fpecies etiamhabicum pror- 

fus peculiarem habent , aliqirce ad Fucos potius ac- 

cedentes , plurimae Confervis comparabiles, quam- 

vis lapidefcenti fubftantia ab iisdem & omnibus 

vegetabilibus diftin&iffimae. 

Temporis anguftia & opportunitas impedive- 
?unt, ne in Corallinarum naturam accuratius igne 
inquirerem. Attamen chemicis principiis a Zoo- 
phytis differre Corallinas ex odore combuftarum , 
potius vegetabili, apparet, & fi Marfilio creda- 
mus falis volatilis & olei animalis nihil omni- 
no continent (6//?. mar. p. 73.) 

Vigentes in mari Corallinae vivi nunquam quid- 
quam exhibuerunt. Nulla illis mucofa & poly- 
pifera incruftatio ; pori autem calcareae fubftan- 

tise C O R A L L I N A. 419 

tiae ita func minuti; ut polypi in iis hofpitari ne- 
queant. Neque haec calcaxeae fubftantiae , aceto 
alteratae , vifibiJis porofitas, quam urget Ellifius y 
magis pro animalitate Corallinarum facit, quam 
Fucorum pori nutritoriieos animaliaeffe probarent. 
Summus* Jufficeus , quum tanta diligentia adplantas 
marinas adtenderet , ut Zoophytorum novam 
gentem vindicaret , in Corallinis veris nihil omni- 
no vitae percepit {att. gali. 1742. p. 290.) Ma- 
gnum denique pro Corallinarum vegetabili indo- 
le argumentum videturplantulaterreftrisadiligen- 
tiflimo Meefe nuper defcripta , quae certiffime ex 
Corallinarum cenfu eft, easque ftruclura , fubftan- 
tia atque fruftificatione ad amuffim refert. 

Quidni ergo Corallinas inter vegetabilia collo- 
Cemus , praefertim quum in iis nodulos paffim 
atque tubercula obfervemus feminulum continen- 
tia , fru6lificationum in Fucis & Confervis occur- 
rentium fubanologa ? Non tamen contra pugna- 
bo , fi quis meliora doceat. Interim inter ambi- 
gua Zoophyta Corallinas collocavi , ne feriei de- 
effent , fi quis probet eidem inferendas effe. 

Fucum pavonicum Corallinis adfociavi ob fum- 
mam ejus cum C. opuntia adfinitatem. Androfa* 
cen fubftantia & crefcendi modo fubfimilem ad 
calcem adjeci , quamquam ftruftura diverfam effe 
non negem. — C. tubulofa quoque natura abnormis 
eft & peculiaris forte reperietur ; interim tamen 
fub quo eam genere aptius collocarem non inveni» 

1. CORALLINA pavonia. 

Corallina foliacea > frondibus pro- 
liferis reniformibus ftriatis transverfimque 
fafciatis. 

Dd 2 C.Bauh. 420 Z P HYTA, 

C. Bauh. pin. p. 364. Alga marina gallopavo 

nis pennas referens. 
Morif. hijl. III. p. 645. feft. 15. tab. 8. /. 7. 

Fucus maritinms gallopavonis pennas referens. 
C. Baub. pin. p. 36*8. Raj. fyn. p. 43. n. 14. 

Fungus auricularis. 
Ellis cor. p. 88. tah. 33. /. c. nom. Morifoni. 
Iw, fpec. pl. ed. I. fp. 24. ed. II. Jp. 27. Syjl. 

X. fp. 24. Fucus pavonicus. 
Angl. Tbe Turkeyfeatber (Dale.) 

Descriptio. 

Frondes plures , faepe latitudine manus , reni- 
formes, membranacese , inferrie adtenuatae atque 
fibrofse. Margo frondium terminalis finditur & 
laciniis in novas frondes excrefcentibus fit pro- 
lifer. Stria per frondes fubtiliffimae , longitudi- 
nales; interruptre arcubus transverfis , feminife- 
ris. Color pallide virens. 

Locus: Mare circa Angliam & Mediterra- 
neum. 

2. CORALLXNA opuntia. 

Corallina trichotoma articulata , ar- 
ticulis planis reniformibus concatenatis. 

Imperat. ital. p. 607. lat. p. 854. Sertolaria. 

Cluf. bijt. plant. II. p. 250. 

J. Baub. bijl. III. p. 802. Scutellaria f. opuntia 

marina. 
C. Bauh. pin. p. 364. Fucus folio fubrotundo. 
Boccon. obj. gall. lab. p. 219. Mufcus marinus 

candidus, dcnticulatus. 
Plucknet. almag. p. 118. Pbytogr. tab. 26. f. 1- 

Corallina latifolia f. opuntia marina Cortuli. 

Pe- C O R ALLINA. 421 

Petiv. pterfgr. tab. 20. /. 19. Corallina opun- 

tioides minor. 
Sloan. cat. p. 4. Hijt. L p. 57. n. 16. tab. 20. 

/. 2. Corallina opuntioides, ramulis denfiori- 

bus & foliis magnis , Cnuatis atque corru- 

gatis. 
2darfil. hifim mar. p. 6j. tab. 7. /. 31. ( Major 

varietas. 
Ellis cor. p. 53. tab. 25. fig. a, b> c. 
Lin. hort. cliff. p. 480. Royen.flor. lugd. p. 523. 

n. 2. Sertularia ramofiffima, articulis renifor- 

mibus compreiTorplanis trichocomis. 
Syfi. X. fp. 1. Corallina opuntia. 

Descriptio. 

Fruticuli ramofirftmi , trichotomi , creberrime 
fubdiviii, concatenati ex artkulis calcareis, pla- 
nis , perfecce reniformibus , fajciculo fibrofo tra- 
je&is. In Mari Mediterraneo occurrit articuiis 
majoribus , latitudine unguis vel ukra , mollior , mi- 
nusque ramofa , fubdichotoma , pumiiior; in A- 
mericam alluente Oceano multo minoribus Ck. 
lapidofjoribus articulis, fimulque ramofiiiima. 

Lbcus: Mare Americanum , Mediterraneum. • 3. CORALLINA nodularia. 

C o r a l 1.1 n a trichotoma ramofiffima , 
articulis craflis cuneiformibus, divifurarum 
latioribus 3 terminalibus tricufpidatis ovatisve. 

Imperal. ital. p. <5j2. Nodularia alba. 
f C. Baub. pin. p. 364. Mufcus coralloides , 
fquamulis loricatus. 

Dd 3 De- 422 ZOOPHYTA, 

Descriptio 

Inter congeneres omnes crafliflima , ad fum« 
mum fefquipollicaris altitudinis , ramofiflima , tri- 
chotoma. Artkuli inferiores ovato-fubbicornes , 
craffi, in divifuris paflfim bi-vel trilobi, alii tri- 
cornes , alii tandem inter duos ramulos mucrone 
fubulato cufpidati ; terminales vel tricornes , 
vel ovati, craffi , & hi feminiferi. Subjlantia 
lapidofa, alba. 

L o c u s : Mare Mediterraneum. 

N o T A. 

Hujus nullam apud autores f diftin6tam iconem 
& vix ullum certum fynonymum invenio. In 
Mari Mediterraneo minime rara eft & conftans, 
ut videtur, fpecies. Cum quibusdam tamen fe- 
quentis fpeciei varietatibus aliquam fimilitudinem 
faepe prodit. 

4. CORALLINA officinalis. 

Corallina bipinnata, articulis ova- 
tis , fuperioribus compreflis , terminalibus 
ovato-lanceolatis planis. 

Taberncem. icon. p. 813. Corallina altera. 
Lobel icon. II. p. 249. Cbdbr. Jlirp. p. 577. Co- 

rallina. 
J. Baub. biji. III. £.818. Corallina. 
C. Baub. pin. p. 363. Mufcus maritimus f. Co- 

rallina officinarum. 
Parkinf. theatr. 1295. 1296. Coralliria fquamata 

et Corallina alba officinarum. 

Jobnf. CORALLINA. 42$ 

Jobnf. tnerc. bot. p. 30. It. cantabr. II. p. 3. 
Merret. pin. p- 30. Corallina pennata , lon- 

gior. 
Pluckn. almag. p. 118. Phytogr. tab. 48./. 4. 

Corallina magis ere&a, pennata, eburneo ni- 

tore candicans. 
Morif. biji. III. p. 651. fett. 15. tab. 9. Co- 

rallinaf. mufcus marinus , tcnui capillo, fper- 

mophoros. 
Raj. bijt. p. 65. Syn. p. 33. n. 1. Corallina. 
Tournef. infi. p. 570. tab. 338. A. Corallina. 
Barrel. icon. 1276". n. 1. Mufcus corallinus fi- 

licinus. 
Dale barvic. p. 338. Pbarmacol. p. 112. Coral- 

lina. 
Ruffel. aq. mar. titul. f. 3. Corallina. 
Seb. tbef. III. tab. 100. /. 13, 14, ij. 
Ellis cor. p. 48. n. 2. tab. 24. f. a A. Coralli- 

na anglica Raji. 

— p. 49. n. 3. tab. 24. num. 3. Corallina an- 
glicaprocumbens, fegmentis brevibus. 

— n. 4. tab. 24. num. 3. Corallina anglica 
eredla, ramulis denfe pennatis, lanceolas for- 
ma terminantibus, fegmentis ad utrumque la- 
tus paululum compreflis. 

Lin. fyjt. X. fp* 2. Faun. fu. II. 2234. Coral- 

lina officinalis. 
fyjt. X. fp. 2. 3. Faun. fu. II. 2235. Co* 

rallina fquamata. 
Angl. Coralline, vibite Wormfeed (Dale.) 

Descriptio. 

Quatuor faepe & ultra pollices longa , craffitie 
fili groffioris. ^ Caules deorfum adtenuati ex arti- 
culisy inferioribus teretiufculis , fuperioribus la* 

Dd d tio- 424. Z O O P H Y T A. 

tioribus, compreffis, ovato-fubcuneiformibus.con* 
catenati , pinnatique ex ilngulo articulo ramulis op- 
pofitis , plerumque itidem pinnatis. Articuli ra- 
morum fuperiorum terminales paffim plani , -ova- 
to-lanceolati , vel ovato-fubglobofi. Fruclificatio 
in articulis terminalibus craffiufculis , tuberculis- 
que lateralibus acutis. Subfiantia lapidea , dura. 
Color albus , virefcens , rubidus , flavefcens pro^ 
mifcue. 

Lo c u s : Maris Anglici & Mediterranei vadofa. 

N O T JE. . 

Pro aetate atque vigore infigniter , & craffitie & 
ekgantia ac forma , variat haec Corallina , unde 
multiplicatae Ellifii fpecies, quas intermedii gra- 
dus • in eademque fsepe ftirpe ftru&urae extrema 
occurrentia conjungunt. Corporibus in quibus 
confertim crefcit haec Corallina, cruftam calca- 
ream , albam , laevigatam & nitidam obducit, 
latius faepe diffufam. 

5. CORALLINA corniculata. 

Corallina inferne pinnata , extre- 
mitate dichotoma. 

Ellis cor. p. 50. n. 6. tab. 24. /. d D. Coralli- 
na alba exigua, ramulis dichotomis, fegmen- 
tis corniculatis. ' 

Lin fyft. X. fp. 4, Faun. fu. II. 2235. Coral- lina corniculata. D E- C D R -A L L I N fl; 425 

DfcSCRIPTlO. 

Subpollicaris , fili inftar tenuiffima , fimplex , 
infra pinnata , fummitate dichotoma, divifuris 
filiformibus. Pars pinnata compofita ex aniculis 
bicornibus*, dichotoma teretibus. Color albus 5 vi- 
refcens , fubrubidus. In fucis crefcit. 

■ 

L o c u s : Mare circa Angliam. 

6. CORALLINA cristata. 

Corallina filiformis dichotoma fa- 
ftigiata , articulis teretiufculis divifurarum 
fuperiorum clavatis, 

Imperat. ital. p. 652. Villus petrseus f. Mufcus 

marinus. • 

J. Baub. bijl. III. p. 81 1. Corallinis affinis f- 

mufcus marinus tenui capillo. 
C. Baub. pin. p. 363. Mufcus capillaceus, mul~ 

tifido folio, albidus. 
Pluknet. almag. p. 119. Pbytogr. tab. 16$. f. 3. 
Sloan. cat. p. 4. Hijt. 1- p. 58. n. 19. tab. 20. /. 

5. Corallina marina capillacea. w 

Barrel. icon. 1296. /. 2. Mufcus c.oralloides 

cruftatus. 
Ellis cor. p. 51. n. 7. tab. 24. / F. Corallina 

dichotoma , capillis denlis, criftatis, fpermo- 

phoros. 
Lin. fyjl. X.fp. 8. Faw. fu. //.2238. Coral- 

lina criftata. 
Angl. Coxcomb-Coralline. (Ellis.) Dd 5 De- |2(S ZOOPHYTA, 

Descriptio. 

Semipollicaris, adfummum fefquipollicem s* 
quans, prsecedente vix craflior, filiformisi Ar~ 
ticuii plerique teretiufculi , fubfufiformes , at ia 
divifuris extremis & f^epe penultimis capitato- 
clavati , pro fruftificatione ; cornicula terminalia 
fetacea. Cofor niveus, flavefcens, rubidus, pur» 
purafcensve. 

Locus: Mare circa Angliam, ad Maurita- 
niam aliaque Mediterranei loca , & Americanum. 

N O T A. 

Corallina fpermophoros Lin. fp. 9. (Ellis cor, 
p. 51. «. 8. tab. 24. /. g G. ) certiffime huc per- 
tinet , ex elegantiori & pleniori fpecimine nata. 
Et Corallina plumofa nivea Ellis cor, p. 52. n. 9. 
tab. 24. f. b H. vel hujus vel fequentis primor* 
diumvidetur fuifle. 

7. CORALLINA rtjbens. 

Corallina filiformis dichotoma fa- 
ftigiata, articulis omnibus cylindricis. 

Ellis cor. p. 59. n. 5. tab. 24. /. e E. Coralli- 
na ramulis dichotomis , teneris, capiliaribus 9 
rubentibus. 

Lin. fyft. X. fp. 7. Corallina rubens, 

D E S C R I P T I O. 

DifFert a prsecedenti fola craffitie & articu- 

lis CORALLINA. 42? 

Hs teretioribus , nec fummarum dichotomiarum 
clavatis, Adeo fceteroquin firnilis, ut forte pro 
varietate potius aetate diverfa, quam pro diftin&a 
fpecie habenda fit. 

Locus: Mare circa Angliam & Mediterra- 
neum. 

8. CORALLINA terrestris. 

Corallina oppofite ramofa , articu^ 
lis cylindricis , fru&ificationibus lateralibus 
pedunculatis transverfim oblongis. 

Meefe flor. frijic. p. 75. n. 503. tab. 1. Lichen 
fruticulofus ramofiis articulatus , articulis lon- 
gis cylindricis, peltis pedunculatis, (ican. bon.) 

Descriptio. 

Plantula aliquot lineamm altitudine , pilo cras* 
-fior , oppofite ramofa , ex articulis cylindricis , al- 
bis , calcareis concatenata. Fruftificationes fpar- 
fae , cylindraceae , e latere pedunculatae. 

Locus: Ericeta Frifiae. 

N O T A. Ipfam Plantulam a Meefio miflam vidrapud Ce- 
leberr. Gronovium & illico pro Corallina agno- 
vi , quam habitu , ftructura , fubftantiaque refert. 
Nec magis miror Corallinam in ficco crefcentem, 
quam Lichenum cum Fucis fummam analogiam. 9. CO- 428 Z O O P H Y T A: 

9. CORALLINA barbata: 

Corallina dichotoma, articulis cy* 
lindricis, ramulis apice barbatis. 

Pluknet. almdg. p. 118. Corallina fiftulofa Ja- 
maycenfis, candida, cum internodiis brevifli- 
mis, noftratibus wbite Bead-bandjlring. 

Sloan. cat. p. 4. Hijl. I. p. 58. n. 17. tab. 20. 
f. 3. Corallina major, nervo crafliori fucifor- 
mi internodia breviora ne&ente. 

Ellis cor. p. 53. tab. 25. /. C. Corallina articu* 
lata Jamaicenfis. 

Lin. fyjl. X. fp. 6. Corallina barbata. 

D E S C R I J? T. I 0. 

Tripollicaris vel ultra , craflitie fili groflioris , 
dichotoma , moniliformis ; articuli breves , fub- 
cylindrici. Ramuli omnes terminati penicillo fi- 
brofo. 

L o c u s : Mare Americanum. 

10. CORALLINA penicillus. 

Corallina culmo ftuppofo fimplici 
apice penicillato , ramulis confertis 3 dicho- 
tomis, filiformibus. 

Seb. tbef. I. p. j. tab. 1. f. 10. Sceleton fun- 

gi terreftris. 
*Lin. chin. lagerjir. n. 50. Amoen. ac. vol. IV. 

p. 257. tab. 3. /. 1. Hydra glomerata. 
« Syjt. X. fp. 10. Corallina penicillus. C O R A L L I N A. 429 

Descriptio. 

Bipollicaris vel ultra. Cuhnus craflitie minor 
calamo , ftnppofus , albo incruflatus , im fum- 
mitate topho magno denfoque terminatus , e ra- 
mulis capillaribus , fubcontinuis , flexilibus, albis- 
fimis. Plures gregatim enafcentes vidi. 

Locus: Mare Americanum. 

11. CORALLlNA rigens. 

Corallina dichotoma rigida eredfa, 
articulis longis cylindricis coarticulatis. 

Sloan. cat. p. 2. Hijl. J.p. 53. tab. 20. /. 1. Co- 

rallium minimum capillaceum. 
cat.p. 4. Hijt. I.p. 58. n. 18. tab. 20./. 4. 

Corallina nervo tenuiori fragiliorique internodia 

longiora ne&ente. 
Brown. ja?n. p. 390. n. 3. Corallium brachiatum 

& articulatum, aruculis cylindraceis y nervo te- 

nuiori connexis. 
*Lin.fyJl. X.fp. 5. Efchara divaricata. 
—fp. (5. Corallina fragiliffima. 

Descriptio. 

Bipollicaris & ukra; rigida , erefla, dichoto- 
ma , fubdivaricata. Ariiculi inter dichotomias 
finguli , longi , re£tiiTimi , cylindrici , nervo 
moili trajedli & connexi. Subfiantia fragilis , al- 
ba. Confertim enafcitur. 

Locus: Mare Americanum& Indicum. 

ia. CO* 43 o Z00PHYTA, 

12. CORALLINA tubulosa. 

Corailina tubulofa fubannulata di- 
chotoma divaricata. 

Plucknet. atmag. p. 118. phytogr. tab. i<58. /. 4. 
Corallina fiftulofa flexilis geniculata mollis 
americana, fegmentis latis & comprefiis. 

Sloan. cat. p, 5. Hijl. I. p. 61. n. 28. tab. 20. 
/. 10. Fucus marinus coralloides minor, fun- 
gofus, albidus, teres, fegmentis in fummitate 
planis. 

Lin. /yft. X. fp. 3. Efchara fragilis. 

Descriptio. 

Tubuli culmi graminei craffitie , dichotomi , 
fubarticulati , fragiliflimi , extremitatibus faepe 
collapfi & compreffi , vacui. Subfiantia papyra- 
ceo-calcarea. Color albus , vel viridulus. 

Locus: Mare Americanum. 

13. CORALLINA androsace. 

?Corallina tubulofa fimplex, pelta 
terminali radiata. 

Lobel. icon. p. 387. Androfaces; Cotyledon fo- 

liofum marinum. 
C. Baub. pin. p. 36*7 ♦ Androfaces petrse in- 

nafcens. 

Bejler. CORALLINA, 431 

Befler. muf. tab. 27. Herba marina androfa- 

ces. 
Tournef. inft. p. §69. tab. 338. Acetabulum. 
Mercat. metallotb. arm. 6. c. 23, 24. p. 135, 13& 

Plantula lapidea fcutulata. 
Lin. bort. clijfr. p. 480. Royen. fl. lugd. p. 523. 

n. 1. Sertularia caule fimplici, umbraculo or 

biculato peltato. 
Lin.fyft. X.f. 17. Madrepora acetabulum. 
Donat. adr. p. 28. n. 2. tab. 3. Callopilopho- 

rum matthioli. 
fi. Brown. jam. p. 74. tab. 40. /. A. Acetabulum 

caule fimplici , cyatho fbiato & quafi fubcaly- 

culato. 

1 
Descriptio. 

Tubuli craffitie fili, fubbipollicares , confertim 
filicibus teftisque innafcentes , fimplifficimi , linea- 
res,apice terminati p*/f0 circulari,fubmarginata, 
e centro ftriata. Fibra e centro peltae difFufae , 
pappi mollis adinflar. Subftantia alba , moliis , 
ficcitate fragiliffima. 

Locus: Maris Mediterranei & Americani 
vada. 

N O T /E. 

Varietas Americana a Mediterranea paulo di- 
verfa videtur , certe major eft ; ejusque apud 
Celeb. Gronovium rariffimum vidi fpecimen 
proliferum,tribuspeltis,altera ex alterius centro 
enafcentibus luxurians. Anoraala hsecce plantula , 

certe 43* ZOOPHYTA. eerte ad Madreporas non pertinens , & vitae nul~ 
lutn fignum in mari edens , a Donato minutim 
defcripta fuit. Recentemviridem efle etiam Mer- 
catus docuit ,- idemque in fonte quodam dulci , 
ptope Spoletum , crefcere eam tradit. N S. 
ADDENDA, A D D E N D A. Pag. 45. Ad SynonymaEs cHARjEfpongitis adde: 
*Mercat. metalloth. arm. 6. c. 13. p. 112. 
Adarce. 

— 50. Ad Synon. Eschar^e pilofce adde : 

Ellis cor. p. 73. tab. 31. /. a v4. Efcha- 
ra millepora , foliacea & fpongiofa, 
cellulis coni inverli forma, oribus fe- 
taceis. 

— 86 Ad Synon. TubularijE gdlatinofa adde : 

Li?i. fyft. Xc y/>. 6. Fa&ft. /z*. 77. 2219» 
Tubipora repens. 

— 92. Ad Synon. Brachioni capfuliflori adde : 

i», /^. X. J|£. 4. Faun. fu. II. 2218. 
Tubipora Urceus. 

— 129. In Sertularia tamarifca del. Afteri- 

fcus & notetur in Mari Mediterraneo 
eandem quoque reperiri. 
■ — 133 AdSynon. Sertularij: abietince adde: 
HilL obf microfc. tent. 2,3. p. 20. Co- 
rallinae fpecies. 
■ — 174. Ad Synon. Gorgoni^^»^ adde: 

D^Aubenton. icon. mifc. 48. Lithophyton 
ex Infula Borbonia. 

— 192. Ad Synon. Gorgoni^: coralloidis adde: 

Marfil. hift. mar. p. 165, Crufla fungo- 

fa. (Ibi optime cum polypis fuis de- 

fcribitur ) 
« — 204. Ad Synon. Gorgoni^. refedce adde: 

*Marfil. hift. mar. tab. 36. /. 174. n. r. 
Gunner. act. nidrdf. german. vol. II. p. 

291. tab. 9. Gorgonia refedae forma. 
Bafter opufc. II. I. 43. p. 130. t. 13. Gor- 

gonia refeds facie. 

— 223. Ad Synon Isidis nobilis adde : 

lyAubent. icon. mifc. 24. Corallium ru- 
brum. 
- — 253. Ad Synon. Millepor^ pumilce adde : 

Mercat. meialloth. arm. 6. c. 15. p. 122. 
icon. Coralliola. 

E e Pag. 317. 431 ADDENDA. 

Pag. 317. Ad Svnon. Madrepor^e organi adde: 
Borlac. comuh. p. 24.1. tab 27. f. 7. Co- 
railium tubuJatum, fafciatum. 

— 352. Ad Synoo. Alcyonii burfcs adde : 

HilL obf. micr. tent. 9. p. 157. Planta 
marina llngularis. 

— 357. De Pennatula gryfea notetur : eam in 

Mari quoque Orientalis Indiae reperiri. 
• — 374. Numero Pennatul^e reniformis prasfi- 
gendus afterifcus. 

— 378. Ad fp. 224. notetur, ex integris, poftea 

vifis fpeciminibus apparuiite Alcyonii 
pulcherrimi e(Te fceleton, quod nic pro 
Spongia defcriptum fuit. Ad Alcyo- 
nia ergo referendum erit hocce cor- 
pus, & prope A. palmatum , cui forma 
perlimile eft, referendum. ERRATA. 

Pag. 15. lin. 14. nots ; lejlremita lege Veflremita, 

orena lege arena. 

aftffe lea:e affiffe. 

Escara lege Eschara. 

t. 103. lege t. 102. /. i, 2. 

1. /. aA. lege/. b B. t 
t. 89. lege t. 79. 
n. 16 1 lege n. 1 bi 
pro 103. lege 101. 
Catesb. angU III. lege CatesK 
angl. II. 
Item. 
Item. 

pro 149. lege 194. 
Tucipora lege Tubipora. 15. 

ead. 
cad. 


lin. 14. 

— 28. 

— 3 2 - 


50. 
1 22. 


— 3- 

— 18. 


.115. 


— 1. 


165. 
167. 
169. 


— 24. 

— 27. 

— 1. 


173» 


— 14. 


183. 
K-9. 


— 25. 

— 10. 
— 10. 


339- 


— 1. INDEX. I N D E X- A. j\. Bies marina 133 

Abrotonoides faxea 327 

Accarbaar - Safappo 188 

pobon 193 

— < ruttu ruttu 209 

— - ular 218 

— i gabba-gabba 347 

Acetabulum Tourncfortii 431 

Acropora alba 302 
Atro'por<z Guakierii 311, 315 

Adarce Diofcorides 273 

jtiLcyoniorum definitio & natura 342 

— • nomen unde ibid 

Alcyonium asbeftinum 344 

— --^— alburnum 346 

arboreum 347 

- " - palmatum 349 

papillofum 350 

lobatum 35 r 

■ burfa 352 

gelatinofum 353 

Schlofleri 355 

Borlaci & Linnaei varia 356 

Ficus ibid. 

•ka— Aurantium 357 

- Cotoneum 359 

petrofum, fiftulofum, milefium, indicum 339 

ituppofum & veficarium 342 

Alga Pomum Monfpelienfium. 352 

Allang-laut 371 

Amarantbus faxeus 295 

Androface autorum 430 

Animcdium confideratio 8 

— — cum Plantis analogia 11 

Anifocalicum 153 

Antipatbes antiquorum 193 

Ee 2 Anti- 43 6 I N D E X. 

Antipatha quid ? 205 

- a Gorgoniis quomodo differant 2p6" 
— — ovaria ibid 
Antipathes hirfutum 173 

o — fo^niculacea 207 

ericoides 208 

- pennacea 209 
— — — myriophylla 210 
» flabellum 211 
— , clathrata 212 

- cupreflina 213 
■ ■ orichalcea 215 

dichotoma 216 

fpiralis 217 
Antbopbylli faxei 302 , 306 

Arantia marina C. B. 352 

Afcaris Couleti 405 

— — lumbricoides 4 1 . 2 

., pollicaris tr ~' ibid 

Aftre® Brownii 3*8 

AJtroita 3 2 3 

Aurantium marinum 357 

B. 

JLj^/famarina f. Bajla-laut 379 

^fl^er the"oria Linnsana de Zoophytis 20 

Bezoar marinum 267 

Blumen-polypen 91 

Boletus marinus 35° 

Bonnet de Neptune 285 

Bracbioni quid? 89 

— ~ flmplices . ibid 

■ vegetantes 90 
Brachionus tubifex 9J 

■ capfuliflorus J^ 
— — calyciflorus 93 
m hyacinthinus ibid 

- rotatorius 94* 

> proteus *^ 

-— ftentoreus 95 

*— focialis P^ 

xjra* I N D E X: 437 

Brachionus campanulatus 97 

■ ■■ ramofiflimus 98 
— * Anaflacica 99 
— — ejus fru&iflcatio 9©, 99 

— acinofus 100 

— cratcegarius 3 01 

■ pyriformis 102 
" berberiformis 103 
« digitalis 104 

. operculatus ibid 

tuberofus 105 

Brainjtone 293 

Burfa marina 352 

C. 

'rfryopbyllum faxeum 314 

Cbamaripbe peregrina 189 

Cbampignon de mer 282 

Cboana faxea 333 

Cellularice quid? 58 

— earum diverfitas 59 

■ . earundem ovaria 60 
Cellularia opuntioides 61 
V) falicornia ibid 
— — filiformis . 63 

■ corniculata 64 
— . burfaria 65 
. plumofa 66 
— • neritina 67 
«-— — avicularia 68 
m floccofa 70 
— — crifpa 71 

— pilofa 72 

— fcrupofa ibid 
■— reptans 73 

■ , ciliata 74 

■ t . » eburnea 75 

— faicata 76 
— — chelata 77 

■ anguina 78 
Columellus turbinatus 3°5 

Ee 3- Coral- 433 I N D E 2. 

Corallim celliferas Ellifii *% 

veficulofse ejusd. jo<S 

articulatse ejusd. !6o 

fruticofas Lobelii? fofa 

Corallinarum natura vegetabilis 418 

Corallina pavonia ^jp 

opuntia 420 

Nodularia 421 - officinalis 

- criltata 

- rubens 422 
425 

42(5 terreftris 427 barbata 423 Penicillus ibid. 

fragiliffima 429 tubulofa 430 . Afpidium iud, 

Linn&i fpermophoros 426 

Corallium nigrum verumquid? 194 

rubrum officinarum 223 

■ album anglia? offic. 265 

■ album officinale 308 

Corallodendron pertenue . 09 

Corpora organica 4 

plantae confideratio 6 

animantia 3 

Cotogna marina 359 
Cucurbitini 402, 405 

Cuprejfus marina 208 

, altera 214 

Cynomorion 273 

D. 

JLJEad merfs toe gj r 

Dengueni 249 

Donati Zoophyta illuftravit 17 

ejus ds Corallii natura fententia 20, 225 

Doode mans duymen 3^1 £. E I N D E X. 439 
E. 

Llis Zoophyta ornavit 18 

animalium fabricam vocac 19 Encrlnus 3$5 

Endivle - koraal 2 89 

Epicorallum reticulatum vulgare 169 

— virgulis alatis 183 

virgulis muricatis 199 

Equorum vermes 4 11 

Erica marina 209 

tenuis 210 

■ affinis 211 

Efcharce quid ? 33 

vegetatio *£& 

frondefcentes 35 

ovaria 36 

Efchara lutofa 37 

ciliata 33 

erofa ibid 

cruftulenta 39 

areolata 41 

1 fafcialis 4 2 

ceylanica 44 

fpongites 45 

forniculofa 47 

: — annularis 48 

hifpida 49 

pilofa 50 

foliacea 52 

frondiculofa ys 

papyrea 56 

fecurifrons ihid 

- ejusdem fingularis natura 35 

. Linnai fiftulofa 62 

: fragilis 429 

divaricata & verticillata 36 F F. Afcioh $io> 413 

Favago 34^ 

Ee 4 Feder~_ 44° I N D E X. Federbufch polypen 
Ficus marina 
Fdograna Planci 
Flabella marina 
Flabellum veneris 

aruenfe 

Flufira Linnaei , quid .3 
Famum marinum 
Frondipora 
Fucoides lendigerum 

. fetaceum 

Fucus telam lineam referens 

. dealenfis, laryngi fimilis 

■ equifeti facie 

— — manum referens 
— — pennam referens 

■ gelatinofus , f. fpongiofo - nodofus 

Fucus pavonius 

Fungites 

Fungus faxeus , f, coralloides 

minor 

— — amanita marinus G G. Afteroftei Tsenia ■Gorgonice quid P 

primordium ejus 

habitus 

— lignum & cortex 

- diftributio 

.— — reticulatce 
... — lj — pinnatse 

. ramofie 

Gorgonia ventilabrum 
— ^— reticulum 

^ clathrus 

, — '. — flabellum 

. acerofa 

— pinnata 

— fanguinolenta 

J violacea 85 

35P 

240 

165 
169 
380 

33 

207 

241 
1.24 
148 

52 

82 

140 
349 
368 

353 

420 

286", 305 
ibid 

295 
34S> 412 
160 
ibid 
16E 
163 
164 

172 

183 
ibid 
167 
168 
169 
172 
174 
175 

GOVr 1 N D E X. 44I 

Gorgonia verticillata 177 

— r — pedtinata 179 

— . elongata ibid. 

■ juncea 180 

fcirpea 182 

— fetacea ibid. 

■ anceps 183 

— viminalis 184 
— r- ceratophyta ~ ^ 185 
-^ — purpurea 187 
. ■ fafappo 188 

— Palma 189 

— radicata 190 
. fuberofa 191 

■ . ■ coralloides 192 

■ Antipathes 193 
v .M petechizans 1 196 

— verrucofa ibid. 

— muricata 198 
» fuccinea 200 

— Placomus 201 
— r- mollis 203 

■ Refeda 204 

■ Linncei senea 213 
— abies m 214 

fpiralis 218 H Aerucula H. 413 Harfenjleen 293 

Hippuris coralloides , caraea 229 

— faxea, fulvo - rubra Courteniana 230 

■ faxea autorum 233 
Hydatis animata 4 io 
Hydrce quid? 25 

. ; proles 26 

— — ova *8 

Hydra oligaclis 29 

. — — vulgaris 30 

■ viridiffima 31 

■ adtenuata 32 

Ee 5 Hydra 44-a I N D E x; Hydra Linncei campanulata gj- 

_ — . ftentorea 95 

focialis 96 

umbellaria 100 

crataegaria 102 

pyraria ibid. 

m berberina 103 

- dbitalis 104 

- ■■• ■ » opercularia 105 
Ellifii arttica 365 

I. 1 Sidum definitio & nomen 220 

- corallium & cortex 221 

Ifis nobilis 223 

■ dicbotoma 229 
> ocracea 230 

■ hippuris 233 
... Encrinus Lin. 365 
Anaftatica Lin. '99 

■ flexilis Lin. 213 
» plocamum quartum 159 

■ ■ — * — ■ fecundum & tertium 185 

Junci lapidei Plinii _ 180 Mercati 
Jufliceus Zoophyta illuftravit K L 316 
*7 K. 
Eratopbyta quid? 160 

L. Apis numismalis 282 

fpongiae 45, 47 Lens lapidea 282 

Lichen Meefii 427 

Limax faxea 285 

Linnms Zoophyta redegit iS 

■ veram theoriam eorum propofuit 2© 

Linnceus I N D E X. m 443 

Linnms caput Taeniis denegat ■ 403 

— - in aqua reperit Taeniam 40*7 

Lint-Koraal 42 

Litbofungus 298 

Litbopbyta & Lithoxyla quid P 160 

Litbophytorum ordinem natura non inftituit 274 

Lumbricus latus 405 , 408 

hydropicus 413 

- inteftinalis teres 412 M M. 

Adreporarum diftributio & definitio 274 

ftellse 279 

Madreporcs fimplices 275 

■ concatenatas & conglomeratae 276 

1 aggregatae 277 

i dichotomse & vegetantes 278 

— — anomalce 279 

Madrepora verrucaria 280 

— fungites 281 

echinata 284 

pileus 285 

agaricites 287 

Lacluca 289 

— — Elephantotus 290 

exefa ibid. 

• — cruftacea 291 

■ mseandrites 292 

• areolata 295 

■ labyrinthica 297 

■ — lacera 298 

angulofa 299 

— — faftigiata 301 

ramea 302 

■ ■ trochiformis 305 

: difcoides 306 

■ prolifera 307 

• oculata 3°8 

■ virginea 3 IQ 

rofea 3 12 

hirtella r 3*3 

Madrs' 444 I N D E S 

Madrepora caryophyllites • 3x3 

■ flexuofa 315 

organum 317 

calycularis 318 

■ favjres 319 

aftroices 320 

Ananas 321 

— radians ? 322 

flellaris . ; 323 

■ porites 324 

• digitata 326 

i muricata 327 

< crater 332 

• foliofa 333 

■ damicornis 334 

■ feriata 335 

Madrepora Linncei pertufa & turbinata 307 

turbinata 301, 305 

fafcicularis 314 

favofa 319 

pun&ata 325 

lineata 33(5 

polygama 324 

Mceandrites 292 

Maln de mer , de Ladre ou de Larxon ■ 349 
Malum infanum marinum - 373 

Mancbette de Neptune 243 

Manus marina 349 

marina Raji 35 1 

Milleporce definitio 238 

cum Serpulis & Madreporis affinitas 240 

MUlepora Frondipora 241 

Retepora 243 

clathrata 245 

lichenoides ibid. 

pinnata 247 

— — liliacea 248 

truncata 249 

• miniacea 25 1 

cervicorni$ 252 

pumila 253 

Millepora I N D E X. Millepora pumicofa 

ccerulea 

violacea 

tubulifera 

— — alcicornis 

agariciformis calcarea 

. Imperati 

Millepora Linnai lineata 

muricata 

damicornis 

Mitra polonica 

Neptuni 

Mufci marini 

Mufcus lapidofus Imperati 
Mycedia Hillii & Brownii 
Mycedium 

Myriopbyllum non ramofum 
■ pelagicum 

Indicum 

Myriozoum Donati N N. Aturce regna an tria ? 
non facit faltum Neptunus muts 445 

254 
25$ 

258 

259 

260 

313 
41 
327 
334 
285 
ibid. 
106 
263 

277 
297 
147 

153 

210 

249 1 

23 

285 p Alma marina 
Theophrafti 
f. manus marina Palmijuncus anguinus Rumph 

albus ejusd. 

Pennaria marina 

* marina Imperati. Bocc. 

Penna marina alba f. gryfea 

rubra 

Pennatularuvi definitio, natura & nomen 

differentis 

polypi& ofliculum *53 

174 
349 
218 
180 

133 
149 

3 6 ? 
368 
362 

3 6 3 

■n 3<5 4 

Penna- 44-6 I N D E X. 

Pennatularum idea «64 

- ■ fpecics Linnseanse fepofltas] ibid. 

Pennatula Encrinus ^6$ 

grandis 3<5<S 

— • gryfea 3 (5 7 

; r ubra 3 5 8 

Peirobryum Planci 265 

Peuc ; tes 209 

Peyjfonel, naturse Zoophytorum inventor 16 

— pro animalculorum nidis.habuit ea ig 

Spongias pro fabrica & nido vermium 

habuit 19 

Pila marina 342 

Pileus Neptuni 285 

Pinus rnarina 173 

Pipeweed or Puddingweed 354 
Pifcium Taenise 413 , 415 

Plantarum conlideratio 6 

nexus cum animalibus 1 1 

Polypi floriformes 91 

Polypus f. Hydra 25 

mirabilis 370 

Polypes a bouquet 85 

Polyparia feu nidi polyporum 19 

Polytubuli arterioft 81 
Porpita - 282 

Porus anguinus 45 

cervinus Imperati falfo 52,56 

— — cervinus verus Imper. 2J2 

magnus Imper, 302 

i matronalis Imper. 315 

fpongioides 344. 

Proteus animalculum "29 

Bakeri 94 

Rcefelii 2?, 410% 417 

Pfeudo-ComVAum croceum . 234 

Pfeudopolypi Roefelii 89 

Pulmo marinus 3j6 Quercus I N D E X. 447 

Q- 

>CUercus marina Theophrafti,' 172 
fecundum Clufium 176" R. 

Ackanje , lacus prope eum vicum 268 

in t:o Efchara cruftulenta ^ 40 

item Tubularia gelatinofa 86 

item Brachkraus capfuiiflorus 92 

& B. flcntoreus 95 , — &Millepors calcares affine incruftatum 268 

Reaumur Zoophyta polyparia vocavit 19 

Refeda marina 204. 

Rete Philippenfe &c. 380 

Retepora 243 

Reticulum marinum J. B. 42 

S. 

^Jgitta marina nigra gtftf - alba 371 Salix marina 174 

Safappo-laitt 371 

Sea raggedjlaff 354 

Sea-lViUow 183 

Serpula corallifica 239 

Serpulis affines Milleporas 240 

< Tubulariae 79 

Sertularia qmd? 106 

ovaria 110 

. vegetatio 111 

haiecina 113 

fericea 114 

; verticillata 115 

. gclatinofa 116 

geniculata 117 

longiffima 119 

uniflora 121 

__ _ — volubilis 123 

Sertularia 448 I N D E X. 

Sertularia acinaria ibid. 

. — lendigera 124. 

„ Cufcuta 125 

rugofa 126 

ericoides 127 

tamarifca 129 

- Nigellaftrum ibid. 

, pumila 130 

. — ufneoides 132 

— abietina 133 

nigra 135 

— ■ pinnata 135 

articulata 137 

lichenaflrum • : ■ 138 

cedrina 139 

purpurea 140 

Thuja ibid. 

cupreflina 141 

falcata J44 

antennina 146 

•■ fetacea 147 

pluma 149 

echinata 152 

fpeciofa ibld. 

. Myriophyllum 153 

hypnoides 155 

1 filicina 156 

fruticans 157 Gorgonia t 158 

Sertularia Linmi fpinofa 114 

dichotoma 1 19 

volubilis 123 

. polyzonias 127 

— flexuofa t ibid. 

rofacea 129 

operculata . 132 

. pinnata 147 

— loricata 64 

• burfaria 6$ 

— • plumofa C6 

* — neritina 67 

Sertu- I N D E X. tubulofa fluviatilis villofa 449 Sertularia Linmo avicularia 68 

fcrupofa 72 

reptans /.> - ciliata 74 

- eburnea 75 

- cornuta 77 

- cheJata 58 ■ — anguina 79 

— polypina 98 

pennaria ljo" 

Sertolaria Imperati 420 

Sicyania Hillii 4C j 

Solium ifod^ 

Spongiarum definitio & natura 375 

Spongia Lichenoides 378 

« floribunda ibid. 

■ Bafta 370 

n flabelliformis 380 

" fafciculata 3B1 

? fibriUofa 332 38.1 f ul y a zk/. 3*U Jacuftris Linncsi 385 

fiftuiaris ibid. 

38(5 
*387 crateriformis 
officinalis 

panicea ^gg 

cervicornis #/& 

muricata 389 

rubens t^d. 

oculata 350 

papillaris 39 r 

faftigiata fj^ 3°2 finuofa 39^ 

cavernofa #,•£ 

frondofa «py 

foliafcens j^ 

ftrigofa 39T 

agaricina Hnd 9 450 I N D E X. 

Spongia Tupha 395 

. — membranacea. ibid. 1 JEnice natura 401 

. caput 403 

. — origo 404 

Tmia cucurbitina 405 

canina 408 

. gryfea ibid. 

« lata 410 

hydatigena f. hydatoidea 413 

pifcium ibid 

n Haeruca 414 

Tania Linncei Solium 405 

vulgaris 409 

. aquatica 407 

Tetbya Rumphii 351 

Tetuya fphaerica 357 

Thymum lapideum Thepphr. 327 

Titanokeratophyta Boerh. 160 
Trembley obfervatis fuis Zoophytorum naturam 

veram patefecit 16 

Tuhipora definitio & ambigua indoles. 337 

Tubipora purpurea 339 

Tubipora Linnai aliense 338 

verrucofa & ferpens 248 

Urceus ibid. 

repens ibid. 

• innindibuliformis 332 

Tuhularia quid ? 79 

- — '■ cum Serpulis aMinitas ibid. 

- a Serculariis difTerentia] 80 

cornucopiae ibid. 

■ calamaris 81 

■ mufcoides 82- 

ramena 83 

•s — . — trichoides 84 

-, — 1 — ■ cryftallina • 85 gelatinofa . ibid. 

■ TubU' I N D E X. Tubularia Penicillus 451 

87 

papyrea 88 

purpurea «op 

dfttr-polypen gp 

a u va manna V Ermis V. w z — bloemkool 35 Ermis cucurbitinus 405 

Vefpetum marinum 359 

Volvox 4 k5 

globator 4 i 7 

Proteus ibid. W. 
Heel-animal 94 

Z. Ee-moll 28J 293 

— ZOMtO 218 

Zoopbytum groenlandicum 30$ 
Zoopbytorum natura ambigua 10, ip, 21 

__ a d iapides plantasve tranflatio 1 1 

cognitionis fragmenta antiquiora 12 

- a Peyflbnello ad animalia redu&io 16 

- theoria rudis 18 

- theoria vera ip 

- analogia cum plantis 20 


I . *?'